Page 1 …………. ANADOLU LİSESİ ……………. ÖĞRETİM YILI

advertisement
…………. ANADOLU LİSESİ
……………. ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ HAZRETİ MUHAMMEDİN HAYATI DERSİ 10. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV SORULARI
ÖĞRENCİNİN
SINAVIN
TARİHİ
ADI
SOYADI
NOT
BAREMİ
SINIFI/ŞUBESİ
SINAVDAN
ALINAN
NOT
GRUP
NUMARASI
A
 “Kadınları Allah’ın mescitlerinden men etmeyiniz. Sizden mescide gitmek için izin istedikleri zaman onlara izin veriniz.” Müslim, Salât, 136–137.
Kadınlar ibadet ve devlet-toplum hizmetleri merkezi olarak faaliyet yürüten mescide giderler ve toplumsal hizmetlere katılırlardı.
 Rufeyde adında bir hemşire Mescid-i Nebi’nin yanına, sağlık merkezi mahiyetinde olan çadırını kurar, erkek ve kadın tüm hastaları tedavi ederdi. Aynı kadın Hendek
Savaşı’nda da yine çadırını savaş alanına yakın bir yere kurarak gelen yaralıları tedavi etmişti. (Ahmet Şevki el- Fencuri, İslam'da İlk Hemşire Hanım Sahabi Rufeyde)
1. Kadınların da, ailevi sorumlulukları ihmal etmemesi ve genel ahlak ilkelerine uyması şartıyla sosyal hayatta aktif olmalarının önem ve değerini kısaca açıklayınız. (10)
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
2. Aşağıdaki tabloyu uygun kavramlarla tamamlayınız. (12)
5. Aşağıdaki bilgilerin doğrularını ‘‘D’’, yanlışlarını ‘‘Y ’’ ile işaretleyiniz. (10)
(…..) Hz. Peygamber yöneticiliği süresince insanlara karşı tutamayacağı sözü
vermekten kaçınmıştır.
(…..) İslam dininde Allah’a, Resulü’ne ve Müslüman olan idarecilere itaat etmek
farzdır.
(…..) Hz. Muhammed, bir peygamber olarak yöneticiliği süresince başkasının
görüşüne hiç başvurmamıştır.
(…..) Hz. Peygamber halkına hizmet etmeyi ibadet kabul ederdi.
(…..) Hz. Peygamber yönetimle ilgili karar alırken Kur’an-ı Kerim’i temel ölçü
olarak kabul etmekle birlikte, istişare sonucu alınan kararlara değer vermiştir.

Bir devlet
Bir devlet
başkanı
olarak
başkanı
Peygamberiolarak
mizin
yönetim
Peygamberimizin
yönetim
ilkeleri
ilkeleri
6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanları
ile doldurunuz. [ adalet, biat, istişare, Medine Sözleşmesi, zulüm ]
(8)
...................................................................................Medine İslam Devleti’nin ilk
yazılı anayasası sayılır.

İslam’a
göre
yöneticilerin
alacağı
kararlarla
ilgili
olarak
halkına
danışmasına....................................................denir.
 Hz. Peygamberin yöneticiliği esnasında Müslüman halktan aldığı bağlılık
sözüne............................................ denir.
 Yöneticilerin hukuku hiçe sayarak halkı yönetmesine ..................................denir.

“Bir Müslüman’ın, günah işlemesi emredilmediği sürece beğensin ya da beğenmesin yöneticilere itaat etmesi şarttır. Bir günah işlemesi emredildiği zaman ise
kimseyi dinleyip itaat etmez.” (Buhari, Ahkâm 4.)
3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (2)
A) Peygamberimiz kadınlara karşı hoşgörülü davranmıştır.
B) Peygamberimiz eşlerin birbirlerine iyi davranmasını istemiştir.
C) Peygamberimiz ilim öğrenmeleri konusunda erkekleri daha fazla teşvik etmiştir.
D) Peygamberimize kadınlar rahatlıkla soru sorabilirdi.
E) Peygamberimiz kız çocuğunun hor görüldüğü bir dönemde kız evlatlarından
övgüyle bahsetmiştir.

4. Aşağıdakilerden hangisi yönetilenlerin sorumluluklarından biri değildir? (2)
A) Adil ve seçilmiş meşru yöneticilere itaat etmek
B) İnsan haklarına saygılı olarak toplumun hürmetkâr bir parçası olmak
C) Demokratik yollarla da seçilse, yöneticiyi türlü yollarla devirmenin parçası
olmak
D) Hiçbir şartta, kamu mallarına zarar vermemek
E) Toplum huzurunu bozan davranışlardan uzak durmak
“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan yöneticilere de
itaat edin.” (Nisâ suresi, 59. ayet.)
“İnkârcılar birbirleriyle müttefiktirler, siz de (birbirinizle) öyle olmadıkça yeryüzünde fitne ve büyük bir karışıklık baş gösterecektir.” (Enfâl suresi, 73. ayet.)
7. Yukarıda verilen ayet ve hadis-i şeriflerden hareketle yöneticiler ile yönetilen
halkın görev ve sorumluluklarını kısaca açıklayınız.(6)
………………………………………...……………………………………
………………………………………...……………………………………
………………………………………...……………………………………
………………………………………...……………………………………
………………………………………...……………………………………
………………………………………...……………………………………
kadın  haksızlığa  erkekle  korkanınızdır  erkeğe  gözetmenizi  zerre  iyi  beslemesin  elbise  emaneti  iman
 ahlak  hayırlılarınız  elbisesiniz  hanımına  İlim  dişiden  namuslarını  huyundan  korkmanızı  kavimlere 
cennete  söz vererek  kabilelere  aile  Allah  sâlih  hoşlanır  edindiniz  eşini  paylaşmaya  ameller  güzel  her
8. Yukarıdaki karışık olarak verilen kelimeleri aşağıdaki ayet ve hadis-i şeriflerde uygun olan yerlere yazarak yerleştiriniz. (35 puan)
“ Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir ……...….… bir ……..…..…… yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi ……..….…… ve …….……… ayırdık.
Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok ……….……Şüphesiz …….… bilendir,….…...şeyden haberdardır.” (Hucûrat suresi, 13)
“Müminlerin ………….…… bakımından en mükemmel olanı, onların ………….…… bakımından da en …….……… olanıdır. Onların en hayırlıları da
………….…… fertlerine karşı ………….…… davranandır.” (Ahmet bin Hanbel, Müsned, C 2, s. 250.)
“İnsanlar! Kadınların haklarını ………….…… ve bu hususta Allah’tan ………….…… tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah’ın bir ………….……
olarak aldınız, onların ………….…… ve iffetlerini Allah adına ………….………………..… helal ………….……. (Hadis-i Şerif)
“………….…… öğrenmek, her Müslüman ………….…… ve ………….…… farzdır.” (İbn Mace, Mukaddime, 17.)
Kadın ve erkek birbirinin koruyucusudur. Şöyle ki: “ ...Onlar sizin için birer ………………, siz de onlar için birer ……………….…….” (Bakara suresi, 187)
“Mümin olarak erkek veya kadın, her kim hayırlı ………….…… işlerse işte onlar ………….…… girerler ve ………….…… kadar ………….……
uğratılmazlar.” (Nisâ suresi, 124)
“ Hiçbir mümin, ………….…… kin ………….……. Onun bir ……….…… hoşlanmazsa belki başka bir huyundan ……….…….” (Müslim, Rada, 61.)
“ Sizin en ……….…….…….…… eşlerine karşı en ……………..…… davrananınızdır.” (Tirmizi, Rada, 11.)
“İçinizden bazılarınız gündüz ……….…… dövüp de gece aynı yatağı ……………..…… utanmıyorlar mı? ” (Müslim, Cennet, 49.)
Hz. Peygamber (s.a.v.), kadın-erkek ilişkilerinde helal-haram ölçülerine uyardı. O, Kur’an-ı Kerimdeki “Mümin erkeklere, gözlerini haramdan sakınmalarını söyle...”
(Nûr suresi, 30. ayet.) ve “Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar...” (Nûr suresi, 31. ayet.) emrini ölçü alırdı.
9. Nûr suresi, 30. ve 31. ayeti ile sekizinci soruda kelimelerini tamamladığınız ayet ve hadis-i şeriflerden hareketle aile kurumunun inşası ve sürekliliğinin
sağlanması için kadınların ve erkeklerin karşılıklı sorumlulukları hakkında İslam’ın koyduğu ölçütleri açıklayınız. (15)
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
Download