AKTS BESLENME E

advertisement
BESLENME EKOLOJİSİ
Dersin Adı
BESLENME EKOLOJİSİ
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
BES 200
4. BAHAR
2
0
0
2
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, gezi gözlem
Çevresel faktörlerin beslenme üzerinde etkisinin değerlendirilmesini ve ülkelere göre beslenme
alışkanlıklarındaki farklılıkları öğretmek.
Beslenme ekolojisi kavramını öğrenir.
Çevresel faktörlerin beslenmeye etkileri hakkında bilgi sahibi olacak,
Tarih öncesi ve sonrası dönemlerde beslenme alışkanlıklarındaki değişimi yorumlayabilecek
Dersin öğrenme çıktıları
Sosyo-ekonomik faktörlerin beslenme kültürüne etlikerini öğrenir
Farklı ülkelerin beslenme özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
Dini inanışların beslenme üzerine etkileri konusunda bilgi sahibi olur
Çevresel ve sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler,
Dersin içeriği
farklı ülkelerin mutfakları ve beslenme alışkanlıkları.
1. Türkan Merdol (2012)Beslenme Antropolojisi. Hatiboğlu yayınevi. Ankara.
2. Baysal A.ve ark. (1993). Türk Mutfağından Örnekler. Kültür Bakanlığı Yayınları
Kaynaklar
Dersin amacı
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Beslenme ve çevre etkileşimi
2. Hafta
Beslenme ve çevre etkileşimi
3. Hafta
Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler
4. Hafta
Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler
5. Hafta
Tarih öncesi ve sonrası dönemlerde besin üretimi ve tüketimi
6. Hafta
Tarih öncesi ve sonrası dönemlerde besin üretimi ve tüketimi
7. Hafta
ARA SINAV
8. Hafta
Dinler ve beslenme
9. Hafta
Dinler ve beslenme
10. Hafta
Beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb nedenler
11. Hafta
Beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb nedenler
12. Hafta
Ülkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklılıklar
13. Hafta
Ülkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklılıklar
14. Hafta
ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı(%)
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1
X
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
X
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
X
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme.
X
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
X
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
X
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
X
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar sunarak
düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm ekip
elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
X
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
2
3
4
5
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Download