Enflasyon Hedeflemesi vs. Alternatifler.pub

advertisement
Mart 2015
ARAŞTIRMA
Enflasyon Hedeflemesi ve Direk Kredi Alakasyonu
Son dönemde TCMB’ye ve para poltkasına dar çok fazla tartışmaya şaht oluyoruz. Ekonomde
paradgma değşm, enflasyon hedeflemesne alternatfler, düşük kred fazler ya da
büyümenn de desteklendğ br para poltkası gb konular gündeme gelyor.
•
Her ne kadar bu hafta ç hem Hükümet tarafında, hem TCMB ve Cumhurbaşkanı nezdnde
toplantılar yapılıp, pyasalar hafta sonuna doğru kısmen rahatlamış olsa da, para poltkasında
gtmekte olduğumuz noktaya daha genş perspektften bakmakta fayda var.
•
Türkye 2001 Krznden sonra örtük enflasyon hedeflemesne ardından, 2006’da tam enflasyon
hedeflemesne geçmştr. Bu zaman zarfında enflasyon tek haneye ndrlse de daha sonrak
dönemler düşük enflasyon hedefler tutturulamamıştır. 2000’ler öncesnde çft hanelerde olan
enflasyon, enflasyon hedeflemes rejm sayesnde tek haneye nmş, fakat sonrak aşamada %5
cvarında olan hedefler tutturulamamıştır. 2006’dan bu yana da ortalama yıllık enflasyon %8.2’dr.
•
Dünya’da 90’lardan ber en çok kabul gören para poltkası rejm enflasyon hedeflemes.
Gelşmekte olan ülkelern çoğu bu rejm uyguluyor. Fakat Çn, ABD gb ekonomler para
poltkasında daha farklı uygulamalar görüyoruz. Enflasyon hedeflemesnde genelde tek br araç
olan kısa vadel fazler kullanılıyor.
•
Fakat tek araç bell hedeflere ulaşmada yetersz kalablyor. Dolayısıyla büyümey de
destekleyen yen araçlara htyaç duyulablyor. Kred alokasyonu bunlardan br tanes.
•
Bunu destekleyen poltkalar, kalkınma bankalarının kurulması kalkınma kredlern destekleyen
regülasyonların oluşturulması gb poltkalar öne çıkıyor. Düşük fazl kred kanallarının açılması
ve uygulanması, kalkınma projelerne destek olmak üzere avantajlı oranlarda kredlern
çıkarılması, KOBİlern kred kanallarıyla desteklenmes bu süreçte üzernde en çok durulacak
poltkalar olablr. Burada bahs geçen uygulama Doğu Asya ülkelernde br dönem gördüğümüz
uygulamayı anımsatmakta. Teknolojk katma değer yüksek ürünlere dayalı üretmn hem MB
hem de kamusal fnansman kaynakları le desteklenmes, br takım sektörlere öncelk verlmes
ve bu sektörlere düşük fazle kalkınma kreds sağlanması ve rekabetçlğn artmasının
desteklenmes gündeme geleblr.
•
Son dönemde
anımsatmakta.
sıklıkla
duyduğumuz
“ekonomde
paradgma
değşm”
bunları
Enflasyon (yıllık, %)
Hedef
40
35
Gerçekleşme
Açık
Enflasyon
Hedeflemesi
Örtük
Enflasyon
Hedeflemesi
30
25
20
15
10
5
2015T
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Kaynak: TUİK, Garant Yatırım
1
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
Mart 2015
ARAŞTIRMA
Sorun enflasyon hedeflemes değl büyüme modelmzdek sıkıntı…
•
Enflasyon hedeflemesnde yaşanan temel sıkıntı, TCMB’nn
uyguladığı poltkalar değl, Türkye gb dışsal şoklara/arz şoklarına
çok açık olan br ekonomde bu sstemn arzu edlen sonuçlara
ulaşmada yetersz kaldığıdır. Herhang br dışsal şok/arz şoku
yaşandığında (petrol fyatlarının artması, kuraklık ya da doların
değer kazanması gb), para poltkası enflasyonu kontrol etmek çn
kısa vadel fazler artırmak durumundadır; bu da ster stemez
lerleyen vadede büyümeden feragat etmenz anlamına gelr.
Dolayısıyla enflasyon hedeflemesne lşkn asıl sorun şoklar
yaşandığında para poltkasının enflasyonu korumak adına vermek
zorunda olduğu tepk ve bunun arzu edlmeyen sonuçlarıdır.
Özellkle Türkye gb ekonoms çoğunlukla yabancı sermayeye
yan para grşne dayalı br ekonomde an kur hareketlernn önüne
geçlmes çok da mümkün değldr.
•
MB’larının poltka uygulamalarında yalnızca enflasyonu gözeden
ntelğnn dışında büyüme ve sthdama da odaklanması
gerektğne dar tartışmalar lteratürde çokça yer alıyor. Bazı orta
gelr sevyesndek ekonomlerde nomnal GSYH hedeflemesnn
yapılması ya da daha esnetlmş br enflasyon hedeflemesnn
uygulanması gb konulara sıkça rastlıyoruz.
•
Daha genş kapsamlı br para poltkası amacının se bazı
dezavantajları karşımıza çıkmakta. Öncelkle bunu kamuoyunun y
anlaması ve bu konuda çok doğru letşm kurulması gerekmekte.
Öte yandan gelşen pyasalarda ekonomk büyümey destekleyc
br para poltkası uygulamak kolay değl çünkü dışsal şoklara
ekonom çok açık. Ve çoğunlukla büyüme bu dışsal şoklarla
dalgalanmakta. Poltkacıların her ne kadar terch daha genş br
MB amaç fonksyonu yönünde olsa da bunun uygulanablrlğ
sorgulanmalı.
•
Enflasyon hedeflemesne lşkn temel eleştr para poltkasının
procyclcal (konjonktür dalgasını dernleştren) olması – yan çerye
sermaye grş olan dönemlerde, para poltkası gevşyor fazler
düşüyor ve büyüme hızlanıyor bu durumda enflasyon yükseldğ
çn hedeften sapıyor, aks takdrde sermaye çıkışı olan
dönemlerde, para brmnzdek değer kaybı ve enflasyona geçş
endşes le, para poltkasını sıkıyorsunuz bu da ster stemez
ekonomy baskılıyor.
•
Türkye’de sermaye grş olan dönemlerde para poltkası hızlı
gevşetldğnden ekonom ısınıyor ve enflasyon yaratıyor. Sermaye
çıkışı olduğunda da bu sefer TL aşırı değer kaybedyor ve
enflasyona geçş oluyor. Dolayısıyla her k durumda da enflasyon
hedefnz tutmuyor. Neden? Çünkü ekonomk büyümenz
tamamıyla yabancı sermayeye dayalı. Para gryorsa büyüyorsunuz
grmyorsa büyümüyorsunuz. Dolayısıyla aslında sorumlu olan
enflasyon hedeflemes rejm değl, büyüme modelnzdek problem.
2
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
Mart 2015
ARAŞTIRMA
Bugün gündemde olan se büyümey daha çok destekleyen br para
poltkası uygulamasıdır.
•
Düşük fazl kred kanallarının açılması ve uygulanması, kalkınma
projelerne destek olmak üzere avantajlı oranlarda kredlern
çıkarılması , KOBİ’lern kred kanallarıyla desteklenmes bu süreçte
üzernde en çok durulacak poltkalar olablr. Burada bahs geçen
uygulama Doğu Asya ülkelernde br dönem gördüğümüz
uygulamayı anımsatmakta. Teknolojk katma değer yüksek
ürünlere dayalı üretmn hem MB hem de kamusal fnansman
kaynakları le desteklenmes, br takım sektörlere öncelk verlmes
ve bu sektörlere düşük fazle kalkınma kreds sağlanması ve
rekabetçlğn artmasının desteklenmes gündeme geleblr. Son
dönemde sıklıkla duyduğumuz “ekonomde paradgma değşm”
bunları anımsatmakta.
•
Dolayısıyla seçm sonrası dönemde MB yasasının yenden ele
alınması, daha kalkınmacı br merkez bankacılığının benmsenmes
ya da daha da esnetlmş br enflasyon hedeflemes sstem
bekleneblr. Buradak en krtk konu bu tarz büyük makro değşkler
yapılırken pyasanın şleyşnn bozulmaması, merkez bankası ve
olası otortelern kredlernn sarsılmamasıdır.
•
Geleceğe dar uygulanacak olan poltkaların pyasaları kna eder
yönde ve teknk donanımı yüksek poltkalar olması gerekr.
Belrszlk yaratan her koşul, hele k böylesne temel ve uzun vadel
br konuda, ekonomy daha da gerye götüreblr. Dğer taraftan
enflasyon hedeflemesnn de Türkye açısından en doğru terch
olup olmadığı tartışılır.
Son dönemde gündeme gelen kred alokasyonu (düşük fazl kred
uygulaması)
•
Dünya’da 90’lardan ber en çok kabul gören para poltkası rejm
enflasyon hedeflemes. Gelşmekte olan ülkelern çoğu bu rejm
uyguluyor. Fakat Çn, ABD gb ekonomler para poltkasında daha
farklı uygulamalar görüyoruz.
•
Tam enflasyon hedeflemesnn yansıra bazı ekonomler enflasyon
hedeflemesnn yanında makro htyat önlemler de uyguluyor.
Enflasyon hedeflemesnde genelde tek br araç olan kısa vadel
fazler kullanılıyor.
•
Fakat tek araç bell hedeflere ulaşmada yetersz kalablyor.
Dolayısıyla büyümey de destekleyen yen araçlara htyaç
duyulablyor. Kred alokasyonu bunlardan br tanes. Bunu
destekleyen poltkalar, kalkınma bankalarının kurulması kalkınma
kredlern destekleyen regülasyonların oluşturulması gb poltkalar
öne çıkıyor. Türkye’de de zamanla para poltkasında br değşm
enflasyon hedeflemesnn daha da esnek hale gelmes söz konusu
olablr.
3
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
Mart 2015
ARAŞTIRMA
•
Drek kred alokasyonu, MB’nn belrl kred türlerne göre
(sthdamı destekleyen örneğn) bankaların ve fnansal kurumların
kullandırmak zorunda oldukları kred kotasının belrlenmesn çerr.
•
Bu sstemn çok kabaca benzern Avrupa’da son dönemde
uygulanmaya çalışılan TLTRO’da görüyoruz (targeted long term
refnancng operaton).
•
Dğer br araç se merkez bankaları tarafından belrl br tpte kred
verme konusunda uzmanlaşmış fnansal kurumlara drek borç
vermesdr.
Örneğn,
MB
sthdam
yaratma
konusunda
uzmanlaşmış ya da belrl br sektöre (nşaat gb) kred veren
kuruluşlara fnansman sağlama konusunda uzmanlaşmış br
kalkınma bankasına drek borç vereblr. Bunlar son derece
komplke uygulamalardır. Dolayısıyla başarılı olup olmayacağı
regülasyonların nasıl sağlanıp uygulanacağı hep önem taşımakta.
Dünya’da hang ülkeler ne uyguluyor?
•
Dünya’da 90’lardan ber en çok kabul gören para poltkası
rejmnn enflasyon hedeflemes olduğunu söyledk. Enflasyon
hedeflemes 1990 yılında lk olarak yen Zelanda’da uygulanmaya
başlandı.
•
Daha sonraları Kanada, Avusturya, İngltere gb gelşmş
ekonomler de bu ssteme adapte olurken, Latn Amerka’dak
gelşmekte olan ekonomler ve sonrasında da Güney Afrka, Güney
Kore Türkye gb gelşen ekonomlerde bu sstem benmsedler.
•
Enflasyon hedeflemesnde önce kur hedeflemes (exchange rate
targetng) rejm benmsenrken 1990’larda yaşanan kur krz
sonucunda bu rejm terk edlerek enflasyon hedeflemesnn popüler
olduğu br dünyaya geçtk.
•
Sabt kur rejm uygulaması var olan ekonomlerde spekülatf
ataklarla sonlandı. Kur hedeflemesnden önce se 1980’lerde en
popüler para poltkası se para-arzı hedeflemes d.
•
Enflasyon hedeflemesnde bazı ülkeler enflasyon oranını bazı
ülkeler çekrdek enflasyon oranını hedefleyeblyorken, esnek
enflasyon hedeflemes de (flexble nflaton targetng) terch
edlmekte: Burada kısa vadel GSYH büyüme oranı da devreye
grmekte, fakat uzun vade enflasyon hedef de esas alınmakta.
•
Enflasyon hedeflemesne br alternatf olarak da nomnal GSYH
hedeflemes öne çıkıyor.
4
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
Mart 2015
ARAŞTIRMA
Dövz Kuru Düzenlemeler ve Para Poltkası Çerçeveler
Ülke
Yeni Zelanda
Kanada
İngiltere
İsveç
İspanya
İsrail
Çek Cumhuriyeti
Güney Kore
Polonya
Brezilya
ECB
Şili
Kolombiya
Tayland
Güney Afrika
Endonezya
Macaristan
Meksika
Filipinler
Rusya
Hindistan
Enflasyon Hedeflemesi Uygulayanlar
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet, ama kendisi öyle ifade etmiyor
(nominal bir çıpa beyan edilmiyor)
Evet
Evet
Evet
Evet, Sermaye Kontrolü
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Malezya
Çin
Arjantin
ABD
Venezuela
Enflasyon Hedeflemesi Dışında Kalanlar
Fiyat istikrarı ve büyüme
Kur istikrarı ve Ekonomik Büyüme
Sermaye Kontrollü İstikrarlı para piyasası
Fiyat istikrarı ve tam istihtam
Sermaye Kontrollü Kur İstikrarı
Geçiş Yılı
1988
1991
1992
1993
1994
1997
1997
1998
1998
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2015
2015
Kaynak: IMF, Garant Yatırım, lgl Merkez Bankaları
5
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
Mart 2015
ARAŞTIRMA
•
70’ler 80’ler dönemnde para arzı hedeflemes (monetary targetng)
ya da 90’larda sabt kur rejm (FX targetng) gb para poltkaları
popülerken son 10-20 yıllık dönemde enflasyon hedeflemes en çok
terch edlen para poltkası olmuştur. 2009 Global Krznn ardından
yaşanan süreçte para poltkalarında değşmler olduğunu
görüyoruz. Temelde gelşmş ekonomlern enflasyon hedeflemes
yaptığını görüyoruz. İngltere, ABD Japonya ve Avrupa MB’larının
en öneml ortak özellğ ortaya açık br enflasyon hedef koymak,
büyüme projeksyonları oluşturmak ve bu kapsamda para
poltkasının nasıl şeklleneceğne dar br patka oluşturup bunu
kamuoyuyla oluşturmaktı. Gelşmş ekonomlerdek para
poltkasında öne çıkan unsurlar;
1. Enflasyon hedeflemes
2. Enflasyon beklentlernn yönetlmes
3. Fazn sıfır olduğu noktada geleneksel olmayan para poltkası
uygulamaları
4. Fnansal stkrar ve makro htyat tedbrler
•
Asya pasfk ülkelerne bakarsak 1997-98 krzyle beraber kur
hedeflemesnden ayrılıp farklı para poltkalarına kaymışlardır. Doğu
Asya krznden sonra se kur stkrarını bırakıp fyat stkrarı
benmsenmştr. Daha çok fyat stkrarı bu poltkalarda öne
çıkarken, oldukça esnek enflasyon hedeflemes uygulanmaktadır.
Kurda se oynaklığa zn verlrken, genş br makro-htyat önlemler
paket kullanılmaktadır. Yen Zelanda, Flpnler, Sngapore, Güney
Kore, Tayland gb ülkeler tam br enflasyon hedeflemes
uygularken (full-fledged), Avustralya örneğn daha kapsamlı br
enflasyon hedeflemes benmsyor, 3 yetks bulunuyor para
brmne stkrar kazandırmak, sthdamı ve ekonomk refahı
desteklemek; bunları yaparken de enflasyon hedeflemes
yapıyor. Çn’de para poltkasının ana amacı renmnbnn stkrarı,
Malezya da rnggtn stkrarı, Endonezya’da se enflasyon
hedeflemes yapılırken rupnn stkrarı ana amaç. Sadece Malezya
ve Sngapur enflasyon hedeflemes yapmıyor. Çn’n de, her yıl
enflasyon hedef verse de enflasyon hedeflemes yaptığını
söyleyemeyz.
•
Enflasyon hedeflemes gelşen ülkelerde, gelşmş ekonomlere
kıyasla çok daha esnek uygulanıyor, destekleyc hedefler de
ara hedefler de kullanılıyor; çünkü
1. Gelşen
ekonomlerde
yapısal
değşmlern
sıklıkla
gerçekleşmes optmal enflasyon rakamının tespt edlmesn
zorlaştırıyor-bu sebepten enflasyon hedef çn bant verlyor
2. Dünyada emta hareketler ve bu ülkelerdek kur hareketler
daha an oluyor bu da enflasyon hedeflemesnn esnek
kullanılmasına sebep oluyor
3. Öte yandan sıklıkla büyümeye dar sorunlar yaşanıyor. Dönem
dönem
enflasyon
hedeflemes
yakalanablmes
çn
büyümeden fedakârlık edlmes gerekyor.
6
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
Mart 2015
ARAŞTIRMA
Para Poltkaları ve Araçları
Rusya
Temelde kur (ruble basket) hedeflemesi yapıyordu. 2015 yılından itibaren enflasyon hedeflemesine geçti.
Kullandığı Araçlar: Zorunlu karşılıklar, yabancı para müdahaleleri, yabancı para repo ihaleleri, ruble repo ihaleleri (gecelik fonlama),
gecelik krediler, gün içi krediler, yabancı para swap operasyonları,
2014 Büyüme %0.6, Enflasyon (son veri) %16.7
Hindistan
Daha önce para arzını kontrol ederek ekonomide hem fiyat istikrarını hem de büyümeyi hedefliyordu. Çoklu hedef politikası vardı.
2015 yılında enflasyon hedeflemesine geçti. Banka yıllık olarak para arzı büyümesi, kredi büyümesi belirleyerek, para politikası
hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.
Kullandığı Araçlar: Zorunlu karşılık, repo ihaleleri (gecelik fonlama)
2014 Büyüme %5.8, Enflasyon (son veri) %5.1
Çin
Çin'in ana para politikası para birimi Renbinbi'nin stabil kalmasını sağlamak, ve bu sayede ekonomik büyümeyi desteklemek.
1994'de kalkınma bankalarının kurulmasına kadar kamu şirketlerine borç veren Banka, daha sonrasında para arzı büyümesi MB'nin
ara amacı oldu. MB ayrıca ara amaç olarak %3.5 olan enflasyon hedefine sahip. Enflasyon bu hedefin altında ya da üzerinde son
yıllarda dalgalanıyor.
Kullanılan Araçlar: Çeşitli vadelerde fonlama (gecelik fonlama dahil), Açık piyasa operasyonları, hacim kontrolleri, zorunlu karşılıklar,
mevduat-kredi oran munzamları
2014 Büyüme %7.4, Enflasyon (son veri) %1.4
Arjantin*
Arjantin enflasyon hedeflemesi yapmıyor. Esnek bir para politikası uyguluyor. Her yıl Arjantin MB o yıla ait hedeflerini açıklıyor. Fiyat
istikrarı ve para stokundaki değişimleri ana hedefleri.
Kullandığı Araçlar: Açık piyasa işlemleri, repo/ters repo işlemleri (gecelik fonlama), zorunlu karşılıklar
2014 Büyüme -%1.7, Enflasyon (son veri) %21
Brezilya
1999'dan bu yana enflasyon hedeflemesi uyguluyor. 1999 yılına kadar sabit kur uygulayan Merkez Bankası, serbest kur rejimi
uyguluyor.
Kullandığı Araçlar: Zorunlu karşılıklar, repo ihaleleri (gecelik fonlama)
2014 Büyüme %0.1, Enflasyon (son veri) %7.7
Malezya
Büyümeyi destek olurken, fiyat istikrarı hedefliyor. IMF, Malezya'yı açık bir şekilde nominal çıpa ilan etmeyen, birçok göstergeyi
para politikasında göz önüne alan ülke olarak sınıflıyor. 2005'de sabit kur rejimini sonlandıran Malezya, sepet kur iskeleti içerisinde
dalgalı kur rejimi uyguluyor.
2014 Büyüme %6.0, Enflasyon (son veri) %1.0
Güney Kore
1999 yılınfan beri enflasyon hedeflemesi yapıyor, daha önce ise para arzı hedeflemesi yapıyordu.
Kullandığı Araçlar: Gecelik faiz, menkul kıymetler alım satımı, parasal stabilizasyon bonoları çıkartarak ve tekrar satın alarak, ticari
bankaların parasal stabilizasyon hesabındaki mevduatları, borç verme mekanizmaları (likidite ayarlama kredisi, banka aracılı borç
verme destek aracı, gun içi para çekimi zorunlu karşılık
2014 Büyüme: %2.7, Enflayon %1.6
Güney Afrika
2000 yılından beri enflasyon hedeflemesi yapıyor. 1960-1998 arasında, kur hedeflemesi, isteğe bağlı para politikası, para arzı
hedefleme gibi değişik para politikalarını denemişti.
Kullandığı Araçlar: zorunlu karşılık uyguluması ile beraber, ana repo mekanizması, gün sonu finansman sağlama
mekanizması,otomatik para piyasası açık kapama mekanizması, repo/ters repo (gecelik faiz), açık piyasa enstrümanları
2014 Büyüme %1.4, Enflasyon (son veri) %5.3
Kaynak: Bloomberg, IMF Ocak Dünya Ekonomk Görünüm, * Büyüme vers IMF Ekm Dünya Ekonomk Görünüm’den alınmıştır.
7
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
Mart 2015
ARAŞTIRMA
Para Poltkaları ve Araçları
Polonya
1999'dan beri enflasyon hedeflemesi uyguluyor. 1990'ların ikinci yarısında çok geniş bir bandta sürünen kur (crawling peg)
uygulamıştı
Kullandığı Araçlar: Açık piyasa operasyonları, zorunlu karşılıklar, mevduat-kredi operasyonları
2014 Büyüme %3,1, Enflasyon (son veri) -%1.3
Macaristan
2001'den beri enflasyon hedeflemesi kullanıyor, 2008'den beri serbest kur rejimi uyguluyor.
Kullandığı Araçlar: Kısa vadeli para piyasası faizlerini politika faizine gelmesini sağlamak
2014 Büyüme %3.7 , Enflasyon (son veri) -%1.0
Çek Cumhuriyeti*
Çek Cumhuriyeti 1997'den beri enflasyon hedeflemesi para politikasınını uyguluyor.
Kullandığı Araçlar: 2 haftalık repo ve ters-repo
2014 Büyüme %2,5, Enflasyon (son veri) %0.1
Meksika
2001'den beri enflasyon hedeflemesi uyguluyor, 1995'de sabit kur uygulamasını sonlandırdı, o günden beri dalgalı kur uyguluyor.
Kullandığı Araçlar: Açık piyasa operasyonlarıyla gecelik faizlerin hedefle uyumlu olmasını sağlıyor.
2014 Büyüme %2.1, Enflasyon (son veri) %3
Japonya
Japonya para politikasını fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını belirler ve uygular. 2013 yılından beri %2 enflasyon hedefine
en kısa sürede ulaşma hedefini ana amaç olarak değerlendiriyor. 1997-2012 arasında ana amaç olarak fiyat istikrarına orta ve uzun
vadede erişmek olarak belirleyen BOJ, 2012 sonrasında rakamsal Enflasyon (son veri) hedefleri belirlemeye başladı.
Kullandığı araçlar: Açık piyasa işlemleri, niteliksel ve niteceliksel parasal genişleme (QQE)
2014 Büyüme %0.1, Enflasyon (son veri) %2.4
Avrupa
Fiyat istikrarı hedefliyor. Fiyat istikrarı orta vadede enflasyonun %2’i aşmaması olarak belirtilmiş. Yani, rakamsal olarak belirli bir Tam
bir enflasyon hedefi yok.
Kullandığı araçlar: Marjinal ve sabit borç verme faizi, varlık alımları yönüyle parasal genişleme, uzun dönemli banka finansmanı
2014 Büyüme %0.8, Enflasyon (son veri) -%0.3
ABD
Tam istihdam ve fiyat istikrarı ile çift para politikası hedefi olan FED, 25 Ocak 2012’den beri enflasyon hedefi vermeye başladı.
Kullandığı araçlar: Açık piyasa hedefleri, zorunlu karşılıklar, iskonto kanalı
2014 Büyüme %2.4, Enflasyon (son veri) -%0.1
Kaynak: Bloomberg, IMF Ocak Dünya Ekonomk Görünüm, * Büyüme vers IMF WEO (Ekm14)’den alınmıştır.
8
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
Mart 2015
ARAŞTIRMA
Enflasyon Hedefler ve Açıklamaları
ABD
Avro Bölgesi
Japonya
İngiltere
Avusturalya
Yeni Zellanda
Güney Kore
Endonezya
Tayland
Filipinler
Çin
Enflasyon
Başlangıç Tarihi
Hedeflemesi
Uzun
dönemli
hedef
2012
Fiyat İstikrarı
Tanımlı
1998
Fiyat İstikrarı
Hedefli
2013
Enflasyon
Hedefli
1992
Enflasyon
Hedefli
1993
Enflasyon
Hedefli
1988
Enflasyon
Hedefli
1998
Enflasyon
Hedefli
2000
Enflasyon
Hedefli
2000
Enflasyon
Hedefli
2002
Senelik
Hedef
-
Referans
İndikatörü
Manşet Kişisel
Tüketim
Harcamaları
Rakam
Hedef Zaman
Hedef
Değişkenliği
%2
Uzun Dönem
Sabit
Manşet TÜFE
%2'nin altında
Orta Dönem
Sabit
Manşet TÜFE
%2
Uzun/Orta Dönem
Sabit
Manşet TÜFE
%2
Makul Zaman İçinde
Sabit
Manşet TÜFE
%2-3
Orta Dönem
Sabit
Manşet TÜFE
%1-3 (%2 odaklı)
Manşet TÜFE
2013-15 için %2.5-3.5
2012-14 için %4.5 (+/- %1) ve
2015 için %4 (+/- %1)
Orta Dönem
Önceden Belirlenmiş
Zaman
Önceden Belirlenmiş
Zaman
Sabit
Birkaç Senede bir
Değiştiriliyor
Birkaç Senede bir
Değiştiriliyor
Manşet TÜFE
%0.5-3
2011-14 için %4 (+/- %1) ve
2015-16 için %3 (+/- %1)
Senelik
Önceden Belirlenmiş
Zaman
Senelik Değişken
Birkaç Senede bir
Değiştiriliyor
Manşet TÜFE
2014 için %3.5
Senelik
Senelik Değişken
Manşet TÜFE
Çekirdek TÜFE
Kaynak: Bank of Japan. " Recent Monetary Polcy Trends n Advanced Economes and the Asa-Pacfc Regon."
Dövz Kuru Düzenlemeler ve Para Poltkası Çerçeveler
Kaynak: Bank of Japan. " Recent Monetary Polcy Trends n Advanced Economes and the Asa-Pacfc Regon."
9
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Bu rapordak ver ve grafkler güvenrllğne nandığımız sağlam kaynaklardan derlenmş olup,
yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nn görüşünü
yansıtmaktadır. Bu blgler ışığında yapılan ve yapılacak olan lerye dönük yatırımların sonuçlarından
Şrketmz hçbr şeklde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garant Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nn yazılı
zn olmadıkça bu raporların çerğ kısmen ya da tamamen üçüncü kşlerce hç br şekl ve ortamda
yayınlanamaz, ktsab edlemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderlen kşye özel ve
münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderldğ ve yukarıdak açıklamalarımız doğrultusunda
kullanıldığı ülkelerdek yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Download