Uriner Sistemin Özgün olmıyan Enfeksiyonları Dr. Hamdi Özkara

advertisement
Uriner Sistemin Özgün
olmıyan Enfeksiyonları
Dr. Hamdi Özkara
Uriner Sistemin Özgün olmıyan
Enfeksiyonları
Farklı mikroorganizmalar ile meydana gelen
fakat benzer klinik tablo oluşturan hastalıklara
verilen addır. Etken genellikle gram-negatif
koklardır.
Üriner sistem enfeksiyonlarında yayılım:
„
„
„
„
Asendan enfeksiyon (uretradan-mesaneye)
Desendan enfeksiyon (hematojen)
Direk yayılım (barsaklardan)
Lenfojen yayılım (kolon lenfatikleri)
Uriner Sistemin Özgün olmıyan
Enfeksiyonları
En sık rastlanan enfeksiyonlardandır.
Üriner ssistem enf. Yaşa ve cinsiyete göre
prevalansı:
Š Yaş grupları
Prevalans
neonatal
%1
okul öncesi
%3
Okulçağı
%2
Erişkin
%2.5
Yaşlı
%30
cinsiyet
(m)1,5:1 (fem)
1:10
1:30
1:50
1:10
Uriner Sistemin Özgün olmıyan
Enfeksiyonları
Üriner sistem enfeksiyonları nedenleri:
„
„
„
Bakteri virülansi
Konak savunma sistemi
Üretral faktörler
Uriner Sistemin Özgün olmıyan
Enfeksiyonları
Akut Piyelonefrit: Böbreğin parenkim ve
pelvis(toplayıcı sistem) tutan
enflamatuar bir hastalığıdır.
Areobik gram-negatif bakteriler en sık
rastlanan ajan patojenlerdir. (e-Koli)
Uriner Sistemin Özgün olmıyan
Enfeksiyonları
Patoloji:
„
„
Makroskopik: Böbrek genellikle ödeme bağlı olarak
genişlemiştir. Böbereğin kesitinde özellikle
korteksde fokal abse oluşumuna kadar varan
enfeksiyon odakları görünür.
Mikroskopik: Parenkimde destruksiyon, PML,
lenfosit, plasma hücresi infiltrasyonu vardır. Renal
pelvis ve kalikslerde de enflamasyon vardır.
Acute Pyelonephritis
Akut Pyelonefrit
Patogenez:
„
Hematojen ve assendan yayılım en sık
nedendir ve en sık görülen bakteri (e-coli)
dir.
Akut Pyelonefrit
Klinik Bulgular:
„
Semptomlar:
Š KVA ağrı, titreme ve ateş, halsizlik, sistitizm bulguları,
bulantı- kusma,
„
Bulgular:
Š Denel durumda bozulma, ateş (40 C), abdominal
rahatsızlık ve hassasiyet, adele ağrıları…
„
Laboratuar Bulguları:
Š Löykositoz, pyuria, hematuri, idrar kültürü(+)
„
Radyolojik Bulgular:
Š Böbrekte ödem, büyümüş böbrek
Akut Pyelonefrit
Ayırıcı Tanı:
„
„
„
„
Pankreatit
Basal Pünomoni
Akute intra-abdominal hastalıklar
PID (kadın)
Akut Pyelonefrit
Tedavi:
„
„
„
„
Yatak istirahati
Antibiyotik tedavisi (aminoglycosides;
ampiciline)
Ateş ve bulantı için ilaç
Hidratasyon
Uriner Sistemin Özgün olmıyan
Enfeksiyonları
Kronik Pyelonefrit :
Genellikle radyolojik olarak kullanılan bit
tanımdır.
Sık tekrarlıyan akut pyelofrit ataklarının
sonucu oluşan klinik bir durumdur.
Kronik Pyelonefrit
Kronik Pyelonefrit
Patoloji: Böbrekte hastalığın seyrine
göre çeşitli derecede atrofi vardır.
Histolojik olarak parankim diffüz plasma
hücre infiltrasyonu vardır.
Kronik Pyelonefrit
Klinik Bulgular:
„
„
„
„
Semptomlar: Eğer bilateral ve ileri evrede
ise HT ve anemi, azotemi bulguları vardır.
Bulgular:Genellikle HT ile ilgilidir.
Laboratuar Bulgular: Azotemi, proteinuria,
BUN ve kreatinin yükselmesi.
Radiological Findings: Kidney small and
irregular, urolithiasis may be evident
(shows typical renal scarring on IVP)
Kronik Pyelonefrit
Tedavi:
„
„
„
„
Koruyucu Tedavi: Çocuklarda VUR tedavisi
Üriner sistem Enf Tedavisi
Cerrahi girişim: nephrectomy
Genel Yaklaşım: HT, azotemia
Renal Abse
Renal Abse
Klinik Bulgular:
„
Semptom ve Bulgular: Ani yükselen ateş
ve titreme, CVA hassasiyet ve ödem, yan tarafta
kitle ve şişlik.
„
„
Laboratuar Bulguları: leukocytosis,
Görüntüleme yöntemleri: renal US de abse
bulguları vardır, kesi tanıda BT daha yardımcıdır.
Renal Abse
Tedavi:
„
„
Antibiyotik Tedavisi
Cerrahi drenaj
Uriner Sistemin Özgün olmıyan
Enfeksiyonları
Perinefrik Abse: Genellikle intrarenal
absenin perinefric alana açılmasıyla
gelişir.
Gerota fasyası genellikle absenin
yayılmasını sınırlar, abse retroperitoneal
alanda yayılarak etkisi gösterir.
Perinefrik Abse
Klinik Bulgular:
„
„
„
Semptom ve bulgular: Psuas adelesinin
spasmı nedeniyle, skolyoz olabilir ve
peritoneal irritasyon bulguları vardır.
Laboratuar bulguları: hafif/orta
Leucocytosis, artmış Sedim hızı, pyuria…
Radyolojik bulgular: Renal US/ BT
Perinekrik Abse
Perinephric Abscess
Treatment:
„
„
Antibiyotik tedavisi
Cerrahi drenaj
Uriner Sistemin Özgün olmıyan
Enfeksiyonları
Akut Sistit: Genellikle koliform
bakteriler (E-coli) ile olan mesane
mukozasının enfeksiyonudur.
Enfeksiyonun mesaneye ulaşma yolu
(asendan) üretra yolu ile olur.
Akut sistit genç kız ve kadınlarda
erkeklere göre daha sık ratlanan bir
enfeksiyondur.
Akut Sistit
Patoloji: Mesane mukozası hiperemik
ödemlidir, nötrofil infiltrasyonu olur.
Semptomlar: frekuenci, urgenci, nokturi
disuri, sırt ağrısı, suprapubik diskonfort,
hematuri. Hastada ateş genellikle
olmaz.
Akut Sistit
Bulgular: Karekteristik bir bulgusu
yoktur.
Laboratuar Bulguları: İdrar tahlilinde
puyri ve bakteriüri vardır. Ajan patojen
idrar kültüründe üretile bilinir.
Akut Sistit
Komplikasyon: Özellikle VUR olan
çocuklarda ve gebe kadınlarda
assendan enfeksiyon ve pyelonefritten
korunmak gerekir.
Prognoz: Genellikle kolay tedavi edilir
eğer predizpozan bir faktör yoksa.
Akut Sistit
Tedavi:
„
„
„
Antibiyotik
İdrar yolu analjikleri ( phenazopyridine
HCl)
Bol Sıvı alınması
Akut Bakterial Prostatit
Klinik Bulgular: Akut b. Prostatit akut
ateşli bir hastalıktır, sırt ve perineal ağrı
vardır, urinary urgency and frequency,
dysuria and urinary outlet obstruction
bulguları vardır. Myalgia and arthralgia
sık rastlanır.
Akut Bakterial Prostatit
Bulgular: Hafif veya yüksek ateş, rektal
palpasyonda hassasiyet şişlik ve ısı
artımı olabilir.
Laboratuar Bulguları: leukocytosis İdrar
tahlilinde pyuria, hematuria
Akut Bakterial Prostatit
Komplikasyon: idrar retasyonu;
bacteremia septik şoka yol açabilir.
Korunma: Urethral instrumentation
hiçbir zaman denenmemelidir.
Acute Bacterial Prostatitis
Treatment:
„
„
„
Yatak istirahati
Antibiyotik tedavisi ( fluoroquinolone,
cephalosporine, penicile, aminoglyceride..)
Antipiretik / analjesik
Uriner Sistemin Özgün olmıyan
Enfeksiyonları
Diğer Enfeksiyonlar:
„
„
„
„
„
Akut Epididymit
Akut Orchitis
Prostatik abse
Böbrekte papillar nekroz
Xanthogranulomatous pyelonepfrit
Download