PowerPoint Sunusu

advertisement
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU
ENFEKSİYONLARI
DR. FATOŞ YALÇINKAYA
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu
 En sık görülen enfeksiyonlardan biridir
 Tekralama oranı 
 Böbrek hasarı riski !
 Erken tanı, yeterli tedavi, düzenli izlem
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu
BÖBREK HASARI (SKAR)
 Böbrek fonksiyonlarında bozulma
 Kronik böbrek yetmezliği
 Hipertansiyon
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
 Diyaliz ve transplantasyon
%10-20’sinde ilk tanı: İYE
programlarındaki çocuk hastaların
± VÜR
 Reflü nefropatisi olan çocukların %10-30’unda hipertansiyon
İYE’da Böbrek Hasarı Oluşumunu Etkileyen Faktörler
 Yaş (2 yaş altı)
 Tekrarlayan ateşli İYE
 Doğuştan anormallik (VÜR, ÜP,ÜV darlık, PÜD)
 İşeme disfonksiyonu
 Tanı gecikmesi
 Yetersiz Tedavi
 Konak Yanıtı
 Bakteriye ait hastalık yapıcı özellikler
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
HASTALIK SIKLIĞI
Erkek çocuklarda %2-3
Kız çocuklarda %7-8
<1yaş İYE görülme sıklığı 
Kızlarda %32
Erkeklerde %35
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
ETKEN
E.Koli %80-90
 Klebsiella
 Proteus






S. Aureus
Pseudomonas
Enterokok
S. Epidermitis
H. İnfluenza
Grup B Streptokok
!
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
KLİNİK BULGULAR
Yenidoğan:
Ateş ↑, ↓; morarma, bilinç değişikliği, emmeme, dokunmaya duyarlılık
uykuya eğilim, uzamış sarılık, beslenme sorunları, karında gerginlik,
kusma, ishal, kilo alamama
idrarda kanama, idrarda lökosit saptanması
Bebek / Küçük çocuk
Beslenme sorunları, kabızlık, kilo alamama, kusma, ishal, gelişme geriliği,
solukluk,tekrarlayan karın ağrıları, pişik,ateş, havale
idrarda kanama, kötü kokulu idrar, sık idrar yapma, ağrılı idrar yapma
Klinik bulgular
(Yenidoğan – Bebek- Küçük çocuk)
Özellikle 2 yaş altında → klinik bulguların özgül olmaması
alınan idrar örneklerinin güvenilir olmaması
tanı ve tedavi gecikmelerine neden olur
0-24 ay ateşli bebek
>40ºC ateş
İYE öyküsü
(x3.2-3.3)
(x2.3-2.9)
>39ºC ateş
(x1.4)
>24 saat süren ateş (x2)
en yararlı bilgi
yararlı bilgi


Kusma, ishal, huzursuzluk, beslenememe → yararlı değil

0-24 ay ateşli bebek
Suprapubik hassasiyet (x4.4)
Sünnetsiz olma (x2.8)
en yararlı bilgi 
Başka ateş odağı (AOM, ÜSYE, AGE) olması (x0.69) → İYE
riskini çok az azaltıyor 
Sünnetli olma (x0.33) → İYE riskini azaltan en önemli bulgu 
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
KLİNİK BULGULAR
Büyük Çocuk
Ateş, titreme, halsizlik, baş ağrısı, yan ağrısı,
Ağrılı idrar yapma, istem dışı idrar kaçırma, sık idrar yapma, aciliyet,
damla damla idrar kaçırma, idrarda kanama, lökositüri, vajinal akıntı
Klinik bulgular:
Büyük çocuk
Yüksek ateş
>24 saat süren ateş
İYE öyküsü
Karın ağrısı
Sırt ağrısı
İdrar yaparken yanma
Sık idrara çıkma
Yeni başlayan idrar kaçırma
Suprapubik hassasiyet
Sünnetsiz olma
Başka odak olmaması
İYE olma olasılığını  ANCAK
hiçbiri tek başına
kesin İYE tanısı koydurtmaz !
Büyük çocuk
Karın ağrısı (x6.3)
Böğür ağrısı (x3.6)
İYE risk ↑
İdrar yaparken yanma,
sık idrar çıkma (x2.2-2.8)
Yeni başlayan idrar kaçırma (x4.6)
İdrarda koku → Yararlı değil
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
Fizik İnceleme:
 Genel durum
 Gelişimin değerlendirilmesi
 Vital bulgular (Ateş, nabız, solunum, kan basıncı)
 Sistem muayenesi
 Dış genital muayene (Fimozis, labiyal yapışıklık)
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
TANI
Tam idrar incelemesi:

Orta akım idrarı

Suprapubik aspirasyon

Sonda uygulaması
İdrar taze olmalı (oda sıcaklığında<1saat; buzdolabında<4saat)
İdrar çubuğu ve mikroskobik inceleme
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
Tam idrar incelemesi
İdrar çubuğu: Hızlı, basit, ucuz
Lökosit esteraz (+)  Pyüri
Duyarlılık %83
Klinik bulgular(+) duyarlılık %94
Özgüllük %72
Ateşli hastalıklar, ağır egzersiz LE (+)
Nitrit (+)  Bakteriüri
(nitrat → nitrit)
İdrarın mesanede en az 4 saat beklemesi gerekir
Bebek ve küçük çocuklarda işemenin sık olması nedeniyle nitrit (+)’liğinin duyarlılığı düşüktür
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
Tam idrar incelemesi
İdrar mikroskopisi:
Pyüri / hematüri:
Bakteriüri:
PYÜRİ:
santrifüj edilmiş idrarda bir alanda ≥5, santrifüj edilmemiş idrarda
≥10 lökosit / eritrosit görülmesi
santrifüj edilmemiş idrarda Gram boyası ile bakteri görülmesi
Klinik bulgusu olan İYE %80-90 (+)’dir, (-) olması İYE olmama olasılığını artırır !
APA ölçütlerine göre İYE tanısı
Pyüri ve/veya bakteriüri + >50.000 kol/ml tek patojenin üremesi
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
TANI
İdrar kültürü:
 Altın standart
 Mesanede uzun süre beklemiş, orta akım idrarı
 Hızla ekilmeli
Orta akım:
≥105 koloni/ml tek mikroorganizma
Üretral sonda:
10000 – 50000 koloni/ml tek mikroorganizma
Suprapubik aspirasyon:
tek bir koloni
Hızlı testler idrar kültürü yerine kullanılamaz !
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
TANI
İdrar kültürü
Orta akım idrar örneğinde
tek mikroorganizmanın az miktarda üremesi
Kültür tekrarı
iki mikroorganizmanın üremesi
Hastalık yapıcı özelliği olmayan bakterilerin üremesi
Az miktarda üremeler
Kontaminasyon
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
TANI
İdrar kültürü
Bebek ve küçük çocuklar
Suprapubik aspirasyon
Üretral kateter
İdrar torbası
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
TANI
İdrar kültürü
Suprapubik aspirasyon
Kontaminasyon olasılığı 
İdrar elde etme şansı %23-90
USG eşliğinde başarı şansı 
Risk 
Deneyim gerekli
Aile ve hekim  invaziv
Üretral Kateterizasyon
Duyarlılık %95, özgüllük %99
Tercih edilen yöntem
Yeni doğan ve süt çocuklarında kateter veya suprapubik aspirasyon ile idrar alınması önerilmektedir !
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
TANI
İdrar kültürü
Torba İdrarı
Kontaminasyon olasılığı 
Periüretral bölge temizlendikten sonra kurulanmalı
Çocuk dik pozisyonda tutulmalı
Çişini yapar yapmaz torba çıkartılmalı
Vajen ve prepisyumdan kontaminasyon riski (+)
Torba ile alınan idrar kültüründe üremenin olmaması İYE tanısını dışlar !
Akut Pyelonefrit
TANI
Ateş, kusma, yan ağrısı
Kostavertebral hassasiyet
Tam idrar tetkiki
İdrar kültürü
Beyaz küre sayısı 
Eritrosit sedimentasyon hızı 
CRP 
Kan kültürü
Akut Pyelonefrit
ERKEN DÖNEM RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME
Ultrasonografi
Statik bir incelemedir
Böbrek
Mesane
Anatomisi
Yerleşim yeri
Boyutları
Korteks kalınlığı
Enfeksiyon bulguları
Taş
Dilatasyon
SİNTİGRAFİK İNCELEME
DMSA Sintigrafisi:
Statik bir incelemedir
Böbrek perfüzyonunu gösterir
Skarı en iyi gösteren tetkiktir

Skar enfeksiyondan en erken 6 ay sonra sintigrafik olarak görünür hale gelir !

DMSA sintigrafisi 1 yıldan daha sık aralarla çekilmemelidir !
Akut Pyelonefrit
TEDAVİ
İlk 24-48 saat içinde
2500cc/m2 sıvı tedavisi
Ampisillin + aminoglikozid(ototoksisite, nefrotoksisite)
1. kuşak sefalosporin + aminoglikozid
3. kuşak sefalosporin (damar / kas içine)
7-10 gün
Akut Pyelonefrit
TEDAVİ
 Uygun tedavi  idrar 24 st. steril olur
 48.st.üreyen mo.Ab.duyarlılığı  tedavi yeniden değerlendirilir
 24-48. st idrar k. halen üreme(+)  bakteri direnci

doğuştan altta yatan bir anormallik araştırılmalıdır
Akut Pyelonefrit
Akut pyelonefrit tanısıyla tedavi gören tüm hastalar altta
yatan anormalliklere yönelik tanısal görüntüleme tetkikleri
tamamlanana kadar koruma tedavisine alınmalıdır !
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
Koruma Tedavisinde Kullanılacak İlaçlar
TMP-SMX
Nitrofurantoin
Sefadroksil
Siprofloksasin
Nalidiksik asid
Günlük dozun
1/4’i gece yatarken
VSÜG  YÖNTEM
o Üretradan mesaneye sonda yerleştirilir
o Mesane kontrast madde eklenmiş SF ile doldurulur
o Uygun mesane hacmine erişildiğinde ve idrar
yaparken film çekilir
VÜR - VSÜG
Zamanı
Tarafı
Evresi
Alt/üst üriner sistemin anatomisi
İşeme fazı ve anatomisi
Mesane çıkışı ve üretra anatomisi
ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONU
 Sık/az idrara çıkma
 İdrar bekletme
 Aciliyet
 Gündüz idrar kaçırma
 Perineal / penil ağrı
 Postür değiştirme
 Makaslama
 Barsak disfonksiyonları
 Kabızlık ve dışkı kaçırma
DİSFONKSİYONEL
ELİMİNASYON
SENDROMU
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu
 SORGULAMA:
İdrar sıkma, damla damla idrar kaçırma, gece- gündüz
idrar kaçırma, sıkışma hissi, acil tuvalate gitme gereksinimi (aciliyet),
çaprazlama, kabızlık
 FİZİK İNCELEME:
Dış genital muayene (fimozis, labiyal yapışıklık), mesane
kapasitesi ölçümü, rezidü araştırması
 ÜROLOJİ DANIŞIMI:
Ürolojik değerlendirme
Ürodinami
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
İşeme Disfonksiyonu Tedavisi

EĞİTİM: “Çocuğa idrar tutma değil, idrar yapmayı öğretmeliyiz”


DAVRANIŞ TEDAVİSİ: Saatli işeme
İkili üçlü işeme
Mesaneyi tam boşaltmayı öğrenme
İLAÇ TEDAVİSİ: Antikolinerjik ilaçlar
 Kabızlığın düzeltilmesi, darlık varsa sünnet
ÖZET

Büyük çocuk tekrarlayan İYE

US (-) ???

İşeme disfonksiyonu !!


 Görüntüleme
Deneyimli hekim !!

Davranış tedavisi
İYE + İŞEME DİSFONKSİYONU

Çocuk Nefroloji Danışımı
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
Erken tanı, doğru tedavi
Düzenli ve uzun süreli izlem
Fizik muayene-kan basıncı
Tam idrar tetkiki-idrar kültürü
Radyolojik izlem
Koruma tedavisi
Davranış değişikliği kazandırılması
Sık tuvalete gitme
İdrarı tutmama
İkili, üçlü idrar yapma
İdrarını sonuna kadar yapma
Kabızlığın önlenmesi
Temizlik eğitimi
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
Koruma Tedavisi verilecek hastalar
Akut pyelonefrit
Vezikoüreteral reflü
Sık tekrarlayan İYE (sistit)
Nörojenik mesane
İdrar yollarında tıkanıklık ve İYE
İdrar yollarının taş hastalığı ve İYE
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
İZLEMDE GÖRÜNTÜLEME GEREKEN HASTALAR
Akut pyelonefrit (tüm yaş grupları)
1 yaş altı çocukta bakteriüri
Erkek çocukta tekrarlayan sistit
İYE ve hipertansiyon
Doğuştan orta hat anormalliği
(meningosel, meningomyelosel)
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
DOĞUŞTAN ANORMALLİKLER
Vezikoüreteral reflü: %30-40
<1yaş erkek %68
<3yaş %50
Doğuştan darlıklar: Kızlarda %2; erkeklerde %10
Tekrarlama: İlk 1 yılda kızlarda %30; erkeklerde %15-20
İlk 5 yılda kızlarda %50; erkeklerde 
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
BÖBREK HASARI (SKAR)
SKAR RİSKİ
VÜR ve ateşli İYE %1-55 (%24)
Düşük evreli VÜR % 14
Yüksek evreli VÜR %53
İYE geçiren çocuklarda skar gelişmesi
için VÜR bulunması gerekmez !
Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları
İZLEMDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
Vezikoüreteral Reflü:
Voiding sistoüretrografi
Duyarlılık %100
Özgüllük %100
Altın Standart
Download