Mezopotamya Tarihi - İÜ AUZEF Tarih

advertisement
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Program Adı : TARİH, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2016 - 2017
Ders Adı
Tarih :
MEZOPOTAMYA TARİHİ
11.10.2016
Ders Kodu
THAO1007
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
1
2
0
0
2
4
Türkçe
Zor.
Derse Kabul Koşulları
Devam Zorunluluğu
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
Dersi Veren(ler)
Yrd. Doç. Dr. ERKAN KONYAR,
Dersin Amacı
Mezopotamya’nın Prehistorik dönemlerden başlayarak Babil Dönemi’ne uzanan tarihsel süreci ele
alınarak bu sürecin insanlık tarihine katkıları vurgulanmaktadır. Yakındoğu’nun en önemli kültürel
coğrafyasını barındıran Mezopotam’ya tarihi ve kültürünü öğrencilere tanıtarak, tarihsel olaylara
bakışlarında-değerlendirmelerinde, daha zengin bir alt yapıyla hareket etmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği (Kısa Tanım)
Mezopotamya’da Prehistorik Çağlar'dan Babil'in yıkılışına kadar uzanan tarihsel süreç anlatılmaktadır.
Öncelikle Mezopotamya Tarihi’nin kaynakları ele alınmakta, yazılı ve arkeolojik kaynak tanımlanmaktadır.
Daha sonra Mezopotamya coğrafyası anlatıldıktan sonra bölgedeki ilk yerleşmeler, bölgenin tarihöncesi
kültürleri tanıtılmaktadır. Daha sonra Mezopotamya coğrafyasında devletleşme süreci, Erken Hanedanlar
Dönemi, Sami Toplumlarının Mezopotamya'ya Gelişi, Akkadlar, III. Ur Sülalesi (Yeni Sümer Devleti),
başlıkları altında değerlendirilmektedir. Mezopotamya’nın II. Binyıl tarihi dersin ana içeriğinin başında
gelir bu kapsamda; Yeni Göçler ve Kent Devletleri, Hurriler, Amurrular, İsin-Larsa krallıkları, Eşnunna, Eski
Assur Krallığı, Assur-Anadolu ticareti, Mari, Kassitler, Hurri-Mitanni Devlet, Orta Assur Krallığı, Önasya'da
Büyük Göç Dalgaları ve Demir Çağı'nın Başlangıcı gibi bölümler dersin alt konularını oluşturur. M.Ö. I.
Binyıl Mezopotamya kültürleri ve bu dönem siyasi gelişmeleri ise Aramiler, Bir İmparatorluğun Doğuşu:
Yeni Assur Krallığı ve Sanatı, Yeni Babil (Kalde) Krallığı gibi konu başlıklarında değerlendirilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Eski Mezopotamya Tarihi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir Eski Mezopotamya Tarihi’nin kronolojik
dönemlerini bilir Eski Mezopotamya Tarihi’ni oluşturan kronolojik süreçteki Siyasal olayları ele alarak,
dönemlerin kültürel yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunabilir. Yine kültürel yapıyı yansıtan maddi
kültür kalıntılarını genel anlamda tanıyabilir. Eskiçağ’da Mezopotamya’nın çağdaş diğer Yakındoğu
kültürleriyle ilişkilerini tanımlayabilir.
Öğretim Yöntemleri
e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Program Yeterliliklerine Katkısı
Lisans düzeyinde Anadolu Tarihi I dersini alan öğrenci Anadolu Tarihi konusundaki bilgi ve becerileri
kullanarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. Tarih alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar
ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iyi bir şekilde paylaşabilir. Tarih alanında disiplinler arası araştırma ve
inceleme yapmaya yöneltme, alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları
değerlendirebilecek temel bilgilere sahip olarak mezun olur. Eski Anadolu Tarihini konu alan tarihsel
süreci analiz etme, yorumlama ve değerlendirme çok iyi bir şekilde becerisi kazanabilir.
Kaynaklar
K. Köroğlu'nun Eski Mezopotamya Tarihi. Başlangıcından Perslere Kadar, İstanbul 2006, İletişim Yayınları
Black, J.- Green, A., Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü, Tanrılar İfritler Semboller, İstanbul 2003. Çevik, Ö.,
Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte ilk Kentler ve Kentleşme Süreci, Kuramsal Bir Değerlendirme, İstanbul
2005. Dinçol, B., Eski Önasya Toplumlarında Suç Kavramı ve Ceza, İstanbul 2003. Kirschbaum, E.C.,
Asurlular (Tarih, Toplum, Kültür), (Çev. A. Yarbaş), İzmir 2004. Klengel, H., Kral Hammurabi ve Babil
Günlüğü (Çev. N. Oral), İstanbul 2001. Köroğlu, K., Üçtepe I: Yeni Kazı ve Yüzey Bulguları Işığında
Diyarbakır/ Üçtepe ve Çevresinin Yeni Assur Dönemi Tarihi Coğrafyası, Ankara 1998. Köroğlu, K., Eski
Mezopotamya Tarihi. Başlangıcından Perslere Kadar, İstanbul 2006. Kramer, S. N., Sümerler (Çev. Ö.
Buze), İstanbul 2002. Kramer, S. N., Tarih Sümer'de Başlar (Çev. H. Koyukan), İstanbul 1999. Oates, J.,
Babil (Çev. F. Çizmeli), Ankara, 2004. Roaf, M., Mezopotamya ve Eski Yakındoğu (Çev. Z. Kılıç), İstanbul
1996. Sevin, V., Yeni Assur Sanatı I. Mimarlık, Ankara 1991. Tosun, M.-Yalvaç, K., Sumer, Babil, Assur
Kanunları ve Ammi-Şaduqa Fermanı, Ankara 1989.
Sayfa 1/4 11.10.2016 11:52:52
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Ödevler
0
0
Sunum
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
Proje
0
0
Klinik Uygulama
0
0
Laboratuar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
Kısa Sınavlar
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
80
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
20
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
80
TOPLAM
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayı
Süre
Kredi İş
Yükü
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
0
0
0
Ödevler
1
12
12
Sunum
1
10
10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
20
Proje
1
10
10
Klinik Uygulama
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
20
Kısa Sınavlar
0
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
0
Raporlar
0
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
0
Seminer
0
0
0
Sayfa 2/4 11.10.2016 11:52:52
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Diğer
Sayı
Süre
Kredi İş
Yükü
0
0
0
Kredi İş Yükü
100
Kredi İş Yükü / 25
4
AKTS
4
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
1
Giriş: Mezopotamya Coğrafyası, Bereketli Hilal, Yakındoğu'da İlk Yerleşmeler
2
Yakındoğuda Neolitik Çağ
3
Halaf ve Obeyd Kültürü
4
İlk Tunç Çağı/Uruk Dönemi, Cemdet Nasr Dönemi
5
Erken Hanedanlık Dönemi, Mezopotamya Kanunları
6
Akad İmparatorluğu
7
Yeni Sümer Devleti
8
Orta Tunç Çağı'nda Mezopotamya: İsin-Larsa, Mari, Eski Babil
9
Eski Asur Dönemi, Kassitler ve Babil, Orta Asur Dönemi
10
Hurri-Mitanni Devleti
11
Son Tunç Çağı: Deniz Kavimleri, Aramiler
12
Yeni Asur Dönemi
13
Yeni Asur Başkentleri
14
Asurun Yeniden Yükselişi, Yani Babil Dönemi
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
1
Program Yeterlilikleri
Puan
Genel olarak eğitim, özel olarak konu alanı eğitiminde kuram ve uygulamaya yönelik kapsamlı ve güncel bilgiye ve bu
bilgiye katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavram ve kuramların bilgisine sahip olmak
4
Sayfa 3/4 11.10.2016 11:52:52
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
2
Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilmek
4
3
Eğitim alanına ait kuramsal ve uygulamalı içerik bilgisini kullanarak eğitsel amaçlar ve öğrenci gereksinimleri
doğrultusunda etkili öğretim planlaması, düzenlemesi ve değerlendirmesi yapabilmek
4
4
Eğitim teknolojilerinden farklı öğretim ortamlarında alana yönelik olarak yararlanabilmek
4
5
Alana yönelik çalışmaları bilimsel bakış açısıyla inceleyebilmek, verileri değerlendirebilmek, çözüm önerileri üretebilmek
4
6
Tüm dünyada alana ilişkin gelişmeleri izleyecek düzeyde bilimsel okuryazarlık ve alana yönelik bilimsel çalışmalar
yapabilmek için gerekli araç ve yöntemleri bilmek
4
7
Alana yönelik bilimsel tartışmaları izleyebilmek, bu çerçevede bilimsel sorgulama yoluyla yorum yapabilmek
4
8
Uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla bilimsel çalışma platformları oluşturmak
4
9
Okul-Toplum işbirliğine katkıda bulunacak şekilde, toplumsal sorunlara çözüm odaklı projeler hazırlayıp yürütebilecek
hedefe sahip olmak
4
10
Alandaki gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla izlemek ve kazanımları
diğer uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
4
11
Yenilikçi, aydın, toplum, çevre ve sosyal adalet bilincine sahip, özgüvenli ve etik değerlere saygılı olmak
4
12
Alana yönelik bilimsel yeterlilik sağlayarak öğrencinin yeni perspektif ve bakışlar geliştirmesini sağlamak
4
13
Alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olma,
4
14
Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine;
bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma,
4
15
Bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme
becerisine sahip olma,
4
16
Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir
çözümler önerebilme becerisine sahip olma.
4
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek
İMZA
Sayfa 4/4 11.10.2016 11:52:52
Download