Slayt 1 - UzmanPDR

advertisement
1.Her hangi bir konu üzerinde kesin
sonuçlara gitmeden yazarın kendisiyle
konuşurmuşçasına samimi bir anlatımla
düşüncelerini dile getirdiği yazı
türüdür.
2.Yazar konusunu özgürce seçer. Yani her
Şey denemenin konusu olabilir.
3.Hiçbir şeyi ispat gayesi gütmez. Yazar
anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir.
Yazar bilimselden çok, kişisel görüşünü
açıklar, okuyucusunu kendisi gibi
düşündürme kaygısı yoktur.
4.Makale gibi düşünsel plânla yazılır.
Fakat makaleden kısa yazılardır.
5.Denemenin öğretici ve düşünsel yanı da
vardır.
6.Deneme dilinde çeşitli bilim, felsefe
ve sanat dallarına ait terimlere yer
vermekten ziyade, halk çoğunluğunun
ortak günlük konuşma dilinin düşünce
diline dönüştürülmesi çabası hâkimdir.
7.Denemede bilimsel yazılardaki kuruluk ve
şematiklik bulunmaz. Düşünce şiirsel, akıcı,
samimî bir üslûpla sunulur. Bu bakımdan
deneme yazılarının geniş halk yığınlarınca
kolayca ve rahatlıkla okunabilme özelliği
vardır. Denemeci hiçbir zaman ukalalık etmez.
“Benim dediğim doğrudur.” demez. Okuru ele
aldığı konu üzerinde düşünmeye sevk eder.
1. Dünya edebiyatında deneme, 16. yüzyılın
sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Bunda en büyük
pay Fransız yazar Montaigne’ye aittir. O,
Denemeler adlı eseriyle bu türün hem öncüsü hem
de en büyük temsilcilerinden biri olmuştur.
Montaigne denemelerinde yalın, akıcı ve içten bir
anlatışla kendi gözlem ve yaşantılarına dayanarak
arkadaşlık, yalnızlık, yakarış, kitap, ahlak, eğitim
gibi çok çeşitli konular üzerinde kişisel görüşlerini
dile getirir.
2. Montaigne’den sonra deneme türünde
eser veren en önemli isim İngiliz Bacon’dur.
O, bu türe biçim ve içerik bakımından başka
bir nitelik kazandırmıştır
3. Modern anlamda
deneme türü, Türk
edebiyatında asıl olarak
gazete ile birlikte ortaya
çıkmaya başlamıştır.
Gazete ve dergilerin
çoğalması, gazetelerde
köşe yazarlığının,
fıkraların sevilmesi bu
türü ülkemizde
yaygınlaştırmıştır.
İlk özel gazete Tercüman-ı Ahvâl (1860)’in yayın
hayatına başlamasından itibaren gazetelerde
çıkan değişik yazılar, zamanla ayrı bir tür olan
deneme için dil, anlatım ve yaklaşım bakımından
zemin oluşturmuşlardır. Tanzimat’tan itibaren
bir süre gazete ve dergilerde “musâhabe” üst
başlığı altında deneme benzeri yazılar kaleme
alınmıştır.Yani, bir çok edebi tür gibi deneme de
Türk edebiyatına Tanzimat’tan sonra girmiştir.
Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa yazdıkları
tam da deneme özellikleri taşımayan
deneme örnekleri yazmışlardır. Bu alanda
öncülük edenlerin başında Ahmet Haşim’in
geldiğini söyleyebiliriz. Onun Bize Göre,
Gurabahâne-i Laklakân adlı eserlerinde
bazı parçalar bu türün özelliklerini
gösterir.
5.Bu türün asıl Cumhuriyet döneminde geliştiği
görülür.Deneme türünün hem en özgün hem de
ilk önemli örneklerini veren yazarımız Nurullah
Ataç’tır.Suut Kemal Yetkin ve Sabahattin
Eyüboğlu deneme türünün gelişmesinde önemli
rol oynamışlardır.
Türk edebiyatında deneme türünde pek çok ürün
verilmiştir. Bu tür içine koyabileceğimiz ürünler,
genellikle değişik zamanlarda çeşitli gazete ve
dergilerde yayımlanmış yazıların bir araya
getirilip kitaplaşmış şekilleridir. Bu eserlerde yer
alan yazıların bir kısmı, inceleme, eleştiri yazısı
olarak da görülebilir. Bunun yanında bir kitapta
yer alan yazıların bir kısmı edebiyat, bir kısmı
tarih, bir kısmı felsefe, bir kısmı başka konularda
olabilmektedir. O bakımdan deneme türü için çok
kesin sınıflandırma ve sınırlandırmalar
yapılamamaktadır.
Cumhuriyetle birlikte deneme türünün geliştiği
görülür.
Nurullah Ataç,deneme türünün hem ilk hem de
en özgün örneklerini vermiştir.
Dilimizin özleşmesinde etkili olmuş,Cumhuriyet
dönemi edebiyatına damgasını vurmuş bir
yazardır.
Daha çok edebiyatın,şiirin sorunlarıyla ilgili
denemeler yazmıştır.
Düşünceleriyle yeni bir insan tipini yaşama
sokmaya çalışmıştır.
Türkçenin özleşmesi, arınması için yılmadan
savaştı.
Yazdığı yazılarda hiçbir yabancı söz
kullanmadığı oldu.
Kendine özgü, devrik cümlelerin çoğunlukta
olduğu yeni bir dil ve anlatım biçimi yarattı.
Deneme ustalarından biri de yaşama ve insana
eleştirel bir gözle bakan Suut Kemal
Yetkin’dir. Sanat,estetik ve sanat felsefesi
onun ilgi alanlarıdır
Sabahattin Eyüboğlu’nun denemelerinde ise,
halkçı bir tavır vardır
Vedat Günyol,denemelerini edebiyatın
sorunlarından , toplumsal sorunlara;insanın
sorunlarından, dünyanın sorunlarına uzanan bir
çerçevede yazar.
Bu öncü isimler dışında diğer önemli
deneme yazarlarımızdan bazıları
şunlardır:
Ahmet Hamdi Tanpınar
Cemal Süreya
Hilmi Yavuz
Beşir Ayvazoğlu
Oktay Akbal
Salah Birsel
Mehmet Fuat
Download