Genel Biyoloji – VI.Hafta (Hücre)

advertisement
Genel Biyoloji – VI.Hafta (Hücre)
Canlılığın Temel Birimi: Hücre
 Canlı – Cansız  Hücre
 Yaşama ve çoğalma yeteneğine sahip
en küçük birimdir.
 İnsan, tek hücremilyarlarca…
Hücre,
 İlk kez 1665 yılında
Robert Hooke
tarafından
incelenmiştir.
Theodore Schwann & Matthias
Schleiden Hücre teorisi
Hücre teorisi
“bütün organizmalar hücrelerden
yapılmıştır”
Theodore Schwann
Matthias Schleiden
Rudolf Virchow
 Hücrelerin bölünerek
yeni hücre
oluşturmasını
gözlemlemiştir.
 1930 yılında
elektron
mikroskobu icat
edilmiştir.
 Hücre konusunda
daha detaylı
incelemeler
yapılmıştır.
Hücre teorisi
 Bütün canlılar hücrelerden
oluşmuştur.
 Hücreler kendilerinden önce
yaşayan hücrelerden oluşurlar
 Hücre içinde oluşan kimyasal
reaksiyonlar hücre içerisindeki
organeller ile gerçekleştirilir
 Bütün hücrelerin ortak özelliği
benzer kimyasal
reaksiyonların olmasıdır.
Hücrenin şekli ve büyüklüğü
 Hayvan ve bitkilerin
hücre ve şekilleri temel
yapılar hariç farklılıklar
gösterir
 Görev ve kalıtsal
özelliğine bağlıdır.
 Amip ve akyuvarlar..
 0,2-0,5 mikron
büyüklüğünde bakteri
ve parazit
 10 mikrondan
fazlamemeli hücreleri
Hücrenin yapı ve işlevi
 Yapı: canlıdan canlıya değişebilir:
İnsan kan hücreleri, epidermis..
Beslenme
 Enerji üretme & kullanma
 Kalıtsal özelliklerini yeni canlılara
aktarma
Ortak yapısal özellikler
 1. Hücre zarı
 2. Çekirdek
 3. Sitoplazma
1. Hücre Zarı
 Hücreyi dış ortamdan ayıran ve şeklini
belirleyen, madde giriş çıkışını
sağlayan özelliğe sahiptir.
 % 65 Protein
 % 33 Lipid
 % 2 Karbonhidrat




Hücre zarından
küçük
moleküller
büyük
moleküllere
göre
Yüksüz atomlar
iyonlara göre
Yağda
eriyebilenler
eriyemeyenlere
göre daha
kolay geçer
Alkol, eter..
Çözücüler..
Hücre zarından geçiş:
 Pasif
 Aktif
 Endositoz
ve ekzositoz
Pasif Taşıma: Difüzyon ve Osmoz
 Moleküllerin çok yoğun
ortamdan az yoğun
ortama hareketlerine
denir.
 Solunum yoluyla alınan
oksijenin kana geçmesi
Kolaylaştırılmış difüzyon
 Hücre zarının dışa bakan proteinleri
bazı maddelerle uyum yaparak
onların hücre içerisine daha kolay
girmesini sağlar.
Kolaylaştırılmış difüzyon bir taşıyıcı
aracılığı ile gerçekleşir: (1)
Taşınacak madde taşıyıcı proteine
bağlanınca, taşıyıcı proteinde şekil
değişikliği olur ve içte kapalı olan
hücre kanalının ucu açılır. (2)
Molekül buradan içeri girmeye
başlar. (3) Proteine zayıf bağlandığı
için hücre içine yakın bir yere
geldiğinde, ısıdan kaynaklanan
hareketle protein, molekülden ayrılır
ve molekül hücre içine girer.
Osmoz
 Suyun geçici bir zardan difüzyonuna
osmoz denir.
Aktif taşıma
 Amino asit
 Glikoz
 İyonlar
Enerji
Endositoz - Ekzositoz
 Büyük moleküllü maddelerin geçişi
 Kesecik veya ceple alınıyorsa bu olaya
endositoz,
Enerji
 Maddelerin salgılandıktan
sonra
atılması olayı ekzositoz
 Pinositoz: sıvı olanların alınması
 Fagositoz: amip
Sitoplazma ve Organeller
• Hücre zarı ile çekirdek arasını
dolduran yumurta akı kıvamındaki
sıvıdır.
• Sitoplazma daima hareket halindedir.
• İçerisinde bol miktarda su, inorganik
maddeler, organik maddeler ve hücre
organelleri vardır.
• % 60-90 su, tohumlarda % 5..
Endoplazmik retikulm
•
•
•
•
•
•
Kanal sistemidir.
Çekirdek ile hücre zarı
arasında madde iletimini
sağlar.
Besin depo eder.
Bakterilerde bulunmaz
Artık maddelerin atılması ve
bazı besinlerin
depolanmasında görevlidir.
İkiye ayrılır
Granüllü EPR
 Ribozom bulunduran EPR
 Salgı ve membran proteinleri yapılır
Granülsüz EPR
 Üzerinde EPR taşımaz
 Endokrin bezler ve yağ sentezinde
görevlidir.
Golgi
•
•
•
•
•
•
•
•
EPR den meydana gelir
Yassı kesecikler
Salgının üretildiği ve
salgılandığı yerdir.
Çekirdeğe yakın olarak bulunur.
Salgı dokularında bol miktarda
bulunur.
Lipoprotein, mukus, selüloz..
Drosera
Gerektiğinde yağ deposudur
Lizozom
• Golgiden myd gelir
• Hücre içindeki büyük
moleküllü (protein, yağ)
besinleri parçalar.
• Hücre içi sindirim yapar.
• Yanma, donma,
zehirlenme: Otoliz
• Karaciğer, dalak, akyuvar
• Kertenkele kuyruğunun
kopması
• Bitkilerde: fitolizozom
Ribozom
•
•
•
•
Görevi protein sentezlemektir.
Her canlı hücrede mutlaka bulunur.
Protein ve RNA dan oluşmuştur.
Polizom & Poliribozom: zincir şeklinde
bulunma halleri..
Mitokondri
•
•
•
•
•
•
•
•
Küre, çubuk, ipliksi ve dallı formda bulunur.
Çit katlı zar
İç zar: krista, çok fazla kıvrım
Matrix: kıvrımlar arası sıvı
Kendi DNA ve RNA
Bakteriler hariç bütün hücrelerde bulunurlar.
Oksijenli solunumun yapıldığı yerdir.
ATP üretim merkezidir.
Sentrozom
•
•
•
•
•
•
Sadece hayvan hücrelerinde bulunur.
Hücre bölünmesinde görev yapar.
Çekirdeğe yakın yerdedir
Birbirine dik iki sentriol var
Sentrioller dokuz iplik taşır
Hücre bölünmesi sırasında kromozomların
ayrılması ve kutuplara taşınmasına
yardımcı olur.
Plastidler
• Yalnızca bitkilerde bulunur.
• Besin maddelerinin sentezlenmesi ve
depolanmasında görevlidir
• Kendi aralarında üç gruba ayrılırlar.
PLASTİDLER
Kloroplast
Kromoplast
Lökoplast
Kloroplastlar:
•
•
•
•
•
Bitkiye yeşil rengi verir.
İçerisinde klorofil bulunur.
Yapraklarda bol miktarda bulunur.
Fotosentez ile besin üretmektir.
Fotosentez için gerekli enerji
kloroplastta üretilir.
• Fotosentez solunum tersidir.
Stroma ve Grana
 Stroma: Kloroplastın iç zarını
dolduran protein yapısında
sıvı bir kısımdır. DNA, RNA,
ribozom ve fotosentez
enzimleri bulunur.
 Grana: Ara madde içerisine
gömülmüş diskler ve diskleri
birbirine bağlayan
lamellerden oluşmuştur.
Bunların en küçük birimine
tilakoid denir.
 Granalarda klorofil pigmenti
bulunur.
Kromoplast
 Meyve ve çiçeklere renk veren
plastidlerdir.
 Likopin
 Ksantofil
 Karoten
 Antokyan
 Flovan (asidikkırmızı; bazikmavi)
Lökoplast
 Renksiz
 Kök, yumru, soğan
 Nişasta, yağ ve protein depolar
Koful
• Sindirim ve boşaltımda görev yapar.
• Bitki hücresinde kofullar büyük sayıca azdır.
• Hayvan hücrelerinde kofullar küçük ve
sayıca azdır.
 A) kontraktil kofullar (besin, sindirim
kofulu)
 B) Merkezi kofullar (aa depolar, alkoloit)
 C) Depo kofulları (sıvı, yağ kofulları)
Çekirdek
 Yönetim ve kalıtım merkezi
 Bazılarında bir tane bazılarında ise
birden fazla bulunur
 Yuvarlağımsı ve ortada bulunur
 Protein ve enzim sentezini yönetir.
 Çekirdek zarı, çekirdek özsuyu,
çekirdekçik, kromatin iplik
Çekirdek zarı
 Çift katlı, kimyasal yapı bakımından
hücre zarına benzer
 Dıştaki zar ribozom taşır
 Kıvrımlar yaparak EPR kanalcıklarını
oluşturur.
 Dış zara: ekzin
 İç zar: intin
Çekirdek özsuyu (karyoplazma)
 Kimyasal  sitoplazmaya benzer
 Çekirdekçik
 Kromatin iplikler
Çekirdekçik (Nukleolus)
 Yapısında RNA ve protein bulunur
 Hücre bölünmesi sırasında kaybolur
 RNA ve protein sentezi ile ilgilidir
Kromatin iplik
 Uzun ağ ve yumak şeklindedir
 Hücre çekirdeğinin temel yapısı
kromatindir
 Kısalıp, kalınlaşarak kromozomu
oluşturur. İki parça bulunur, her birine
kromatid denir
 Kromozomlarda gen adi verilen
yapılar bulunur.
HÜCRENİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Hücreler ortamdan ham materyali alırlar.
Kalıtsal bilgiler DNA içinde saklanır.
Enerji üretirler: Bu enerji iç ortam
dengesini sağlamak, ve sentez reaksiyonlarını
yürütmek için gereklidir. Termodinamiğin 2.
Kanununa karşı koymak ancak enerji ile
mümkündür.
Genetik kod temelde aynıdır.
Kendi moleküllerini sentez ederler.
Proteinler hücrenin fonksiyon ve yapısını
düzenlerler.
Organize bir şekilde büyürler.
Çevreden gelen uyarılara cevap verirler.
Çoğalırlar (bazı istisnalar haricinde).
Bilgi DNA dan proteinlere RNA aracılığı
ile geçer.
Proteinler ribozomlar tarafından yapılır.
Bütün hücreler seçici geçirgen bir zar
olan plazma membranı ile çevrilmiştir.
HÜCRELERİ BİRBİRİNDEN
AYIRAN ÖZELLİKLER
Hücreler arasında pek çok
benzerlik olmasına rağmen, çok
belirgin farklılıklar da vardır. Bu
farklılıklar hücreleri çeşitli ana
guruplara ayırmamıza yardımcı
olur. İki yaygın ana gurup
şunlardır.
ÖZELLİKLER
PROKARYOT
EUKARYOT
ÇEKİRDEK ZARI
YOK
VAR
ÇEKİRDEKCİK
YOK
VAR
Prokaryotlar
HİSTONE PROTEİNLERİ
YOK
VAR
Eukaryotlar
DNA İÇERİĞİ
KÜÇÜK
BÜYÜK
BÜYÜKLÜK
KÜÇÜK
BÜYÜK
(Karyot=nükleus, Pro=önce,
Eu=gerçek anlamına gelmektedir.)
Prokaryotlarla Eukaryotlar
arsındaki farklılıklar ise Tabloda
gösterilmiştir.
Prokaryotlarla Eukaryotlar arasındaki en temel farklar prokaryotların bir nükleusa
(çekirdek) ve membrana bağlı organellerinin (birkaç istisna haricinde) olmamasıdır. Her
ikisinin de DNA sı, hücre zarı, ribozomları vardır.
Yapı / Özellik
Prokaryotlar
Eukaryotlar
Hücre Duvarı


Hücre Zarı (Membran)


Çekirdek (Nucleus)


Zarla Çevrili Organeller


Ribozom


Vakuol (Koful)


Vezikül


Siller


Kamçı




Haploit-Monoploit ( n )
Diploit ( 2n )
Kromozomlar
Halkasal
Doğrusal
Canlı Çeşidi
Tek hücreliler
Tek-Çok hücreliler
Hücre iskeleleti
Kromozom Sayısı
Bitki Hücresi
Hayvan hücresi
Organeller
Mitozun Evreleri
Mitozun Evreleri
PROFAZ:Başlangıcında çekirdek içinde ince uzun kromatid iplikleri halinde görünen
kromozomlar, yavaş yavaş helozon şeklinde kıvrılarak kalınlaşmaya başlar ve görülebilir
duruma geçer. kalınlaşma ve kısalma anafaza kadar devam edebilir. Bu arada eş
kromozomlar birbirlerinden fark edilemeycek kadar sıkıca bağlıdırlar. Bu evrede birbirine
sentromerlerle bağlanmış olarak duran kromozomların her birine kromatid denir.
Sentrozomlar ayrılarak her biri bir kutba gitmeye başlar ve aralarında iğ iplikleri oluşur.
Profazın sonuna doğru iğ iplikleri ile kromozomlar arasında bağlantı kurulurken,
sentrozomlardan hücre zarına uzanan iğ iplikleri de oluşur ve çekirdek zarı eriyerek
kaybolur, kromozomlar sitoplazma içerisine dağılır.
METAFAZ:Kromozomlar çok kere bir çember gibi, bazen de karışık olarak ekvatoral
düzlem üzerinde dizilirler. Genellikle küçük kromozomlar merkezde, büyükler çevrededir.
Diziliş türlere özgü bir özellik gösterir. Kromozomlar eşit olarak kutuplara çekileceğinden,
ortada belirli bir denge kurulana kadar beklenilir.
ANAFAZ:Ekvatoral düzlemdeki kardeş kromozomlar kutuplara bu evrede taşınırlar.
Kasılma özelliği olan sentrozomların iğ iplikleri sayesinde kromozomların yarısı bir kutba,
diğer yarısı öbür kutba gider. Kromozomların kutuplara ulaşmasıyla bu evre sona erer.
Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için kromozomların taşınması sitoplazma
hareketleriyle ve sitoplazma kökenli iğ ipliklerinin yardımıyla olur. Bu evre de yaklaşık
olarak 3-15 dakika sürer.
TELOFAZ: Kromozomlar daha az boyanmaya başlar. Çekirdek zarı yavaş yavaş oluşur.
Kromozomlar uzayıp incelmeye başlar. Bölünme açısından çekirdek dinlenmeye geçerken,
hücre metabolizması aktif hale geçer.
Download