2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Toki Şehit Fikret

advertisement
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kemalettin Samipaşa Ortaokulu Fen Bilimleri Dersi
2.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sorularıdır.
Fen Bilimleri 7
…………..
Adı/Soyadı:
A
Sınıfı:7/
Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce
doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi koyunuz.
B
Aşağıda verilen kelimelerle, bu kelimelerin
karşılığı olan cümleleri doğru eşleştiriniz.2 şer
C
Elementin adı / Sembolü
Bor
Notu:
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını
işaretleyiniz(Her bir soru 4 puandır)
64
Puan
1.Şekilde verilen atom modeli için aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılırsa yanlış olur?
A) Elektron verdiği için katyondur.
B) Oksijen ile kovalent bağlı bir bileşik
yaparlar.
C) Nötr iken 3 katmanı vardır.
D) Oktet kuralına uyarak pozitif yükle
yüklenmiştir.
2. Ne bileşiğim, ne de karışım.
Atomik yapıdayım, özdeştir atomlarım.
Dörtlükte kendisini tanıtan tanecik modeli aşağıdakilerden
hangisidir?
10
Puan
8
3. Şekilde atom modeli verilen X taneciğinin elektrik yükü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2-
B) 1-
C) 1+
Puan
D) 2+
Elementin sembolü / Adı
…………….……
F
Hidrojen
…………….….
P
…………………….
Azot
..…………..…
S
…………………….
Flor
…………………
Li
…………………….
D
E
Puan
(ayırma hunisi – elektron – sembol – saf madde – süzgeç kükürt)
1-)Karışımlar,element ve bileşikler gibi ………………………. değildir.
2-)Sıvı-sıvı karışımları ……………………………………. kullanılarak
birbirinden ayrılabilir.
3-) Elementler …………………. ile gösterilir.
4-) ……………atomun parçacıkları arasında en hızlı ve küçük olanıdır.
5-)Sembolü S olan element ………………… dur.
Aşağıdaki sembollerin karşısına elementleri,
elementlerin karşısına da uygun sembolleri yazınız
Numarası:
10
1- ( ) Bir cismin ağırlığını dinamometre kullanarak ölçebiliriz.
2-( ) Magnezyum elementinin sembolü Mg dir.
3-( ) Kütle,değişmeyen madde miktarıdır.
4-( ) Böbrek hastalığı ile uğraşan bilim dalı nefrolojidir.
5-( ) Katı cisimlerin ağırlığı artarsa zemine uyguladığı
basınçta artar.
6-( ) Tahtaya bastırılan raptiyenin sivri ucu diğer ucuna
göre daha büyük basınç oluşturur.
7-( ) Bileşikler en az iki farklı elementten oluşur.
8-(
) Ağaçta duran bir elma ,çekim potansiyel enerjiye
sahiptir.Bu enerji,elmanın düşmeye başlamasıyla birlikte kinetik
enerjiye dönüşmeye başlar.
9-(
) Sıvı basıncı içine konulduğu kabın şekline bağlıdır.
10-( ) Heterojen karışımlara çözelti denir.
31/03/2016
…………………….
Verilen atom modelinde boş pencerelere gelecek
kavramları yazınız.( Her kutu 2 puan)
4. Fen anlamında iş yapılabilmesi için;
8
Puan
I. Cisme kuvvet uygulanmalıdır,
II. Cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yol almalıdır.
Buna göre, aşağıdaki resimlerden hangisinde fen anlamında iş
yapılmıştır?
A)
B)
Eşeği ile giden Nasrettin Hoca
C)
Dağa tırmanan dağcı
Sırtında çanta ile yürüyen öğr.
D)
Kitap okuyan öğrenciler
5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Sıvı katı karışımları ayırma hunisi kullanılarak ayrılabilir.
B) Damıtma yöntemi ile gaz gaz karışımları ayrılabilir.
C) Bir karışımda miktarı fazla olan daima çözünendir.
D) Homojen karışımlar eleme yöntemi ile ayrılabilir.
13.
6. Aşağıdakilerden hangi iki element arasında kimyasal bağ
oluşmaz?
A) Li ile F
B) Al ile Cl
C) N ile O
D) He ile Ne
7. Tabloda bazı iyonların elektron sayıları verilmiştir.
İYON
ELEKTRON
SAYISI
X-2
18
Y+1
10
Z+3
10
Buna göre X, Y ve Z element
atomlarının nötr hâlde elektron sayıları
aşağıdakilerden hangisidir?
X
Y
Z
A)
18
10
13
B)
20
9
7
C)
16
11
13
D)
15
10
7
8. 12 protonu ve 12 elektronu bulunan magnezyum atomu 2
elektron verirse aşağıdaki iyonlardan hangisine dönüşür?
A) Mg+2
B) Mg-2
C) Mg+1
D) Mg-1
14.
9.
15.7/G sınıfından Yeşim’in verdiği aşağıdaki kutucukta
gösterilen modellerden kaç
tanesi element modelidir?
A) 2
B) 3
C) 4
16.
10. Atomun yapısı ile ilgili olarak;
I.Elektronlar çekirdeğin etrafındaki katmanlarda dolanır.
II. Protonlar yüksüz taneciktir.
III. Bir protonun kütlesi bir elektronun kütlesine eşittir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A)II ve III B)Yalnız II
C)I ve II
11.
D)Yalnız I
CEVAP ANAHTARI
12.
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
Not:Puanlar soruların yanında verilmiştir.
BİR İŞİ YAPIYORSAN,EN İYİSİ OLMALISIN!
Halil GÜNEY
Fen Bilimleri Öğretmeni
D) 5
Download