Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi

advertisement
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
Fatih Sultan
Mehmet,
Karadeniz Ticaret
Yolu‘nu tamamen
kontrol altına
almak için nereleri
almıştır?
Kırım , Osmanlı ‘ya
bağlandı 1475
Kırım
Candaroğulları
Beyliği,Osmanlı ‘ya
katıldı…
Trabzon Rum İmp.‘na
son verildi.
Amasra, Cenevizlilerden
alındı…
Amasra
1459
Sinop
Trabzon
1461
1460
Bu arada, Ege Denizi‘nde
Midilli, Eğriboz, Limni, İmroz
ve Semadrek Adaları alınmıştır
Kırım‘ın Osmanlı‘ya bağlanması
ile KARADENİZ, bir Osmanlı
Türk Denizi haline gelmiştir.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
Fatih Sultan
Mehmet,
Balkanlarda hangi
yerleri
fethetmiştir?
BALKANLARDAKİ FETİHLER
Sırbistan (1459), Mora (1460), Eflak (1462), Bosna-Hersek (1463-65), Boğdan (1476) ve
Arnavutluk alınarak Balkanlar’ın fethi tamamlanmıştır.
Bosna-Hersek halkı, Osmanlıya bağlandıktan kısa bir süre sonra İslamiyet’i kabul etti.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
Fatih Sultan
Mehmet,
Doğu Anadolu‘yu
kontrol altına
almak için hangi
savaşı, kimlerle
yapmıştır?
AKKOYUNLULAR ile Otlukbeli Savaşı (1475)
Sebepleri: Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın, Fatih Sultan
Mehmet’in doğudaki ilerlemelerine engel olmak isteği,
Akkoyunluların, Karamanoğulları’na Osmanlı Devleti aleyhine
yardım etmesi ve Osmanlı aleyhine Venediklilerle antlaşması,
Uzun Hasan’ın, Trabzon ve Sinop’u Osmanlı devletinden istemesi,
Otlukbeli
1473
AKKOYUNLULAR ile yapılan Otlukbeli Savaşı ile Doğu Anadolu
kontrol altına alındı.
Akkoyunlu Devleti zayıfladı ve bir müddet sonra yıkıldı.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
Fatih Sultan
Mehmet
Döneminde,
Osmanlı-Venedik
Savaşları nasıl
sonuçlanmıştır?
OSMANLI - VENEDİK SAVAŞLARI
Fatih Venedikliler ile 16 yıl savaş yapmış ve sonuçta Venedikliler ile İmtiyazlar
Anlaşmasını imzalamıştır(1479). Bu anlaşma ile Venedikliler Osmanlı sularında serbestçe
ticaret yapabilecek, Venedikliler Osmanlılara vergi vereceklerdi.
Bu anlaşma ile ilk ticari ayrıcalıklar ticareti geliştirmek ve Hristiyan birliğini parçalamak için,
Fatih tarafından Venediklilere verilmiştir.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
Fatih Sultan
Mehmet‘ten sonra
Devletin II.Bayezid
başına geçer…
Bu dönemde ki
önemli olaylara bir
göz atalım…
CEM SULTAN OLAYI
Fatih Sultan Mehmet’in ölümünden sonra, oğlu
II.Bayezid, devlet adamlarının ve askerlerin desteğini
alarak padişah oldu….
Kardeşi Cem Sultan, II.Bayezid’in padişahlığını
kabul etmedi ve ayaklandı.
II.Bayezid, hükümdarlığı boyunca sürekli Cem
Sultan Olayı ile uğraştı…
Ayaklanmalarda başarısız olan Cem Sultan, önce
Memlük Devleti’ne, ardından Rodos Şövalyeleri ne
sığındı… En sonunda Cem Sultan, şövalyeler tarafından
Papa‘ya teslim edildi.
Cem Sultan,1498’e kadar Papanın elinde Osmanlı
Devleti ‘ne karşı kullanmak üzere tutsak olarak yaşadı.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
Yavuz Sultan Selim
YAVUZ SULTAN SELİM’İN TAHTA ÇIKIŞI
II.Bayezid‘in oğlu aynı zamanda Trabzon Valisi Şehzade Selim, babasını
Safevi (İran) Tehlikesi‘ne karşı önlem almamakla suçladı ve ayaklandı.
Yaptığı mücadeleyi kaybetti. Fakat yeniçerilerin desteğini alarak padişah oldu.
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
Yavuz Sultan Selim
ÇALDIRAN SAVAŞI / 1514
Yavuz Sultan Selim, Doğu Politikasına önem verdi. Bunun nedeni;
*** Safevi (İran) tehlikesini önlemek,
*** Baharat Yolu’nu kontrol altına almak
*** Türk İslam dünyasında birlik sağlamaktı.
1514 yılında Safevi (İran) Ordusu üzerine sefere çıkarak ÇALDIRAN SAVAŞI’ın
da Safevi (İran) Ordusu‘nu yenilgiye uğrattı.
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
Yavuz Sultan Selim
TURNADAĞ SAVAŞI / 1515
Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı‘ndan dönerken 1515 yılında
TURNADAĞ SAVAŞI ile DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ’ne son verdi.
Bu beyliğin ortadan kaldırılması Anadolu Türk Siyasi Birliği nin ikinci kez ve
kesin olarak sağlandı.
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
Yavuz Sultan Selim
MISIR SEFERİ / 1516-1517
Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı ile Safevi (İran) Sorunu‘nu ve Turnadağ
Savaşı ile de Anadolu Türk Birliği‘ni kesin olarak sağladıktan sonra, MISIR
SEFERİ’ne çıktı.
Memlükler ile 1516 Yılında yapılan Mercidabık ve 1517 yılında yapılan
Ridaniye Savaşları‘nı Osmanlılar kazandı.
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
Yavuz Sultan Selim
MISIR SEFERİNİN SONUÇLARI
1.Memluk Devleti ortadan kaldırıldı.
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
2.Suriye,Filistin, Hicaz ve Mısır Osmanlılara geçti.
3.Halifelik Osmanlılara geçti.
4.Kutsal Emanetler, İstanbul’a getirildi.
5.Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlılara geçti.
6.Osmanlı Hazinesi zenginleşti ve bol miktarda ganimet elde edildi.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN TAHTA ÇIKIŞI
Kanuni Sultan
Süleyman
Babasından güçlü bir devlet ve kuvvetli bir Ordu teslim alan Kanuni Sultan
Süleyman, kendi döneminde Osmanlı‘yı zirveye taşımış ve devletin en parlak
dönemi olarak göze batmıştır.
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
Kanuni Sultan
Süleyman
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
1532 Yılında ALMAN SEFERİ‘ne çıkıldı.
1529 Yılında VİYANA ilk kez kuşatıldı ise de kış koşullarından dolayı alınamadı.
1526 Yılında MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI yapıldı kazanıldı.
1521 Yılında BELGRAT fethedildi.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
KANUNİ DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI
Kanuni Sultan
Süleyman
1533 – İSTANBUL ANTLAŞMASI
Avusturya ile imzalanan bu antlaşma ile; “Avusturya Kralı, protokol
bakımından Osmanlı Sadrazamına eşit sayılmıştır….”
Böylece Avusturya, siyasi anlamda Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul
etmiştir…
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
1535 – KAPİTÜLASYON
Fransa ile 1535’te dostluk ve ticaret antlaşması imzaladı. Bu antlaşmada
ticaret, gümrük ve hukuk alanlarında bir takım ayrıcalıklar verildi.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
DOĞUDAKİ GELİŞMELER
Kanuni Sultan
Süleyman
1555 – AMASYA ANTLAŞMASI
Doğuda İRANlılar ile yapılan uzun savaşların ardından 1555 Yılında İran ile
AMASYA ANTLAŞMASI imzalandı.
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
Amasya Antlaşması, Osmanlılara İran arasında yapılan ilk antlaşmadır. Bu
antlaşma ile Bağdat, Osmanlı Egemenliği ‘ne girdi.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
DENİZLERDEKİ GELİŞMELER
Kanuni Sultan
Süleyman
1538 – PREVEZE DENİZ SAVAŞI’NIN KAZANILMASI
Andre Dorya komutasındaki Haçlı Donanması ile yapılan deniz savaşı kazanılmış
ve bu zaferle Akdeniz, Bir Türk Denizi haline gelmiştir.
1551–TRABLUSGARP’IN ALINMASI ve CERBE DENİZ SAVAŞI
1551 Yılında Trablus alınmış, 1560 Cerbe Adası Deniz Savaşı ile de Preveze’den
sonra büyük bir deniz savaşı kazanılarak Cerbe adası ele geçirilmiştir.
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
1522 – RODOS ADASI‘NIN ALINMASI
Bir Korsan Yatağı olan Rodos Adası, Şövalyelerin elinden alınmış ve böylece Ege
Denizi, Bir Türk Denizi haline gelmiştir.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ OLAYLARI
Sokullu Mehmet
Paşa
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Sadrazam olan SOKULLU
MEHMET PAŞA, Kanuni’nin ölümü sonrasında da Sadrazamlığa devam etmiştir.
1568 – SAKIZ ADASI ‘NIN FETHİ
1568 Yılında Cenevizliler ’in elinden alınıp Osmanlı’ya bağlanmıştır.
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
1568 – YEMEN’İN FETHİ
Hint Deniz Seferleri sonrasında yapılan fetih ile Yemen Osmanlı’ya
bağlanmıştır.
Sokullu Mehmet
Paşa
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
1570 – KIBRIS ADASI’NIN ALINMASI
Venedikliler’den Kıbrıs Adası’nın alınması ile Doğu Akdeniz güvenlik altına
alınmıştır.
Sokullu Mehmet
Paşa
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
1
1571 – İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI / 2
Kıbrıs Adası
‘nın Paşa
alınması
üzerineYenilgisi
Papa‘nın
çağrısı ile Avrupa
Sokullu
Mehmet
, İnebahtı
sonrasında;
Devletleri‘nin bir araya gelerek oluşturdukları birleşik Haçlı Donanması ile
Osmanlı Donanması‘na saldırmaları sonucu, Osmanlı Donanması büyük bir
yenilgiye uğramıştır.
Sokullu Mehmet
Paşa
Dönemi Olaylarına
Bakalım…
diyerek, Osmanlı Devleti’nin yok olan onanmasının yerine 6 Ay gibi kısa bir
sürede eskisinden de daha güçlü bir donanmayı Akdeniz Suları‘na salmıştır.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELİŞİ / Osmanlı Hâkimiyetinin Genişlemesi
Download