adnan menderes üniversitesi finansal ekonometri programı

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
FİNANSAL EKONOMETRİ PROGRAMI
FİNANSAL EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Türkiye Ekonomisi
Ders Kodu
FEK512
AKTS Kredi
5
İş Yükü
Ders Düzeyi
125 (Saat)
Teori
31.10.2017
Yüksek Lisans
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Türkiye ekonomisini tarihsel ve yapısal öğeleriyle bir bütünlük içerisinde incelemek ve analiz etmek.
Özet İçeriği
OsmanlI imparatorluğunun çöküş döneminden Cumhuriyet dönemine iktisadi yapı. Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluş dönemi. Devletçilik dönemi. II. Dünya Savaşı dönemi. Toplumsal dönüşüm
dönemi. Planlı Kalkınma Dönemi. 1960- 1980 dönemi. 1980’li yıllarda ekonomide köklü değişim dönemi.
1990’lı yıllar. Dünya ekonomisi içinde Türkiye.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Tartışma
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
Kazgan, H. (1995) Osmanlı ’daAvrupa Finans Kapitali, İstanbul. Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul
2
Pamuk, Ş. (1994) OsmanlI Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913), İstanbul: Tarih Vakfı YurtYayınları. Yakup
Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi kitabevi, İstanbul
3
Clay, C. (2000) Gold for the Sultan, Western Bankers and Ottoman Finance 1856-1881: A Contribution to the Ottoman and to
International Financial History, London: I.B. Tauris Publishers
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
iktisat tarihi temel kavramlarına giriş
2
Teorik
Cumhuriyet öncesi iktisat tarihi ; Batı Avrupa ’da iktisadi değişimin başlaması, OsmanlI iktisadi
düzeninin temel unsurları, Kapitalizm
3
Teorik
OsmanlI ekonomisinde ilk sektörler, OsmanlI imparatorluğunun çöküş döneminden Cumhuriyet
dönemine iktisadi yapı
4
Teorik
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş dönemi, Devletçilik dönemi, II. Dünya Savaşı dönemi, Toplumsal
dönüşüm dönemi
5
Teorik
Planlı Kalkınma Dönemi. I960- 1980 dönemi.
6
Teorik
Planlı Kalkınma Dönemi. I 960- 1980 dönemi.
7
Teorik
1990’lı yıllar: Dünyada globalleşme süreci, Türkiye ’nin bu süreçle uyumlanma koşulları, temel
ekonomik sorunlar, çevre koruması, bölgesel kalkınma, çalışma hayatının temelleri
8
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9
Teorik
Türkiye Ekonomisi sektörel analizi
10
Teorik
Türkiye Ekonomisi sektörel analizi
11
Teorik
Türkiye Ekonomisi sektörel analizi
12
Teorik
Devletin ekonomideki yeri.
13
Teorik
Devletin ekonomideki yeri.
14
Teorik
Ekonomik göstergeler ile Türkiye değerlendirmesi
15
Teorik
Ekonomik göstergeler ile Türkiye değerlendirmesi
16
Dönem Sonu Sınavı
(Final)
Final Sınavı
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 31.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
4
3
98
Ara Sınav
1
10
1
11
Dönem Sonu Sınavı
1
14
2
16
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
125
5
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Türkiye’de iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen içsel ve dışsal faktörleri kavrayabilme
2
Türkiye iktisadına yön veren gelişmeleri kurumsal düzenlemeler, sayısal verilerve nedensellik ilişkileri çerçevesinde analiz
edebilme
3
iktisat politikalarının toplumsal gelişme, ulusal gelir, bölüşüm, genel denge, dünya ekonomisi ile ilişkiler ve sosyo-ekonomik
makro göstergelere yansımalarını kavrayabilme
4
Türkiye için sektörel analiz yapabilme ve gerekli politika önermeleri yapabilme
5
Derste öğrenilen bilgileri güncel hayata uyarlayabilmeve yorumlayabilme
Program Çıktıları (Finansal Ekonometri Yüksek Lisans)
1
Ekonometrik kavramların öğrenilmesi
2
Ekonometrik model tahmin edebilme
3
Tahmin edilen ekonometrik modelin güvenilirliğini test edebilmek
4
Zaman serisi analizini öğrenme
5
Finansal varlıkların tanınması ve ekonomik birimlerin kararlarını ölçen analizlerin yapılması
6
Finansal verilerin analizleri için özellikle geliştirilmiş ekonometrik yöntemleri kullanabilme
7
Finans ve ekonomi alanlarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri
düzeyde kullanmak.
8
Para teorisi, uluslararası ticaret ve finans teorileri üzerine yapılabilecek ekonometrik uygulamalara temel olacak bilgilerin
öğretilmesi
9
Bilimsel bir alanda detaylı literatür araştırması yapabilme,topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme, yorumlayabilme
ve bulguları rapor haline getirebilme
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ4
ÖÇ5
PÇ1
ÖÇ1
1
1
PÇ2
3
2
PÇ3
1
PÇ4
3
1
1
1
2
2
PÇ5
PÇ6
ÖÇ2
3
2
1
1
2
ÖÇ3
2
PÇ7
PÇ8
3
1
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 31.10.2017
2/2
Download