110 soruda inkılap tarihi

advertisement
110 SORUDA İNKILAP TARİHİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan (meşrutiyet rejimi) ilk ayaklanma nedir?
31 Mart İsyanı
M.Kemal'in Teğmen rütbesiyle mezun olduğu okul nedir?
İstanbul Harp Okulu
M.Kemal İstanbul Harp Akademisi'nden hangi rütbeyle mezun olmuştur?
Kurmay Yüzbaşı
M.Kemal hangi şehirde iken Namık Kemal ve M.Emin Yurdakul'dan etkilenmiştir?
Manastır
M.Kemal'in Avrupalı devletlerin temsilcileri ile doğrudan görüşme fırsatı bulduğu şehir?
Sofya
M.Kemal hangi şehirde iken 1898 Türk-Yunan Savaşı'ndan önemli ölçüde etkilenmiştir?
Manastır
M.Kemal'in parlamento(meclis) taktiklerini öğrenme fırsatı yakaladığı şehir nedir?
Sofya
M.Kemal'i etkileyen yabancı düşünür ve yazarlar kimlerdir?
Jean Jacques Rousseau, Montesquieu
M.Kemal'in Şam'da kurduğu gizli cemiyetin adı nedir?
Vatan ve hürriyet cemiyeti
M.Kemal'in Derne ve Tobruk Komutanı olarak görev yaptığı savaş nedir?
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı'nın önemi nedir?
Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika kıtasındaki varlığı sona ermiştir. Bu savaş Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesidir.
Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'na katılmasının asıl sebebi nedir?
Kaybedilen toprakları geri almak
I.Dünya Savaşı'ndan ilk çekilen itilaf devleti hangisidir?
Rusya
İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya denizden yardım göndermek ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak amacıyla saldırdıkları cephe nedir?
Çanakkale Cephesi
M.Kemal Çanakkale Cephesi'nde hangi görevde bulunmuştur?
19.Tümen Komutanlığı
M.Kemal I.Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde görev yapmıştır?
Kafkasya - Çanakkale - Suriye
Osmanlı'nın 1.Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği taarruz cepheleri nelerdir?
Kafkasya ve Kanal
İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek ve Mısır'ı geri almak için Osmanlı Devleti tarafından açılan cephe nedir?
Kanal (Mısır-Süveyş) Cephesi
1914 yılında Rusya'nın Osmanlı topraklarına saldırısıyla açılan ve büyük kayıplar verilen cephe nedir?
Kafkasya Cephesi
M.Kemal Kafkasya Cephesi'nde hangi görevde bulunmuştur?
16.Kolordu Komutanlığı
Kafkas Cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır?
Ruslarla imzalanan Brest Litovski antlaşması ile kapanmıştır. Bu antlaşma ile Ruslar Kars Ardahan ve Batum'u Osmanlı'ya vermiştir.
Techir Yasası nedir? Ne zaman ve niçin çıkarılmıştır?
Zorunlu göç yasası anlamına gelir. Kafkas cephesinde Ermeniler Ruslarla işbirliği yapınca bu yasa çıkarılmış olup Ermeniler Suriye'ye göç
ettirilmiştir.
İngilizler Musul ve Abadan petrollerini ele geçirmek için Osmanlı'ya hangi cepheden saldırmışlardır?
Irak Cephesi
Mustafa Kemal Suriye Cephesi'nde hangi görevde bulunmuştur?
7.Ordu Komutanlığı yapmıştır. Daha sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanı olmuştur.
I.Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ateşkes ve barış antlaşmaları nelerdir?
Ateşkes antlaşması Mondros, barış antlaşması ise Sevr'dir.
I.Dünya Savaşı sonrasında imzalanan barış antlaşmaları nelerdir.
Almanya-Versay, Avusturya –Sen Jermen, Bulgaristan-Nöyyi, Macaristan-Trianon, Osmanlı-Sevr
I.Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından yayımlanan Wilson İlkelerinin amacı nedir?
ABD Başkanı Wilson'un görünürdeki amacı barışı sağlayarak sömürgeciliği sona erdirmektir. Asıl amacı ise ABD'yi dünya siyasetinde ön plana
çıkarmaktır.
Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'ndan çekilerek Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasının sebepleri nelerdir?
Wilson ilkelerinde yer alan maddelere güvenmesi , Osmanlı'nın silah ve cephane bakımından yetersizliği ve Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle
Almanya ile kara bağlantısının kesilmesidir.
29. Osmanlı Devleti hangi antlaşma ile fiilen sona ermiştir?
Mondros Ateşkes Antlaşması
30. Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre İtalyanlar nereleri işgal etmiştir?
Antalya, Konya, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Bodrum
31. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra İngilizler nereleri işgal etmiştir?
Çanakkale, Musul, Batum, Antep, Maraş,Urfa, Samsun, Merzifon
32. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra Fransızlar nereleri işgal etmiştir?
Çukurova çevresi(Adana, Mersin, Hatay), Urfa Antep ve Maraş(İngilizlerden devralmışlardır)
33. İtilaf Devletleri arasında ilk anlaşmazlıklar nerede çıkmıştır?
Paris Barış Konferansında çıkmıştır.
34. Paris Barış Konferansının önemi nedir?
İzmir ve çevresi İtalya yerine Yunanistan'a verilmiştir. Yunanistan 15 Mayıs 1919 da İzmir'i işgal etmiştir.
35. İzmir'in işgali üzerine Türklerin haklı olduğunu tüm dünyaya duyuran rapor nedir?
Amiral Bristol Raporu
36. Milletler Cemiyeti(Cemiyet-i Akvam) niçin kurulmuştur?
I.Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla kurulmuştur.
37. Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyetler nelerdir?
Mavri Mira - Pontus Rum - Etnik-i Eterya
38. Milli Kongre Cemiyeti'ni diğer yararlı cemiyetlerden ayıran temel özellik nedir?
Mücadeleyi basın ve yayın yoluyla yapıp, silahlı mücadeleye katılmamalarıdır.
39. Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesini önlemek amacı ile kurulan yararlı cemiyetimiz nedir?
Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
40. Doğu Karadeniz ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Pontus Rum Cemiyetinin kurulmasını engellemek amacıyla kurulan cemiyet nedir?
Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
41. I.Dünya Savaşı'ndan sonra ordunun terhis edilmesi ve hükümetin işgallere karşı tepkisiz kalması üzerine ne kurulmuştur?
Kuvay-i Milliye
42. İlk Kuvay-i Milliye harekatı nerede kimlere karşı başlamıştır?
Hatay Dörtyol'da Fransızlara karşı başlatılmıştır.
43. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalardan hangileri doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılmıştır?
Ahmet Anzavur ve Kuvay-i İnzibatiye(Halifelik Ordusu)
44. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalardan hangileri İstanbul Hükümeti ve itilaf Devletleri tarafından çıkarılmıştır?
Yozgat (Çapanoğlu) Ayaklanması , Bolu-Düzce- Hendek-Adapazarı Ayaklanması ,Konya Ayaklanması , Urfa (Milli Aşiret) Ayaklanması , Afyon
Ayaklanması, Koçgiri Ayaklanması, Cemil Çeto Ayaklanması
45. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalardan hangileri Kuvay-i Milliyeciler tarafından çıkarılmıştır?
Çerkez Ethem- Demirci Mehmet Efe ve Yörük Ali ayaklanmaları
46. M.Kemal Samsun'a hangi görevle çıkmıştır?
9.Ordu müfettişliği
47. Kurtuluş Savaşı'nın amacı,gerekçesi ve yöntemi ilk kez nerede belirtilmiştir?
Amasya Genelgesi
48. İlk kez ulusal (milli) sınırlardan nerede bahsedilmiştir?
Erzurum Kongresi
49. M.Kemal askerlik görevinden ne zaman istifa etmiştir?
Amasya Genelgesi sonrası
50. Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
Erzurum Kongresi
51. Manda ve himaye fikri kesin olarak nerede reddedilmiştir?
Sivas Kongresi
52. Toplanış bakımından bölgesel olmasına rağmen aldığı kararlar bakımından ulusal olan kongre nedir?
Erzurum Kongresi
53. İstanbul Hükümeti başkanı Damat Ferit paşa ne zaman görevinden istifa etmiştir?
Sivas Kongresi sonrası istifa etmiştir.
54. Sivas Kongresi'ni Erzurum Kongresi'nden ayıran özellik nedir?
Her yönüyle (toplanış ve aldığı kararlar bakımından) ulusal bir kongre olmasıdır.
55. Hangi kongreden sonra tüm yararlı(milli) cemiyetler tek bir çatı altında birleştirilmiştir?
Sivas kongresi
56. Temsil Heyeti ilk defa yürütme gücünü ne zaman ve nasıl kullanmıştır?
Sivas Konresi'nden sonra Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi komutanlığına atayarak kullanmıştır.
57. Amasya Görüşmeleri kimler arasında yapılmıştır?
İstanbul Hükümeti ile Temsil heyeti arasında yapılmıştır
58. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasına nerede karar verilmiştir?
Amasya görüşmelerinde karar verilmiştir
59. İstanbul Hükümeti Temsil Heyeti'nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
Amasya görüşmeleri ile İstanbul hükümeti Temsil Heyeti'nin hukuki varlığını kabul etmiştir.
60. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi nerede açılmıştır? Meclisin aldığı kararlara ne ad verilir?
İstanbul'da açılmıştır. Aldığı kararlara Misak-ı Milli adı verilir.
61. Misak-ı Milli'nin önemi nedir?
Türk vatanının sınırları çizilerek, Türk milletinin bağımsızlık konusundaki kararlılığı tüm dünyaya duyurulmuştur.
62. 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri İstanbul'u niçin işgal etmişlerdir?
Son Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan Misak-ı Milli kararlarını İtilaf devletleri beğenmeyince İstanbul'u işgal etmişler, meclisi basarak
milletvekillerini tutuklamışlardır.
63. TBMM'nin açılmasını hızlandıran olay nedir?
İstanbul'un İtilaf devletlerince işgal edilerek Mebuslar Meclisinin dağıtılmasıdır.
64. Temsil Heyeti'nin resmi görevi ne zaman son bulmuştur?
TBMM'nin açılmasıyla
65. TBMM'nin uluslararası alanda ilk askeri ve siyasi başarısı nedir?
Gümrü antlaşması
66. Sevr Antlaşması kim tarafından imzalanmıştır? Geçersiz sayılmasının sebebi nedir?
Damat Ferit Paşa Saltanat Şurası'nı toplayarak antlaşmaya imza atmıştır. Ancak bu antlaşma Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından
imzalanmadığından geçersiz sayılmıştır.
67. Düzenli ordunun kazandığı ilk savaş nedir?
I.İnönü Savaşı
68. Düzenli ordu ilk kez hangi cephede kime karşı mücadele vermiştir?
Batı Cephesinde Yunanlılara karşı mücadele vermiştir.
69. Londra Konferansı hangi savaştan sonra toplanmıştır?
I.İnönü Savaşı
70. Londra Konferansının toplanma sebebi nedir?
Sevr anlaşmasını yumuşatarak TBMM'ye kabul ettirmek
71. Londra Konferansı'nın önemi nedir?
İtilaf Devletleri TBMM'nin hukuki varlığını ilk kez tanımışlardır.
72. Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz neresidir? Hangi antlaşma sonucunda verilmiştir?
İlk taviz Batum'dur. Ruslarla imzalanan Moskova antlaşması ile verilmiştir
73. Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır,bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
Fransa ile savaşılmıştır. Ankara Antlaşması ile kapanmıştır.
74. Doğu sınırımızı belirleyen antlaşmalar nelerdir?
Gümrü-Moskova ve Kars. Kars antlaşması ile kesin olarak çizilmiştir.
75. Sevr antlaşmasının geçersiz olduğu uluslararası alanda ilk kez nerede kabul edilmiştir?
Ermenilerle yapılan Gümrü antlaşmasında kabul edilmiştir.
76. M.Kemal" Siz orada sadece düşmanı değil, Türk Milletinin makus tarihini de yendiniz" sözünü hangi savaştan sonra söylemiştir?
II.İnönü Savaşı
77. M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra ve hangi savaştan önce verilmiştir?
Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra ;Sakarya Meydan Muharebesinden önce
78. Tekalif-i Milliye Emirleri hangi savaşa hazırlık mahiyetinde çıkarılmıştır?
Sakarya Meydan Muharebesi
79. 1693 Viyana bozgunundan beri devam eden Türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
Sakarya Meydan Muharebesi
80. Türk Devleti'nin son savunma savaşı nedir?
Sakarya meydan Muharebesi
81. Sakarya Savaşı'ndan sonra hangi antlaşmalar imzalanmıştır?
Fransa ile Ankara antlaşması
Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars antlaşması
Ukrayna ile dostluk antlaşması
82. M.Kemal'e "Gazilik ve Mareşallik" rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir?
Sakarya Meydan Muharebesi
83. Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi savaştan sonra imzalanmıştır?
Büyük Taarruz
84. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın önemi nedir?
Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.
Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.
Türkiye'nin batı sınırı çizilmiştir.
Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılmıştır.
85. Mudanya Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir?
"İstanbul, boğazlar ve çevresi TBMM'ye bırakılacaktır " maddesi Osmanlının hukuken sona erdiğinin göstergesidir.
86. Maarif (Eğitim) Kongresi hangi savaş sırasında toplanmıştır?
Eskişehir-Kütahya
87. Saltanatın kaldırılması ile hangi sorunlar ortaya çıkmıştır?
Devlet başkanlığı ve rejim sorunu
88. Lozan Barış Antlaşması'nın önemi nedir?
Bu antlaşma ile Türk Devleti'nin bağımsızlığı uluslararası alanda kanıtlanmıştır. Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.
89. Lozan Barış Antlaşması'nın hangi maddesi Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık ve egemenlik haklarına aykırı olarak düzenlenmiştir?
Boğazlar ile ilgili maddesi
90. Türk tarafının kesinlikle Lozan'da taviz vermeyeceği konular nelerdir?
Ermeni yurdu(azınlık) ve kapitülasyonlar
91. Osmanlı Devleti Avrupalılardan aldığı borçları ödeyemez duruma gelince Avrupalıların alacaklarını tahsil etmek amacı ile kurdukları
komisyonun adı nedir?
Duyun-u Umumiye(Dış Borçlar Genel idaresi)
92. Duyun-u Umumiye ne zaman kaldırılmıştır?
Lozan Barış antlaşması ile kaldırılmıştır
93. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi nedir?
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
94. Cumhuriyet rejimine yönelik çıkan ilk ayaklanma nedir?
Şeyh Sait isyanı
95. Şeyh Sait İsyanı'nı hangi ülke desteklemiştir?
İngiltere
96. Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
Takrir-i Sükun Kanunu
97. Şeyh Sait İsyanı sonucunda ne olmuştur?
Musul kaybedilmiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır.
98. Laikliğe geçişin ilk aşaması nedir?
Saltanatın kaldırılması
99. M.Kemal "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözünü ne zaman
söylemiştir?
İzmir suikastı sonrası (M.Kemal'e suikast girişimi)
100. Laiklik ilkesi anayasaya hangi tarihte girmiştir?
1937 yılında girmiştir.
101. 3 Mart 1924 yılında yapılan inkılaplar nelerdir?
Halifelik kaldırıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruldu.
Genel Kurmay Başkanlığı Kuruldu
Tevhid-i Tedrisat Yasası çıkarıldı.
102. Devletçilik ilkesinin amacı nedir?
Özel sektörler tarafından yapılamayan yatırımların devlet eliyle yapılmasıdır.
103. İnkılapçılık ilkesinin bütünleyici ilkesi nedir?
Çağdaşlaşma ve batılılaşma
104. Ülkemizde meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine ne zaman geçilmiştir?
Cumhuriyet'in ilanı ile geçilmiştir.
105. Millet Mektepleri niçin açılmıştır? Hangi ilke ile ilgilidir?
Halka okuma ve yazma öğretmek amacıyla açılmıştır. Halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
106. II.Beş Yıllık Kalkınma Planı neden uygulanamamıştır?
II.Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine uygulanamamıştır.
107. Siyasi ve Sosyokültürel güç nedir?
Siyasi Güç; Devletin gücünü milletten alması ve devlet politikalarının millet iradesine göre yapılmasıdır.
Sosyokültürel Güç; Bir devlette toplumun sahip olduğu eğitim kültür değer yargılarını kapsayan güç.
108. Ölçü,takvim ve saatte yapılan değişikliklerin amacı nedir?
Avrupa ülkeleri ile olan ticari ilişkileri geliştirmektir.
109. Kapitülasyonların ne zaman kaldırılmıştır. Kapitülasyonların kaldırılması Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilgilidir?
Lozan Barış Antlaşmasında kaldırılmıştır. Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.
110. Türk kadınına seçme ve seçilme hakları hangi tarihlerde verilmiştir?
1930 - Belediye Seçimleri
1933 - Muhtarlık 1934-Milletvekilliği seçme seçilme hakkı
Download