Slayt 1 - Mine Oflaz

advertisement
Kimyasal Bağlar
• Kimyasal Bağ Moleküllerde Atom ları bir arada
tutan kuvvettir.
• Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek
için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi
için atomlar tek başına bulundukları
zamankinden daha kararlı olmalıdırlar.
• Elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye
çalışırlar
• Bir Atomun yapabileceği bağ sayısı sahip
olduğu veya az enerji ile sahip olduğu veya az
enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital
sayısına eşittir.
• Soy Gazların bileşik oluşturamamasının sebebi
bütün orbitallerinin dolu olmasıdır.
• Elektron yapıları farklı olan atomlar değişik
biçimlerde bir araya gelerek kimyasal bağ
oluştururlar
KOVALENT BAĞLAR
• Hidrojenin Ametallerle ya da ametallerin kendi
arlarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak
oluşturulan bağa kovalent bağ denir
• Moleküllerin elektron nokta formülleri yazılırken
Molekülü oluşturan atomların değerlik
elektronları belirlenir Yapacakları bağ sayıları
saptanır çok bağ yapanlar merkez Atomu olarak
alınır Merkez atomu birden fazla ise merkez
Atomları birbirine bağlanacak şekilde yazılır
Değerlik Elektronlar atomların çevresine oktet
kuralına uyacak şekilde dağıtılır
Birinci
Elekteron
Var mi benimle bağ
yapmak isteyen
2.
Elekteronun
yeri boş
• NOT:Elektron alış verişi ya da elektron
ortaklaşmasının nedeni; Atomların kararlı hale
gelebilmek için elektron düzenlerini soy
gazlarınkine benzetme isteğidir Soy gazların 8
değerlik elektronuna sahip oldukları için
elektron sayısı 8’e tamamlanır Buna oktet
kuralı denir .
İYONİK BAĞLAR
• İyonik bağlar metaller ile Ametaller arasında metallerin
elektron vermesi Ametallerin elektron almasıyla oluşan
bağlanmadır Metaller elektron vererek (+) değerlik ametaller
elektron alarak (-) değerlik alırlar Bu şekilde oluşan (+) ve (-)
yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler .
• Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde kaybedilen ve
kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır
• İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar
İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde
bulunurlar
• İyonik bileşikler katı halde Elektriği iletmez Sıvı halde
ve çözeltileri
elektriği iletirler
Apolar Kovalent Bağ:
• Kutupsuz bağ yani (+) (-) kutbu yoktur İki
Hidrojen atomu elektronları ortaklaşa
kullanarak bağ oluştururlar İki atom
arasındaki bağ H-H şeklinde gösterilir
Apolar Ko vent Bağ
H
H
Polar Kovalent Bağlar:
• Farklı ametaller arasında oluşan bağa
polar kovalent bağ denir Elektronlar
iki atom arasında eşit olarak
paylaşılmadığından kutuplaşma
oluşur Hidrojen ve Flor elektron
ortaklığı ile bileşik oluşturmuş
durumdadır
•
Polar Kovelent Bağ
H
F
Download