İyonik bağ

advertisement
ATOM
İYONİK BAĞ
KİMYASAL BAĞ
KOVALENT BAĞ
İYONİK BAĞ
İyonik bağ, zıt ve eş yüklü
iyonlar arasındaki elektrostatik
kuvvetlere dayanan bir kimyasal
bağ türüdür.
 En dıştaki elektron kabukları
tamamen dolu olan atomlar
oldukça kararlı durumdadırlar,
başka atomlarla bileşik oluşturma
eğilimi göstermezler.





İyonik yapı
İyonik bileşikler katı haldeyken,
iyonik kristal içinde sürekli iyonik
latis yapısına sahiptirler.
Tüm iyonlar yaklaşık olarak aynı
boyutta ise, yüzey merkezli kübik
bir yapı oluşturabilirler, fakat iyonlar
farklı boyutta ise, yapı genellikle
hacim merkezli kübiktir.
İyonik latislerde koordinasyon
sayısı, herbirinin bağlı olduğu iyon
sayısını verir
KİMYASAL BAĞ




Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan
kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için
bir araya gelirler.
Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları
zamankinden daha kararlı olmalıdırlar.
Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya
enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini
soy gazlara benzetmeye çalışırlar.
Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az
enerji ile sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği
yarı dolu orbital sayısına eşittir.



Elektron yapıları farklı olan atomlar değişik biçimlerde bir
araya gelerek kimyasal bağ oluştururlar;
Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla
İki atomun ortak elektron kullanmasıyla
Not: Elektron alış verişi ya da elektron ortaklaşmasının
nedeni; atomların kararlı hale gelebilmek için elektron
düzenlerini, soy gazlarınkine benzetme isteğidir.
Soy gazların 8 değerlik elektronuna sahip oldukları için
elektron sayısı 8’e tamamlanır. Buna oktet kuralı denir .
•Kovalent bağ, ametal-ametal ve yarımetal- ametal
atomları arasında gerçekleşir ve elektron
ortaklığına dayanır.
•Kimyasal bağ oluşumuna atomların tüm
elektronları değil, yalnızca değerIik elektronları
katılır.
• Yarı dolu değerlik orbitalleri, tam dolu olacak
şekilde bağ yapmaya çalışır.
• Bir kovalent bağ, zıt spinli iki elektrondan oluşur.
Zıt spin, atomun molekül içinde daha düşük
enerjili (daha kararlı) olmasını
Download