DERS B*LG*LER*

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
KLASİK MANTIK METİNLERİ
201814
8
2+0
2
2
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Yrd. Doç Dr. Ömer Ali YILDIRIM
Dersi Verenler
Yrd. Doç Dr. Ömer Ali YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Mantığın İslami ilimlerdeki önemine vurgu yapmak ve örnekler üzerinde durmak
1) Mantığın İslami ilimler açısından önemini anlar.
2) Aristoteles mantığı ile İslami ilimlerde kullanılan mantığı karşılaştırır.
3) İslami ilimler (Farabi) metodolojisi ile mantığı karşılaştırır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
4) Kelam (Kindi) ile Mantığı karşılaştırır.
5) İslam Hukuku (İbn Rüşd) ile mantığı karşılaştırır.
6) İslami ilimler ile ilgili değerlendirmeler yapar.
Bütün ilimlerde olduğu gibi, İslami ilimlerde de mantık ilmi son derece önem ifade
Dersin İçeriği
etmektedir. Bu ders, dini ilimlerin mantık ilmini ne kadar kullandıklarını yada dini ilimlerdeki
usul ile mantık ilminin ne kadar uzlaşıp uzlaşmadıklarını ortaya koymak çalısından son
derece önemlidir.
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
İslami ilimlerde metodoloji
2
Mantık ve İslam Hukuku (İbn Rüşd)
3
İslam Hukukunda Tümevarım (İbn Rüşd)
4
İslam Hukukunda Analoji İslam Hukukunda Analoji (İbn Rüşd)
5
Kelam ve Mantık (Kindi)
6
Kelam’da Kullanılan Akıl Yürütmeler (Fahreddin Razi)
Ön Hazırlık
7
Tefsir ve Mantık (Fahreddin Razi)
8
Mantık Metinleri (İbn Sina)
9
Mantık Metinleri (İbn Sina)
10
Mantık Metinleri (İbn Sina)
11
Mantık Metinleri (İbn Sina)
12
Mantık Metinleri (İbn Bacce)
13
Mantık Metinleri (İbn Bacce)
14
Mantık Metinleri (İbn Bacce)
KAYNAKLAR
Ders Notu
İsagoci Metni
Mantık Metinleri I-II, Abdurrahman Nacim,
Diğer Kaynaklar
Mantık İlmine Giriş, Örnek Çeviri Metinlerle, Ali Durusoy, İstanbul 2011
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
30
Kısa Sınav
0
0
Ödev
1
15
Toplam
45
Yıliçinin Başarıya Oranı
0
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Ders Kategorisi (B)
Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir (Tuning)
Temel Mesleki Dersler
X
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
2
3
Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okuyabilir ve metnin amacına uygun yorum yapabilir.
Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade
edebilecek düzeyde Arapça bilgisine sahiptir.
Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri,
X
usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.
Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını bilir; mukayeseli hukuk
4
yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırmalar yapabilir ve
İslam hukukunu hukuk tarihi açısından değerlendirebilir.
5
6
7
8
9
10
11
İslam inanç esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde bilir ve Kelam problemlerinin bilimsel metotlarla
X
çözümüne dair fikir yürütebilir.
İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi
X
sahibidir.
X
Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.
Dini eğitim tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında bilgi sahibidir. Bu metotları din
eğitiminde kullanabilir. Muhakeme gücü ve doğru düşünme yeteneği gelişir, kişisel güveni artar.
Din ve dini konular hakkında felsefi, sosyolojik ve psikolojik olarak düşünebilir. Müslüman düşünürler
X
tarafından ortaya konulan düşünce konuları ve tarihi hakkında bilgi sahibidir.
İnsanlığın düşünce seyrinin tarihi hakkında, yaşayan ve ölmüş dinler konusunda ana hatlarıyla bilgi
X
sahibidir.
İslam Tarihi’nin çeşitli dönemlerini bilir; İslam medeniyet ve bilimine siyasî, kültürel ve sosyal tarih
X
açısından disiplinler arası, metodolojik, sentezci ve eleştirel bir bakış açısıyla bakabilir.
Türk İslam Edebiyatı’nın formlarını tanır ve bu formlara ait örnekleri okuyup anlayabilir. Genel müzik
12 nazariyatı bilgileri yanında Türk Din Musikisi formları hakkında bilgi sahibi olup uygulama yapabilir.
Mimarî ve tezyini sanatlarının tarihini, özelliklerini bilir. Estetik düşünce anlayışına sahiptir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
1
16
Ödevler
1
4
4
Arasınavlar
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Toplam İş Yükü
66
Toplam İş Yükü / 30 (s)
2.20
Dersin AKTS Kredisi
2
Download