DERS B*LG*LER*

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
FELSEFE TARİHİ
201604
6
2+0
4
4
Ön Koşul Dersleri
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. İsmail TAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr. İsmail TAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefenin mahiyetini ve İslam öncesi felsefi düşüncenin gelişimini
kazandırmak.
1) Felsefe nedir, felsefi tavır nedir, nasıl felsefe yapışır, felsefe nasıl
öğrenilir, sorularına cevap verebilir
2) İslam öncesi felsefi düşüncenin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur
Dersin Öğrenme
Çıktıları
3) İlkçağ felsefesinin İslam düşüncesi ile ilişkisini kurar
4) Platon felsefesini tanır
5) Aristo felsefesini tanır
6) Aristo sonrası felsefe okullarını bilir
Dersin İçeriği
Bu derste, başlangıcından Çağdaş döneme kadar felsefenin doğuşu ve
gelişimi temel okullar ve konular üzerinden işlenecektir.
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Bilgi Felsefesi, Varlık Felsefesi, Bilim Felsefesi
2
Ahlak Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Din Felsefesi
3
Sanat Felsefesi, Eğitim Felsefesi
4
Tales, Anaksimandros, Anaksimenes
5
Pythagoras, Parmenides, Zenon Heraclitus, Empedokles,
Ön Hazırlık
6
Anaksagoras, Demokrito, Sofistler ve Sokrates
7
Platon
8
Platon Metin İncelemesi
9
Aristoteles Aristoteles, Metin İncelemesi, Aristoteles sonrası Felsefe
10
Descartes, Spinoza
11
Leibniz, Locke
12
Hobbes, Hume
13
Hegel, Kierkegaard
14
Feuerbach, Marx.
KAYNAKLAR
Ders Notu
Skirbekk, Gunnar, ve Nils Gilje. Antik Yunan´dan Modern Döneme Felsefe Tarihi.
İstanbul: Üniversite Kitabevi, 2004.
Kadir Çüçen, Felsefeye Giriş, Bursa, Asa Yayınları.
Diğer Kaynaklar
Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Bursa, Asa Yayınları.
Platon, Devlet, tr., S Eyüboğlu, M. A. Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi
Aristoteles, Politika, Tr., Mete Tunçay, İstanbul: Remzi Kitabevi
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
30
Kısa Sınav
0
0
Ödev
1
15
Toplam
45
Yıliçinin Başarıya Oranı
0
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Ders Kategorisi (B)
Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
2
Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okuyabilir ve metnin amacına uygun yorum
yapabilir.
Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı
olarak ifade edebilecek düzeyde Arapça bilgisine sahiptir.
Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve
3
hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri
hakkında bilgi sahibidir.
Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını bilir;
4
mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk
sistemleri arasında karşılaştırmalar yapabilir ve İslam hukukunu hukuk tarihi
açısından değerlendirebilir.
5
6
7
İslam inanç esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde bilir ve Kelam problemlerinin
bilimsel metotlarla çözümüne dair fikir yürütebilir.
İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar
hakkında temel bilgi sahibidir.
X
X
Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi
sahibidir.
Dini eğitim tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında bilgi sahibidir. Bu
8
metotları din eğitiminde kullanabilir. Muhakeme gücü ve doğru düşünme yeteneği
gelişir, kişisel güveni artar.
Din ve dini konular hakkında felsefi, sosyolojik ve psikolojik olarak düşünebilir.
9
X
Müslüman düşünürler tarafından ortaya konulan düşünce konuları ve tarihi
hakkında bilgi sahibidir.
10
İnsanlığın düşünce seyrinin tarihi hakkında, yaşayan ve ölmüş dinler konusunda
X
ana hatlarıyla bilgi sahibidir.
İslam Tarihi’nin çeşitli dönemlerini bilir; İslam medeniyet ve bilimine siyasî,
11 kültürel ve sosyal tarih açısından disiplinler arası, metodolojik, sentezci ve
eleştirel bir bakış açısıyla bakabilir.
Türk İslam Edebiyatı’nın formlarını tanır ve bu formlara ait örnekleri okuyup
12
anlayabilir. Genel müzik nazariyatı bilgileri yanında Türk Din Musikisi formları
hakkında bilgi sahibi olup uygulama yapabilir. Mimarî ve tezyini sanatlarının
tarihini, özelliklerini bilir. Estetik düşünce anlayışına sahiptir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ödevler
1
15
15
Sunum / Seminer Hazırlama
1
15
15
Arasınavlar
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Toplam İş Yükü
110
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3.66
Dersin AKTS Kredisi
4
Download