Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) LİBYA’DAN GERİ GELEN EŞYA HAKKINDA
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan aldığımız bir yazıda; uluslararası güçler tarafından
Libya’ya gerçekleştirilen askeri müdahaleden kaynaklanan savaş hali nedeniyle, Libya
Gümrükleri’nde idari boşluktan dolayı problemler yaşandığı ve bu durumdan etkilenerek ihraç
ettikleri malları geri gelen eşya kapsamında ithal etmek zorunda kalan ihracatçılarımızın, bu
kapsamdaki işlemlerin hızlandırılmasına yönelik Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)
tarafından tesis edilecek işlemler hakkında Müsteşarlıklarınca 10.03.2011 tarihli bir yazı ile
malumat istendiği belirtilmektedir.
Anılan yazıda, söz konusu Bakanlıktan alınan yazıya atıfla, geri gelen mallara ilişkin
yapılacak işlemlerin 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (E) ve 46 Seri No.lu KDV Genel
Tebliği’nin (C) bölümlerinde belirtildiği; ayrıca, Libya’daki olaylardan etkilenen mükelleflerin bu
durumu tevsik etmeleri kaydıyla Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebebe ilişkin hükümlerinden
faydalandırılmasına ilişkin açıklamalara 45 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer verildiği
hususları bildirilmektedir.
**************************************************
2) İTKİB “TEXTİL HOUSE SAO PAULO FUARI”NIN TÜRKİYE
MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONUNU GERÇEKLEŞTİRİYOR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nden (İTKİB) aldığımız bir yazıda;
27-30 Ağustos 2011 tarihleri arasında Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek olan “Textil
House South America Fuarı”nın Türkiye Milli katılımının Dış Ticaret Müsteşarlığı eşgüdümü,
Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve İGEME işbirliği ile Birlikleri tarafından yapılacağı
bildirilmektedir.
Yazıda devamla; anılan fuarda, nevresim, yatak örtüleri, masa örtüleri, havlu bornoz vb.
banyo ürünleri, tül perde, perdelik kumaşlar ve aksesuarları, perde sistemleri ürün gruplarında
bitmiş ürün, kumaş ve aksesuarların yer alacağı belirtilmektedir.
Bahse konu yazıda, ülkemizin hedef pazarları Brezilya ve komşu ülkelerine ev tekstili
ürünleriyle erişim için Türk ev tekstili üreticilerine önemli bir fırsat sunan “Textil House Fuarı”nın
Türkiye milli katılımı ile ilgili duyuru metni ekli olup, fuara katılmak isteyen firmaların 27 Mayıs
2011 tarihine kadar İTKİB Fuarlar Şubesi ile irtibat kurması gerektiği ifade edilmektedir.
**************************************************
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
3) REACH NİSAN AYI BÜLTENİ
Bilindiği üzere; REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007’de
yürürlüğe girmiş olup Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin
takibi önem arz etmektedir. Ülkemizin AB’ye üyelik süreci ve kimya sektörü ihracatımızın yarısına
yakın bir kısmının AB ülkelerine yapıldığı göz önüne alındığında, REACH Tüzüğü ülkemiz kimya
sektörünü ve kimyasal hammaddenin girdi olarak kullanıldığı tüm sektörleri yakından
ilgilendirmektedir.
Konuya ilişkin İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nden (İMMİB) aldığımız
bir yazıda; 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü’nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz
konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya
ithal eden firmaların, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre
sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü olduğu; ayrıca, AB’de kimyasal madde
üretici ve ithalatçılarının, sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini Avrupa Kimyasallar Ajansı’na
bildirim yükümlülüğü bulunduğu belirtilmektedir.
Söz konusu yazıda; sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü’nden kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve Nisan ayında gerçekleşen
önemli gelişmelerin derlendiği İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bülteninin,
http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten30.pdf adresinde yer aldığı hususu ifade
edilmektedir.
**************************************************
4) ÇEŞİTLİ DUYURU VE FUARLAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) aldığımız bir yazıda; 9 Mayıs 2011 tarihinde
10.00-12.30 saatleri arasında İstanbul’da Tacikistan Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde
“Tacikistan’da Yatırım ve İşbirliği Fırsatları” konulu bir toplantı gerçekleştirileceği
bildirilmektedir.
Yazıda ayrıca, toplantıya katılmayı arzu eden firmaların 6 Mayıs 2011 tarihine kadar DEİK ile
(İlgili Kişi: Adem KULA, E-mail: [email protected], Tel: 0.212.339 5083, Faks: 0.212.270 37
84) irtibat kurmalarının gerektiği belirtilmektedir.
***************************
3
Download