KIRSAL KALKINMA PROJELERİNDE KATILIMCI YAKLAŞIMLAR VE

advertisement
KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI
ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
•Neden proje, nasıl proje ?
•Projelerde temel esas yerel halkın katılımı ve
sürdürülebilirlik
•Uygulanan toplam proje sayısı, önerilen proje sayısı
•Projelerin sahibi STK’lar: sivil toplum yapısına katkı,
işbirliği, deneyim-özgüven kazanma
•Projelerde ortaklık-işbirliği
•Proje hedefleri ile KYF hedefleri
•Proje konularının çeşitliliği
•Kamu ilgisi, duyarlılığı
•Ses getirme
UYGUNLUK :Projeler ile KYF uyumu………doğal
kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin
korunması, çevrenin korunması, yerel katılım, doğal
kaynaklardan doğal yararlanma
 Sorunlar-yerel gereksinimler: sorun
analizi, sorun farkındalığı
 Yararlanıcıların seçimi
 İlgi grubu analizi
 Proje öncesi araştırma
 STK’ların kapasite oluşumu, gelişimi,
güven kazanma
ETKİNLİK:
Yönetim, koordinasyon, hedef kitleye erişim, yerel
dinamikleri harekete geçirme, proje faaliyetlerinin
yürütülmesi.
 Bütçe yönetimi, etkenliği
 Birey başına düşen bütçe kullanımı
 KYF proje sorumlusu ile proje sorumluları arasında
koordinasyon
 Hedef kitleye erişim-analiz: yerel halkın beklentisi
 Yerel dinamikler-kamu kurumlarının ilgisi,
bilgilendirilmesi-toplumsal baskı
 Proje yürütücüsü-proje alanı-iletişim/etkileşim
ETKİLİLİK:
Hedef kitlenin projeden yararlanabilmesi, proje
deneyimleri, proje başarısına etkide bulunan
faktörler, güçlükler, güçlükleri aşabilme
 Toplumsal cinsiyet dengesi
 Farklı toplum kesimlerine, gruplarına açılım
getirme
 Proje uygulama- yürütme kültürünü kazanma
 Hedefe ulaşma
 Ortaya çıkan sorunlar: doğal, zamansal, maddi,
kamusal, yönetsel, deneyim eksikliği, proje
tasarımı
 MAKRO ETKİLİLİK: özgüven, ses getirme,
deneyim kazanma, proje yürütebilme,
olumsuzluklardan ders çıkarma, yerel ile iletişim
ETKİ:
Projelere yenilikçilik, kurumsal kapasite gelişimi,
ortak çalışma kültürü, makro etki










Uygulandığı alanda ilk olma-yenilikçilik
Farkındalık yaratma
Örgütlenme yaklaşımı
Dışsal etkiler: tanınırlılık, güvenirlilik, saygınlık,
adanmışlık
Kamu desteği sağlam
Ortaklık-işbirliği kültürü
Eksikliklerin farkındalığı
Yerel bilgi-ilgi, yerel katılım-yerel atılım
Haberler, toplantılar, alternatif gelir ve iş
alanları
UNDP-BTC Co. imajı, tanınırlılığı
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 Örgütlenme
 Yapısal değişimler
 Yeni projeler edinme, edinme isteği,
yetkinleşme
 Yerelin sahiplenmesi, içselleştirmesi
 Ekonomik yeterlilik/kurumsal
yeterlilik
HEDEFLERE ULAŞMADA









İhtiyaç analizi
Proje teklifinin iyi tasarlanması
STK yeterliliği
Alan sınırlaması
Hedef gruplara erişebilme
Kamu kurumlarının ilgisi-desteği
Proje ortakları ve STK içinde uyum
Eş finansman sağlama
Zamanı etkin kullanma
ÇIKARILAN DERSLER













STK örgütlenmesi ile proje örgütlenmesi
Proje bütçesi-faaliyetler/hedefler
Proje süresi-zaman baskısı
Zamanlama-zaman kullanımı
Proje uygulama alanının genişliği
Konunun sınırları
Hedef kitlenin katılımı-proje tanıtımı
Hedef kitle analizi/ilgi grubu analizi/toplumsal
kapasite
Kamu birimlerinin ilgisi, katılımı
STK kapasitesi, proje kapasitesi, STK’larda yönetişim
Toplumsal cinsiyet dengesi/gençler-çocuklar
Risk unsurları / risk tanımlamaları
İzleme&değerlendirme çalışmalarının önemi
SONUÇ-ETKİLER
 Eksiklikler var-olacaktır, yetersizlikler var-olacaktır,
çatışmalar var-olacaktır
 Yaklaşım: toplumsal maliyet tabanlı olmalı, maliyet
sadece nicel olarak ele alınmamalı, görünmeyen
maliyetlerin etkisi dikkate alınmalı
 Projeler ses getiriyor, medyada yer alıyor, TV’lere
çıkıyor: heyecan, motivasyon, özgüven
 Yeni projeler üretme
 Çatışmaların üstesinden gelebilme-gelememe, öngörü
 Bütçe-hedef-zaman-faaliyet uygunluğu ve yönetimi
 Ortak çalışma kültürü
 Materyal geliştirme
SONUÇ-ETKİLER
Kurumsal kapasite gelişimi ve donanımı
Deneyim paylaşımı/bilgi takası
Kamu kurumlarının dikkatini çekebilme
Beğenmişlik, yapılabilirlik, adanabilirlik
İlkler: Türkiye çapında ilk defa büyük ölçekli bir
biyogaz reaktörü kurulması, Dünya Sulak Alanlar
Günü-Arpaçay, Whitley ödülü, Cumhurbaşkanı
kutlaması, yerel tüketim alışkanlığı değiştiriyor, yerel
tohumlar güvence altına alınıyor………
 Yararlanıcı: 11 yerleşim, yaklaşık 3000 yararlanıcı,
400.000 $ kaynak, kişi başına ?
 İstihdam-iş yaratma





Teşekkürler.
Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Download