Uploaded by berhano

Sivil Toplum Kuruluşları ve Faaliyetleri

advertisement
Sivil Toplum Kavramı
Son dönemlerdeki popüler kavramlardan birisi olan sivil toplum, sosyolojide de ilgi odağı olmayı
başarmıştır.
Sivil toplum, bireylerin kendi arzularıyla oluşturdukları ortak yaşam alanını ifade etmektedir.
“Sivil” sözcüğü, Latince "civis" kökünden türetilmiştir ve "yurttaş veya kenttaş" anlamına gelir. “Sivil
toplum” ise, Fransızca’daki "société civile"den gelmektedir. Bütün bu kullanımlarına dayalı olarak, sivil
kelimesi, aslında, vatandaş ya da vatandaşlık kelimesi ile eş anlamlı olmaktadır. Bir bakıma buradaki
anlamıyla, sivil toplum, yurttaşlar toplumu olmaktadır.
Yani sivil toplum, devlet yönetiminin dışında vatandaşların gönüllü olarak oluşturduğu birlikteliklerdir.
Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşu, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik,
sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle
çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini
bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda sendika
vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek
için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.
Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler
topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır. Sivil Toplum Kuruluşları,
herhangi bir devlet organından bağımsız bir şekilde özel kişilerin girişimiyle kanuni olarak kurulmuş
her türlü organizasyon için kullanılan genel bir terimdir. STK’ların tamamen veya kısmen devlet
organları tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde herhangi bir devlet yetkilisi
bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir.
 Avrupa’da hükümet dışında bir alan “nongovernmental organizations”,
 ABD’de özel sektör dışında bir alan “non-profit sector”
 Türkçede siyasal alanın dışında, sivil topluma referans vererek “Sivil Toplum
Kuruluşları” olarak tanımlanıyor
 Özetle, STK’ların en belirgin özellikleri, hükümetlerden, kamu makamlarından ve siyasi
partilerden bağımsız olmaları, ikincisi ticari çıkar gözetmemeleri ve kar amacı
gütmemeleridir.
 Bu durumda sivil toplumu, devlet ve piyasanın dışında kalan (aile dışı) alan olarak
tanımlamak mümkün.
 STK’lar alanı siyasi otoritenin yönlendirmesinden uzak, devlet karşısında özerk olarak,
yaptıkları faaliyetlerle piyasanın alanına girmeyen, kamusal alanda etkisi olabilen bir
kollektif girişimler alanı olarak tanımlanmaktadır .
Tarihsel olarak her toplumda devlet dışı organizasyonların çok eskilere dayanması gerçeğine rağmen,
aslında İkinci Dünya Savaşı sonrasının dünya gerçekleri ile STK’ların gündeme geldiğini söylemek
mümkündür.
Devletler ve toplumlar arasındaki anlaşmazlıkları çözecek uluslar arası kurum ve kuruluşların, yani BM
çatısı altında oluşturulan alt birimlerin, tesis edilmesi çalışmaları ile devlet dışı organizasyonlar teriminin
doğuşunun gerçekleştiğini ifade etmek mümkündür.
Sivil toplum kuruluşlarının tespit edilmiş işlevleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Kamuoyu oluşturmak yolu ile, bireylerin taleplerinin dile getirilmesine yardımcı olmak,
2. Çoğulcu toplum yapısının oluşumunu sağlamak suretiyle piyasadaki metalaşmaya ve egemen piyasa
değerlerine karşı dengeleyici bir unsur olmak,
3. Kendi içlerinde oluşturdukları katılımcı ve çoğulcu bir kültürle beslenmiş ve aynı zamanda yönetim
deneyimi de edinmiş bireylerin yetişmesini sağlamak,
4. Pilot projeler üretmek, bu projelere kaynak bulmak ya da bu projeleri uygulamaya geçirmek yoluyla
eğitim, sosyal refah ve istihdam konularında hükümet politikalarına paralel ya da alternatif sorumluluklar
alabilmek.
Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları
STK’lar dünyada önem kazanırken Türkiye’nin bu gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir. Bu
sebeple Türkiye’de de STK’lar her geçen gün artan bir şekilde önem kazanmaktadır.
Türkiye’de sivil toplum, tarihsel çerçevede vakıf gibi bir geçmişe sahip olsa da, Batılı anlamda sivil
toplum olgusu, henüz yeni sayılabilecek durumdadır.
Eskiden güçlü bir şekilde var olan, ancak, zamanla yozlaşması engellenemeyen vakıf müesseseleri,
aksini savunanlar olsa da aslında birer sivil örgüttür. Ancak zamanla kaynak probleminin had safhaya
ulaşması ile kendini çağın şartlarına uyduramaması ile bugünkü Batılı anlamda STK’lar ile ilgisi olmayan
bir yapı kazanmıştır.
Küreselleşme ile birlikte meydana gelen ya da güçlenen neo-liberal ideoloji, devletin pek çok alandaki
işlevini STK’lara devreden bir anlayışa sahip olmaktadır. Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik de dahil, pek
çok alanda, devlet görevini STK’lara ya da piyasaya bırakmaktadır.
Neo-liberal olsun veya olmasın Türkiye’de sivil inisiyatifi temsil eden hareketler çerçevesinde
değerlendirilebilecek pek çok STK mevcuttur.
Bunları aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür (AB Uyum Süreci ve STK’lar 2004: 39):
1.Ticaret birlikleri, 2. Sendikalar, 3. İşveren kuruluşları/profesyonel federasyonlar, 4. Hükümet dışı
kuruluşlar (NGO) 5. Hizmet ve üretim birlikleri, 6. Yerel idarelerin birlikleri, 7. Politik ilgi grupları, 8. Dinsel
ilgi grupları, 9. Diğer gruplar
Sivil Toplum Kuruluşlarının Başlıca Faaliyetleri
Eğitim alanında hizmet verirler
Sosyal yardımlaşma bilincini artırırlar
İnsan haklarını savunur ve gereklerini yaparlar
Doğal afetlerde yardımda bulunurlar
Bilim ve teknoloji alanında bilinçlendirme yaparlar
Çevre ve çevre koruması için çalışırlar
Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal,
kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini
ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik
ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında
faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır.
Sivil Toplum Kuruluşları, herhangi bir devlet organından bağımsız bir şekilde özel kişilerin girişimiyle
kanuni olarak kurulmuş her türlü organizasyon için kullanılan genel bir terimdir. STK’ların tamamen veya
kısmen devlet organları tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde herhangi bir devlet
yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir.
Sivil Toplum Kuruluşları Etkinlik Alanları







Eğitim
Sağlık
Sosyal Yardımlaşma
İnsan Hakları
Doğal Afetler
Bilim ve Teknoloji
Çevre
1. Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
• Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
• Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
• Millî Eğitim Vakfı (MEV)
• Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)
• Türk Eğitim Vakfı (TEV)
• Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (ERAM)
• Türk Eğitim Derneği (TED)
• Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
• Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı
(CANEV)
2. Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
• Kızılay
• Yeşilay
• Türk Kalp Vakfı
• Türk Böbrek Vakfı
• Sigarayla Savaşanlar Vakfı
• Lösemili Çocuklar Vakfı
• Türk Diyabet Vakfı
• Fiziksel Engelliler Vakfı
• Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
• Mehmetçik Vakfı
• Türk Hava Kurumu
• Kızılay
• Kimse Yok mu Yardımlaşma Derneği
• Darülaceze
• Can Suyu Yardımlaşma Derneği
• İnsani Yardım Vakfı
• Dost Eli Yardımlaşma Derneği
4. İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
• İnsan Hakları Derneği
• Kadın Haklarını Koruma Derneği
• Sokak Çocuklarını Koruma Derneği
• Tüketicileri Koruma Derneği
• Umut Çocukları Derneği
5. Doğal Afetlerde İlk Yardım ve Arama Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
• Kızılay
• AKUT (Arama Kurtarma Timi)
• Arama Kurtarma Araştırma Derneği
• Acil Tıp Derneği
6. Çevre Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
• TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Vakfı)
• Doğal Hayatı Koruma Derneği Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
• Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
• Deniz temiz Derneği
• Türkiye Çevre Koruma ve yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK)
• Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace)
7. Bilim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
• Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
• Türk Zeka Vakfı (TZV)
• Tarih Vakfı
• Türkiye Bilişim Vakfı
Download