PowerPoint Sunusu - Sivil Toplum Kamu İşbirliği

advertisement
Ekim 2012- Ocak 2013 Yerel İstişare
Toplantıları
Sivil Toplum Örgütleri ile Kamu
Kurumları Arasındaki İşbirliğinin
Geliştirilmesine Yönelik İlkeler
Kamu kuruluşları sivil toplumla ilişkilerinde
• STK’ları birere eşit paydaş olarak görmelidir
• ayrımcılık yapmamalıdır
• eşitlikçi, şeffaf, katılımcı, bağımsızlığa saygılı,
tarafsız, erişilebilir ve iletişime açık olmalıdır
• Sivil toplum kuruluşlarının bağımsızlığı güvence
altında olmalıdır
• STK’ların örgütlenme özgürlüğünün güvence
altına alınması için gerekli yasal düzenlemeler
yapılmalıdır.
• Kamu ve STK’ların işbirliği, karşılıklı görev ve
yükümlülükleri tanınmalıdır ve bu amaçla belli
aralıklarla bir araya gelmeleri sağlanmalıdır.
• STK’lar izleme ve denetleme yapabilmelidir.
• Diyalog süreçlerinin, kanunların uygulanması
sırasında ortaya çıkan sorunların tespiti ve
çözüm önerileriyle ilgili raporlama
faaliyetlerinin arttırılması gerekmektedir.
• Demokrasi, sivil toplum ve STK’ların önemi ve
çalışma alanlarıyla ilgili kamu çalışanlarının
eğitim aracılığıyla farkındalığının ve bilgisinin
artırılması gerekmektedir.
• Temel insan hakları ve demokratik katılım
anlayışı eğitim müfredatına tüm bireylerin
içselleştirmelerine izin verilecek şekilde
yerleştirilmelidir.
Sivil toplum kuruluşları
• kendi aralarında iletişimlerini güçlendirerek
kendi alanlarında faaliyet gösteren diğer
STK’larla işbirliğini artırmalıdırlar ve ortak
taleplerini güçlendirmelidirler.
• kamu kuruluşları ile başlattıkları istişare
süreçleri noktasında takipçi ve kamuyla
kurulan ilişkiler sonrasında geribildirim
konusunda ısrarcı olmalıdırlar.
• STK’ların kamu kurumlarıyla olan ilişkilerini
değerlendirdikleri, birbirlerinden öğrendikleri
ve ortak savunuculuk alanlarını genişlettikleri
buluşmaların artması gerekmektedir.
• STK platformlarının sayılarını artırmak ve
savunuculuk becerilerini güçlendirmek ve
kamu kurumları üzerinde talepler konusunda
baskı oluşturabilmek için bu platformları etkili
bir biçimde kullanmak gerekmektedir.
• Sosyal medyanın sivil toplum örgütlenmesi
açısından sunduğu imkânları değerlendirerek
sivil ağlar kurulmalıdır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards