Kar**la*t*rmal* Siyasette Ara*t*rma Gelenekleri ve Kuram

advertisement
Karşılaştırmalı Siyasette
Araştırma Gelenekleri ve Kuram
Yardımcı Doçent Dr. Cenk Aygül
KSB (Karşılaştırmalı Siyaset Bilimi)
• KSB Aristo’dan başlayan Batı siyaset bilimini
kendi öncülü olarak alabilir. Batılı siyaset
kuramcıları alanın araştırma gündemini, analiz
tarzını ve birbirleri ile çatışan kuramsal
vizyonlarını ortaya koymuşlardır. KSB
kuramcıları, Harry Eckstein, David Apter,
Robert Dahl, Seymour Lipset, Karl Deutsch,
Gabriel Almond ve Sidney Verba bu geleneğe
dayanmaktadırlar.
• Ne var ki, KSB İkinci Dünya savaşı sonrasında
ortaya çıkan yeni politik sorunları anlamak için
ortaya çıkan bir alandır: komünist tehditler, köylü
ayaklanmaları ve devrimleri, sosyal hareketler,
kent ayaklanmaları, öğrenci eylemleri, askeri
darbeler ve ulusal kurtuluş hareketleri.
• Bütün politik görüngüler, bütün analiz düzeyleri
ve bütün zamanları kapsayan bir inceleme KSB’de
ele alınabilir.
Konular
• Afganistan’da iç savaş, İngiltere’de oy verme biçimleri,
Quebec, Bosna veya Burundi’de etnik çatışma,
Brüksel’de AB bürokrasisinin işleyişi, Roma’da bölge
ofislerinin, yerel güçlerin veya hükümet ajanslarının
çalışması, İran, İsrail ya da ABD’de siyasetin dinsel
hareketlerle ilişkileri, Doğu Avrupa’da sosyalizmin
yıkılmasından sonra ülkelerin demokrasiye geçişi ve
Afrika’da sömürgecilik sonrası devletlerin kurulması ve
bunların bir kısmının daha sonra başarısız olmaları,
küresel ekonomik örüntüler, kapitalizmin kökenleri,
Avrupa devletlerinin oluşumu, faşizmin yükselişi, iki
savaş arası dönemde demokrasilerin çöküşü vs.
• 2- KSB ayrıntılı çalışırken hep daha büyük
sorulara yanıt bulmaya çalışır. Kim yönetiyor?
Çıkarlar nasıl temsil ediliyor? Kim kazanıyor ve
kim kaybediyor? Kimin otoritesine kim
meydan okuyor? Neden bazı ülkeler gelişmiştir
diğerleri pek gelişemiyor?
• KSB’de uzun dönemli kuramsal anlaşmazlıklar da
var. Savaş sonrasında psikolojik ve kültürel
yaklaşımlar, politik örgütlenmelerin kurumsal
incelenişi, yapısalcı-işlevselci ve sistem
araştırmaları, sibernetik ve enformasyon
kuramları, pluralist, elitist veya Marksist
araştırmalar, modernleşme kuramı (Rostow) veya
bağımlılık kuramı (Frank) /dünya sistemi kuramı
vardır.
• Günümüzde de, rasyonel seçim kuramları, kültür
kuramları ve yapısalcı analizler var.
• Rasyonel seçim => Hobbes, Smith ve Pareto
• Kültür kuramcıları=> Montesquieu, Weber ve
Mosca
• Yapısalcılar => Marx ve Weber.
Rasyonel seçim
• Kendi avantajlarını maksimize etmek için
çalışan aktörler hakkında varsayımlarla
başlarlar. Downs, Olson, Riker. Seçimlerde
yapılan tercihler, devrimler, koalisyonlar ve
politik ekonomi, kurumların oluşması ve
devletin inşa edilmesi gibi konularla
uğraşıyorlar. Matematiksel yöntemler
kullanılıyor.
Kültür kuramcıları
• Kültür kuramcıları “thick descriptions”
(kalın/ahmak tanımlar) yapmaktan
çekiniyorlar. Alan araştırmasını öne çıkararak
nüansları anlamaya çalışıyorlar.
Genelleştirmelerden kaçınıyorlar.
Yapısalcılar
• Siyasal ve toplumsal kurumlarda uzun
dönemden beri çalışılagelen konulara önem
veriyorlar. Hükümetlerin formal yapılanmaları,
sınıfsal ilişkiler, politik ekonomi, devlet ve
toplumların nasıl etkileştiği gibi konular
üzerinde çalışıyorlar.
Yöntem
• Bütün kuramlar kuram inşa etme, kavram oluşturma ve
olayların seçimi hakkında düşünmelidir. Burada geleneksel
ideographic (özgünlük bulma) ve nomotetik (genelleştirme)
sorunsalından daha fazlası var.
• Bütün kuramlar ontolojik açıdan farklılaşıyor.
Rasyonalistler aktörlerin kendi çıkarlarını ençoklaştırmak
için nasıl rasyonel stratejiler kullandıklarını, kültürcüler
birey ya da grup kimliklerini oluşturan kuralları ve
yapısalcılar aktörlerin kurumsal çerçeve içindeki ilişkilerini
inceliyorlar.
• Açıklama stratejisinde de farklılar: Rasyonalistler
karşılaştırmalı statik deneyler, kültürcüler yoruma dayalı
anlama çabası ve yapısalcılar gerçek sosyal tiplerin tarihsel
dinamiklerini inceleme yolunu seçiyor.
Download