Bilginin Doğruluk Ölçütleri

advertisement
BILGI FELSEFESI
Bilginin Doğruluk Ölçütleri
Bilimsel bilgi
Olgusal evreni, toplum ve insanı araştırma konusu yapar.
Bilimler;
Formel bilimler
Doğa bilimleri
Sosyal bilimler
olmak üzere üç grupta incelenir.
• Akla dayalı bir bilgidir.
• Nesneldir.
• Deney ve gözleme dayanır.
• Evrenseldir.
• Sürekli ilerleyen bir bilgidir.
• Genel teori ve yasalara ulaşmaya çalışır.
Felsefi bilgi
• İnsanın bilme ihtiyacından doğar.
• Sorulara dayanır.
• Evrene ve insana ait genel sorular sorarak ilerler.
• Yığılan bir bilgi türüdür - Kümülatif
• Özneldir.
• Tutarlıdır.
• Temellendirici bilgidir.
• Evrenseldir.
• Olması gerekene ilişkin düşünceler ileri sürer - Normatif
• Yaratıcı düşünceye dayanır.
Doğruluk Gerçeklik
Doğruluk: Bilginin nesnesi ile örtüşmesidir.
Örneğin; “Hava yağmurludur.” önermesinin doğruluğu, hava ve yağmur arasındaki
doğru ilişkiye dayanır.
Gerçeklik: Somut olarak var olanların bütünüdür veya bilinçten bağımsız olarak var
olandır.
Örneğin; çocuk, masa, ağaç birer gerçekliktir.
• Doğruluk ve gerçeklik kavramları birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Çünkü gerçeklik
bilinçten bağımsız olarak var olanların bütünü iken; doğruluk, var olanlara ilişkin
bilgilerin özelliğidir.
Örneğin; “taşın sertliği” bir gerçekliktir. Ancak “yer çekimi kanunu” hakikattir.
• Gerçeklik ile doğruluk arasında bağı insan kurmaktadır. Çünkü doğruluk var olan
bu gerçekliğe insanın zihinsel yönelimiyle ortaya çıkar.
• Buradaki gerçeklik bilime konu olan gerçekliktir, doğruluk da bilimsel bilgiye ait
özelliktir. Dolayısıyla olgusal alanın doğruluğundan söz edebiliriz.
• Fakat bilim ile felsefenin ele aldıkları nesneler gerçeklik bakımından farklılık
gösterir. Felsefe metafizik alanın varlığıyla da ilgilendiğinden bu alanın
doğruluğunu test etme imkanına sahip değildir. Felsefeci ancak bilginin
tutarlılığını mantıksal olarak irdeleyebilir.
Bilginin Doğruluk Ölçütleri
Bir bilgiyi doğru kılan nedir? Bilginin doğruluğunu nasıl ölçebiliriz?
• Uygunluk
• Tutarlılık
• Tümel uzlaşım
• Apaçıklık
• Yarar
Uygunluk kuramı
• Doğruluk, düşünce ile nesne arasındaki tam uygunluktur. Eğer bir nesne hakkında
oluşturduğumuz bir görüş, nesnenin kendisine uyuyorsa doğru; ona uymuyorsa
yanlıştır.
Örneğin; Zihni aynaya, zihnin konusu olan şeyleri de aynanın dışında ve onun
önünde olan nesneler olarak düşünelim. Bu nesnelerin aynadaki yansıması nesnenin
kendisine uyuyorsa ayna kusursuz deriz ve nesneleri doğru bir biçimde yansıttığını
söyleriz.
Tutarlılık kuramı
• Bir önermenin doğruluğu sistemde daha önce kabul edilmiş doğru önermelerle
çelişmemesine dayanır.
• Önermeler kendi içindeki uyumu, yeni bir önerme ile de göstermelidir. Eğer yeni
önerme var olan önermelerle çelişiyorsa yanlıştır.
Tümel uzlaşım kuramı
• Bu ölçüte göre, herkesin veya çoğunluğun kabul ettiği bilgiler doğrudur.
• Genelin onayını almak doğruluğun ölçütüdür.
Örneğin; bir an bir şey gördüğümüzü sandığımızda gördüğümüz şeyin var olup
olmadığından yani görme eyleminin doğruluğundan şüphe ediyorsak yanımızda
bulunanlara aynı şeyi görüp görmediklerini sorarız. Eğer onlar da görmüşlerse,
gördüğümüz doğrudur.
Apaçıklık kuramı
• Bir bilginin hem açık ve seçik hem de kuşku duyulmayan bir açıklıkta olması
durumudur.
• Bu tür bilgiler ancak sezgisel kavrama ve çıkarsamayla elde edilir.
Açık bilgi: Bir bilgi ya da düşüncenin bir bütünlük içinde, tutarsızlık içermeden
kavranmasıdır.
Örneğin; diş ağrısının bilinmesi ve ağrının açıkça hissedilmesi gibi.
Seçik bilgi: Bir bilginin başka bir bilgi ya da düşünce ile karıştırılmaması durumudur.
Örneğin; hangi dişin ağrıdığının bilinmesi gibi.
Yarar kuramı
• Bir bilgi uygulanabilir, yararlı, tatmin edici sonuçlar veriyor veya bir problemi
çözebiliyorsa doğrudur.
• Bu kuramı savunanlara pragmatist denir.
• Pragmatistlere göre, bir bilgi yararlı olduğu sürece değerlidir ve doğrudur.
Bu ölçüt kendini deneyle de destekler.
Örneğin; AIDS için bulunacak ilacın denenmesinde ortaya çıkacak olumlu sonuç
onun doğru ilaç olduğunu gösterir.
Soru
“Bu sınıfta 20 öğrenci vardır.” bilgisi ancak ve ancak bu sınıftaki öğrencilerinin
sayısının 20 olması durumunda doğrudur.
Buna göre, bilginin doğruluğunun ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Verdiği fayda
B) Kendi içinde tutarlılık
C) Gerçeğe uygunluk
D) Akla dayalılık
E) Açık seçiklik
Soru
Zihinden bağımsız, zaman ve mekanda yer kaplayan, algılanan her şeye gerçeklik
denir. Bunları açıklayan, tanımlayan ifadelere de doğruluk denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin gerçekliği yoktur?
A) Trafik canavarının
B) Sanatçının tablosunun
C) Buharlaşan suyun
D) Yürüyen insan gölgesinin
E) Bir dosta yazılan mektubun
Download