istanbul medipol üniversitesi tıbbi biyoloji ve genetik ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
DHF101925, TF101925, UTF101925 - - TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
Ders Saati
84 saat
Bölüm/Program
Tıp Fakültesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Uluslararası Tıp Fakültesi
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ülkan KILIÇ, Prof. Dr. Hakan CANGÜL, Yrd. Doç. Dr. Esra ÇAĞAVİ, Yrd.Doç.Dr.Turan DEMİRCAN
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı ve Perşembe günleri, 11:00-13:00 arası
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, klinik çalışmalara temel oluşturacak moleküler biyoloji ve genetiğe ait kavramları değerlendirmek
ve hücresel işleyişin moleküler mekanizmalarını incelemektir.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Hücre işleyişinin temelindeki moleküler biyoloji ve genetik kavramlarını tanımlayabilecektir.
1.1 Hücreyi oluşturan moleküllerin yapı ve işlevlerini tanımlar.
1.2 Hücresel moleküllerin sentez ve yıkımını karşılaştırabilir.
1.3 Hücrenin işleyişini sağlayan molekül ve yapıların incelenmesinde kullanılan moleküler biyoloji tekniklerini
özetler.
2. Hücre işleyişini ve hücreler arası iletişim mekanizmalarını yorumlayabilecektir.
2.1 Hücreyi oluşturan kompartmanları (organeller) tanımlar.
2.2 Hücre içindeki organelerin yapı ve işlevlerini açıklar.
2.3 Hücresel organeller arası molekül taşınım ve iletişim mekanizmalarını tanır.
2.4 Hücreler arası iletişim mekanizmaları ve sinyal algılarını ifade eder.
2.5 Hücresel işleyişin bozulmasından kaynaklanan hastalıkların moleküler kökenlerini sorgular.
3. Hücrelerin organizmadaki işleyişi ve yapılanmasını tartışabilecektir.
3.1 Hücrelerden doku ve organ gelişiminini açıklar.
3.2 Hücrelerin organizmayı oluşturmasında etkili genetik ve moleküler mekanizmaları saptar.
3.3 Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlar.
3.4 Hücrelerin sağlıklı işleyişini engelleyen hastalıkların genetik kökenlerini tartışır.
Genel Yeterlilikler
Yaratıcı, araştırmacı, analitik ve eleştirel düşünebilme, sorgulayan, bir yabancı dili etkili kullanma
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1- Hücre biyolojisi ve genetik kavramlara genel bakış
2- Hücre biyolojisinde temel kimyasal kavramlar ve biyosentez
3- Proteinlerin temel yapı ve işlevleri
4- Hücrenin genetik materyali: DNA, chromosomlar ve genom
5- DNA replikasyonu, tamiri ve rekombinasyonu
6- DNA’dan proteine genetik bilginin akratımı
7- Gen anlatımının kontröl mekanizmları ve hücresel genetik anahtarlar
8- İleri moleküler teknikler
9- Moleküler tekniklerin temel biyoloji ve klinikte uygulamaları
10- Hücresel membranların yapısı ve işlevi
11- Membrandan küçük molekül taşınımı
12- Membranların elektriksel özellikleri ve iyon kanalları
13- Hücre içi kompartmanlar: Organeller
14- Hücre içi proteinlerin taşınımı ve organeller arası vezikül trafiği
15- Endositoz, ekzositoz ve membran taşınımı
16- Mitokondri ve eneji dönüşümü
17- Hücresel iletişim ve sinyal yolakları -I
18- Hücresel iletişim ve sinyal yolakları -II
19- Hücre iskeleti ve motor proteinler
20- Hücre döngüsüne genel bakış
21- Hücreler arası bağlantılar, hücre tutunması ve hücre dışı matris
22- Kanser biyolojisi ve kanserin moleküler temelleri
23- Kansere yönelik güncel tedavi yaklaşımları
24- Gelişimsel biyoloji ve kök hücreler
25- Kök hücreler ve rejeneratif tıp
26- Tıbbi genetikte temel kavramlar
27- Mendel genetiği ve genetik danışmalık
28- Gelişimsel genetik ve model organizmalar
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, sunum, örnek olay incelemesi, beyin fırtınası
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri araştırmakla, komite
sınavları ve finaline girmekle yükümlüdürler.
Ders Notu
1. Ders anlatımında kullanılan sunumlar
2. Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander D Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter
Walter “Essential Cell Biology” Fourth Edition, Garland Science Publishers, USA, 2013.
Önerilen
Kaynaklar
Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander D Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter
Walter “Essential Cell Biology” Fourth Edition, Garland Science Publishers, USA, 2013.
Kaynaklar
Kaynaklar
Walter “Essential Cell Biology” Fourth Edition, Garland Science Publishers, USA, 2013.
Download