istanbul medipol üniversitesi tıbbi biyoloji ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TIBBİ BİYOLOJİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
BYM121327; Tıbbi Biyoloji
Ders Saati
178
Bölüm/Program
Biyomedikal Muhendisligi
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yard. Doç. Dr. Esra ÇAĞAVİ
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Sali, Perşembe günleri, 13:00-15:30 arası
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, biyomedikal mühendisliği çalışmalarına temel oluşturacak tıbbi biyolojiye ait kavramları
değerlendirmek ve hücresel işleyişin moleküler mekanizmalarını incelemektir.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Hücre işleyişinin temelindeki tıbbi biyolojik kavramları tanımlayabilecektir.
1.1 Hücreyi meydana getiren biyomolekülleri tanımlar.
1.2 Hücreyi oluşturan moleküllerin yapı ve işlevlerini açıklar.
1.3 Hücrenin işleyişini sağlayan molekül ve yapıların incelenmesinde biyomedikal mühendisleri tarafından
kullanılan moleküler biyoloji tekniklerini özetler.
2. Hücre işleyişini ve hücreler arası iletişim mekanizmalarının biyomedikal uygulamalardaki rolünü
yorumlayabilecektir.
2.1 Hücreyi oluşturan kompartmanları (organeller) tanımlar.
2.2 Hücrelerin biyomateryal ile etkileşim ve iletişim prensiplerini tanır.
2.3 Biyomateryal dizaynı ve karakterini sorgular.
3. Organizmayı oluşturan değişik hücre tiplerinin işleyişleri ve biyomedikal uygulamalarını tartışabilecektir.
3.1 Hücrelerden doku ve organ gelişiminini açıklar.
3.2 Hücre, doku ve biyomateryal arasındaki ilişkiyi tanımlar.
3.3 Biyomedikal uygulamalrın tıptaki yerini tartışır.
Genel Yeterlilikler
Yaratıcı, araştırmacı, analitik ve eleştirel düşünebilme, sorgulayan, bir yabancı dili etkili kullanma
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1- Tıbbi ve hücre biyolojisinde temel kavramlar
2- Hücrenin kimyası ve biyosentez
3- Proteinlerin temel yapı ve işlevleri
4- Hücrenin genetik materyali: DNA, chromosomlar ve genom
5- DNA’dan proteine genetik bilginin aktarımı
6- Biyomedikal mühendisliğinde uygulanan ileri moleküler biyoloji teknikleri
7- Hücresel membranların yapısı ve işlevi
8- Hücre içi kompartmanlar: Organeller
9- Hücresel iletişim ve sinyal yolakları
10- Hücre iskeleti ve motor proteinler
11- Hücreler arası bağlantılar, hücre tutunması ve hücre dışı matris
12- Kanser biyolojisi ve kanser tedavisinde biyomedikal yaklaşımlar
13- Gelişimsel biyoloji, kök hücreler ve model organizmalar
14- Kök hücrelerin rejeneratif tıp ve doku mühendisliğinde uygulamaları
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, sunum, örnek olay incelemesi, beyin fırtınası
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri araştırmakla, ara sınavlar,
lab sınavları ve finalde gecerli not almakla yükümlüdürler.
Ders Notu
1. Ders anlatımında kullanılan sunumlar
2. Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander D Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter
Walter “Essential Cell Biology” Fourth Edition, Garland Science Publishers, USA, 2013.
Önerilen
Kaynaklar
Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander D Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter
Walter “Essential Cell Biology” Fourth Edition, Garland Science Publishers, USA, 2013.
Kaynaklar
Download