Sitoplazma #1

advertisement
9. SINIF KONU
ANLATIMMI
31
HÜCRE 9- SİTOPLAZMA
2) Sitoplazma
Hücrenin içini dolduran sıvıdır. İçinde
inorganik ve organik maddeler vardır.
Ayrıca görevleri birbirinden farklı olan
organeller de bulunur.
Sitoplazmanın organeller hariç yarı
akışkan kısmına SİTOZOL denir.
Sitozolün büyük bir kısmını su
oluşturur. (%90) bu oran canlılarda
%98 e kadar yükselebileceği gibi %5 e
de düşebilir. Bu sıvının içinde enzimler,
RNA, organik bileşenlerin yapı taşları,
atık maddeler, mineraller… bulunur.
Prokaryot hücrelerde sitozol
içinde DNA da bulunur.
ORGANELLER
ORGANELLER
ZARSIZ
ORGANELLER
RİBOZOM
SENTROZOM
TEK ZARLI ORGANELLER
ENDOPLAZMİK
RETİKULUM
GOLGİ AYGITI
(CİSİMCİĞİ)
LİZOZOM
KOFUL
ÇİFT ZARLI ORGANELLER
MİTOKONDRİ
PLASTİDLER
KLOROPLAST
KROMOPLAST
LÖKOPLAST
ZARSIZ ORGANELLER
1) Ribozom
• Tüm canlılarda bulunur.
• Zarsız bir organeldir.
• En küçük organeldir.
• Protein sentezi yapar.
• Yapısında protein ve rRNA bulunur.
• Küçük ve büyük olmak üzere iki alt birimden oluşur. Pasif haldeyken alt
birimler birbirinden ayrıdır. Protein sentezi sırasında alt birimler birleşir
ve ribozom görevini yerine getirir.
• Sitoplazmada serbest halde,
• Başka bir organelin içinde (kloroplast,mitokondri)
• Endoplazmik retikulumun üzerinde
• Çekirdek zarının üzerinde bulunabilir.
• Protein sentezi sırasında bazen tek bir proteinin üretiminde birden fazla
ribozom aynı anda çalışabilir. Bu şekilde birden fazla ribozomun bir araya
gelmesiyle oluşan yapıya POLİZOM denir.
ZARSIZ ORGANELLER
1) Sentrozom
Hücre bölünmesi sırasında iğ
iplikleri oluşturarak hücre
bölünmesine yardım eder.
Bitki hücrelerinde görülmez.
Hayvan hücrelerinin de sadece
bölünebilenlerinde bulunur. Mantar
hücrelerinde vardır. Sperm
hücrelerinde bulunur. Yumurta
hücrelerinde ise bulunmaz.
Not: sperm içinde bulunan
sentrozom döllenme sırasında
zigotun sentrozomu haline gelir. Bu
nedenle vücudumuzda bulunan
tüm sentrozomlar babamızın
spermi içindeki sentrozomdan
kopya alınarak üretilmiştir.
Bir sentrozom iki tane sentriyolden
oluşmuştur. Bu sentriyollerin
yapısında ise mikrotübüller vardır.
Görev yapmaya başlamadan kısa bir
süre önce kendini eşleyerek
görevini gerçekleştirir.
Ribozomlar;
Sentrozomlar hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir.
1.
Sitoplazmada
Bu organelle ilgili;
2.
Çekirdeğin dış zarının üzerinde
1.
Bütün hayvan hücrelerinde bulunur.
3.
Endoplazmik retikulumun üzerinde
2.
Çift zarla çevrilidir.
4.
Mitokondride
3.
5.
Kloroplastta
Kromozomların zıt kutuplara çekilmesini sağlayan mikrotübüllerden
oluşur.
Bulunabilir. Bunlardan hangileri hem prokaryot hem ökaryot
hücrelerde görülebilir?
Yargılarından hangileri doğrudur?
A)
Yalnız 1
A)
Yalnız 1
B)
Yalnız 2
B)
Yalnız 4
C)
Yalnız 3
C)
2 ve 3
D)
1 ve 2
D)
3 ve 4
E)
2 ve 3
E)
4 ve 5
Hücresel yapılardan bazıları şunlardır;
Sitoplazma, hücre içinde organellere bulunma ortamı sağlayan
akışkan bir kitledir. Bu akışkan kitle biyokimyasal olayların
gerçekleşmesi için ortam oluşturur.Sitoplazmanın akışkan bir kitle
olması hücreye aşağıdaki yaralardan hangisini sağlar?
A)
Hücreyi turgorlu hale getirme
B)
Hücre içi madde iletimine yardımcı olma
C)
Organellerin çalışmasını hızlandırma
D)
Organellerin hücre içinde dolaşmasını kolaylaştırma
E)
Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasını
hızlandırma
1.
Hücre duvarı
2.
Hücre zarı
3.
Sitoplazma
4.
Ribozom
Bunlardan hangileri canlıların tümünde bulunur?
A)
Yalnız 1
B)
Yalnız 4
C)
2 ve 3
D)
3 ve 4
E)
2, 3 ve 4
I. Bütün proteinlerin sentezinde
kullanılması
II. Çekirdeğin dış zarında bulunması
III. Protein ve RNA’dan oluşması
IV. Gerektiğinde bölünerek çoğalması
Yukarıdakilerden hangileri bütün
hücrelerin temel organeli olan ribozomun
görevi veya özelliklerinden değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve IV
Download