TEMEL-DiNi-BiLGiLER-DERSi-

advertisement
2016 – 2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
LİSESİ
TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 9.SINIF I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
AD:
SOYAD:
NO:
SORULAR
1) Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa (D) yanlış ise(Y) harfini yazınız.(10x2p)
 ( )Agnostizim,YARATANIN varlığını reddetmek ve MEVLA yokmuş gibi
davranmaktır.
 ( )Kabile dinleri belli bir kurucusu, inanç sistemi, kutsal kitabı bulunmayan dinlerdir.
 ( )Hz. Muhammed’den(sav) sonra bir peygamber gelecek ve İslam devletini
kuracaktır.
 ( )Hinduizm’de cennet ve cehennem kavramları yani ahiret inancı vardır.
 ( )Taoizm her iyinin içinde bir kötü ve her kötünün içinde bir iyi vardır düşüncesini
benimser.
 ( )Tevhit; Allah’tan(cc) başka ilah olmadığına eşi ve benzerinin olmadığına iman
etmektir.
 ( )Yahudilik evrensel bir dindir yani isteyen herkes Yahudi olabilir.
 ( )İslamiyet’te günah çıkarma kavramı vardır.
 ( )Politeizm birçok tanrının varlığına inanmak demektir.
 ( )Şintoizm’e göre ölen bütün iyi insanlar tanrı olur.
2) Tevrat, Allah(cc) tarafından aşağıdaki Peygamberlerden hangisine indirilmiştir?(5p)
A- Hz. Süleyman(as)
B- Hz. Musa(as)
C.
D.
Hz. İdris(as)
Hz. Muhammed(sav)
3) Din insanı, aklını ve özgür iradesini kullanarak iyiye, güzele ve doğru olana yönelten
ilahî kuralların bütünüdür.Bu ifadeden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Din, insandan aklını kullanmasını ister.
B) İnsan kendi özgür iradesiyle
dinini seçer.
C) Din, insanları iyiye ve güzele yönlendirir.
D) Din sadece inançla ilgili
kurallar getirir
4) Aşağıdakilerden hangisi subûtî sıfatlardan değildir?
A) Kudret
C) Kıdem
B) Tekvin
D) Kelam
5) Aşağıdakilerden hangisi dinle ilgili yanlış bir yargıdır.
A) Dinin bilimsel-teknolojik gelişmelere etkisi yoktur.
B) Dinin bireyin mutluluğuna olumlu etkisi vardır.
C) Dinin toplumsal huzurun tesisine olumlu katkısı vardır.
E) Dinin kişinin ahlakını güzelleştirmesine katkısı vardır.
6) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan(cc) başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup
gitmişti.” Ayet-i kerimesi Allah’ın(cc) hangi sıfatına işaret etmektedir?
A) Tekvin
B) Kelam
C) Vahdaniyet
D) Beka
7) Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerinden değildir?
A) Hinduizm B) Caynizm C) Taoizm D) Budizm
8) Aşağıdakilerden hangisi kabile dinlerinin özelliklerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
Belli bir kurucusu, inanç sistemi, kutsal kitabı yoktur.
Büyü ve büyücülük önemlidir.
Kabilenin peygamberi vahiy aracılığı ile kabileye dini öğretir.
Kabile dinleri evrensel değildir, bulunduğu kabileye hastır.
9) Tek tanrının varlığı ve birliğini savunup eşi ve benzeri bulunmadığına, evreni yarattığı ve
idare ettiğine inanmaya denir.
Yukarıda tanımı verilen inanç çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Politeizm B) Ateizm C) Monoteizm D) Gnostisizm
10) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Muhalefetün li’l-havadis: Allah’ın(cc) sonradan olan şeylere benzememesidir.
İlim: Allah’ın(cc) her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmesi demektir.
Semi’: Allah’ın(cc) her şeyi görmesi demektir.
Kıdem: Allah’ın(cc) başlangıcının olmaması, ezeli olması demektir.
11) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın(cc) zati sıfatlarındandır?
A) Hayat
B) İrade
C) Beka
D) Kelam
12) Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık dini için doğru bir söylemdir?
A) Ahir zamanda Hz. Davut’un(as) geleceğine ve bir devlet kuracağına inanırlar
B) Son hak din olduklarına ve bir daha peygamber gelmeyeceğine inanırlar
C) Bütün çocukların doğuştan tertemiz ve günahsız doğduğuna inanırlar
D) İnanç esaslarının temelini teslis inancı oluşturur.
13) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel iman esaslarından değildir?
A)
B)
C)
D)
Allah’a(cc) iman
Meleklerine iman
Kelime-i Şehadet getirmek
Kaza ve Kaderin Allah’tan(cc) olduğuna iman
14) I- “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a(cc) güvenip dayan”
II- “O işitendir bilendir”
III- “…Allah(cc) Musa(as) ile konuştu.”
Yukarıdaki ayet-i kerimeler sırasıyla Allah’ın(cc) hangi sıfatlarına işaret eder?
A)
B)
C)
D)
Hayat
Vücut
Semi’
İlim
Semi’
İlim
Basar
Semi’
Kelam
Kelam
Vahdaniyet
Vücut
15) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız.(5p)
Kâfir:
Mümin:
Müşrik:
Münafık:
Reenkarnasyon:
16) Kelime-i Şehadet ’in okunuşunu ve anlamını yazınız.(5p)
17) Kelime-i Tevhit ’in okunuşunu ve anlamını yazınız.(5p)
Download