B Grubu için Buraya

advertisement
ADI:
SOYADI:
OKUL NO:
B GRUBU
1.
I. Bir bölgedeki topraklarda kireç ve tuz oranının az olması,
o bölgenin yağışlı iklime sahip olmasına bağlanabilir.
II. Dünya nüfusunun yarısından fazlası Kuzey Yarım
Küre’de toplanmıştır.
III. Karstik arazilerin dağılışı ile kalker, kayatuzu ve jips
gibi kayaçların dağılışı arasında paralellik vardır.
IV. Kuzey Yarım Küre’de dağların güneye bakan
yamaçlarının kuzeye bakan yamaçlardan daha sıcak
olması, güneşlenme süresinin uzun olmasına bağlanabilir.
Yukarıdaki coğrafi bilgilerden hangileri, coğrafyanın
karşılıklı ilgi ilkesine örnek olarak gösterilebilir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
2. Rüzgâr, yağmur, bulutlanma gibi doğal olaylar
aşağıdaki ortamların hangisinde gerçekleşir?
A) Atmosfer
B) Litosfer
C) Biyosfer
D) Hidrosfer
E) Manto
3. Dünya’nın değişik bölgelerinde yaşamlarını sürdüren
insanların beslenme, giyinme, barınma gibi temel yaşam
faaliyetlerinin birbirine göre farklılık gösterdiği görülür.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kültürel çeşitliliğinin fazla olması
B) Nüfus dağılışının düzensiz olması
C) Kara ve deniz dağılışının farklı olması
D) Yaşanılan doğal çevrenin farklı olması
E) İletişim ve ulaşım olanaklarının farklı olması
4. İç Anadolu Bölgesi’ni gösteren iki haritadan birincisinde
Akşehir Gölü 4 cm2 ile gösterilirken, İkincisinde 16 cm2 ile
gösterilmiştir.
Buna göre, ikinci harita ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Harita daha az alan kaplar.
B) Küçültme oranı daha fazladır.
C) Ölçek paydası daha büyüktür.
D) Gerçekte gösterdiği alan daha azdır.
E) Ayrıntıları gösterme gücü daha fazladır.
5. Siyasi ve İdarî haritalar, aşağıdakilerden hangisi
için elverişli değildir?
A) Yön bulma
B) Profil çıkarma
C) Alan hesaplama
D) Konum belirleme
E) Uzunluk hesaplama
6. Ege Bölgesi’nin Ege Denizi’ne olan kıyılarının uzunluğu
2400 km’yi bulur. Harita üzerinde Ege kıyılarının
uzunluğu 80 cm olarak gösterildiğine göre,
haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/500.000
B) 1/400.000
C) 1/600.000
D) 1/3.000.000
E) 1/5.000.000
7. Bir sınıfta öğretmen öğrencilerine, Türkiye’deki Edirne
ile Kars illeri arasındaki yerel saat farkının fazla, Samsun ile
Hatay arasındaki yerel saat farkının az olduğunu
söylemiştir.
Buna göre, öğretmen illerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine dayanarak bu görüşü ileri
sürmüştür?
A) Yükseltilerine
B) İklim özelliklerine
C) Jeolojik yapılarına
D) Enlem değerlerine
E) Boylam değerlerine
8. Ekvator üzerinde yer alan K ve L merkezleri arasında
1554 km uzaklık vardır.
Buna göre, K ve L merkezleri arasındaki yerel saat
farkı kaç dakikadır?
A) 28
B) 36
C) 56
D) 64
E) 76
9. Yer şekillerinin eğiminin fazla olduğu yamaçlarda, yollar
dönemeçlerle uzatılarak yolun eğimi azaltılır.
Buna göre, yukarıdaki izohips haritasında verilen
doğrultularda zirveye kadar çıkan yollardan
hangisinde, yoldaki dönemeçler daha azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
10. Aşağıda, bir bölgenin izohips yöntemine göre hazırlanan haritası verilmiştir.
Haritadaki bilgilere göre, bu bölge ile ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Haritada kıyı çizgisi bulunmamaktadır.
B) Ana akarsu güneyden kuzeye doğru akmaktadır.
C) Mevsimlik akarsu 400 metre yükseklikten doğmaktadır.
D) Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 750 metreden
fazladır.
E) En yüksek ve en alçak noktalar arasındaki yükselti farkı
400 metreden fazladır.
11. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş hareketi ile
ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı yıl içinde değişir.
B) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı arttıkça dönüş hızı da
artar.
C) Dünya, 4 Temmuz tarihinde Güneş’e en uzak konumda
bulunur.
D) Dünya’nın Güneş etrafında dönerken izlediği yörünge
elips şeklindedir.
E) Mevsimlerin oluşumunda Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp
uzaklaşması etkili olmamıştır.
12. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın Güneş çevresindeki dönüşünün sonuçlarından değildir?
A) Gölge boyları değişir.
B) Meltem rüzgârları meydana gelir.
C) Güneş ışınlarının gelme açısı değişir.
D) Güneş’in doğuş ve batış saatleri değişir.
E) Güneş ışınları yıl içinde dönencelere bir kez, dönenceler
arasına iki kez dik düşer.
13.-Tarama yöntemi ile çizilmiş bir haritada kısa,
kalın ve sık çizgiler.
- Gölgelendirme yöntemi ile çizilmiş bir haritada
koyu renk gölgeler
Aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Yükseltisi fazla olan yerleri
B) Çukurda kalan yerleri
C) Eğimin fazla olduğu yerleri
D) Yoğun nüfuslanmış alanları
E) Ekili-dikili alanları
14. Türkiye'ye güneş ışınları hiçbir zaman 90° lik
açıyla gelmez. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda
verilen yargıyla aynı nedene bağlı değildir?
A) Gölge yönünün daima kuzey olması
B) Gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması
C) II ve III nolu saat dilimleri arasında yer alması
D) Gece-gündüz değişiminin belirgin olması
E) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
15. Kutup noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların
birleştirilmesiyle Ekvator, Ekvator'a paralel uzanan
ve eşit aralıklarla çizilmiş olan hayali çizgilere ise
paralel daire denir. Buna göre, aşağıdakilerden
hangisi paralellere ait doğru bir bilgi değildir?
A) En büyük paraleller dönencelerdir.
B) Paralel derecelerinin büyüme yönlerine bakılarak
yarımküreler bulunabilir.
C) Paralel derecesi ile paralel boyu arasında ters orantı
vardır.
D) Paralel derecesi büyük olan yerler güneş ışınlarını küçük
açılarla alırlar.
E) Aynı paralel üzerinde yer alan bütün noktaların çizgisel
hızları aynıdır.
16.
Yukarıda enlem ve boylam derecesi verilen taralı
alanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Doğu batı yönündeki yerel saat farkı 10 dakikadır.
B) Güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının tutulması
artar.
C) Yılın bazı dönemlerinde güneş ışınlarını dik açıyla alan
yerleri bulunur.
D) Tarih değiştirme çizgisine uzaklığı, Ekvator’a olan
uzaklığından daha fazladır.
E) Kuzeyinden geçen paralelin uzunluğu, güneyinden
geçen paralelin uzunluğundan daha kısadır.
17. –Uzunluk hesaplanır.
-Deniz, göl ve akarsuları gösterir.
-Yükseltileri gösterir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen harita çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfus haritası
B) Toprak haritası
C) İdari harita
D) Jeoloji haritası
E) Fiziki harita
18.
Yukarıdaki çizgi ölçeklerden hangisi 1/1.000.000
kesir ölçeğini göstermektedir? (Çizgi ölçeklerin
uzunlukları 5’er cm, çentikler arası 1 cm’dir)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
19. Aşağıdakilerden hangisi bütün haritalarda
bulunması gereken elemanlardan biri değildir?
A) Başlık
B) Ölçek
C) Lejant
D) Coğrafi koordinat
E) Yükselti basamağı
20.
Yukarıdaki şekilde işaretlenen noktalardan
hangisinde, gece veya gündüz süreleri 24 saatten
daha fazla olabilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
21. Atmosfer yeryüzü üzerinde çeşitli etkilerde
bulunur.
Atmosferin olmaması durumunda, yeryüzünde
aşağıdakilerden hangisinde artma beklenmez?
A) Yere ulaşan zararlı ışınlarda
B) Meteor yağmurlarında
C) İklim çeşitliliğinde
D) Günlük sıcaklık farkında
E) Işıma oranında
22. Aşağıdakilerden hangisi, atmosferin
özelliklerinden biri değildir?
A) Sıcaklığı bütün katmanlarda, yükseltiyle ters orantılıdır.
B) Kalınlığı ile enlem derecesi ters orantılıdır.
C) Yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.
D) Katmanların özellikleri ve etkileri farklıdır.
E) Yere değen katmanı troposferdir.
23.
--- Hava olayları görülen
--- Gaz yoğunluğu en fazla olan
--- Kalınlığı en az olan
--- Sıcaklığı yerden yükseldikçe azalan
Atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Troposfer
B) Mezosfer
C) Ozon
D) Stratosfer
E) Termosfer
24. İklim insan yaşamını doğrudan etkileyen faktörlerden
biridir.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu etkinin sonuçlarından biri değildir?
A) Ekvatoral bölgede insanların ten renginin koyu olması
B) Volkanik faaliyetlerin levha sınırlarında gerçekleşmesi
C) Konut tiplerinin farklılıklar göstermesi
D) Orta kuşakta yıl boyunca giysi seçiminin değişkenlik
göstermesi
E) Ilıman kuşakta nüfus yoğunluğunun fazla olması
25. “İbn-i Haldun iklimin etkilerini değerlendirirken,
toplumları yaşadıkları bölgelerin iklim koşullarına göre
sınıflandırmıştır. Ona göre iklim koşulları huy, mizaç ve
karakterin yanı sıra fizyolojik özellikleri ve kültürleri de
şekillendirmektedir. ”
İbn-i Haldun’un iklime bakışı aşağıda verilenlerden
hangisi ile örtüşmektedir?
A) İklim insan yaşamına dair bileşenlerin çoğundan
yoksundur.
B) İklim toplumların yalnızca kültür formlarını etkiler.
C) Huy, mizaç ve karakter gibi özellikler iklimle
açıklanamayacak kadar çok boyutludur.
D) İklimsel koşullar insan doğasını pek çok yönden
etkileyebilir.
E) Sıcak iklimlerde yaşam koşulları daha kolaydır.
Download