Adı:

advertisement
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9/……… SINIFI COĞRAFYA DERSİ
1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
OKULU
SINIFI
75.YIL ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
9 /D
NO
ADI
SOYADI
ALDIĞI NOT
1. Doğal sistemler içinde yer alan taşküreyi aşağıdaki bilim dallarından hangisi inceler?
a)Klimatoloji
b)Jeomorfoloji
c)Zooloji
d)Botanik
e)Hidroğrafya
2. Siyasi haritalar aşağıdakilerden hangisi için uygun değildir?
a)Yön bulma
b)Profil çıkarma
c)Alan hesaplama
d)Koordinatları belirleme
e)Uzunluk hesaplama
3. Bir ilin tamamını gösteren bir duvar haritası ile bir coğrafya atlas haritası arasında;
I.
Coğrafi koordinatları,
II.
Yükselti değerleri
III.
Küçültme oranları,
IV.
Ayrıntıyı gösterme gücü
Özelliklerinden hangisi ya da hangileri açısından fark vardır?
a)I ve II
b)I ve III
c)II ve III
d) II ve IV
e)III ve IV
4. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gerçek yüzölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasındaki fark daha
fazladır?
a)Edirne
b)Şanlıurfa
c)Rize
d)Konya
e)Adana
5.
Yukarıdaki izohips haritasında, P noktasının bulunduğu yörede izohips eğrilerinin sık geçmesi bu yöre İçin
aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturabilir?
A)
Yükseltinin fazla olduğuna
B)
Yer şekillerinin sade olduğuna
C)
Eğimin fazla olduğuna
D)
Kıyı derinliğinin az olduğuna
E)
İzohips eğrileri arasındaki yükselti farkının az olduğuna
6. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir?
a)Nüfus coğrafyası
b)Jeoloji
c)Hidroloji
d)Klimatoloji
e)Bitki coğrafyası
7. 1/400.000 ölçekli bir haritada 7 cm gelen bir demiryolunun gerçek uzunluğu kaç km’dir?
a)32 km
b)22 km
c)28 km
d)18 km
e)11 km
8. 1/500.000 ölçekli bir haritada 5 cm² gelen bir köyün gerçek alanı kaç km² ’dir?
a)25 km²
b)100 km²
c)50 km²
d)125 km²
e) 10km²
9.
a-Yukarıdaki haritada işaretlenen merkezlerden C’de saat 12.00 iken diğer merkezlerde yerel saat kaç olur?
B:
D:
E:
b-Yazın hangi noktanın yerel saati ile ulusal saat arasında daha fazla yerel saat
farkı oluşur?
10. Aşağıdakileren hangisi ekinoks tarihlerinde Türkiye de gözlenecek bir durum değildir?
a)Aynı boylam üzerindeki merkezlerde güneş aynı anda doğar
b)Bahar mevsimleri başlangıcıdır
c)Gece gündüz süreleri birbirine eşittir
d)Türkiye’de cisimlerin yıl içindeki en kısa gölgesi oluşur
e)Türkiye’nin güneyi güneş ışınlarını kuzeydeki merkezler göre daha büyük açılarla alır
11. Yandaki şekille ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)A-B arası yerel saat farkı 4 saattir
b)21 Martta A-C-D merkezlerinde güneş aynı anda doğar
c) F-E-D merkezlerinin ekvatora uzaklıkları aynıdır
d) B ve D merkezlerinin başlangıç meridyenine uzaklıkları aynıdır
e) C-D arası gerçek uzunluk 2220 km’dir
12. I.Kuzey yarım kürede kış mevsimi yaz mevsiminde kısa sürmektedir,
II. Eylül ekinoksu iki gün gecikmeyle 23 Eylülde yaşanır
III. Dünyanı güneş çevresinde dönüş hızı yıl içinde değişir
Yukarıda verieln durumların nedeni aşağıdakilerdn hangisidir?
a) Yörüngenin elips şeklinde olamsı
b) Günlük hareket
c)Dünyanın geoit şeklined olması
d)Yıllık hareket
e) Eksen eğikliği
13. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin sonuçlarından biridir?
a) Ekvator’un kutuplardan daha sıcak olması
b) Mevsimlerin oluşması
c) Kutuplarda 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanması
d) Gün içerisinde cisimlerin gölge boyunun değişmesi
e) Gece ve gündüz uzunluklarının değişmesi
14. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir?
a) 180 doğu yarım kürede,180 batı yarım kürede olmak üzere 360 meridyen vardır b) Uzunlukları eşittir
c) Kutuplarda birleşirler
d) Kuzey güney doğrultusunda uzanırlar
e) Aralarındaki uzaklık birbirine eşittir
15. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin sonuçlarından biri değildir?
a) Yer çekimi kutuplarda daha fazladır
b) Sıcaklık gün içinde farklı değerler gösterir
c) Dünya’nın dönüş hızı ekvatordan kutuplara doğru azalır
d) Sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır
e) Dünya’nın bir yüzünde gece bir yüzünde gündüz yaşanır
16. Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden biri değildir?
a) Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltisi aynıdır.
b) Kıyı çizgisi 0 metre olarak kabul edilir
c) Çizgilerin sık geçtiği yerlerde eğim azalır
d) İç içe kapalı eğrilerdir
e) Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştirirler
17.
Yanda verilen izohips haritasınada a ve b noktalarının yüksetileri
aşağıdakilerden hangisinda doğru oalraka verilmiştir?
A
B
a)
100 m
300m
b)
500m
200m
c)
200m
500m
d)
300m
200m
e)
400m
500m
18. Boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(6X2=12p.)
A. Haritanın köşesindeki bilgi kutusuna …………… denir.
B. Haritadaki küçültme oranına …………………… denir.
C. Haritada 0-500 metre arası …………………… renkle gösterilir.
D- 23º27´ Güney enlemine ……………………... denir
E- Ekvator yakınının daha doğru gösterildiği harita çizim yöntemi ……………………..
F- Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe …………
Not: Test soruları 5’ er puandır.9.soru 8 puan 18.soru 12 puandır
BAŞARILAR
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
projeksiyon yöntemidir.
Download