Klimatik Bölgeler

advertisement
BÖLGE KAVRAMI
Yard.Doç.Dr. Mehmet Fatih DÖKER
COĞRAFYA
Coğrafya; dünyanın doğal ortamını ve bu ortamla insan arasındaki
ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
Doğal Ortam (Fiziki Coğrafya)
İnsan Etkinlikleri (Beşeri ve Ekonomik Coğrafya)
• Diğer bilimler
ilgilenmektedir.
de
yeryüzü
ve
onun
çeşitli
özellikleri
ile
• Coğrafya, kendine özgü sahası, amacı, ilgi alanları, yöntemleri ve
prensipleri ile diğer bilim dallarından ayrılır.
• Coğrafyanın ayrıldığı nokta fiziki ve beşeri olaylara bakış açısı ve
kullandığı metodun farklı olması.
• Coğrafya; çeşitli doğal ve beşeri olayların alansal dağılışını, bu dağılışı
etkileyen faktörlerin nedenlerini ve niçinlerini araştırır.
BÖLGESEL COĞRAFYA
Coğrafyanın diğer bir kolunu da bölgesel coğrafya oluşturur.
• Bölgesel coğrafya herhangi bir ülkenin doğal özellikleri ve
kaynaklarının insan faaliyetleri üzerindeki etki ve ilişkileri ile bunların
dağılış nedenlerini ele alır.
• Bölgesel Coğrafya bir ülkede çeşitli coğrafi ölçütlere göre ayrılan
bölgeleri tüm özellikleri ile ele almaktadır.
COĞRAFYA & BÖLGE
Amerikan Ulusal Coğrafya Eğitimi Kurulu (National Council of Geography
Education) 1994 yılında hazırladığı coğrafya eğitimi standartlarında coğrafya
eğitiminde beş temel bileşen olduğunu ve coğrafya derslerinin bu bileşenler
çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini ileri sürmüştür.
COĞRAFYA & BÖLGE
Amerikan Ulusal Coğrafya Eğitimi Kurulu (National Council of Geography
Education) 1994 yılında hazırladığı coğrafya eğitimi standartlarında coğrafya
eğitiminde beş temel bileşen olduğunu ve coğrafya derslerinin bu bileşenler
çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini ileri sürmüştür.
COĞRAFYA
COĞRAFYA & KONUM
1- KONUM
Yeryüzünde bulunan her nesne ve meydana gelen her olay, büyük küçük olsun, belli bir
konuma sahiptir.
Coğrafya bilimi, bir yerin konumunu inceleyerek neden bulundukları yerde olduklarını,
mekânsal olarak arasındaki ilişki ve etkileşimi ve hepsinin insan üzerindeki etkileri ortaya
çıkarmaya çalışır.
 Matematik Konum
 Özel Konum
COĞRAFYA & HAREKET
2-HAREKET
Yeryüzünün gerek fiziki özellikleri üzerinde gerekse de biyosfer içinde, insan da dahil
olmak üzere tüm canlılar arasında çok yönlü bir etkileşim ve hareketlilik vardır.
Rüzgarlar
Su döngüsü
Okyanus Akıntıları
Deprem
Hayvanların göçleri
İnsan, eşya ve bilginin hareketi.
Coğrafya bilimi fiziki ve beşeri tüm bu hareketlikleri neden-sonuç ve dağılım ilkeleri
açısından incelemektedir.
COĞRAFYA & MEKÂN
2- MEKÂN
Dar anlamda insanın yaşadığı yer, ev, yurt anlamına gelen mekân, geniş anlamda uzayla
birlikte evrenin tümünü ifade etmektedir. Evrendeki diğer gezegenlere göre de mekân
tanımı yapılacağı için mekânın hem uzayla, hem de yeryüzüyle ilişkili olarak iki şekilde ele
alınması gerekir.
COĞRAFYA & BEŞERİ ve FİZİKİ ORTAM İLİŞKİSİ
4-BEŞERİ ve FİZİKİ ORTAM İLİŞKİSİ
• Coğrafya bilimi, insanlar ile fiziki ortam arasındaki ilişkileri araştırarak, tüm aktiviteleri
ile insanın doğal ortama nasıl uyum sağladığını inceler.
• İnsan aktiviteleri sonucunda fiziki ve beşeri ortamda meydana gelen olumlu olumsuz
değişiklikleri inceler.
• Coğrafya, insan aktivitelerinin fiziki ortam üzerindeki etkilerini olduğu kadar, fiziki
ortamın insan ve aktiviteleri üzerindeki etkilerini de inceler.
COĞRAFYA & BÖLGE
5-BÖLGE
Yeryüzünde, bütünüyle birbirinin aynısı olan mekânlar olmasa da, sahip olduğu bazı
özellikler açısından benzer olan pek çok yer mevcuttur.
Coğrafya bilimi, yeryüzünü farklı bölgelere ayırarak, bu ayırımda temel kıstas olarak
alınan benzerlikleri ve farklılıkları araştırır.
BÖLGE NEDİR?
• Reşat İzbırak (1964: 46), ”yeryüzünün doğal, beşeri ya da ekonomik özelliklerine göre
belirmiş bir bölümü”ne bölge demeyi tercih etmiştir.
• Ferruh Sanır (2000: 49) Coğrafya Terimleri Sözlüğü’nde bölgeyi, “yeryüzü şekilleri,
iklimi, bitki örtüsü, sosyal ve ekonomik yaşam biçimleri bakımından bir birlik
oluşturan, bu özellikleriyle çevresinden ayrılan yeryüzü veya ülke bölümüdür” şeklinde
tanımlamıştır.
• Ruşen Keleş (1998: 29), bölgeyi “bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları,
çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen
bölümü” olarak tanımlamaktadır.
• Erol Tümertekin ve Nazmiye Özgüç (1997: 49-50), coğrafî mekânın; karmaşık, birbirine
bağlı mekân sistemlerinin, her biri ayrı ayrı bölgeleri oluşturacak şekilde bölünmüş bir
bütün olduğunu savunmuşlar, zamanla bölge kavramının uğradığı değişime dikkat
çekerek, bölgeye bakışın, “önceleri egemen olan toplumun doğayla sentezi bakış
açısından insanla ilgili süreçlerin özel bir bileşimi görüşüne dönüşmüştür” vurgusunu
yapmışlardır.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
İnsanın doğal ortamla karşılıklı etkileşim halinde bulunduğu yeryüzünü, daha önce
bahsettiğimiz gibi doğal ortama, sosyoekonomik ortama veya doğal ortamla beşeri
ortamın sentezinden oluşan coğrafi ortama göre bölgelere ayırmak mümkündür.
Buna göre bölgeler planlamadaki konusal yaklaşıma göre
• Doğal bölgeler,
• Fonksiyon bölgeler
• Coğrafi bölgeler
şeklinde üç ana başlık halinde ele alınmaktadır.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
DOĞAL BÖLGELER
Yeryüzünde bütünüyle doğal faktörlerin karşılıklı etkileşimiyle meydana gelen, sahip
oldukları özellikleri itibariyle genelde bütünlük sağlayan büyük alanlı ortamlara doğal
bölge denilmektedir.
Oğuz Erol’unda belirttiği gibi, kendi içlerinde sahip oldukları özellikleri itibariyle
bölümlere (alt bölgelere), yörelere ve kesimlere ayrılabilmektedirler. Yeryüzü şekillerine,
iklime, hidrografyaya, doğal bitki örtüsüne, faunaya (hayvanlara), toprak örtüsüne ve
doğal afetlere göre oluşan doğal bölgeleri, şu şekilde ele almak mümkündür;
• Jeomorfojenetik Bölgeler
• Klimatik Bölgeler (İklim bölgeleri)
• Hidrografik Bölgeler
• Floristik Bölgeler (Bitki Bölgeleri)
• Fauna bölgeleri (Zoocoğrafik Bölgeler)
• Pedojenetik Bölgeler (Toprak Bölgeleri)
• Doğal Afet Bölgeleri
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Jeomorfojenetik Bölgeler
Yeryüzü şekillerine göre belirlenmiş doğal bölgelerdir. (Kuzey Anadolu Dağları,Konya
Platosu, Appalaş Dağları vb)
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Klimatik Bölgeler (İklim bölgeleri)
Yeryüzündeki iklim tiplerini esas alarak, benzer iklim özelliklerinin hüküm sürdüğü
sahaları içine alan doğal bölgelerdir.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Hidrografik Bölgeler
Hidrografik şartlara göre oluşmuş doğal bölgelerdir. (Amazon Havzası, Van Gölü Havzası)
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Floristik Bölgeler (Bitki Bölgeleri)
Yeryüzünde iklimin, yükseltinin, bakı şartlarının ve toprak örtüsünün kontrolünde gelişen
doğal bitki örtüsü, özellikleri itibariyle birbirinden ayrılan büyük alanlı bölgeler
oluşturmaktadır. Global ölcekte yeryüzünde 6 floristik bölge tespit edilmiştir (Holarktis,
Neotropis, Palaeotropis, Australis, Antarktis).
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Fauna bölgeleri (Zoocoğrafik bölgeler)
Zoocoğrafîk koşullar altında benzer özelliklere sahip hayvan topluluklarının oluşturduğu
doğal bölgelerdir.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Pedojenetik Bölgeler (Toprak Bölgeleri)
Bir deri gibi yeryüzünü kimi yerde kalın, kimi yerde ince bir örtü şeklinde saran toprak
örtüsü, oluşum özelliklerine ve diğer niteliklerine göre farklı tipte toprak bölgelerinin
meydana gelmesini sağlamaktadır.
Toprağa dayalı arazi kullanımının tespitinde ve planlanmasında toprak bölgelerinden
yararlanılmaktadır.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Doğal Afet Bölgeleri
Doğal ortamda meydana gelen ve insanın canı, malı ve etkinlikleri üzerinde büyük ölçüde
olumsuzluklar yaratan doğal faaliyetlerin etkin olma durumuna göre belirlenmiş doğal
bölgelerdir.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
FONKSİYONEL BÖLGELER
İnsanın yeryüzüne ayak bastığı günden başlayarak günümüze kadar edindiği bilgi birikimi,
deneyimleri ve davranış biçimlerine (= kültürel yapıya) bağlı olarak doğal ortam içinde
tesis ettiği sosyoekonomik ortam (=beşeri veya kültürel ortam), insan faaliyetlerinin
durumuna ve gelişmişlik düzeyine göre yeryüzünde farklı nitelikte işlevsel bölgelerin
ayrılmasını sağlamıştır.
İşte yerleşim durumuna, nüfusa, hammadde üretimi, sanayi ve hizmet üretimine bağlı
olarak yeryüzünde meydana gelen bölgelere sosyoekonomik bölgeler denilmektedir.
Bu bölgeler insan faaliyetlerinin türlerine göre işlevsel biçimde tasnif edildiği için aynı
zamanda fonksiyonel bölgeler şeklinde de adlandırılmaktadırlar.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Yerleşim Bölgeleri
• İnsanların yeryüzünde yaşam alanı olarak oluşturdukları yerleşmelerin bütünü küresel
anlamda en büyük yerleşim bölgesini yani ökümeni oluşturmaktadır.
• Genel yaklaşımla yapılan bölge ayrımında yerleşmelerin yeryüzündeki coğrafi
dağılışları yani sıklık ve seyreklik durumu etkili olmaktadır.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Nüfus Bölgeleri
• Yeryüzünde yaşayan insanların bulundukları yerlere ve zamana göre sayıları nüfus
olarak tanımlanmaktadır. Nüfus doğrudan yerleşim alanları ve ekonomik faaliyet
sahalarıyla ilişkilidir.
• Yeryüzünün nüfus barındıran kesimlerinin bilimsel esaslar kapsamında tespit edilerek
haritalanması sonucunda sık nüfuslu bölgeler, seyrek nüfuslu bölgeler şeklinde global
bir ayrım yapılmaktadır.
• Yeryüzündeki nüfusu ayrıntıda ırk, dil, din, cinsiyet, yaş, meslek vb. niteliklerine göre
ele alarak bunlara göre de bölge haritaları oluşturulabilmektedir.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Kültür Bölgeleri
• İnsan topluluklarının sahip oldukları sosyoekonomik nitelikleri (ırk, dil, din, folklor vb.)
itibariyle etkileşim halinde bulundukları ortamlarla bütünleşerek oluşturdukları farklı
kültürel değerler yeryüzünde kültür bölgelerinin ayrımını sağlamıştır.
•
Kıtasal ölçekte birer kültür bölgesi olan “Anglo Amerika” ile “Latin Amerika” bu durum
için en tipik örneği oluşturmaktadırlar. Anglo Amerika, Kuzey Amerika kıtasında AngloSakson kültürüne bağlı toplumların çoğunlukta bulunduğu Kanada ve Amerika Birleşik
Devletlerini kapsadığı halde; Latin Amerika, A.B.D.’nin güneyinde Meksika’dan
başlayıp, Orta ve Güney Amerika’yı içine alan geniş bir kıtasal bölgeyi içine almaktadır.
• Kıta ölçeğinde büyük alanlı alanlar kaplayan kültür bölgeleri, ülke ölçeğinde daha
küçük alanlı olabilmektedirler. Ülkemizin folklorik (halk müziği, halk oyunları vb.)
çeşitliliğine göre ayrılan bölgeler ve yöreler bu durum için en güzel örneği
oluşturmaktadır.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Hammadde Üretim Bölgeleri
Fonksiyon olarak hammadde üretimiyle ilgili ekonomik faaliyetlere göre oluşan
bölgelerdir.
Tarım,
Hayvancılık,
Ormancılık,
Avcılık,
Madencilik
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Sanayi Bölgeleri
İşledikleri ve ürettikleri ürünler bakımından birbiriyle ilişkili olan sanayi tesislerinin
(fabrikalar, atölyeler) bir araya gelerek oluşturdukları “organize sanayi bölgeleri” ülke
ölçeğinde geniş arazi parçaları üzerinde yer tuttukları için fonksiyonel bakımdan “sanayi
bölgesi” sıfatını hak etmektedirler.
Bir şehrin içinde küçük alanlar halinde yer tutan ve genelde atölyelerden oluşan sanayi
sitelerinin veya tek başına bir fabrika alanının “sanayi bölgesi” olarak nitelendirilmesini
hatalı bir yaklaşım olarak değerlendirmekteyiz. Bu gibi küçük sanayi alanları bir şehrin
içinde yer alıyorsa, fonksiyonel bakımdan “sanayi alanları” şeklinde adlandırılmalıdırlar.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Yönetim - Hizmet Bölgeleri
Hizmet sektörü içinde yer alan
Yönetim,
Eğitim,
Sağlık,
Ulaştırma-iletişim,
Pazarlama-ticaret,
Güvenlik,
Barınma-eğlence,
Rekreasyon-turizm
faaliyetleriyle ilgili olarak oluşan fonksiyonel bölgelerdir.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Plan Bölgeleri
Bölgesel politikayı uygulamakla görevli yönetimin yetki alanı içinde kalan sahalara plan
bölge denilmektedir.
Ülkemizde genelde coğrafi bölge adı kullanılarak düzenlenen
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Karadeniz
Bölgesi Projesi (DOKAP) ne ait planlama bölgelerinin coğrafi bölge sınırlarına uyulmadığı
görülmektedir.
“Proje bölgesi” veya “plan bölge” olarak adlandırılan bu bölgelerin oluşumunda da il
alanları baz alınmış olup, iller idari sınırları içindeki arazinin hangi coğrafi bölgelerde yer
tuttuğuna bakılmaksızın bütünüyle planlama bölgesi içine dahil edilmişlerdir.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
İstatistik Bölgeleri
Ülkelerin kalkınması için gerekli olan planlamaların yapılabilmesi, sağlıklı ve düzenli
tutulan istatistiklerle mümkündür. İstatistik verilerin kaynağını oluşturan coğrafi
mekânlara göre devlet yönetimleri tarafından bilimsel esaslara göre istatistik bölgeleri
belirlenmektedir.
Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda istatistik bölgeler genelde hem coğrafi, hem de idari
bölgelerle uyumlu olup, yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar birbirini tamamlar
niteliktedir. Türkiye’de ise durum çok farklıdır. Ülkemizde coğrafi bölge adı kullanıldığı
halde, coğrafi bölge sistematiğiyle pek ilgisi olmayan bir istatistik bölge ayrımı
bulunmaktadır.
COĞRAFİ BÖLGE
COĞRAFİ BÖLGELER
Coğrafî bölge, fizikî ve beşerî coğrafya özellikleri açısından genel çizgileri ile benzerlik
gösteren belli büyüklükteki arazi üniteleri ya da coğrafî birliklerdir.
Bir anlamda doğal bölgelerle sosyoekonomik (fonksiyon) bölgelerin sentezidir.
BÖLGE ÇEŞİTLERİ VE SİSTEMATİK YAPILARI
Coğrafî bölgelerin kapsadıkları alanların bütününde aynı özellikleri görmek mümkün
olmadığı için, ayrıntıda farklı özelliklere sahip olan alt bölgelere, bölümlere, yörelere,
kesimlere ve alanlara ayrılmaktadırlar.
COĞRAFİ BÖLGE
COĞRAFİ BÖLGE AYRIMINDA KULLANILAN ÖLÇÜTLER
1- DOĞAL ÖZELLİKLER
a) Konum
b) İklim ve Bitki Örtüsü
c)Yeryüzü Şekilleri
d) Toprak Özellikleri
2- BEŞERİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLER
a) Tarım
b) Nüfus ve Yerleşme
c)Sanayi
d)Ulaşım
COĞRAFİ BÖLGE
DOĞAL ÖZELLİKLER
KONUM
Yeryüzündeki herhangi bir yerin dünya üzerindeki konumu, Ekvator’a ve denizlere olan
uzaklığı, kıtadaki yeri gibi durumlar o yerin farklı bir bölge olarak ayrılmasında etkilidir.
Örneğin; Orta Anadolu, Karadeniz Bölgesi
COĞRAFİ BÖLGE
DOĞAL ÖZELLİKLER
İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
İklim, dış kuvvetlerle yeryüzünün şekillendirilmesinde, toprak oluşumu ve bitki örtüsünün
tayininde büyük etkiye sahiptir.
Aynı zamanda iklim, insan faaliyetlerini de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.
COĞRAFİ BÖLGE
DOĞAL ÖZELLİKLER
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Bir ülkenin dağ, plato ve ovalık alanları, ekonomik etkinliklerini önemli ölçüde
etkilemektedir.
• Bakı
• Yükseklik
• Eğim
• Arazinin Engebelik Durumu
• Toprak Özellikleri
COĞRAFİ BÖLGE
DOĞAL ÖZELLİKLER
TOPRAK ÖZELLİKLERİ
İklim, bitki ve yeryüzü şekillerinin ortak etkisi ile oluşan toprak tarımsal faaliyetleri
doğrudan etkiler.
Kurak ve yarıkurak bölgelerdeki toprakların alt kısımlarında bol miktarda kireçli bileşik
bulunur. Bu topraklar kireç isteği fazla olan tahıllar için elverişlidir. Orta ve Güneydoğu
Anadolu ovalarındaki topraklar bunlara örnek olarak verilebilir.
Tarıma uygun şartlar sağlayan toprakların bulunduğu alanlar aynı zamanda fazla nüfuslu
alanlardır.
COĞRAFİ BÖLGE
BEŞERİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLER
TARIM
• İnsanın geçimini sağladığı tarımsal faaliyetler uygun iklim koşulları altında düz arazi ve
kalın toprak örtüsü üzerinde yapılır.
• Bölgelerdeki iklim şartları tarımı ve dolayısla ürünlerin verimliliği ve çeşitliliğini etkiler.
COĞRAFİ BÖLGE
BEŞERİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLER
NÜFUS VE YERLEŞME
• Nüfus doğal ortamdan faydalanan ve onun yerine göre az veya çok şekillendiren bir
etkendir.
• Yetişmiş insan gücü doğal kaynakların işlenmesinde ve ondan faydalanılmasında
önemlidir. Bu nedenle coğrafi bölgelerin ayrılmasında nüfus önemli bir ölçüttür.
• İstanbul-İzmit Sanayi Bölgesi buna iyi bir örnek teşkil eder.
COĞRAFİ BÖLGE
BEŞERİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLER
SANAYİ
• Hammadde, Pazar, maden yatakları, iş gücü, ulaşım gibi temel şartların olduğu
alanlarda sanayi bölgeleri gelişmiştir.
COĞRAFİ BÖLGE
BEŞERİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLER
ULAŞIM
• Doğal limanlar ve doğal yolların varlığı ulaşım imkanlarını arttırdığı için ticaret , sanayi
ve dolayısıyla yerleşmeyi de etkiler.
Download