tanıtma nedir - TurizmdeBusabah

advertisement
TANITMA NEDİR
Turizmde
tanıtma; yurt içinde veya yurt
dışında insanların ilgilerini bir ülkenin bölgenin
ya da turistik bir yerin turistik ürünleri üzerine
çekmek için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.
TANITMA STRATEJİLERİ
Tanıtım/Pazarlama stratejilerinde teorik
olarak 4 alternatif strateji vardır.




Tek-Hedef-Kitle Tanıtma Stratejisi
Yoğunlaştırılmış Tanıtım Stratejisi
Bütünsel Tanıtım Stratejisi
Ayrıştırılmamış Tanıtım Stratejisi
BAKANLIĞIMIZ TANITMA
STRATEJİLERİ
Bakanlığımızca izlenen tanıtım faaliyetlerinde;


Genelde Ayrıştırılmamış Tanıtım Stratejisinin
uygulandığını söylemek mümkündür.
Kongre ve insentif ya da inanç turizmi gibi
turizm çeşitlerinin geliştirilmesinde daha çok
tek-hedef-kitle stratejisi uygulanmaktadır.
BAKANLIĞIMIZ TANITMA
STRATEJİLERİ

1980’li yıllar: Düşük fiyat ve düşük tanıtım harcamaları
1990’lı yıllar: Düşük fiyat ve yoğunlaştırılmış tanıtım faa

Ancak 2005 ve sonraki yıllar için;




Mal ve hizmetlerin kalite standartlarına yoğunlaşan,
Düşük fiyat yaklaşımını tek rekabet unsuru olmaktan çıkaran,
Turistik arza eklenen kaliteli ürünlerin doğru hedef kitleye ve
piyasa değeri ile sunumuna olanak veren
Stratejik yaklaşımlar ortaya konmaya başlanmıştır.
BAKANLIĞIMIZ TANITMA
STRATEJİLERİ
Bakanlığımızca uygulanan tanıtım stratejisinde
öncelikli üç unsura daha çok önem verilmelidir.



Ülke imajı yaratılması, markalaşmaya gidilmesi
Ülkemiz turizm ürününün tanıtılması, turist sayısının
ve gelirlerinin artırılması
Akdeniz çanağındaki diğer destinasyonlardan
farkımız ve göreceli üstünlüğümüzün anlatılması ile
markaya bağlılığın yaratılması
BAKANLIĞIMIZ TANITMA
STRATEJİLERİ
Bakanlığımızca kuruluşundan bu yana
yürütülmekte olan tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerinde üç ana Pazar ülkeler grubu
belirlenmiştir. Buna göre:



Oturmuş Pazar Ülkeler (Batı Avrupa ve Rusya
Federasyonu)
Kıta Ötesi-Gelişmekte Olan Pazar Ülkeler (ABD, Japonya)
Potansiyel Pazar Ülkeler (Körfez ve Asya Pasifik)
HEDEF KİTLEMİZ






Eğitim ve gelir düzeyi orta ve üzeri,
Fiyat/hizmet oranı ve kaliteye önem veren
Gelir düzeyi orta ve yüksek,
Genç, orta yaş grupları ile 3.yaş grubu
Seyahat deneyimi yüksek,
Farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyen
tüketiciler.
VİZYONUMUZ
Bu tanıtım stratejilerinde vizyonumuz;









Destinasyon odaklı sürdürülebilir turizm,
Üründe çeşitlilik,
Üründe toplam kalite sağlanmış,
Çevreye duyarlı yaklaşım,
Üründe markalaşma,
Rekabet edebilme yeteneğine sahip,
Turist memnuniyeti sağlanmış,
Yüksek turizm geliri elde edilen,
Kitle turizminin yanı sıra “bireysel turizmi” de geliştirebilen
bir destinasyon olmak
MİSYONUMUZ





Kültürel mirasımızı ve tarihi değerlerimizi ön plana çıkaran,
Turistlerin farklı ve doyurucu bir tatil deneyimi yaşamalarına
olanak veren,
Sürdürülebilir turizmin gerçekleştirilebilmesini sağlayacak
çeşitlilikte ve kalitede ürün ortaya koyabilen,
Değişen ve gelişen taleplere paralel olarak kendini yenileyen
bir turizm sektörünü destekleyen,
Zengin kültür ve turizm potansiyelinin, gelişen
teknolojilerden yararlanılarak, iç ve dış pazarlarda
tanıtılmasına imkan veren bir kültür ve turizm politikasının
yürütülmesi.
Özetle, yeni tanıtım stratejilerinin temel ayakları şunlardır:
PR
Devlet-Özel Sektör İşbirliği
Arzın talebe göre şekillenmesi,
Ürün çeşitliliğinin vurgulanması,
Sürdürülebilir turizm,
İnternet Kullanımı
-Reklam
-Tanıtıcı Yayınlar
-Araştırma
-İmaj Yaratımı
Markalaşma
-Logo / Kimlik
Yeni tanıtım stratejilerinde tanıtım
teknikleri olarak bu öğelerin kullanımı
artık daha çok internet üzerinden yapılacaktır.
Download