Sayın Bakan, ne kadar süre istersiniz efendim?

advertisement
T.B.M.M.
B:31
12.12.1996
0:3
BAŞKAN - Sayın Bakan, ne kadar süre istersiniz efendim?
ÇEVRE BAKANI M. ZİYATTİN TOKAR (Devamla) - Sayın Başkan, yarısına ancak gele­
bildim...
BAŞKAN - Kitabı dağıttınız; okurlar nasıl olsa...
Ne kadar süre istiyorsunuz efendim; 5 dakika yeter mi?
YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Sabaha kadar bitmez bu.
ÇEVRE BAKANI M. ZÎYATTİN TOKAR (Devamla) - Sayın Başkan, 10 dakika verirseniz
memnun olurum.
BAŞKAN - Talebinizi yerine getirdim; buyurun efendim.
ÇEVRE BAKANI M. ZİYATTİN TÖKAR (Devamla) - Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Karadeniz Stratejik Eylem Planı, 31 Ekimde, İstan­
bul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan'ın katılımıyla imzalanmıştır. Yıllarca deşarj edi­
lerek her .türlü atık sebebiyle bugün ölü bir deniz haline gelme noktasında olan Karadeniz, imza­
lanan bu eylem planıyla eski günlerine dönebilecektir. Karadeniz Stratejik Eylem Planı sekreteryası da İstanbul'da olacaktır. Türkiye, bu konuda, hem malî hem de eleman yönünden büyük ön­
cülük yapmıştır. Bu anlaşmanın imza günü, 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü olarak kabul
edilmiştir.
Başta Marmara Denizi, İzmir ve İskenderun Körfezleri olmak üzere, denizlerimizin kirlenme­
sini önlenmek maksadıyla, 1997 yılından itibaren denizlerimizin kara kökenli kirleticilerden korun­
ması projesi başlatılacaktır. Gerek günlük yaşantımız gerekse endüstriyel faaliyetler sonucunda
oluşan katı atıkların miktarlarının, ekonomimizin son yıllardaki hızla gelişmesine paralel olarak
artması nedeniyle ülkemizde katı atıkların toplanması, taşınması ve bertarafına ilişkin yükümlülük
belediyelere verilmiştir. 1991 yılında yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrul­
tusunda bütün belediyelere Bakanlığımızca gönderilen genelgelerle, eski çöp alanlarının rehabili­
tasyonunun yapılması ve söz konusu yönetmeliğe uygun olarak, yeni çöp deponi ve bertaraf alan­
larının seçimi ve inşaatlarının yapılması istenmiştir. Bu çerçevede, Bursa, Gaziantep, Mersin, Ço­
rum, Kayseri ve İstanbul İllerine ait düzenli depolama alanları faaliyete geçirilmiştir.
Çevre ve toplumu olumsuz yönde etkileyebilecek düzeyde kaza riski taşıyan Büyük Endüstri­
yel Kazalar İçin Yerel Acil Durum Planı hazırlanmış, uygulanması için valiliklere ve İçişleri Ba­
kanlığına gönderilmiştir.
Tehlikeli atıkların yüzde 90'ı gelişmiş ülkeler tarafından üretilmektedir. Bu ülkeler, atıklarını,
sıkı kontrol sistemlerini kuramamış ülkelere yasadışı yollarla göndermektedirler. Çevre Kanununun
geçici 2 nci maddesi gereğince, her türlü yakıt, atık, artık ve kimyasal maddenin ithali Bakanlığımız.iznine tabi olup, Bakanlığımızca, bugüne kadar ülkemize atık ithaline izin verilmemektedir.
1976 yılından bu yana, Türkiye dahil 20 Akdeniz ülkesinin taraf olduğu Akdeniz'in Kirlenme­
ye Karşı Korunması Sözleşmesinin en önemli ek protokollerinden biri olan "Akdeniz'de Tehlikeli
Atıkların Sınırlarötesi Taşımından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü" I Ekim 1996 ta­
rihinde İzmir'de imzalanmıştır. Bu protokolün yürürlüğe girmesiyle, Avrupa Topluluğuna üye ol­
mayan ülkelere atık ihracatı ve transit geçişleri yasaklanacaktır. Bu protokol, l'luslararası İzmir
Protokolü olarak adlandırılmıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; canlı ve cansız doğal kaynakların korunması konusunda
hem ulusal mevzuatımız hem de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereğince çalışmalar,
Bakanlığımızca, ilgili kuruluşlarla koordineli olarak sürdürülmektedir.
- 5 1 2 -
••'
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards