BAÜ N.E.F. BİYOLOJİ EĞİTİMİ GENETİK 1 ARASINAVI 04 Aralık

advertisement
İsim: ... ... ... ...
No: ... ...
BAÜ N.E.F. BİYOLOJİ EĞİTİMİ
GENETİK 1 ARASINAVI 04 Aralık 2008 (75dk)
1. Genetiğin alt dalları ve bunların incelediği konuları yazınız.
Sitogenetik: Kromozomların sayı, yapı ve şeklini inceler
Populasyon genetiği: Populasyonlar içinde karakterlerin
kalıtımını inceler
Aktarım Genetiği: Bireylerde karakterlerin kalıtımını inceler.
Moleküler Genetik: Genomların ve genlerin analizini yapar.
2. Pangenez, epigenez ve ön oluşum kavramlarını tanımlayınız
ve aralarındaki farkları göstererek karşılaştırınız.
PANGENEZ: Vücudun çeşitli bölgeleri kalıtım özelliklerini
taşıyan sıvılar (humors) içerir ve bunlar üreme organlarında
toplanırlar
EPİGENEZ: Organizmalar yumurtanın içinde bulunan
bileşiklerin birleşip tekrar düzenlenmeleri ve ergin bireyi
oluşturmak üzere gelişmeleri sonucu ortaya çıkarlar
PREFORMASYON / ÖN OLUŞUM: Cinsiyet hücrelerinde
homunculus adı verilen minyatür bir ergin vardır
3. Homunculus nedir açıklayarak önemini belirtiniz.
18. yüzyılda çok popüler olan ön oluşum teorisinde, cinsiyet
hücreleri, homunculus adı verilen ve her haliyle mükemmel olan
tam bir minyatür ergin bireyi ifade etmektedir.
4. Kromozomlar sentromer yerleşmesine göre metasentrik,
submetasentrik, akrosentrik ve telosentrik adlarını alırlar.
5. İnterfaz hakkında hangisi doğrudur?
a) Mitozun evrelerinin toplamına verilen addır
b) G1 ile G2 arasında kalan safhadır
c) Go ile G2 arasında kalan safhadır
d) Mitozun dışında kalan safhalara verilen addır
e) DNA replikasyonunun olmadığı safhalara verilen addır.
6. Bir hücrenin geçirdiği safhalar hakkında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a- Mitozla başlayıp Go’da ömrünün sonuna kadar kalabilir.
b- Mitozla başlayıp G1-S-G2’den sonra tekrar mitoza girebilir.
c- Mitozla başlayıp G1-Go-S-G2’den sonra yine mitoza girebilir.
d- Mitoz-Interfaz-Mitoz seklinde devam edebilir.
e- G1 ve G2’de yoğun DNA sentezi gerçekleşir.
7. Mendelin önermelerinden ......bağımsız açılım (birim
faktörler gametlere birbirinden bağımsız olarak
dağılırlar) sadece en az 2 gen içeren çaprazlar için
geçerlidir.
11. Kiyazma hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi
noktalarıdır.
b- kardeş kromatitlar arası parça değişim noktalarıdır.
c- Mayoz 2 profazında meydana gelir.
d- Mayoz 1 metafazında meydana gelir
e- Mayoz 1 leptoteninde meydana gelir.
12. .....mitoz....bölünme bir bireyin bütün dokularının aynı
kromozom sayısına sahip olmasını sağlarken, ....mayoz..
bölünme bir türün bütün üyelerinin aynı miktarda kromozom
sayısına sahip olmasını sağlar.
13. İki kromozomun bir birine temas etmesi haline ...sinaps...,
ikinci mayozun metafazındaki kromozomların durumuna ....
bivalent..., birinci mayozun profazında kromozomların
krosover yaptıkları noktalarına .... kiyazma..., kromozomlar
arası parça değişimine ... kros over..., profaz
kromozomlarının eksenleri boyunca bükülmüş boncuk
benzerş kromozom bölgelerine .... kromomer...., bir
kromozomun iki alt birimine ....kardeş kromatitler...., mayoz
1’in metafazındaki her bir kromozom setine ... tetrat....,
mayoz 2’nin metafazındaki her bir kromozom setine ...
diyat..., mayoz 2’nin sonundaki her bir hücreye ...monat...,
mayoz 1’in profazında iki kromozomun temas bölgesine ise
.... sinaptomal kompleks.... adı verilir.
14. Ayrılmama insanda hangisine sebep olmaz?
a-Monozomik gamet b-dizomik gamet c-Trizomik gamet d2N+1 zigot e-2N-1 zigot
15. Mendel Genetiğinde, aynı genotipli 2 bireyin
çaprazlanmasıyla oluşan gamet sayısı ile fenotip sayısı eşittir
16. Bir dihibrit çaprazlamada 572 düz sarı, 178 düz yeşil, 198
buruşuk sarı, ve 52 buruşuk yeşil bezelye gözlenmiştir.
3:1 sarı yeşil oranı için χ2 değeri 2.13 dir/dır. Buna göre
sonuçlar beklenene ................ (uygundur / uygun değildir)
çünkü p değeri 0.05’ten .................. (büyüktür / küçüktür).
572 sarı
178 yeşil
df = 2-1 = 1
198 sarı
52 yeşil
770 sarı (gözlenen) 230 yeşil (gözlenen)
750 sarı (beklenen) 250 yeşil (beklenen)
020 fark
020 fark / 250
202 = 400 / 750 = 0.53
202 = 400 / 250 = 1.60
χ2 = 1.60 + 0.53 = 2.13
8. [D] [Y] Sağlam p53’ü olan ancak DNA’sı çok hasarlı bir
hücre G1/M kontrol noktasında programlanmış hücre
ölümüne yönlendirilir.
Aşağıdaki hücresel elemanlar genetik bilginin
depolanmasında, ifadesinde ve aktarılmasında hangi rolü
oynar? (12p)
a) Kromatin
depolama
9.
b) Çekirdekçik
depolama
c) Ribozom
ifade
d) Mitokondri
depolama
e) Sentriyol
aktarma
f) Sentromer
aktarma
10. Mayoz bölünmenin her aşamasını karakterize eden olayları
kısaca anlatınız. 12p
d
f
1
2
3
4
0.90
0.02
0.21
0.58
1.06
0.50
0.46
1.39
2.37
3.36
Olasılık (p)
0.20
0.05
1.64
3.84
3.22
5.99
4.64
7.82
5.99
9.49
0.01
6.64
9.21
11.35
13.28
0.001
10.83
13.82
16.27
18.47
17. Otozomal çekinik bir hastalık için erkek kardeşi hasta olan
bir erkek, kız kardeşi hasta olan bir bayanla evlenmiştir.
Erkeğin ya da kadının taşıyıcı olup olmadıkları
bilinmemektedir. Bu çiftin ilk çocuklarının hasta olma
olasılığı ..2/3 x 2/3 x 1/4 = 4/36 = 1/9... olarak hesaplanır.
Not: Normal görünümlülerden (AA + 2Aa = 3) taşıyıcı
olma olasılığı 2/3 tür. (2p)
Download