Sorular için tıkla

advertisement
ADI
8. SINIF
FEN VE TEKNOLOJİ
1. DÖNEM 1. YAZILI
:
SOYADI :
1.
Mayoz bölünmenin özellikleri nelerdir?
4.
Yukarıdaki soruya hangi öğrenci yanlış cevap
vermiştir?
İnsanda, vücut hücrelerinin kromozom sayısı ile
üreme hücrelerinin kromozom sayısı hagi
seçenekte doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
5.
DENEME 1
Vücut hücreleri
22
23
44
46
Üreme hücreleri
44
46
22
23
Aşağıda bazı canlılar ve mayoz bölünmenin bu
canlılarda gerçekleştiği hücreler verilmiştir.
Hangi canlının mayoz bölünme geçiren hücresi
yanlış verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
6.
A) Derya
C) Mehmet
B) Ali
D) Ahmet
Fare - Testisler
Köpek - Testisler
Horoz - Yumurtalık
Koyun - Yumurtalık
Tek zincirinde 40 Adenin 25 Timin 20 Guanin
10 Sitozin bulunan bir DNA molekülünde toplam
hidrojen bağı sayısını bulunuz.
A) 140
2.
Kalıtımda görevli olan moleküllerin küçükten
büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
3.
Gen-DNA-Kromozom
Kromozom-Gen-DNA
DNA-Gen-Kromozom
DNA-Kromozom-Gen
C) 200
7.
Mitoz
*
*
*
*
D) 220
Mayoz
Parça değişimi görülür.
Kalıtsal özellikler değişmez.
Kromozom sayısı değişmez.
Üreme hücrelerinde görülür.
Yukarıda mitoz ve mayoz bölünmeyle ilgili bazı
özellikler verilmiştir.
I. Zarar gören dokuların onarılması
II. Bölünme ile üreyen canlıların çoğalması
III. Canlının büyüyüp gelişme isteği
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hücre
bölünmesinin sebeplerindendir?
A) Yalnız III
C) II ve III
B) 170
B) I ve II
D) I,II ve III
Verilen özelliklere ait kutular boyandığında
aşağıdaki görünümlerden hangisi elde edilir?
A)
B)
C)
D)
8.
Mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
11. Bir DNA molekülünde A/G oranı 3/5 tir.
Bu moleküldeki sitozin sayısı 400 olduğuna
göre toplam nükleodit sayısı kaçtır?
A) Kromozom sayısı mitoz bölümede sabit kalır,
mayoz bölünmede yarıya iner.
B) Mayoz bölüme 2 aşamada gerçekleşir.
C) Her iki bölünmede DNA’nın kendi eşlemesi ile
başlar.
D) Mayoz bölünmede oluşan hücreler, ama hücre
ile aynı kalıtsal bilgiye sahiptir.
A) 1100
B) 960
C) 1280
D) 640
12. Aşağıdakilerden hangisi sperm ve yumurta
hücresi için ortaktır?
9.
A) Hareketlilik
C) Kromozom sayısı
12 kromozomlu bir hücre bir defa mitoz, bir defa
mayoz geçiriyor ve sonra dölleniyor.
Bu hücrenin kromozom sayısında görülen
değişme grafiği aşağıdakilerden hangisi
gibidir?
B) Büyüklük
D) Şekil
13.
1
2
Yukarıda 1 ve 2 ile gösterilen üreme hücreleriyle
ilgili hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?
üreme
10. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Vücut hücrelerinde gerçekleşir.
Üreme hücrelerinde gerçekleşir.
Yavru hücreler birbirinin tamamen aynısıdır.
2n kromozomlu ana hücreden 2n kromozomlu
iki yavru hücre oluşur.
A) Emre
C) Kadir
B) Ayşe
D) Ahmet
14. Baz sırası AAGGCTCT olan bir DNA ipliğinin
kopyasının baz sırası nasıldır?
A) TTCCGAGA
C) UUCCGAA
B) TTCCGATA
D) GCCCTAGA
18. Aşağıdaki yaşam dönemlerinden hangisinde,
bireyler başkasının bakımına muhtaçtır?
A) Bebeklik
C) Ergenlik
B) Çocukluk
D) Yetişkinlik
15. Dişi üreme hücresi olan yumurtaya ait
özellikler verilmiştir.
I. Bol sitoplazma içermesi
II. Hareketsiz olması
III. Sperm hücresine göre çok sayıda üretilmesi
Verilen özelliklerden hangisi veya hangileri
yumurta hücresine aittir?
A) I - II
C) II - III
B) I - III
D) I - II - III
16. I. Kromozom sayısı sabit kalır
II. Vücut hücrelerinde görülür.
III. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden
farklıdır.
IV. Tek hücrelilerde çoğalmayı sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri mitoz bölünmenin
özelliklerindendir?
19. Mitoz bölünme ile;
I. Üreme
II. Büyüme
III. Canlı çeşitliliği
IV. Gelişme
Yukarıda verilenlerden hangisi sağlanamaz?
A) I
A) I - II - III - IV
C) I - II - IV
B) II
C) III
D) IV
B) I - II - III
D) I - III - IV
17.
20. Aşağıda aynı tarihte doğan dört kişinin özellikleri
verilmiştir.
Hangi ikisi tek yumurta ikizi olabilir?
Yukarıda bir nükleoitidin yapısı çizilmiştir.
Buna göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 3 ile gösterilen kısım fosfattır.
B) 2 ile gösterilen kısım deoksiriboz şekerdir.
C) 1 ile gösterilen kısım organik bazdır.
D) Nükleotid isimlendirilirken 3 numaralı kısma göre
isimlendirilir.
Turgay
Mehmet
Eda
Ahmet
1,72
1,72
1,72
1,70
70
70
68
68
O
AB
O
O
Yeşil
Yeşil
Mavi
Mavi
A) Turgay - Mehmet
C) Mehmet - Eda
B) Mehmet - Ahmet
D) Turgay – Ahmet
Download