Test 6

advertisement
10.
KAVRAMA
Test
6
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
BİYOLOJİ
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME - III
1. Anne ve babaya ait homolog kromozomlar aşağıda verildiği gibi olup kromozom üzerindeki genler harflerle gösterilmiştir.
a
b
c
d
e
g
G
H
H
M
M
n
N
Babaya
ait homolog
kromozom
Buna göre seçeneklerde verilen gametlerden hangisi
oluşurken cross-over olayı görülmemiştir?
A)
a
b
c
d
e
B)
g
H
M
n
C)
A
b
c
D
E
G
H
M
N
I. erkek arıdan spermlerin oluşması
II. zigotun özel beslenmesi ile kraliçe arının oluşması
III. döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle erkek arının
oluşması
IV. zigotun polen ile beslenmesi sonucu kısır işçi arının
oluşması
V. kraliçe arıdan yumurtaların oluşması
olaylarından hangisi gerçekleşirken genetik çeşitlenme söz konusu olur?
A) I
D)
a
b
c
d
e
G
H
M
N
a
b
c
D
E
E)
g
H
M
n
G
H
M
N
2. Aşağıda verilenlerden hangisi canlılarda genetik çeşitlilik oluşmasına neden olmaz?
A) Mayoz bölünme
B) Eşeyli üreme
C) Partenogenez
D) Tomurcuklanma
E) Konjugasyon
B) II
C) III
D) IV
E) V
5. Kamçı kuyruklu kertenkelede üreme süreci şu şekildedir.
A
b
c
d
e
MEB 2016 - 2017
Anneye
ait homolog
kromozom
A
b
c
D
E
4. Bal arılarının partenogenezi sırasında gözlenen,
•Üreme mevsimi geldiğinde bazı dişiler erkek rolü üstlenerek çiftleşme taklidi yapar. Bu durum dişi bireylerin
yumurtlamasına neden olur. Yumurta hücresi oluşurken Mayoz II’de oluşan yumurta ile yok olması beklenen n kromozomlu kutup hücresi bir araya gelerek iki
hücrenin çekirdeği kaynaşır sonuçta 2n kromozomlu
zigot ve buradan da 2n kromozomlu bireyer oluşur.
Buna göre verilen süreç değerlendirildiğinde,
I. Kamçı kuyruklu kertenkelede erkek birey gözlenmez.
II. Oluşan diploit bireyler ana canlı ile aynı olan genetik
dizilime sahiptir.
III. Yeni bireyler haploit partenogenez sonucunda oluşmuştur.
ifadelerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
3. Bir canlının üremesi sırasında kalıtsal çeşitlilik gözlenmiş ise,
I. mayoz bölünme
II. döllenme
III. replikasyon
verilen olaylardan hangilerinin gerçekleştiği kesin değildir?
(Mutasyon göz ardı edilecektir.)
A) Yalnız I
6. Bakteri ve paramesyum konjugasyonlarında,
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
I. karşılıklı gen aktarımının olması
II. birey sayısının artış göstermesi
III. mayoz bölünme ve döllenme görülmesi
verilenlerden hangileri ortak değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
10.
Test
6
SINIF
BİYOLOJİ
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME - III
7. Aşağıda verilen deney düzeneklerinden 1. sine X antibiyotiğine duyarlı olan, 2. sine ise aynı antibiyotiğe dirençli
olan bakterilerin ekimi yapılmıştır.
X antibiyotiği
tabletleri
9. Hayvansal bir hücrede farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen DNA miktarındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. (Sadece çekirdek DNA’sı dikkate alınmıştır.)
DNA miktarı
X antibiyotiği
tabletleri
K bakterisi
4m
2m
m
L bakterisi
1. Düzenek
2. Düzenek
t1
t zaman
sonra
Aynı bakteriler belirli bir süre aynı besi ortamında bekletilip
tekrar X antibiyotiğinin bulunduğu deney düzeneğine bırakıldıklarında ise aşağıda verilen görünüm elde edilmiştir.
X antibiyotiği
tabletleri
I. K ve L bakterileri aynı türdendir.
II. L bakterisinden K’ya dirençlilik geni aktarılmıştır.
III. Deney sonrasında L bakterileri X antibiyotiğine karşı
duyarlılık kazanmıştır.
yorumlarından hangileri yanlış olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
I. t1 aralığında hücre mitoz bölünme yapmıştır.
II. t2 Mayoz II sırasındaki kromatit değişimine bağlı olarak gerçekleşmiştir.
III. t3’ten önce çekirdek DNA’sı replikasyon yapmıştır.
IV. t4 zaman aralığında hücre döllenmiştir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
B) Yalnız IV
D) II ve III
Mitoz
L 2n
8. Paramesyumun konjugasyonu sırasında gözlenen,
II. mayoz geçiren mikronükleustan oluşan dört hücreden
üçer tanesinin erimesi
III. farklı iki haploit mikronükleusun kaynaşarak 2n kromozomlu hâle gelmesi
IV. diploit mikronükleusun üç kez mitoz yaparak sekiz
tane mikronükleusu oluşturması
olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir?
A) II - I - IV - III
B) II - I - III - IV
C) II - IV - III - I
D) III - IV - II - I
n
n n
Kutup hücreleri
STİ
TE
KAZ
AN
n N
Olgunlaşma
Yumurta
n
Buna göre K, L, M ve N’nin tanımlanması ile ilgili seçeneklerde verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
E) III - I - II - IV
KAVRAMA
IM
Mayoz I
n M
Mayoz II
n
E) I, III ve IV
2n K
E) II ve III
I. mikronükleusların mitoz geçirerek ikişer tane olması
C) I ve IV
10. Dişi bir insanın yumurtalıklarındaki oogenez süreci aşağıda verildiği gibidir.
C) Yalnız III
Zaman
t4
Buna göre t1, t2, t3 ve t4 zaman aralıklarında gerçekleşen olaylar ile ilgili olarak,
A) Yalnız I
MEB 2016 - 2017
Buna göre deney sonucu incelendiğinde,
t3
K ve L bakterileri
t2
1
1. oosit
Oogonium 2. Oosit
Ootit
A)
K
L
M
N
B)
L
K
M
N
C)
K
M
L
N
D)
L
N
K
M
E)
L
N
M
K
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download