Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları

advertisement
Komplike İdrar Yolu
Enfeksiyonları
Dr.Kenan HIZEL
Gazi Ü.T.F.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.
İçerik
1. Kompike İYE
2. Piyelonefrit
3. Kateterli hastada İYE
4. Asemptomatik bakteriüri
Komplike İYE özellikleri
¾ Morbiditesi yüksek
¾ Ciddi komplikasyon riski (ürosepsis, böbrek yetm.)
¾ Antibiyotik direnci yüksek
¾ Uzun süreli tedavi gerektirir
¾ Maliyeti yüksek
¾ Kür zor sağlanır
¾ Farklı yaklaşımlar gerektirir (cerrahi, endoskopi,
antibiyoterapi, nefroloji)
Komplike olmayan İYE nedir?
Kadında; cinsel aktivite, spermisid
kullanımı, düşük vajinal östrojen ve
genetik yatkınlık vb. sonucu akut sistit
(altta yatan hastalık yok)
Erkekte; sünnetsiz, İYE ‘li kadınla cinsel
ilişki sonucu akut sistit
İdrar yolu enfeksiyonu tanımları
Kategori
Klinik
Laboratuvar
Komp. olm. İYE
(kadın)
Dizüri, pollaküri, suparpubik
ağrı, <4 haftada başka atak
yok
>10 lök./mm3
>103 cfu/ml
Komp.olmayan
piyelonefrit
Ateş, titreme, bel ağrısı,
ürolojik anormallik yok
>10 lök./mm3
>104 cfu/ml
Komplike İYE
+ Komp. İYE kriteri varlığı
>10 lök./mm3
>105 cfu/ml (erk=104)
Asemp. bakteriüri
Üriner semptom yok
>10 lök./mm3
>105 cfu/ml (ardışık iki
kez)
Rekürren İYE
3 atak /yıl (2 atak/6 ay)
>103 cfu/ml
Reinfeksiyon
Relaps
> 4 hafta sonra farklı
patojen
< 2 hafta içinde aynı patojen
Komplike İYE kriterleri
¾Gebelik
¾Vezikoü
Vezikoüreteral reflü
reflü
¾İleri yaş
yaş
¾Erkek cinsiyet
¾Kateterizasyon
¾İmmü
mmün yetmezlik
Obstrüksiyon
¾Azotemi
Girişim
¾Diyabetes mellitus
¾Rezidü
(>100yapma
ml)
Rezidü idrar
İdrar
bozukluğu
¾Hastane kaynaklı
kaynaklı
¾Obstrü
Obstrüksiyon (taş
(taş, vb.)
¾Hematü
Hematüri
Metabolik anormallikler
¾ Antibiyotik kullanı
kullanımı öykü
yküsü
¾Kr.
Kr. bakteriyel prostatit
¾Çocuklukta sı
sık İYE öykü
yküsü
İmmün yetmezlik
¾Böbrek nakli
¾Uzun sü
süreli ve ağı
ağırr semptomlar
Klinik
Her zaman tipik belirtiler olmayabilir
9 Yalnız ateş
9 Bilinç bulanıklığı
9 Karın ağrısı
9 inkontinans
Nörolojik hastalığı olanlarda
¾ Mesane ya da bacak kasılmaları
¾ Otonom disrefleksi
¾ Halsizlik ve nörolojik belirtilerin
kötüleşmesi (MS hastalarında)
Tanı
¾ İdrar incelemeleri
¾ Görüntüleme yöntemleri
¾ Diğer
İdrar incelemesi
¾ TİT (dipstick testi)
¾ İdrar mikroskopisi
¾ İdrar kültürü
Dipstick Testi
¾Lökosit esteraz 3
¾Nitrit3 (özgüllüğü > %90, duyarlığı %25)
Acinetobacter spp., S.saprophiticus, enterococcus spp.de (-)
¾PH (Proteus spp. Æalkali)
¾Eritrosit ?
¾Protein ?
¾Glukoz ?
“Güvenilir değil”
İdrar mikroskopisi
¾ Lökosit, silendir
Piyüri; duyarlığı yüksek
özgüllüğü düşük
¾ Bakteriüri; (duyarlığı %80, özgüllüğü %90)
“>105 cfu/ml Æ Gram boyamada bakteri
görülebilir”
İdrar kültürü
Kadın:
>100,000 cfu/ml
Erkek:
>1,000 cfu/ml
İYE düşündürür !..
Komplike ya da yineleyen İYE’de kültür gereklidir
>2 fazla bakteri Æ
kontaminasyon
fistul
üriner retansiyon
taş
kateter
imm.yetm. hastalar
Görüntüleme yöntemleri
¾ Antibiyotik tedavisine yanıtsızlık
¾ Abse ya da obstrüksiyon şüphesi
¾ Yineleyen enfeksiyon
•BT 3
•USG (öz.le izlemde)
•SPECT (single photon emission CT)*
•Tc-DMSA (dimercaptosuccinate)*
•MRI 9
* Şüpheli durumlarda ileri tetkik
Diğer testler
9Kan kültürü (bakteri identifikasyonu)
9Tam kan (ayırıcı tanı)
9Elektrolitler (dehidratasyon)
9BUN, kreatinin (nefrotoksik ajan
kullanımından kaçınmak)
9Gebelik testi !..
Komplike İYE’de tedavi
¾Risk faktörleri araştırılmalı
¾Ampirik tedavi başlanmalı
¾Duyarlık sonucuna göre en az 7-10 gün sürdürülmeli
Antibiyotik seçerken
¾ Yan etki
¾ Maliyet
¾ Direnç
¾ Hasta uyumu
¾ Böbrek fonksiyon
¾ Olası İlaç etkileşimleri
Piyelonefrit
(ateş, ağrı, lökositoz)
Sepsis yok
•İdrar kültürü
•Radyoloji (gerekirse)
•7-10 gün antibiyotik
72 saatte iyileşme
•Oralle tedaviyi sürdür
•4. Ve 10. günde kültür yinele
•Ürolojik inceleme (gerekirse)
Sepsis
•Radyolojik inceleme
•Kan ve idrar kültürü
•14-21 gün iv antibiyotik
İyileşme yok ya da kötüleşme
•Kültür ve duy. yinele
•Obstrüksiyon, abse ara
Katetere bağlı İYE
¾ Kateterle drenaj sisteminin birleşme
yerinden
¾ Kateterle mukoza arasından
¾ İdrar torbasının boşaltma musluğundan
Kateter enfeksiyonu
riskini artıran durumlar (%5/gün):
¾ Kalış süresi
¾ Torbadaki kolonizasyon
¾ Diyabetes mellitus
¾ Antibiyotik kullanımı
¾ Kadın cinsiyet
¾ Cerrahi ya da idrar çıkışı izlemi dışında
kullanım
¾ Serum kreatinin yüksekliği
¾ Uygulamadaki hatalar
Kateter enfeksiyonlarında etkenler
¾ Kısa süreli kateter (2-4 gün)Æ E.coli,
P.aeruginosa, K.pneumoniae…
¾ Uzun süreli kullanım (>30 gün)Æ
benzer etkenler; polimikrobiyal
Kültürde üreyen bakteri etken olmayabilirÆ
gerçek etken biyofilm içinde gizlenmiş olabilir.
İYE
Tedavi endikasyonları
Kateter var:
> 2’si olmalı
¾Ateş (>38°C ya da bazal değerin
1.5°C üzerine çıkması
Kateter yok:
>3’ü olmalı
¾Disüri ya da ateş
¾Titreme
¾Titreme
¾Pollaküri
¾Yeni kostovertebral açı hassasiyeti
¾Yeni kostovertebral açı hassasiyeti
¾Yeni suprapubik ağrı
¾Yeni suprapubik ağrı
¾Bilinç değişikliği
¾Bilinç değişikliği
¾İdrar görünümünde değişiklik
¾İdrar görünümünde değişiklik
(hematüri, kötü koku, bulanıklık)
(hematüri, kötü koku, bulanıklık)
Slayt 24
F5
how do cogn-impaired patients express pain?
Farms; 29.03.2006
Kateterli hastada;
¾ İdrar mikroskopisi ve dipstick testi (piyüri) anlamlı değil
¾ Kalıcı yabancı cisim olanlarda tedavi kısa süreli olmalı
¾ Tedaviyle birlikte kateter değiştirilmeli
¾ Tedavi sonrası yakınma yoksa kültür kontrolü gereksiz
¾ Rekürrensi engellemek için profilaksi önerilmez
¾ Altta yatan problem düzeltilemiyorsa baskılayıcı tedavi
düşünülebilir.
Kateter kullanırken;
Kategori 1. Kesinlikle yapılmalı;
¾ Uygun steril teknikle tak
¾ Gerektiğinde tak
¾ Elini yıka
¾ Kapalı sistemi bozma
¾ Örneği aseptik koşullarda al
¾ İdrar akımını sağla
Kategori 2. Önerilmeli;
¾ Uygun en küçük lümenliyi tak
¾ Mesane yıkamasından kaçın
¾ Çıkış yeri temizliğine dikkat et
Kategori 3. Yaparsan iyi olur
¾ Kateter kullanmadan çözmeye çalış
¾ Kapalı sistem bozulduğunda toplayıcı parçaları değiştir
¾ Enfekte hastaları olmayanlardan ayır
¾ Rutin kültüre gerek yok
Asemptomatik bakteriüri
¾ Piyürinin eşlik etmesi antibiyotik
verme endikasyonu değildir
¾ Direnç gelişimi
¾ İstenmeyen etki
¾ Reinfeksiyon risklerini artırır
Asemp. bakteriüride tedavi
Tedavi et
Tedavi tartışmalı
Tedavi etme
¾ Ürolojik girişim öncesi
¾ Gebelik
¾ İnfekte taş
¾ İmmün yetmezlik
¾ Böbrek nakli
•Organ nakli
•Kateter çıktıktan 48 saat
üreme sürüyorsa
•Proteus spp.
•Ciddi diyabet
•İleri yaş
•Okul çağındaki kızlar
•Kateterizasyon
Download