sol şanttır. DKH`da siyanoz santral tipte olup, ekstremiteler ve

advertisement
DOĞUŞTAN SİYANOTİK KALP
HASTALIKLARI
Prof Dr. Semra Atalay
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI
SIKLIK
• Kardiyovasküler sistemin
doğuştan olan yapısal veya
fonksiyonel anomalilerine
doğuştan kalp hastalığı
denilir.
• Sıklık: 1000 canlı
doğumda 8 -10
Doğuştan Kalp Hastalıkları Sınıflama
DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI
Asiyanotik
Soldan-sağa geçişli
SİYANOTİK
Şantsız (Darlıklı)
• Bu hastalıklarda siyanozun nedeni redükte Hb artışıdır ve
buna yol açan faktör sağ- sol şanttır.
• DKH’da siyanoz santral tipte olup, ekstremiteler ve
mukozalar sıcaktır.
Pulmoner kan akımı azalmış siyanotik
DKH’larında görülen semptomlar
• Çabuk yorulma
• Çömelme
• Hipoksik nöbet
• Efor dispnesi
• Gelişme geriliği
Pulmoner kan akımı artmış doğuştan siyanotik
KH’larında görülen semptomlar
• Çabuk yorulma
• Efor dispnesi
• Gelişme geriliği
• Kalp yetersizliği
• Pulmoner hipertansiyon
• Sık akciğer enfeksiyonu
• Siyanoz ( bu grupta hafiftir)
Pulmoner kan akımına göre doğuştan siyanotik kalp
hastalıklarının sınıflandırılması
Pulmoner kan akımı artmış
• TGA
• Hipoplastik sol kalp
• Trunkus arteriosus
• Tek ventrikül
• Total pulmoner venöz
dönüş anomalisi
• TGA’lı triküspit atrezisi
• Çift çıkışlı RV
Pulmoner kan akımı azalmış:
•
•
•
•
•
•
•
Fallot tetralojisi
Triküspit atrezisi
Pulmoner atrezi
PS’li TGA
PS’li tek ventrikül
PS’li trunkus arteriosus
Çift çıkışlı RV + PS
Hipoplastik Sol Kalp Sendromu
•
•
•
•
•
Mitral kapak, aort kapağı atretik
veya çok daralmış, çıkan aorta ve
sol kalp hipoplaziktir.
Siyanoz genellikle 48. saatten
sonra görülür
PDA kapanmaya başladığında ,
sistemik dolaşıma giden kan
azaldığı için, hastada ağır siyanoz,
asidoz, hipotansiyon ve şok
tablosu gelişir
Cerrahi öncesi PGE1 başlanmalıdır
Ameliyat edilmezse, bu bebeklerin
%90’ı ilk 1 ay içinde kaybedilir.
Hipoplastik sol kalp sendromu
EKOKARDİYOGRAFİ
Fetal EKO
Postnatal EKO
Kapanan duktus arteriosusta klinik
• Duktusun ani kapanması ile hızla kalp
yetersizliği ve şok tablosu gelişir.
• Yenidoğan bir bebekte ilk 7 gün içinde kardiyojenik
şok tablosu gelişirse, ilk düşünülecek tanı sol
tarafın obstrüktif lezyonlarıdır.
• Bu tablo sepsis ile karışabilir. Sepsis tanısı koymak
için zaman kaybetmeden tedavi başlanmalı ve EKO ile
anatomik tanıyı bile beklemeden acil PGEı
başlanmalıdır.
Duktus Bağımlı KKH
hangileridir ?
Doğum salonunda veya ileri
merkeze sevkinde O2 verilmez
1. İntakt VSD’li Pulmoner atrezi
2. Kesintili arkus aorta
3. Kritik aort koarktasyonu
4. Hipoplastik sol kalp
sendromu
5. Büyük arter transpozisyonu
(BAT)
7. PA’li Fallot tetralojisi
8. Ciddi PS’li Triküspit atrezisi
PGE1 infüzyonu
İnotropik destek
Asid-baz denge bozukluğunun
düzeltilmesi
İnvazif girişimler (Balon atrial
septostomi,
obstrüktif lezyonlara balon
dilatasyonu)
Gerekirse mekanik ventilasyon
Acil palyasyon veya total düzeltme
ameliyatı
Hipotermi önlenmeli
Sıvı-elektrolit
TEK VENTRİKÜL
Trunkus arteriosus
Trunkus arteriosus
Siyanotik kalp hastalıkları
(EKO)
Pulmoner venöz dönüş anomalisi
Ebstein anomalisi
FALLOT TETRALOJİSi
• DKH’ları arasında sıklığı %5-10
• TOF bir yaşından sonra en sık görülen
siyanotik DKH
• Hastaların 1/3'ü siyanozlu doğar 1/3
hastada siyanoz ilk altı ayda, 1/3
hastada ise ilk bir yaşta
Anatomi
• RV çıkımında darlık
• Geniş VSD
• Dekstropoze aorta
• RVH
TOF:Patofizyoloji-1
• Subpulmonik bölge
hipertrofik olup
infundibuler darlığa yol
açar (%45) Darlık nadiren
kapak düzeyindedir.(%10)
• %30 olguda infundibuler +
pulmoner kapak darlığı
birliktedir.
• Pulmoner anulus, Ana PA
ve dalları küçüktür ve
değişik düzeyde darlıklar
vardır
• VSD çok geniştir. Aort
kapağının altındadır.
• Aort kökü geniştir ve
overriding yapar (%50’yi
geçmez)
• % 25 olguda sağ arkus aorta
vardır.
• %5-10 oranında koroner arter
anomalileri görülür.
( En sık LAD
sağ koroner
arterden çıkar)
TOF:Patofizyoloji-2
• Sistemik venöz dönüş normaldir
• Her iki ventrikülde sistolik ve diyastolik basınçlar eşit ve
sistemik düzeydedir.
• Ciddi pulmoner darlık nedeniyle kan akımının yönü VSD
aortaya doğrudur.
• Bu nedenle arteriyel O2 satürasyonu düşüktür ve santral
siyanoz oluşur.
• Ciddi olgularda pulmoner kan akımı PDA veya kolleterallerle
sağlanır.
• RV çıkış yolu darlığı hafif- orta derecede ise VSD’den şant
dengelidir ve hasta siyanotik görülmeyebilir.( Pink Fallot )
EK ANOMALİLER
•
•
•
•
•
PDA
Koroner arter anomalileri
Pulmoner atrezi
Pulmoner kapak yokluğu
Pulmoner arter dallarının olmaması (özellikle sağ
dalın yokluğu)
• DiGeorge Sendromu
• CATCH 22
22q11 delesyonunu
(Anormal yüz görünümü, kardiyak defekt, timus hipoplazisi,
hipokalsemi ve yarık damak)
TOF:Klinik bulgular
• Klinik bulguları çok değişkendir ve ciddiyeti PS’nın ağırlığına
bağımlıdır
• Genellikle yenidoğan ve bebeklerde siyanoz veya sistolik üfürüm nedeni ile
tanı alırlar.
• Doğumdan hemen sonra siyanozu olanlar sıklıkla pulmoner atrezi ile
birliktedir ve pulmoner kan akımı duktusa bağımlıdır ve duktusun
kapanması ile siyanoz artar ve dolaşım kollapsı olur.
• RV çıkış yolu darlığı hafif olan bebekler doğumda siyanotik değildir.
Genellikle siyanoz 1 yaşında başlar ve nadiren kalp yetersizliği görülür.
• Büyük bebekler ve çocuklarda egzersiz dispnesi ve hipoksik nöbetler
görülebilir.
TOF:Klinik bulgular
•
•
•
•
•
•
Santral siyanoz, takipne
Efor dispnesi
Çömelme
Hipoksik nöbetler
Parmaklarda çomaklaşma
Büyüme ve gelişme geriliği
Fallot Tetralojili bir hastanın el ve ayak parmaklarında çomaklaşma
HİPOKSİK NÖBET
• Hipoksik nöbet : ( Hipersiyanotik spell, siyanotik spell) hiperpne,
huzursuzluk ,uzun ağlama, siyanozun artması ve üfürümün
azalması ile karakterizedir.
• Genellikle ilk 2 yıl içinde gözlenir ( en sık 2- 4 ay)
• Nöbet genellikle sabah saatlerinde ve çok ağlama, beslenme ve
defekasyonu izleyerek başlar
• Nöbetin nedeni pulmoner kan akımının çok azalmasıdır.
• Sıklıkla birkaç dakika - birkaç saat içinde sona erer.
• Spell uzarsa hipoksi ve metabolik asidoz oluşur
• Ciddi nöbetlerde şuur kaybı, konvülsiyon veya hemiparezi olabilir
ve nadiren fetal sonuçlanır.
Fallot Tetralojisinde hipoksik nöbet oluşumu
HİPOKSİK NÖBET TEDAVİSİ
• Bebek kucağa alınmalı ve diz- göğüs pozisyonunda tutulmalıdır.
• O2 verilir
• Morfin Sülfat ( 0.2 mg /kg SC veya İM ) ( Solunum merkezini
baskılar ve hiperpneyi kırar)
• Metabolik asidoz NaHCO3 1mg/kg ile tedavi edilmelidir
Nöbet kontrol edilemez ise:
• Methoxamine veya Phenylephrine gibi vazokonstriktör ilaçlar( SVR
artırılır)
• Beta – bloker 0.01- 0.25 mg /kg, İV yavaş puşe ( Propranolol )
• Nadiren Ketamin 1-3 mg/kg :Sistemik damar direncini artırır ve
bebeği sakinleştirir
• Hipoksik nöbet tekrarını önlemek için : Propranolol (2-4 mg/kg/3-4
doz PO) başlanır ve en kısa zamanda cerrahi tedavi yapılır.
TOF:Fizik inceleme
• Parasternal bölgede sağ ventriküler impulslar gözlenir.
• Olguların yarısında sol 2-3- İCA’da tril alınır ve sistolik ejeksiyon
üfürümü duyulur
• 2. kalp sesi genellikle tekdir.
• Üfürüm nedeni RV çıkış yolu darlığıdır ve darlık orta
derecede ise üfürüm şidddetlidir. Ciddi darlıklarda
üfürümün şiddeti azalır.
• Üfürümden önce klik duyulur ( genişlemiş aorta nedeniyle)
• Duktusu açık olan veya kolleteral gelişenlerde devamlı üfürüm
duyulur.
• Asiyanotik TOF’da oskültasyon bulguları küçük şantlı VSD ile
karışabilir.
Laboratuvar bulguları
TELE
Kalp büyüklüğü normal veya
küçüktür.
RV hipertrofisi nedeniyle
apeksin yukarı kalktığı ve
ana PA’nin konkav olduğu
görülür. (couer en sabot)
RA genişleme (%25) ve sağ aortik
ark(%25) görülebilir
EKG
Sağ QRS aksı (+120-150) ve RVH gözlenir. Sağ prekordiyallerde belirgin R
dalgası veya RSR’ paterni görülür. Asiyanotiklerde biventriküler
hipertrofi olabilir.
EKOKARDİYOGRAFİ
•VSD’nin yeri ve büyüklüğü
•Aortanın dekstropozisyonu
•PA ve dalları ve çapları
•İnfundibuler ve kapak darlığı
ve Doppler ile basınç farkı
•Koroner arterlerin çıkış ve
seyri
•Ek lezyonlar
DEVAMLI ve RENKLİ DOPPLER
EKOKARDİYOGRAFİ
TOF: Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi
RV anjiyografisinde; hipertrofik
RV , infundibuler darlık ve 3.
odacık görülmektedir
Doğal GİDİŞ
• Asiyanotik FT zamanla siyanotik olur
• Siyanoza ikincil polisitemi ve hipervizkozite gelişir
• Göreceli demir eksikliği gelişmesi açısından hastalar
izlenmelidir
• Siyanoz ciddi ise gelişme geriliği
• Süt çocuklarında hipoksik nöbetler olabilir
• İnfektif endokardit
• Serebrovasküler olay ve nadiren beyin absesi (2 yaştan
sonra)
• Uzun süreli siyanoz sonucu hiperkoagülopati
• Ameliyat sonrası rezidüel VSD ve rezidüel PS,
• Disritmi (özellikle VENTRİKÜLER) ve AV tam blok
CERRAHİ TEDAVİ ( TOF)
PALYATİF
• Amaç: Pulmoner kan
akımını artırmak
• En sık Sistemik-PA şant
(Modifiye BlalockTaussing)
• Waterson şantı
• Potts
• Gelişmiş merkezlerde yenidoğan
dönemi dahil tam düzeltme
ameliyatı yapılmaktadır.
DÜZELTİCİ CERRAHİ (Risk< %5)
• VSD yama ile kapatılır
• İnfundibuler rezeksiyon
• RV çıkış yoluna
transannuler yama
Cerrahi için ideal zamanı
4-6 aydır.
Cerrahi sonrası hasta
izlenmelidir.( Residüel VSD
ve RV çıkış darlığı, disritmiler,
SBE ve PY)
Defektin tam onarımı
kardiyopulmoner bypass, dolaşımın
durdurulması ve hipotermi altında
yapılır
TRİKÜSPİD ATREZİSİ
Triküspid kapak yokluğu ve RV
hipoplazisi karakterizedir.
Sıklık: % 1-3
♠ ASD, VSD veya PDA yaşam için
gereklidir.Tüm kardiyak debi
RA’dan
ASD veya PFO yolu ile
LA ve LV’e geçer.
♠
♠ Değişik büyüklükte VSD, değişik
derecelerde PS vardır.
TA’nin küçük VSD ve pulmoner
darlıklı tipi en sıktır. ( %50)
Triküspid Atrezisi tipleri
Normal damar ilişkili: %70
TGA+ TA: %30 :
TGA’lı tiplerin 2/3’ünde de pulmoner kan akımı artmıştır.
TRİKÜSPİD ATREZİSİ (Klinik)
Sıklıkla doğumdan
itibaren siyanoz görülür.
Takipne ve beslenme zorlukları
vardır.
Hipoksi ön plandadır, dispne
hipoksik nöbetler ve
çömelme görülebilir.
TGA’lı tiplerde pulmoner
hipertansiyon ve kalp
yetersizliği görülür.
LV impulsları artmıştır
S2 tektir
4.İCA’da VSD’ ye ait pansistolik
üfürüm
Pulmoner darlık varsa sistolik tril ve
sistolik üfürüm
TRİKÜSPİD ATREZİSİ
TELE
• Vaskülarite azalması (PS’li
tipler)
• Kardiyomegali ve vaskülarite
artışı (TGA’lı tipler)
TRİKÜSPİD ATREZİSİ (EKG)
Sol aks sapması ve
LVH ( TGA’lı tipler hariç)
Superior QRS aksı ( 0-90 derece) tanı için önemli ipucudur.
Genellikle LVH görülür.RA veya biatrial hipertrofi de sıktır.
TRİKÜSPİD ATREZİSİ (EKO)
• TV’nin atretik olduğu ve RV nün
küçük , LV’nün geniş olduğu
görülür.
• Damar ilişkileri , ASD’nin çapı,
VSD ve PS araştırılır.
Triküspid Atrezisi –Doğal seyir
• Normal damar ilişkili TA’li bebekler cerrahi
tedavi yapılmadan 6 aydan fazla
yaşayamazlar.
• Pulmoner kan akımı artmış tiplerde kalp
yetersizliği ve pulmoner hipertansiyon gelişir
Triküspid Atrezisi -Tedavi
• İnteratriyal ilişki yetersiz ise Balon Atriyal Septostomi
• Ciddi siyanozu olan bebeklere PGE1 (Cerrahi öncesi ve sırasında)
• Pulmoner kan akımı fazla ise PA’e bant konulur
• Sistemik arter-PA şantı (YD evresi)
• Bidireksiyonel Glenn (VCS - RPA) (> 6 ay)
• Modifiye Fontan ( > 2 yaş)
Fontan ameliyatı
A- Glenn şantı
B- Modified fontan
C- Ekstrakardiyak konduit ile fontan
Büyük Arter Transpozisyonu
(Anatomi)
DKH : % 5-7
Ao
RV’den çıkar ve
vücuda desatüre kan taşır
PA
LV’den çıkar ve
akciğerlere oksijenlenmiş
kan taşır
% 30- 40 olguda VSD var
PS olguların yarısında vardır.
İki dolaşımın karışmasına izin
veren defektler :
PFO,
ASD veya PDA ile yaşam
sağlanır.
BAT-Fizyoloji
Büyük Arter Transpozisyonu
Anatomi
AO PA’nin önünde ve sağında
yerleşmiştir.(D-transpozisyon)
Büyük Arter Transpozisyonu
( Klinik bulgular)
Üfürüm ve klinik bulgular
TGA’nın tipine göre değişir.
Genellikle doğumda başlayan
siyanoz ve takipne ve kalp
yetmezliği bulguları vardır.
VSD’siz olgularda hipoksi ön
planda ve siyanoz belirgindir.
Geniş VSD’li TGA’da siyanoz
hafif, KY bulguları ön
plandadır.
TGA-Kalp muayenesi
S2 genellikle tek ve şidddetlidir ve üfürüm çoğunda duyulmaz
VSD ve PS’li tiplerde üfürüm duyulur
TGA Laboratuvar bulguları
• TELE: Kardiyomegali, dar
mediasten, pulmoner vaskülarite
normal veya artmış
• EKG: QRS aksı sağdadır.RV
hakimiyeti (yenidoğan için normal)
TGA- Ekokardiyografi
EKO: Damar ilişkileri, PDA ve İAK’nın büyüklüğü ve
karışımın derecesi , ek lezyonlar, VSD, PS
Büyük Arter Transpozisyonu
Anjiyokardiyografi
TGA-Doğal seyir
• Yenidoğan döneminde ilerleyici hipoksi, asidoz ve kalp
yetersizliği ölümle sonuçlanır. Cerrahi girişim yapılmaz ise
% 60’ı ilk 6 ay içinde ölür.
• VSD’si olmayanlar daha ağırdır. Balon septostomiden çok
yararlanırlar
• Beraberinde VSD veya geniş PDA olan TGA’lı bebeklerde
siyanoz hafiftir, ancak 3-4 aya kadar kalp yetersizliği ve PH
gelişir
• VSD+Pulmoner darlık olanlar daha uzun yaşar. Ancak bu
birliktelik cerrahi onarım için risklidir.
TEDAVİ-TGA
• Arteriyal kan gazları ve PH bakılmalı ve acilen metabolik
asidoz düzeltilmelidir.
• Ağır hipoksi nedeni ile O2 verilmelidir.
• PGE1 (Cerrahi öncesi ve sırasında) verilerek duktus açık
tutulmalıdır.
• Acil kalp kateterizasyonu ve Balon Atriyal Septostomi
yapılmalıdır.
• Atriyal baffle ameliyatları ( > 4-6 ay)
• Arteriyel switch (Jatene)- İlk 3 haftada
• Kademeli Arteriyel switch
Balon atrial septostomi
Atrial Switch
Arteriyal switch
•
SÖZLÜ SINAV
Soldan sağa geçişli DKH
• Tedavi cerrahidir.
• Cerrahi yapılana kadar KY tedavisi
uygulanır
• Diüretik (Furosemid)
• Digoksin
• ACE inhibitörleri
Download