Siyanotik DKH`lar 1. Transpozisyon of Great Artery 2. Tetralogy of

advertisement
SİYANOTİK DOĞUMSAL KALP
HASTALIKLARINA YAKLAŞIM
Doç. Dr. Meki Bilici
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PEDİATRİK KARDİYOLOJİ
Siyanoz
 Kapiller kanda redükte Hb
düzeyinin 5-6gr/dl nin
üzerinde olması sonucu
deri ve mukozalarda
görülen mavi-Mor renk
değişimidir.
 Siyanotik DKH’larda
siyanozun nedeni sağ- sol
şanttır.
 Kapiller yatakta redükte
Hb 4- 5 gr/dl’den az ise
siyanoz görülmeyebilir.
 DKH’da siyanoz santral
tipte olup,
ekstremiteler ve
mukozalar sıcaktır.
 Pulmoner orijinli
siyanozdan hiperoksi
testi ve PCO2’ nin
normal olması ile
ayrılır.
Çomak parmak
 Çomaklaşma: Altı aydan
uzun süren arteriyel
desaturasyon, el ve ayak
parmaklarında
çomaklaşma ile sonuçlanır.
 Nedeni: Kronik hipoksi ve
polisiteminin kapiller
genişlemeye yol açmasıdır
Siyanotik DKH’lar
 1. Transpozisyon of Great Artery
 2. Tetralogy of Fallot
 3. Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi
 4. Triküspit Atrezisi
 5. Trunkus areteriyozus
 6. Tek Ventrikül
 7. Ebstein anomalisi
 8. VSD’li Pulmoner Atrezi
 9. VSD’siz Pulmoner atrezi
 10. Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül
Siyanotik Doğuştan Kalp Hastalıkları
Pulmoner kan akımı
artmış :
Pulmoner kan akımı
azalmış:
 Büyük Damar













Transpozisyonu
Hipoplastik sol kalp
Trunkus arteriosus
Tek ventrikül
Total anormal venöz dönüş
TGA’lı triküspit atrezisi
Çift çıkışlı RV
Fallot tetralojisi
Triküspit atrezisi
Pulmoner atrezi
PS’li TGA
PS’li tek ventrikül
PS’li trunkus arteriosus
Çift çıkışlı RV+PS
Pulmoner kan akımı artmış Siyanotik
DKH’larında görülen semptomlar
 Çabuk yorulma
 Efor dispnesi
 Gelişme geriliği
 Kalp yetersizliği
 Pulmoner hipertansiyon
 Sık akciğer enfeksiyonu
 Siyanoz ( bu grupta hafiftir)
Büyük Arter lerinTranspozisyonu
Aort sağ ventrikülden,
Pulmoner arter sol Ventrikülden
çıkmaktadır.
S1 genellikle tektir
ve üfürüm çoğu hastada duyulmaz.
VSD ve PS’li tiplerde üfürüm
duyulur.
Büyük Arterlerin Transpozisyonu
Yumurta Şeklinde Kalp
Ekokardiyografi
Tele’de Yumurta şeklinde kalp görülmesi
tanıyı destekler.
Büyük Arter lerinTranspozisyonu
 TGA’lı bir bebeğin yaşayabilmesi
 ASD,
 PDA veya
 VSD ‘nin varlığına bağlıdır.
 Bu sol-sağ şantların varlığı venöz
kan ile oksijenize kanın
karışımını sağlayarak
satürasyonun artışına ve
hastanın yaşayabilmesine olanak
sağlar.
 %30 hastada VSD saptanır.
Yenidoğan Döneminin En sık Görülen
Büyük Arterlerin Transpozisyonu
 ASD veya VSD yoksa PDA
kapanınca hasta aniden
kötüleşir.
 PDA’yı açık bırakmak için
PROSTAGLANDİN
infüzyonuyla hasta hayatta
kalabilmekte ve ameliyat
yapabilmektedir.
Yenidoğan Döneminin En sık Görülen
Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalığıdır..
Büyük Arter lerin Transpozisyonu
•Tedavisi cerrahidir. Aorta ve Pulmoner Arterin
yerleri ameliyatla değiştirilir.
•Tam düzeltme işlemi 1-3 haftalık dönemde
yapılmalıdır.
Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi
(TAPVD)
 TAPVD’de sol
Atriyuma
dökülmesi gereken
Pulmoner Venlere
ait Oksijenize Kan
Sağ Atiyuma
dökülür.
Total Pulmoner Venöz Dönüş
Anomalisi (TAPVD)
 ASD veya PDA gibi
oksijenize kan ile
venöz kanın
karışmasını sağlayan
bir şant olmazsa
hastanın yaşaması
çok zordur.
 ASD’den Sağdan
Sola Şant olması
hayat kurtarıcıdır.
 TELE:Kardan Adam
görünümü görülür.
 Tedavisi Cerrahi olarak
pulmoner venlerin sağ
atriyumdan alınarak sol
atriyuma açılmasının
sağlanmasıdır.
Pulmoner kan akımı azalmış siyanotik
DKH’larında görülen semptomlar
 Siyanoz
 Hipoksik nöbet
 Çömelme
 Çabuk yorulma
 Efor dispnesi
 Gelişme geriliği
FALLOT TETRALOJİSİ
Anatomi (% 8-10)
 Geniş VSD
 RV çıkımında darlık
 Dekstropoze aorta
 RVH
Çocukluk çağının En sık Görülen
Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalığıdır..
FALLOT TETRALOJİSİ
 Hastalığın gidişatının
belirleyen en önemli
bulgusu Pulmoner
stenozun ağırlık
derecesidir.
Çocukluk çağının En sık Görülen
Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalığıdır..
Hipoksik Nöbet
Sıklıkla 1-12 ay arasında ( En sık 1-3 ay) görülür
MEKANİZMA PVR’ artıran veya SVR’ı azaltan etkenler
sonucu R-L şantın artmasıdır.
KLİNİK
Solunum hızı ve derinliği artar
Hiperventilasyon
Artan R-L şant hipoksi ve siyanozu artırır.
Konvülsiyon, senkop, serebrovasküler
olay veya nadiren ölüm olur.
Sıklıkla sabah saatlerinde ve ani başlar.
Ağlama , beslenme ve dışkılama sırasında
olması tanıya yardımcıdır.
Hipoksik nöbet
 Nazal Oksijen
 Diz-Göğüs Pozisyonu ve Anne Kucağı
 Sedasyon için Dormicum
 Morfin Sülfat ( 0.1-0.2 mg /kg SC,İM)
 Beta –Bloker (Propranolol )
 Asidoz varsa NaHCO3 (1mg/kg)
 Nadiren Ketamine, Methoxamine veya
Phenylephrine
 Anemi veya Polisitemi tedavisi
Hipoksik nöbet tekrarını önlemek için
 Propranolol (2- 4 mg/kg/3-4 doz PO)
DİYARBEKİR KALESİNDEN NOTLAR VE
ADİLOŞ BEBE NİN NİNNİSİ
DİYARBEKİR KALESİNDEN
NOTLAR VE ADİLOŞ BEBE NİN NİNNİSİ

Varamaz elim
Ayvasına, narına can dayanamazken,
Kırar boynumu yürürüm.
Kurdun, kuşun bileceği hal değil,
Sormayın hiç
Laaaaal...
Kara ferman çıkadursun yollara,
Yarin bahçesi tarumar,
Kan eder perçem
Olancası bir tutam can,
Kadasına, belasına sunduğum,
Ben öleydim loooy...
Elim boş, Ayağım pusu.
Bir ben bileceğim oysa
Ne afat sevdim.
Bir de ağzı var dili yok
Diyarbekir Kalesi...
Açar, Kan kırmızı yediverenler
Ve kar yağar bir yandan,
Savrulur Karacadağ, Savrulur zozan...
Bak, bıyığım buz tuttu, Üşüyorum da
Zemheri de uzadıkça uzadı,
Seni, baharmışın gibi düşünüyorum,
Seni, Diyarbekir gibi,
Nelere, nelere baskın gelmez ki
Seni düşünmenin tadı...
 Hamravat suyu dondu,
Diclede dört parmak buz,
Biz kuyudan işliyoruz kaba - kacağa,
Çayı kardan demliyoruz.
Anam sır gibi saklar siyatiğini,
"Yel" der, "Baharın geçer".
Bacım, ikicanlı, ağır,
Güzel kızdır, bilirsin.
İlki bu, bir yandan saklı utanır
Ve bir yandan korkar Ölürüm deyi.
Bir can daha çoğalacağız bu kış.
Bebeğim, neremde saklayım seni?
Hoş gelir, Safa gelir,
Ahmed Arif'in yeğeni...
Doğdun, Üç gün aç tuttuk
Üç gün meme vermedik sana
Adiloş Bebem, Hasta düşmeyesin diye,
Töremiz böyle diye,
Saldır şimdi memeye, Saldır da büyü...
Bunlar, Engerekler ve çıyanlardır,
Bunlar, Aşımıza, ekmeğimize
Göz koyanlardır,Tanı bunları,
Tanı da büyü...
Bu, namustur Künyemize kazınmış,
Bu da sabır, Ağulardan süzülmüş.
Sarıl bunlara Sarıl da büyü.
TRİKÜSPİD ATREZİSİ
 Sağ atriyum ile ile sağ
ventrikül bağlantısı yoktur
(Triküspit Kapak
Kapalıdır). Sağ atriyumun
venöz kanı kanı ASD
yoluyla sağ atriyumdan
 -> sol atriyum->
 Sol Ventrikülden de
 -> VSD yoluyla sağ
ventriküle ve Pulmoner
Artere gider.
TRİKÜSPİD ATREZİSİ
 Triküspit kapak
atretiktir.
 Sağ ventriküle
kan gelmediği
için küçüktür.
Ekg’de Sol aks sapması ve LVH görülmesi
tanı için önemli ipucudur (TUS).
TRİKÜSPİD ATREZİSİ
Triküspit Atrezide
pulmoner stenoz/atrezi
nedeniyle pulmoner
konus çökük olduğundan
Fallotta olduğu gibi Tahta
Pabuc: Sabot Ayağı
görünümü saptanabilir.
Trunkus Arteriyozus
 Sağ ve Sol ventrikülün
ortak çıkım yolu Trunkal
Arterdir (Ortak
damardır).
 Ana Pulmoner Arter,
Trunkal Damardan
çıkarlar.
 Erken dönemde kal
yetersizliği ve
Pulmoner
Hipertansiyona yol
açabilmektedir.
TEK VENTRİKÜL
• Genellikle
kompleks
doğumsal kalp
hastalığının bir
parçası olarak
görülür.
TEK VENTRİKÜL
Tekventrikülde
arteriyel ve venöz kan
karıştığı için satüryon
çok düşük olmaz (Sat:
% 75-85).
Bu nedenle Siyanoz
çok belirgin
olmayabilir.
Hipoplastik Sol Kalp Sendromu
EKO
Hipoplazik sol kalp
Hipoplastik Sol Kalp Sendromu
 Hastanın Aort damarı tamamen kapalı olduğu
için öne doğru akım yoktur. Çıkan aorta ve inen
Aorta, PDA’dan dolmaktadır.
 Eko’da inen aortada PDA’dan kaynaklanan tersine
akım görülmesi tanı için çok değerlidir.
Ebstein Anomalisi
EKO da Triküspit kapağınının septal ve posterior lifletleri
normal anulustan aşağıda, sağ ventrikülün iç duvarına
yapışıktır ve sağ ventrikülün bir kısmı atrializedir.
Yani sağ ventrikülün atriyalize olan kısmı, atriyum gibi
davranır ve kasılma özelliğini kaybeder.
Ebstein Anomalisi
Ebstein’de bebeklik çağında genellikle siyanoz yoktur;
ancak, erişkin yaşlardan önce siyanoz ve/veya
aritmiler (SVT) gelişebilir.
Ebstein Anomalisi
 Ebstein anomalisi, Kalbi EN FAZLA BÜYÜTEN
Doğumsal Kalp Hastalıklarından birisidir.
 Ebstein anomalisinde WPW’ye sekonder SVT sıktır .
Siyanotik DKH’larda Yapılan
Rahatlatıcı Şant ameliyatları
Klasik BT Şant
Glenn Şantı
Doğumsal kalp hastalıklarında tanı
yöntemleri
 EKG
 Göğüs radyografisi
 Ekokardiyografi
 Fetal ekokardiyografi ( 18-24. hafta)
 24 saatlik Holter monitorizasyonu
 Efor testi
 Kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografi
 MRI
 Radyonüklid angiografi
TELEKARDİYOGRAFİ







Kalp büyüklüğü
Akciğer sahaları: damarlanma, ödem, atelektazi, yandaş enfeksiyon
YD: > 0.6
SÇ: > 0.55
BÇ: > 0.5
TİMUS
İnspiriyum
KTI artmış ve
pulmoner ödem
TELEKARDİYOGRAFİ
Fallot Tetralosii ve
Triküspit Atrezide
pulmoner stenoz/atrezi
nedeniyle pulmoner
konus çökük
olduğundan Tahta
Pabuc: Sabot Ayağı
görünümü saptanabilir.
TELEKARDİYOGRAFİ
Büyük Arter Transpozisyonunda Total Pul. Venöz Döüş Anomalisinde
Yumurta Şeklinde Kalp
Kardan Adam görünümü
Ekokardiyografi
 Boşluk genişlikleri
 Kalp kası işlevleri (sistolik, diyastolik)
 Yapısal kalp-damar hastalıkları ( Defektlerin yeri ve
büyüklüğü , Büyük damarların pozisyonu , darlık ve
genişlemeleri ,Doppler ile darlık gradientleri)
 Kapak değerlendirmesi ( A-V ve semiluner kapak darlık ve
yetmezlikleri)
 Perikard patolojileri.
 USG gibi ses dalgalarıyla çalıştığı için Radyasyon vaymaz.
Fetal Ekokardiyografi
 Önceki Doğumda DKH,
 Anne-Babada DKH,
 Annede Diabet, Kollajen
doku hast. Vb varsa
 Anne gebeliğin erken
döneminde Teratojen
ilaç almışsa
 Annede ilk trimesterde
DKH potasnsiyeli olan
bir Enfeksiyon
geçirmişse.
Fetal Ekokardiyografi- ne zaman
yapılmalı?
• Fetal EKO 18.’inci haftadan itibaren yapılır.
•
•
•
•
•
En uygun zaman: 20 - 22 haftalar
Detaylı inceleme : 24 - 28 haftalar
Geç gelişen anomaliler için
34 - 36 haftalarda tekrar
gerekir.
Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyokardiyografi
O2 satürasyonu, şant
ve debi hesabı
Basınç ölçümü
Defektlerin kontrast
madde verilerek
gösterilmesi
Girişimsel tedavi
Ne zaman doğuştan kalp hastalığı
düşünmeliyiz?










Takipne, dispne
Beslenme güçlüğü
Kilo alamama
Sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları
Kalpte üfürüm duyulması
Siyanoz varlığı
Senkop
Göğüs ağrısı
Çarpıntı
Hipoksik nöbet
 Sevgi, insanın her zaman aç olduğu ve
doyumu olmayan bir histir.
Download