doğumsal kalp hastalıklarına yaklaşım

advertisement
DOĞUMSAL KALP
HASTALIKLARINA YAKLAŞIM
Doç. Dr MEKİ BİLİCİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PEDİATRİK KARDİYOLOJİ
• SİYANOTİK DOĞUŞTAN KALP
HASTALIKLARI
• Bu hastalıklarda siyanozun
nedeni sağ- sol şanttır.
• Kapiller yatakta redükte
Hb 4- 5 gr/dl’den az ise siyanoz
görülmeyebilir.
• DKH’da siyanoz santral tipte
olup, ekstremiteler ve
mukozalar sıcaktır.
• Pulmoner orijinli siyanozdan
hiperoksi testi ve PCO2’ nin
normal olması ile ayrılır.
Doğuştan Siyanotik Kalp Hastalıkları
Pulmoner kan akımı
artmış :
Pulmoner kan akımı
azalmış:
• Büyük Damar
Transpozisyonu
• Hipoplastik sol kalp
• Trunkus arteriosus
• Tek ventrikül
• Total anormal venöz
dönüş
• TGA’lı triküspit atrezisi
• Çift çıkışlı RV
•
•
•
•
•
•
•
Fallot tetralojisi
Triküspit atrezisi
Pulmoner atrezi
PS’li TGA
PS’li tek ventrikül
PS’li trunkus arteriosus
Çift çıkışlı RV+PS
Pulmoner kan akımı artmış Siyanotik
DKH’larında görülen semptomlar
• Çabuk yorulma
• Efor dispnesi
• Gelişme geriliği
• Kalp yetersizliği
• Pulmoner hipertansiyon
• Sık akciğer enfeksiyonu
• Siyanoz ( bu grupta hafiftir)
Büyük Arter Transpozisyonu
S1 genellikle tektir
ve üfürüm çoğunda duyulmaz
VSD ve PS’li tiplerde üfürüm duyulur
Yenidoğan Döneminde En Ek Görülen
Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalığıdır..
Büyük Arter Transpozisyonu
Telekardiyografi
Ekokardiyografi
• Oksijenize Kan
sol Atriyum
yerine Vertikal
Ven (3)
Aracılığıyla
Superiyor Vena
Cavaya ve Sağ
Atiyuma dökülür.
Trunkus Arteriosus
Hipoplastik Sol Kalp Sendromu
EKO
Hipoplazik sol kalp
TEK VENTRİKÜL
FALLOT TETRALOJİSİ
• En sık görülen siyanotik
DKH’lığıdır.
( % 8-10 )
Anatomi
• Geniş VSD
• RV çıkımında darlık
• Dekstropoze aorta
• RVH
Pulmoner kan akımı azalmış siyanotik
DKH’larında görülen semptomlar
• Siyanoz
• Çabuk yorulma
• Çömelme
• Hipoksik nöbet
• Efor dispnesi
• Gelişme geriliği
Hipoksik nöbet
Sıklıkla 1-12 ay arasında ( En sık 1-3 ay) görülür.
MEKANİZMA PVR’ artıran veya SVR’ı azaltan etkenler
sonucu R-L şantın artmasıdır.
KLİNİK
Solunum hızı ve derinliği artar
Hiperventilasyon
Artan R-L şant hipoksi ve siyanozu artırır.
Konvülsiyon, senkop, serebrovasküler
olay veya nadiren ölüm olur.
Sıklıkla sabah saatlerinde ve ani başlar.
Ağlama , beslenme ve dışkılama sırasında
olması tanıya yardımcıdır.
Hipoksik nöbet
•
•
•
•
•
•
•
O2
Diz-göğüs pozisyonu
Morfin Sülfat ( 0.2 mg /kg SC,İM)
Beta –Bloker 0.1- 0.2 mg /kg
(Propranolol )
NaHCO3 1mg/kg
Nadiren Methoxamine veya
Phenylephrine
Anemi veya Polisitemi tedavisi
Hipoksik nöbet tekrarını önlemek
için :
• Propranolol (2- 4 mg/kg/3-4 doz
PO)
TRİKÜSPİD ATREZİSİ
Sol aks sapması ve LVH görülmesi
tanı için önemli ipucudur.
•
EKO: TV atretik ve RV küçüktür
YENİDOĞANDA SİYANOZ
ÖYKÜ:
• Annenin geçirdiği
enfeksiyonlar
• Asfiksi
• Poşun açılma zamanı
• Gestasyon yaşı
• Siyanozun başlama zamanı
• Beslenme durumu
• FİZİK İNCELEME:
• Ateş
• Solunum sıkıntısı var mı?
(solunum hızı, kalp hızı, çekilmeler,
burun kanadı solunumu)
• Solunum seslerini dinle
• Kalpte üfürüm var mı?
(Olmaması KKH dışlamaz)
• Her iki kol ve bacakta nabız
ve KB ölçülmeli
• Preduktal ve postduktal
oksimetri
• Hiperoksi testi
YENİDOĞANDA SİYANOZ
SOLUNUMLA İLGİLİ SİYANOZ
NEDENLERİ
YENİDOĞANDA SİYANOZ YAPAN
KALP HASTALIKLARI
• Respiratuvar distress
• Persistent fetal dolaşım
• Mekonyum aspirasyon
sendromu
• Yenidoğanda Polisitemi ve
Hipervizkosite sendromları
•
METHEMOGLOBİNEMİ
• Konjenital
• Akkiz
TGA
• TOF, Pulmoner atrezi,
Triküspid atrezisi Kritik
pulmoner darlık, Ebstein anomalisi
• Obstrüksiyonlu total anormal
ven dönüşü, fetal PFO
kapanması ve Aort atrezisi
• Kesintili arkus aorta, kritik
AS ve AK, Hipoplastik sol kalp
sendromu
Doğumsal kalp hastalıklarında tanı
yöntemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EKG
Göğüs radyografisi
Ekokardiyografi
Fetal ekokardiyografi ( 18-24. hafta)
24 saatlik Holter monitorizasyonu
Efor testi
Kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografi
MRI
Radyonüklid angiografi
TELEKARDİYOGRAFİ
–
–
–
–
–
–
–
Kalp büyüklüğü
Akciğer sahaları: damarlanma, ödem, atelektazi, yandaş enfeksiyon
YD: > 0.6
SÇ: > 0.55
BÇ: > 0.5
TİMUS
İnspiriyum
KTI artmış ve
pulmoner ödem
TELEKARDİYOGRAFİ
RV hipertrofisi nedeniyle apeks
kalkık ve pulmoner konus
çöküktür.
pulmoner hipertansiyon
Ekokardiyografi
– Boşluk genişlikleri
– Kalp kası işlevleri (sistolik, diyastolik)
– Yapısal kalp-damar hastalıkları ( Defektlerin yeri ve büyüklüğü ,
Büyük damarların pozisyonu , darlık ve genişlemeleri ,Doppler ile
darlık gradientleri)
– Kapak değerlendirmesi ( A-V ve semiluner kapak darlık ve
yetmezlikleri)
– Perikard patolojileri
Fetal Ekokardiyografi- ne zaman
yapılmalı?
• Fetal EKO 16.’ncı haftadan itibaren yapılabilir.
• Yüksek riskli gebelerde 13-14. haftada
transvaginal yolla fetal EKO yapılabilir.
•
•
•
•
•
En uygun zaman: 18 - 22 haftalar
Detaylı inceleme : 24 - 28 haftalar
Geç gelişen anomaliler için
34 - 36 haftalarda tekrar
gerekir.
Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyokardiyografi
O2 satürasyonu, şant
ve debi hesabı
Basınç ölçümü
Defektlerin kontrast
madde verilerek
gösterilmesi
Girişimsel tedavi
Yenidoğanda kardiyojenik şoka yol
açan KKH’ları
• Hipoplastik sol kalp sendromu
•
( intraatrial karışım yetersiz )
• Kritik Aort stenozu
• Kesintili arkus aorta
• Obstrüksiyonlu TAPVR
Kardiyak debi çok azalmıştır.
Pulmoner ödem bulguları da olabilir
Kardiyojenik şokta
semptomlar









Doku perfüzyonunda azalma (soğuk ve nemli
ekstremiteler, kapiller doluş zamanında uzama )
Siyanoz
Taşikardi
Hipotansiyon
Hiperpne, asidotik solunum veya akciğer ödemi bulguları
İdrar miktarında azalma ve dansitesinde artma
Barsak seslerinde azalma ve distansiyon
Metabolik asidoz
Ajitasyon veya somnolans
Ne zaman doğuştan kalp hastalığı
düşünmeliyiz?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Takipne, dispne
Beslenme güçlüğü
Kilo alamama
Sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları
Kalpte üfürüm duyulması
Siyanoz varlığı
Senkop
Göğüs ağrısı
Çarpıntı
Hipoksik nöbet
Download