tıklayınız.

advertisement
ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI TARİH 1 DERSİ II.DÖNEM
I.YAZILI SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu
6. Eskiden kullanılan paraları inceleyen bilim dalı
olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak
aşağıdakilerden hangisidir?
gösterilemez?
A) Nümizmatik
A) Geçtiği yer bilinmeli
B) Yaşandığı zaman bilinmeli
D) Sosyoloji
B) Epigrafya C)Ekoloji
E) Arkeoloji
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı D) İnsanlar arasındaki
ilişkilerin sonucu olmalı
7. Hititlerin Anadolu'ya ne zaman ve nereden geldiğini araştıran
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı
bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerin hangilerinden daha çok
yararlanır?
2.Konya yöresinde bakır ve kurşun Madenleri bulunmadığı
A) Coğrafya-Etnografya
halde, bu yöredeki Çatalhöyük’te bu Madenlerden yapılmış
C) Etnografya-Antropoloji D) Paleografya-Arkeoloji
boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur.
E) Antropoloji-Epigrafya
B) Kronoloji-Etnografya
Bu bilgiler Çatalhöyük'te yasamış olan kültür ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir?
8. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme alanları
A) İnsanları bir arada yasamaya zorlayan bir otorite vardır.
şöyledir;
B) Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce
Paleografya; Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Epigrafya ;
kullanılmıştır,
Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Diplomatik ; Siyasi belgeleri
C) Verimli bir yörede bulunulmasına karşın tarıma önem
inceleyen bilim dalıdır.
verilmemiştir.
Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile
D) Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır.
ilgili araştırma yapılamaz?
E) Süsleme, bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır.
A) Kadeş Antlaşması
B) Hammurabi Kanunları
3. Alacahöyük’te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç,
C) Hitit krallarının yazdırdığı yıllıklar
dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996’da Malatya
D) Topraktan yapılan araç-gereçler
yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya
E) Asurlulardan kalan ticaret tabletleri
yönetici mezarının içinde, MÖ 3300-3000 yıllarına ait, üzerleri
işlemeli kılıçlar bulunmuştur.
9.Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
Bu bilgiye dayanarak;
hangisi, tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir?
I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden
A) Yıllıkların Sümer çivi yazısıyla yazılması
değerlendirilmelidir. II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin
B) Yıllıkların, kralların yaptıkları isler konusunda bilgi vermek
yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. III. Alacahöyük,
için yazılması
Aslantepe’den daha eski bir yerleşim bölgesidir.
C) Kralların, zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
olmaları
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II
D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi
E) I, II ve III
E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olması
4-Armaları ve madalyaları inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
10. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine
A)Heraldik
B)Diplomatik
çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir
D) Sosyoloji
E)Arkeoloji
C)Nümizmatik
göstergesidir?
A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının
5. Aşağıdakilerden hangisi toplumların dillerini inceleyen bilim
B) Mimarlıkta geliştiklerinin
dalıdır?
C) Birden fazla tanrıya inandıklarının
A)Arkeoloji B)Paleografya C)Filoloji D) Antropoloji
D) Barış içinde yasadıklarının
E) Nümizmatik
E) Hayatin ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının
ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI TARİH 1 DERSİ II.DÖNEM
I.YAZILI SORULARI
11. İlkçağda Anadolu'da yaşanan gelişmelerden bazıları
16. Atina şehir devletinde halkın yardımıyla basa geçen
şunlardır;
Klistenes, sınıf ayrılığını ortadan kaldırmaya çalışmış, Halk
I. Lidyalıların parayı kullanması
meclisi kurmuş, bu meclise geniş yetkiler vermiştir.
II. Hitit krallarının yıllıklar düzenlemesi
Klistenes'in bu reformlarla ulaşmak istediği amaç
III. Friglerde dokumacılık sanatının gelişmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
IV. Urartularda ahiret inancının görülmesi
A) Halkın ülke dışına göçünü önlemek
V. İyonların Anadolu'ya Yunanistan'dan gelmesi Bunlardan
B) Kanunları yazılı hale getirmek
hangilerinin ekonomik yaşam biçimine bağlı olarak ortaya
C) Halkı dış saldırılara karsı korumak
çıktığı söylenebilir?
D) Yunan şehir devletlerini birleştirmek
A) I ve IV B) I ve III C) III veV
E) Halkın yönetime katılımını arttırmak
D) II ve III E) II ve IV
17. İlkçağ’da Mısır’da tarım ürünlerinden alınan verginin
12. Anadolu'nun bazı bölgelerinde MÖ. II. bin başlarını
belirlenmesi matematiğin, Nil nehrinin taşma zamanının
açıklayabilecek yazılı belgeler bulunamazken, sadece Kayseri-
hesaplanması astronominin, Nil sularının taşmasıyla
Kültepe'de Asurlulara ait ticari tabletler bulunmuştur.
bozulan arazi sınırlarının yeniden saptanması ise geometrinin
Bu bilgiler, Kültepe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini
gelişmesinde etkili olmuştur.
kanıtlar?
Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki
A) Anadolu'nun en eski tarım merkezidir.
genellemelerin hangisine ulaşılabilir?
B) Takas sistemi ile ticaretin başladığı ilk bölgedir.
A) İhtiyaçlar insanları bilimsel çalışmaya yönlendirmiştir.
C) Başka toplumlarla ilişkiler kurulmamıştır.
B) Coğrafi konum tarımda verimliliği etkilemiştir.
D) Tarih çağlarına Anadolu'nun diğer yerleşim merkezlerinden
C) Doğa olayları kontrol altına alınmıştır.
önce geçilmiştir.
D) İnsanların yerleşik hayata gedmesinin bir nedeni tarımdır
E) Asurluların egemenliğini kabul etmiştir.
E) İnsanlar arasında kültür benzerlikleri vardır.
13. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarından
18. İlkçağda Mısırlıların Nil Irmağı'nın taşmasından zarar
biridir?
görmeleri ve tarlaların sınırlarını belirlemeye çalışmaları
A)Sümer
B)Hitit
C)Frig
D)Urartu
E) İyon
geometrinin temel kurallarını bulmalarını sağlamıştır.
Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
14. Aşağıdaki hangi kavram Hint uygarlığı ile ilgilidir?
A) Toplumların yaşam biçimini etkileyen olaylar uygarlıkların
gelişmesini sağlar.
A)Firavun- Patesi B) Ziggurat- Site C) Piramit-Firavun
B) Toplumların geleceğini doğal olaylar belirler.
D) Pankuş- Ziggurat E) Kast- Parya
C) Akarsu boylarında yaşayan toplumlar diğer toplumlara göre
daha uygardır.
15. Farklı sosyal sınıflardan oluşan Feodalite Sistemi hangi
D) Uygarlığın gelişmesi, toplumların yaşamını
olaydan sonra meydana gelmiştir?
kolaylaştırmıştır.
E) Mısırlılar şehir devletleri şeklinde örgütlenmiştir.
A)Kavimler Göçü
B) İslamiyetin Doğuşu C) Asya Hun
Devleti’nin yıkılması D-Hakem olayı
E- Cemel Vak’ası
19. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlığı değildir?
A)Lidya
B)Asur
C) Frig
D)Urartu E) Hitit
20. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıkları ile
ilgilidir?
A) Site B)Tavananna C) Patesi
D)Firavun
E) Kşatriyalar
ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI TARİH 1 DERSİ II.DÖNEM
I.YAZILI SORULARI
21. İslam öncesi Türk devletlerinden biri olan Uygurların bazı
25. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ya göç eden Türk
özellikleri şunlardır:
Kavimlerinden biridir?
I. Saray yapımına özen gösterildi.
A)Karluklar
II. Minyatürler ve duvarlara resimler yapıldı.
D) Kırgızlar
B)Bulgarlar
C) Basmiller
E) Türgişler
III. Budizm ve Maniheizm dinleri kabul edildi.
IV. Hıristiyanlığı kabul edenler için manastırlar yapıldı.
26.Ticaret yollarından biri olan İpek Yolu’nun tarih
V. Şehirler kuruldu ve etrafına surlar yapıldı.
boyunca farklı güzergâhlar izlemesinde aşağıdakilerden
VI. Ticarete önem verildi.
hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?
Bunlardan hangileri, Uygurlarda dini inanç serbestliğinin
A) Egemen güçlerin değişmesinin
benimsendiğinin göstergesidir?
B) Kabileler arasında kültür farklılıkları olmasının
A) I ve V B) III ve IV C) III ve V
C) İpeğin ticari bir değişim aracı olarak kullanılma-sının
D) I ve II E) IV ve VI
D) Ticari malların Avrupa’ya götürülmesinin
22. Aşağıdakilerden hangisi Avarların tarihteki etkilerinden
E) Kervan ticareti yapılmasının
biridir?
A) Dede Korkut Hikâyeleri’nin ortaya çıkması
B) Anadolu’nun kapılarının Türklere açılması
C) Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmesi
D) Türkler arasında İslamiyet’in yayılmaya başlaması
E) Kuruldukları bölgenin adının, onların adıyla gü
nümüze kadar gelmesi
23. — Musevilik inancını benimsemişlerdir.
— İran'a kürk satmış, Bizans'tan giyim eşyaları almışlardır.
Hazarlar ile ilgili bu özellikler dikkate alındığında,
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tek tanrılı inancı benimsedikleri
B) Komşu devletlerinin egemenliğini kabul ettikleri
C) Dokuma eşyalarını dışardan aldıkları
D) Başka toplumlardan etkilendikleri
E) Ticaret ile uğraştıkları
24. Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü'nün
sonuçlarından biri değildir?
A) Avrupa'da sosyal ve siyasal yapının bozulması
B) Avrupa'da yeni ulusların oluşması
C) Feodalitenin ortaya çıkması
D) Hıristiyanların kutsal saydığı toprakların Müslümanların
eline geçmesi
E) Roma İmparatorluğumun ikiye ayrılması
27. Türklerin İslamiyetten öncesi dönemde kurduğu
devletlerden bazıları şunlardır:
I. Hunlar
II. Avarlar
III. Göktürkler
IV. Akhunlar
V. Uygurlar
Bunlardan hangileri, kendilerine özgü alfabe kullanmıştır?
A) I ve IV B) I ve II C) IV ve V
D) III ve V E) II ve III
28. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve Göktürklerin
ortak özelliklerinden biridir?
A) Kendilerine özgü alfabelerinin olması
B) Hakanlarının “idikut” unvanı taşıması
C) Kâğıt üretmeleri
D) Baskıda, hareketli harf sistemini kullanmaları
E) Mani dinini resmî din olarak kabul etmeleri
29.Kavimler Göçü’nden sonra Avrupa’da kurulmuşlardır.
Roma İmparatorluğu üzerine iki defa sefer düzenlemişlerdir.
Yukarıda bahsedilen devlet hangisidir?
A)Asya Hun Devleti
B)Uygurlar
D)Avrupa Hun Devleti E) Göktürkler
C)Avarlar
ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI TARİH 1 DERSİ II.DÖNEM
I.YAZILI SORULARI
30. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün
36. Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, Hicret'ten sonra
sonuçlarından biri değildir?
Medine'de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul
A) Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması
ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?
B) Avrupa Hun Devleti’nin Kurulması
A) Kervan ticaretini sürdürmeleri
C)Avrupa’da yeni milletlerin ortaya çıkışı
B) Medinelilere karsı Uhud Savası’nı yapmaları
D) Avrupa’da feodalite rejiminin ortaya çıkışı
C) Müslümanlara karsı baskılarını artırmaları
E) Göktürk Devleti’nin kurulması
D) Müslümanların Kabe'yi ziyaretlerini engellemeye
çalışmaları
31. Hz Muhammed Dönemi'nde ortaya çıkan
E) Hz.Muhammed'le Hudeybiye Antlaşması’nı imzalamaları
gelişmelerden hangisinin, islamiyetin yayılmasına katkıda
bulunduğu söylenemez?
37. Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talaş Savası’nın
A) Mekke'nin fethi B) Huneyn Savaşı C) Bedir Savaşı
dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucu
D) Mute Savaşı
aşağıdakilerden hangisidir?
E) Taif seferi
A) Bati Türkistan’ın Çin baskısından kurtulması
32. Hz Muhammed, aşağıdakilerin hangisinden sonra hem
B) Karlukların bağımsız devlet olmaları
İslam dininin peygamberi hem de İslam devletinin başkanı
C) Türk - Arap mücadelesinin sona ermesi
özelliği kazanmıştır?
D) Kağıt üretiminin Çin'in dışında da yaygınlaşması
A) Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanması
E) Türklerin İslam dinini yakından tanımaları
B) Veda Haccı'nın gerçekleşmesi
C) Hayber'in fethinden sonra ticaret yollarının kontrol edilmesi
38. Hz. Muhammet döneminde Bedir Savaşı’nda esir alınan
D) Hicretten sonra Medine'nin yönetimini de üstlenmesi
Mekkelilerin bir kısmı Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri
E) Kur'an'ın tamamlanması
karşılığında serbest bırakılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt
33. I Bedir Savaşı II Tebük Seferi III Mute Savaşı
olabilir?
IV Hudeybiye Barışı
A) Arapça okuma yazma öğrenmenin kolay olduğu
V Hayber Kalesi'nin fethi
İslamiyetin ilk yıllarında Şam ticaret yolunun kontrol altına
B) Bedir Savaşı’nı Hz. Muhammet’in yönettiği
alınması yukarıdakilerden hangileri ile gerçekleştirilmiştir?
C) Okuma yazma bilen esir sayısının fazla olduğu
A) II ve III B) III ve IV C) II ve V
D) Bedir Savaşı’nın Müslümanların ilk başarısı olduğu
D) I ve III E) I ve V
E) Okuma yazmaya önem verildiği
34.Aşağıdaki savaşlardan hangisi Dört Halife Devri’nde olan
39. Hz.Ebubekir döneminde,
savaşlardan biridir?
-Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış,
A) Yermuk
B) Uhud
C) Talas
D) Puvatya
E) Kadisk
- İç ayaklanmalar bastırılmış,
-Dinlerinden dönen Arap kabilelerinin yeniden Müslüman
olmaları sağlanmıştır.
35. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz döneminde
Hz. Ebubekir dönemindeki bu gelişmelerin tümü birlikte
meydana gelen olaylardan biri değildir?
düşünüldüğünde bunlar, aşağıdakilerden hangisinin bir
A)Mute Savaşı B)Hayber’in fethi
kanıtıdır?
E) Huneyn Savaşı E)Sıffın Savaşı
C)Tebük Seferi
A) Ayaklanmaların ekonomik nedenlerden çıktığının
B) Mezhep ayrılıklarına son verildiğinin
C) Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığının
D) Halifelik seçiminde kabilelerin etkili olduğunun
E) Arap kabileleri arasında göçebe hayatın yaygınlaştığının
ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI TARİH 1 DERSİ II.DÖNEM
I.YAZILI SORULARI
40. Emeviler Dönemi’nde,
44. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’te Kerbela, Cemel,
I. Arapça'nın resmi dil ilan edilmesi
Hakem Olayları’nın meydana gelmesindeki ortak
II. Arap olmayan Müslümanların dışlanması
nedenlerden biridir?
III. Soy ayrımcılığının yapılması
A. Fikir ayrılıklarının yaşanması
IV. Farklı kültürlerden yararlanılması durumlarından
B. Mezhep ayrılıklarının başlaması
hangileri, Arap milliyetçiliğinin yaşandığının göstergesidir?
C. Yönetim biçiminin değişmesi
A) I ve II
B) I ve III
D. Soy ayrımcılığının yapılması
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
C) II ve IV
E. İslam Devleti’nin bir Arap Devleti haline gelmesi
41. İslamiyet’ten önce Mekke’yi ziyarete gelen
45. Aşağıdakilerden hangisi İslam Tarihi içerisinde yer alan
Araplar,kurdukları büyük panayırda alışveriş yaparlar,
kavramlardan biri değildir?
eğlenceler ve spor karsılaşmaları düzenlerler, sonra da
A)Hicret
B)Ensar
C)Muhacir D)Hanif
E)Kut
Kabe'deki putları ziyaret ederlerdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek
46.Mekkelilerin Müslümanları siyasi bir güç olarak tanıdıkları
bir sonuç değildir?
olay nedir?
A) Mekke'nin kutsal olduğu
A)Bedir Savaşı
B) Arapların ticarete önem verdikleri
D)Hudeybiye Antlaşması
B)Uhud Savaşı
C)Hendek Savaşı
E)Huneyn Savaşı
C) Arapların çok tanrılı dinlere inandıkları
D) Kutsal yerlerin ziyaret edilmekte olduğu
47.Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin başkentidir?
E) Araplar arasında siyasi birlik bulunduğu
A)Bağdat
42. Emevi hükümdarlarından Abdülmelik zamanına kadar,
48.İstanbul’u ilk defa kuşatan Müslüman devlet aşağıdakilerden
İslam ülkelerinde resmi yazışmalar o ülkenin diliyle yapılırdı.
hangidir?
Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde resmi dilin Arapça
A) Abbasiler B)Emeviler
olmasını istemiştir.
D)Beni Ahmer Devleti
B)Şam C)Kufe
D)Medine
E)Mekke
C)Endülüs Emevi Devleti
E)Avar Devleti
Abdülmelik’in bu tutumunun,
I. Arapça’nın İslam ülkelerine yayılması,
49.Sınırların genişlemesi ile birlikte yeni kurumlara ihtiyaç
II. Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daralması,
duyulmuş ve adalet, valilik, hazine gibi kurumlar kurulmuştur.
III. Arapların toplumda ayrıcalıklı hale gelmesinin
Teşkilatlanma alanında yapılan bu çalışmalar hangi halife
önlenmesi
zamanında olmuştur?
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı
A) Hz.Ömer
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C)Hz.Ali
D)Hz.Ebubekir E) I.Abdülmelik
savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Hz.Osman
C) Yalnız III
50.Peygamberimizin ilk seferi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bedir
43. Müslümanlar Avrupa’ya hangi dönemde ayak basmışlardır?
A) Hz.Muhanmmed Dönemi
B) Emeviler C)Abbasiler
D) Dört Halife Devri
E)Beni Ahmer Devleti
B)Taif
C)Tebük
D)Hendek
E) Hayber
BAŞARILAR DİLERİM.
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

saSDDsa

2 Cards oauth2_google_87313bec-17e2-447b-ae5a-3abc807c925e

Create flashcards