2014-2015 12.sınıf matematik dersi 2.dönem 1.yazılı

advertisement
Adı Soyadı
Numarası
1-
12.SINIF II.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
Aşağıdaki olaylardan hangisi, 1980’li yıllardan itibaren
Türkiye’nin çevresinde yer alan ülkelerde meydana gelen
değişikliklere örnek değildir?
A) Varşova Paktı’nın dağılması
B) Süveyş Kanalı’nın açılması
C) Sovyetler Birliği’nin dağılması
D) Soğuk savaş döneminin sona ermesi
E) Küresel anlamda yeni güç dengelerinin ortaya çıkması
2-
Süveyş Kanalı’nın açılması aşağıdaki denizlerden hangisinde
yer alan limanların canlılık kazanmasına neden olmuştur?
A) Umman
B) Kuzey denizi
C) Manş Denizi
D) Karadeniz
E) Akdeniz
3-
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik konumu ile
ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Akdeniz havzasında yer alır
B) Bölgesinde güçlü bir orduya sahiptir
C) Orta Doğu ve Hazar Denizi Havzası’na komşu
durumdadır.
D) BM ve NATO’nun faaliyetlerinde etkin bir rolü yoktur.
E) Trans Kafkasya ulaşım koridoru üzerinde yer alır.
4-
Irak sorunuyla ilgili ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) ABD
B) Kanada
C) İngiltere
D) İran
E) Türkiye
5-
Aşağıdakilerden hangisi, GAP’ın bölgede meydana getirdiği
değişiklerden biri değildir?
A) Seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması
B) Tarımsal ürün çeşitliliğinin artması
C) Bölgede kış turizminin canlanması
D) Hidroelektrik üretimin artması
E) Sanayi tesislerinin çoğalması
7-
Aşağıdakilerden hangisi ZBK projesinin amaçlarından
biri değildir?
A) Taşkömürü üretiminde yeni teknikler geliştirmek.
B) İç ticarette hayvancılığın payını geliştirmek.
C) Özel sektöre yeni yatırım olanakları sunmak
D) Daha verimli taşkömürü damarları bulmak
E) Bölgede hayvancılığı gelişmesini sağlamak.
8-
Aşağıdakilerden hangisi DOKAP’ın sahip olduğu doğal
kaynak potansiyeli arasında yer almaz?
A) Alternatif turizm olanakları
B) Zengin orman örtüsü
C) Gür çayır olanakları
D) Çay-fındık için elverişli iklim
E) Zengin maden rezervleri
9-
Aşağıdaki ekstrem olaylardan hangisinin oluşum
nedeni diğerlerinden farklıdır.?
A) Kasırga
B) Aşırı sıcaklar
C) Aşırı soğuklar
D) Tsunami
E) Tayfun
10- 6 Mayıs 1994 yılında açılan Manş Tüneli aşağıdaki
hangi iki ülkeyi birleştirmektedir.?
A) Fransa – İngiltere
B) İngiltere – Hollanda
C) Almanya – Norveç
D) Norveç – Danimarka
E) İngiltere – Almanya
Aşağıdaki Cümlelerde Boş Bırakılan İfadeleri Uygun
kelimelerle Tamamlayınız.
12-
6-
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz’in ekonomisini
olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Ulaşım ağının gelişmemiş olması
B) Tarım alanlarının küçük ve dağınık olması
C) Yıllık yağış miktarının fazla olması
D) Yer şekillerinin engebeli olması
E) Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımın zor olması
Puanı
3-
4-
5-
Dünyadaki en büyük su nakil projesine sahip olan ülke
………………………………..dır.
Hollanda topraklarını su baskınından önlemek için
yapılan setlere …………………………………denir.
Kıbrıs Adası’nın ticari ve coğrafi önemini arttıran
gelişmelerden biri …………………………Kanalı’nın
açılmasıdır.
Devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki
ilişkileri inceleyen bilim dalına ………………………….
………………………………..denir.
Türkiye’de uygulanmakta olan bölgesel kalkınma
projesi ………………………………….tır.
Adı Soyadı
Numarası
6-
12.SINIF II.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
Türkiye’nin yakın çevresinde doğan çatışmaların
temel nedeni ….....................................dır.
7- Sovyetler Birliği’nin dağılması ile ………………….
…………………………………dönemi sona ermiştir.
8- ZBK kapsamındaki illerin ekonomisinde …………………….
………………………etkili olmaktadır.
9- Türkiye’de gelişmişlik düzeyinin ve büyüme hızının en
düşük olduğu bölge
…………………………………….bölgesidir.
10- Ereğli ve Karabük demir – çelik fabrikalarının
kurulmasında …………………………………etkili oluştur.
www.sorubak.com
Puanı
Download