Uploaded by kaliteeren

ISO 17025 Akritsyonu

advertisement
Adli Tıpta Kalite Yönetimi
ISO 17025
MURAT ÖZMEN
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
15.04.2009
Kalite nedir?
Ürünün kullanım uygunluğunu belirleyen özelliklerinin
tümü
(Amaca uygunluk ve kullanımda güvenlik)
Müşterilerin ihtiyaçlarını ve mantıklı beklentilerini tam ve
sürekli olarak en ekonomik şekilde karşılamak
Müşteri: Hizmet veya ürünümüzden etkilenen herkes
ISO
International
Standardization
Organization
-Kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur.
-International Organization for Standardization
-ISO Cenevrede 1947’de kuruldu, 135 ülke var.
TSE 1955’ten beri var
STANDART
Standardizasyon çalışması sonucu ortaya çıkan doküman
Ör: ISO 9001, ISO 17025 v.s
STANDARDİZASYON
Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak
üzere bütün ilgili tarafların işbirliği ile belirli kurallar koyma
ve bu kuralları uygulama işlemidir.
Kalite Yönetim Sistemi nedir?
İlgili standarda göre oluşturulmuş;
organizayon,
prosedürler,
prosesler
ve kaynakların bütünü
Ör: ISO 17025 Kalite Yönetim Sistemi
Why?
• quality
• reliability
• compatibility
• image, reputation
• international requirements
TS EN ISOIEC 17025
Laboratuvarın kalite yönetim sisteminin ISO
9001'in şartlarına uygunluğu, laboratuvarın
teknik olarak geçerli veriler ve sonuçlar sunma
konusundaki yeterliliğini göstermemektedir.
TS EN ISOIEC 17025
Bu standard, personel sayısına veya deney
kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuvarlara
uygulanabilir.
Deney laboratuvarları, bu standardın şartlarına
uyduğu takdirde, deney faaliyetlerinde ISO 9001'in
ilkelerini de karşılayan bir kalite yönetim sistemi
uygulamış olurlar. TS EN ISO/IEC 17025, ISO
9001'de kapsanılmayan teknik yeterlik şartlarını
içermektedir.
ISO 17025 İÇERİĞİ
4. Yönetimsel
Gereklilikler
(4.1…4.14)
5. Teknik
Gereklilikler
(5.1…5.10)
Ekler A, B, ZA
4.1 Organizasyon
4.2 Kalite Sistemi
4.3 Doküman Kontrolü
4.4 İsteklerin gözden geçirilmesi
4.5 Hizmet ve malın satın alınması
4.6 Müşteriye hizmet
4.7 Şikayetler
4.8 Uygun olmayan testlerin kontrolü
4.9 Düzeltici faaliyetler
4.10 Önleyici faaliyetler
4.11 Kayıtların kontrolü
4.12 İç denetim
4.13 Yönetimin gözden geçirmesi
5.1 Genel
5.2 Personel
5.3 Yerleşim ve çevresel koşullar
5.4 Test ve kalibrasyon metotları ve metot validasyonu
5.5 Cihaz
5.6 Ölçümlerin izlenebilirliği
5.7 Numune Alma
5.8 Deney numunelerinin taşınması
5.9 Deney sonuçlarının kalitesinin sağlanması
5.10 Sonuçların raporlanması
ISO 17025 Sistemi’nin Yapı Taşları
Yetkin eleman
Tarafsızlık ve bağımsızlık garantisi
Uzmanlık eğitimi, meslek içi eğitim,
tecrübe (5.2.1.-5.2.3.)
(4.1.5., 4.2.2.)
Sürekli gelişim
Düzenli iç denetimler,
yönetimin gözden geçirmesi
(4.13.- 4.14.)
Personele organizasyonel
destek
Kalite Sistemi
Güvenilir cihaz
Kullanıcı eğitimi, bakım, kontrol,
temizlik,, cihaz kayıtları (5.5.1.-5.5.12.)
Açıkça tanımlanmış görev, yetki,
sorumluluklar
(4.1.5., 5.2.4.-5.2.5.)
Geçerli metotlar
Ayrıntılı yazılmış deney metodu
tanımları, metotların geçerli kılınması
(sonuçların doğruluk ve kesinlik
garantisi), yeterlilik ve karşılaştırma
testlerine katılım(5.4.1.-5.4.7.)
Kalite El Kitabı (KEK)
Kalite sistemini tam tanımı, tüm
personelin erişilebilirliği (4.2.2.-4.2.4.)
Adli Tıp için ISO 17025 Kalite
Sistemi Neden Gerekliydi?
Adli Tıp Kuruluşu adalete hizmet eder. Her
vatandaş adalet sisteminin doğru çalıştığından
emin olmak ister. Dolayısıyla, Adli Tıp
Kuruluşları doğru sonuçlar üretmelidir ve bu
sonuçların doğruluğunu ıspatlamalı ve
gösterebilmelidir.
Artan uluslararası işbirliğiyle; uyumlu analiz
metotları, sonuçların karşılaştırılabilirliği , veri
alışverişinde artma
Kuruluşun saygınlığı ve imajı
Kalite Sistemi bir yönetim aracı
ATK’da ISO 17025 Süreci-1
4.1 Kuruluş
Personel
Organizasyon şeması
Sorumluluklar
Yetkiler
Tüm çalışanların iş ilişkileri
ATK’da ISO 17025 Süreci-2
4.1 Kuruluş
Yeterli niteliklere ve yetkilere sahip
idari ve teknik personel
Teknik Sorumlu
Kalite Yöneticisi
Vekiller
ATK’da ISO 17025 Süreci-3
4.1 Kuruluş
Yönetim sisteminin uygulanması,
sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli
yetki ve kaynaklar sağlandı
ATK’da ISO 17025 Süreci-3
4.2 Kalite Sistemi
Oluşturulmalı
Uygulanmalı
Sürdürülmeli
ATK’da ISO 17025 Süreci-4
4.2 Kalite Sistemi
Politikalar ve hedefler tanımlandı
Personel tarafından anlaşılabilir,
ulaşılabilir ve uygulanabilir
dokümanlar hazırlandı
ATK’da ISO 17025 Süreci-5
4.3 Döküman Kontrol
KEK (Kalite Politikaları Hedefler)
Prosedürler (5N, 1K)
Talimatlar(Spesifik,her aşama detaylı
Formlar-Listeler
DOKÜMANTASYON
ATK’da ISO 17025 Süreci-6
4.4 Müşteriye Hizmet
Müşteri
memnuniyetinin
belirlenmesi
Öneriler
Talebin
açıklanması
Güvenilirliğin
korunması
Hizmet
Deney yapılan malzemenin
hazırlanması, paketlenmesi ve
gönderilmesi
Müşteri
Geri besleme
Memnuniyet
Eleştiri
İyileştirme
Önerileri
Deney İşlemi için Giriş İzninin Verilmesi
ATK’da ISO 17025 Süreci-7
4.13 Kayıtların Kontrolu
Teknik ve kalite ile ilgili kayıtlarının
–
–
–
–
–
–
–
–
tanımlanması,
toplanması,
tasnif edilmesi,
ulaşılabilirliği,
dosyalanması,
depolanması,
korunması,
elden çıkarılması
ATK’da ISO 17025 Süreci-8
4.14 İç Tetkikler
İç ve dış denetimin amaçları:
İç denetim: Kendi kurallarının işleyişi ve verimliliği
Dış denetim: Standardın şartlarına uygunluk
Ortak amaç:
Yeterli ve bağımsız geri bildirimler
ATK’da ISO 17025 Süreci-9
4.15 Yönetimin Gözden Geçirmesi
Yönetimin gözden geçirmesinden elde
edilen bulgular ve bunlardan kaynaklanan
faaliyetler kaydedildi.
Yönetim, bu faaliyetlerin uygun ve
üzerinde görüş birliğine varılan bir sürede
sonuçlandırılmasını sağladı
instruments: validation!
Methods: validation!
Audits
(feedback)
Select quality system
Prepare QM
Develop work procedures
Develop org. infrastructure
Train the staff
Prepare a program for
using SRMs
TEŞEKKÜRLER
Download