İletişimin Bileşenleri

advertisement
Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve
resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale
getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır.
İletişim
Sürecinde;
Dönüt
sağlanamıyorsa iletişim tek yönlüdür.
Etkili iletişimin amacı;
(feedback)
Çift yönlü mesaj alışverişine iletişim, tek yönlü
olanına iletim denebilir.
İletmek istediğimiz mesajı,
karşımızdaki kişiye amaçladığımız
biçimde iletebilmek, istenen tutum
değişikliğini sağlamak ve ortak bir
anlayış oluşturmaktır.
İletişimin Bileşenleri
İnsanlar arasındaki yüz yüze etkileşimde;
İletişimin Türleri
Sözlü İletişim
Sözsüz İletişim
Beden dili % 55
Ses tonu
% 38
Sözler ise % 7 etkilidir.
Yazılı İletişim
1. Sözsüz (Beden Dilinde) İletişim
Çevrede olumlu izlenim yaratacak Beden Dili özellikleri
 Göz ilişkisi
Sosyal psikologların uzun yıllar sürdürdükleri
çok sayıda araştırmanın sonucuna göre insanların
birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz
mesajların etkisi % 90 oranındadır.
 Yüz ifadesi
İnsanlar arası iletişimi kuvvetlendiren en
önemli etmenlerden birisi de sözel iletişimi
destekleyen sözsüz mesajlardır.
Beden duruşu
 Baş hareketleri
Jestler
 Yakınlık
 Yöneliş
 Bedensel temas
 Dış görünüş
2. Sözlü İletişim
Karşılıklı olarak konuşma ve dinleme etkinliklerini
kapsar.
Sözlü iletişimin başarısı, konuşan ve dinleyen
arasında ortaklaşa bir temele dayanır.
Sözlü iletişim, her zaman konuşan ve dinleyen
arasında bilgi, beceri, tutum ve davranış açısından
etkileşim olmasını gerektirir. Aksi halde konuşan ve
dinleyen
arasında
doğru
mesaj
paylaşımı
gerçekleşmez.
3. Yazılı İletişim
Mesajı, katılımcıların
anlayabileceği
ortak
simgeler
aracılığı
ile
(tahta,
slayt
vb.)
iletmemizdir.
Burada
iletişim
aracı
yazıdır.
İçerik, destek materyaller
ve ortamlarla sunulur.
İletişim Süreci
İletişimde etkili olan beş değişken vardır. Bunlar;
İletişim Sürecinin Temel Öğeleri
Öğretme – Öğrenme Süreci ile İletişim Süreci
Arasındaki Benzerlik
KAYNAK
MESAJ
KANAL
Davranışlar
Semboller
İletici Araç ve
Davranışlar
ALICI
Fikir
Gerçek obje
Yöntemler
Fikir
Bilgi
Modeller
Sözsüz iletişim
Bilgi
Duygu
Resim
Sözlü iletişim
Duygu
Tutum
Hareket
Basılı/Yazılı
Tutum
Beceri
Ses
araçlar
Beceri
Yöntemler
DÖNÜT (GERİ BİLDİRİM)
İletişimi Engelleyen Faktörler
İletişim Sürecinin Etkinliği için;
 Ortak yaşantının olmaması
 Dile ait engeller
Simgelerin benzer biçimde tanımlanması
 Sembol ile anlatılan konu arasındaki ilişki
Dilin anlaşılır bir şekilde kullanılması
 Anlamların Karıştırılması
Çoklu kanal kullanılması
 Savunma mekanizmaları
Dönüt sisteminin sağlanması gereklidir.
 Algının sınırlı oluşu
 Sözcüklerle boğulma
İletişim Süreci
Etkili iletişimGürültü
iki yönlüdür. Geribildirim olmadan etkili iletişim
Gürültü
kurmak olanaksızdır. İletişimin kopması, genellikle alıcının
mesajı anlayışı göndericinin anlatmak istediğinin aynısı
olmadığından kaynaklanır. İletişim göndericiden alıcıya
anlam transferi sürecidir. Süreç, bir kaynak (gönderici), bir
kodlanmış mesaj, kanal, bir alıcı, çözümlenmiş bir mesaj,
geribildirim ve gürültüyü içerir.
GÖNDERİCİ (Kaynak) - iletişimci – Fikirleri, niyetleri, bilgisi ve
iletişimde bulunma amacı olan kişidir.
KANAL – mesaj taşıyıcısı – Yüz yüze ilişkiyi, telefon, bilgisayar,
toplantılar, yazılı dökümanlar, ödül sistemleri, vs. içerir.
Gürültü
Gürültü
KODLAMA – Göndericinin düşüncelerini sistematik semboller setine
dönüştürür. Bir dilin sözcükleri ve iletişimcinin amacını belirten
ifadelerdir.
Gürültü
Gürültü
İletişim Süreci
Gürültü
Gürültü
MESAJ – Kodlanmış aktivitenin çıktısıdır. İletişimcinin alıcıya ne iletmek
istediğidir. Mesajın biçimi kanala bağlıdır.
DECODING – mesajın yorumlanması veya çözümlenmesi – Alıcının
düşünce işleminin teknik terimidir.
Kodlama
ALICI – Mesajın nesnesi – Alıcılar mesajları kendi deneyimlerinin
ışığında yorumlarlar.
Gönderici
GERİBİLDİRİM – mesajdır – Alıcının tepkisi için kanal sağlar ki
gönderici mesajının alındığını ve niyetin doğru alınıp alınmadığına karar
verir.
Çözümleme
GÜRÜLTÜ – mesajın niyetini bozan faktörler – İletişimin her anında
Gürültü
gürültü oluşur.Gürültü
İletişim Yolu ile;
Çözümleme
Mesaj
(Kaynak)
Alıcı
KANAL
Geribildirim
Kodlama
Gürültü
Gürültü
Birbirimizi anlamaya,
Sevmeyi Öğrenmeye,
İlişkileri başlatmaya
ve sonlandırmaya,
Kendimiz hakkında daha fazla bilgi edinmeye,
Başkalarının bizi nasıl algıladıklarını öğrenmeye
başlarız.
Komik mi?
Duygusal mı?
YOKSA
YOKSA
Saf mı?
Sulu Gözlü mü?
Gibi sorulara yanıtlar bulmaya çalışırız.
Zeki mı?
YOKSA
Dahi mi?
İletişimimi Nasıl
Geliştirebilirim?
İletişim becerisi, insanlara doğuştan verilen bir yetenek değildir.
Öğrenilebilir ve Geliştirilebilir Becerilerdir.
İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN
TEMEL İLKELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Susun
Konuşanı rahatlatın
Dinlemek istediğinizi gösterin
Dikkat dağıtıcı öğeleri uzaklaştırın
Karşınızdaki kişiye empati gösterin
Zaman tanıyın
Öfke ve olumsuz duygularınızı kontrol edin
Soru sorun
Yargılayıcı olmayın
PASİF DAVRANIŞ
DAVRANIŞ BİÇİMLERİ
İletişim sırasında duygu, düşünce, istek ve
ilgiler değişik davranış biçimleri ile ifade edilir.
Bu davranış biçimleri dört grupta incelenir:
–
–
–
–
Pasif Davranış
Saldırgan Davranış
Manüplatif Davranış
Atılgan Davranış
• Kişiler duygu ve düşüncelerini
ifade etmezler
• Benlik saygıları düşüktür
• Kaygılıdır
• Suçluluk ve öfke duygusu
yaşarlar
• Kişinin verdiği mesaj: “BEN
ÖNEMLİ DEĞİLİM, SEN
ÖNEMLİSİN” şeklindedir.
SALDIRGAN DAVRANIŞ
• Diğer kişileri aşağılar,saygı
göstermezler
• Başkalarının duygu ve
düşünceleri ile
ilgilenmezler
Kişinin verdiği mesaj: “SEN
ÖNEMLİ DEĞİLSİN , BEN
ÖNEMLİYİM” şeklindedir.
MANÜPLATİF DAVRANIŞ
•
•
•
•
Pasif görünür ama saldırgan davranırlar
Dürüst olmazlar ve imalı konuşurlar
Karşı tarafı suçlu hissettirirler
Kişinin verdiği mesaj: “ BEN ÖNEMLİ
DEĞİLİM, SEN DE ÖNEMLİ
DEĞİLSİN,ÖNEMLİ OLAN ÇIKAR”
şeklindedir.
ATILGAN DAVRANIŞ
• Kişi, kendisinin ve başkalarının haklarına
saygılıdır
• Kendisine olan güveni ve benlik saygısı
yüksektir
• Başkalarının duygu ve düşünceleri ile
ilgilenir
• Kişinin verdiği mesaj: “ BEN ÖNEMLİYİM,
SEN DE ÖNEMLİSİN” şeklindedir.
SAĞLIKLI İLETİŞİMİN
ÖN KOŞULLARI
Doğallık
Kabul etme\ saygı
Empati
HANGİ DAVRANIŞLAR ATILGAN
DAVRANIŞLARDIR?
• Olumlu ve olumsuz duygu ve düşüncelerini
ifade edebilen
• Hayır diyebilen
• İstekte bulunabilen
• Kendisi hakkında olumlu düşünen ve ifade
edebilen
• İletişimi başlatabilen,sürdürebilen ve sona
erdirebilen
Doğallık
Kişinin açık ve dürüst olmasıdır.
Yerli yersiz sevgi gösterilerinde
bulunmak, yerli yersiz iltifatlarda
bulunmak iticilik oluşturur.
“ Ayıya dayı demek”
“Al gülüm ver gülüm” sözleri bu
durumu özetler
Kabul etme\ saygı
EMPATİ
 Kişilerin birbirlerinin kişiliğine saygı
duymasıdır.
Bir insanın kişiliğine saygı duymak, onu
kendine özgü nitelikleriyle kabul
etmektir.
Kişilerarasında çıkan çatışmaların çoğu
kişilerin, birbirlerinin bu yönünü kabul
etmemesinden kaynaklanır.
Herkesin karşı tarafa kendi fikrini
dayatması çatışma yaratır.
Kendimizi karşımızdakinin yerine
koyma, çok yönlü bakış açısı
gerektirir. Açık iletişim becerisine
sahip olmak gerekir.
Bir insanın kendisini, karşısındakinin
yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla
bakması, o kişinin duygu ve düşüncelerini
doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu
durumu ona iletmesi sürecine EMPATİ denir.
SİZCE;
•
•
•
İnşaat Mühendisi Olarak;
Nasıl Empati Kurabiliriz?
Kimlerle?
Neden?
Download