buradan

advertisement
HAZIRLAYANLAR
NAZLI AKAR
FATMA ÖCAL
NEZİHE UYSAL
FATMA ÇOBAN
20100907005
20100907014
20100907026
20100907051
SINIF İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM
İLETİŞİM NEDİR?
Bireylerin bilgi, duygu
ve düşüncelerini birlikte
paylaştığı bir süreçtir.
Bu süreç sadece sözlü ve
yazılı ifadeleri değil, aynı
zamanda iletilen mesaja
katkıda bulunan vücut
dilini ve kişisel tavırları da
içermektedir.
İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
İletişimde ilk izlenim önemlidir.
 Bireylerden biri hazır değilse, iletişim
sağlanamaz.
 İletişim kişiye değil kişiyle yapılır.
 İletişimin temel özelliği, anlayarak kavramaktır.
 İletişimde sözcükler, eller, gözler, bakış, duruş
gibi öğeler önemli rol oynar.

İLETİŞİM SÜRECİ
Gönderici
Mesaj
Kanal
Dönüt
Alıcı
Gönderici, mesajı karşı tarafa
gönderen kişidir.
Gönderici kelimeler, vücut dili,
resimler vs. gibi yollarla fikirleri
kodlar ya da sembolize eder. Duygu
ve düşünceler yüz yüze görüşme
dışında radyo, tv, bilgisayar, telefon
gibi kanallarla da iletilir.
Mesaj, Bir yaşantıya ait duygu ve
düşüncenin kodlanarak sözlü, sözsüz
veya yazılı bir anlatımla alıcı kişiye
ulaşmasını sağlayan sembollere
mesaj denir.
Kanal,mesajın sunuluş biçimidir.
Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan
araç-gereç, yöntem ve tekniklerdir.
Alıcı ise kendine gönderilen kodlanmış
ya da sembolize edilmiş mesajı
çözmeye çalışır ve göndericiye dönüt
gönderir.
Dönüt,duygu ve düşüncelerin
karşı tarafa doğru ve
istenildiği gibi iletip iletilmediği
konusunda bilgi verir.
Öğretme-Öğrenme Süreci ile İletişim Süreci
Arasındaki Benzerlik
 Öğretmen
(Kaynak)
 Öğretim İçeriği
(Mesaj)
 Öğretim araç ve yöntemleri
(Kanal)
 Öğrenci
(Alıcı)
 Öğrenme Tepkileri
(Dönüt)
İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı
İLETİŞİM SÜRECİ VE YAŞANTI ALANI
YAŞANTI KONİSİ (DALE)
YAŞANTI KONISININ DAYANDIĞI
BILIMSEL ILKELER...
 Öğrenme
işlemine katılan duyu
organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o
kadar iyi öğrenir ve geç unuturuz.
 En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi
kendimize yaparak öğrendiğimiz
şeylerdir.
 Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu
gözlerimizin yardımı ile öğrenebiliriz.
 En iyi öğretim, somuttan soyuta ve
basitten karmaşığa doğru giden
öğretimdir.
YAŞANTI KONISININ BULGULARINA
GÖRE INSANLAR ÖĞRENDIKLERININ...
 1%
 2%
 4%
 10%
 83%
TATMA
DOKUNMA
KOKLAMA
DUYMA
GÖRME
ÖĞRENME
BELLI BIR ZAMAN SÜRESI
IÇERISINDE INSANLAR…
 10%
 20%
 30%
 50%
 70%
 90%
OKUMA
DUYMA
GÖRME
DUYMA & GÖRME
SÖYLEME
YAPMA
Akılda
Tutma
İLETİŞİMİ ENGELLEYEN
FAKTÖRLER













Ortak yaşantının olmaması
Dile ait engeller
Sembol ile anlatılan konu arasındaki çelişki
Semantik Engeller(Anlamların karıştırılması)
Savunma Mekanizmaları
Algının sınırlı oluşu Sözcüklere boğulma
Psikolojik engeller
Çevresel/Fiziksel faktörler
Statü
Uyutma
Hiyerarşi
Sınırlama
Uyuşmazlık
İletişim Türleri
Sözsüz
İletişim
Sözlü
İletişim
Yazılı
İletişim
1.SÖZSÜZ İLETİŞİM
Sosyal psikologların uzun yıllar sürdürdükleri
çok sayıda araştırmanın sonucuna göre
insanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları
ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90
oranındadır.
 İnsanlar arası iletişimi kuvvetlendiren en önemli
etmenlerden birisi de sözel iletişimi destekleyen
sözsüz mesajlardır.

Çevrede Olumlu İzlenim Yaratacak
Beden Dili Özellikleri
• Göz İlişkisi
• Yüz İfadesi
• Baş Hareketleri
• Jestler
• Beden Duruşu
• Yakınlık
• Yöneliş
• Bedensel Temas
• Dış Görünüş
2.SÖZLÜ İLETİŞİM
• Sözlü iletişim, karşılıklı olarak konuşma ve dinleme
etkinliklerini kapsar.
• Sözlü iletişimin başarısı, konuşan ve dinleyen
arasında ortaklaşa bir temele dayanır.
• Sözlü iletişim, her zaman konuşan ve dinleyen
arasında bilgi, beceri, tutum ve davranış açısından
etkileşim olmasını gerektirir.
“Söz ola kese savaşı,
 Söz ola kestire başı
 Söz ola ağulu aşı
 Bal ile yağ ede bir söz.”
Yunus EMRE

3.YAZILI İLETİŞİM
Mesajı, katılımcıların
anlayabileceği ortak
simgeler aracılığı ile (tahta,
slayt vb.) iletmemizdir.
Burada iletişim aracı
yazıdır.
 İçerik, destek
materyaller ve ortamlarla
sunulur.

Etkili iletişim
kurabilmek için
• Ne söyleyeceğimizi bilmek,
• Ne zaman ve nerede söylemenin
uygun olacağına karar vermek,
• En iyi nasıl söyleneceğini düşünmek,
• İfadelerimizde emir verme olmamalı bu
iletişimi keser,
• Akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle
göz kontağı kurarak
konuşabilmek,
• konunun anlaşılmış olduğunu görmek
Bir öğretmenin
sınıfını etkili
yönetebilmesi için
öğrencileriyle sağlıklı
bir iletişim kurması
gerekmektedir.
Gordon’a göre etkili dinleme becerisini kazanan
öğretmenler, öğrencilerin düşünme, tartışma, soru
sorma ve araştırmada kendilerini özgür hissedecekleri
bir ortam yaratarak, öğrenmeyi
kolaylaştırmaktadırlar.
Rosenfeld derse hazırlıklı gelen öğretmenlerin
yüz ifadeleri, konuşmadaki etkinlikleri, gülümseme
biçimleri, jest ve mimikleri gibi davranışlarının derse
hazırlıksız gelen öğretmenlerin aynı davranışlarına
oranla yaklaşık iki kat daha etkili olduğu
bulunmuştur. Öğretmenlerin başvurduğu iletişim
biçiminin %80i beden diline dayanmaktadır.
Etkili olmanın en önemli parçası
öğrenciye kendimizi sevdirmektir.
İletişimde önemli
olan kişilere ve
olaylara kuş bakışı
bakabilmektir.
AMA KUŞ GİBİ
BAKMAMAK
KOŞULUYLA….
Daha iyi bir öğretmen-öğrenci
iletişimi sağlamak için;
Öğretmen ulaşılabilir, tutarlı ve
bağışlayıcı olmalıdır.
Öğrencilere, yüksek ama ulaşılabilir
hedefler, beklentiler göstermelidir.
Tüm öğrenciler için kaygılanmalıdır;
öğrenciler arasında ayrım yapmaktan
kaçınmalıdır.
Çok fazla övgü yapmaktan veya kusur
bulmaktan kaçınmalıdır.
Öğrencilerden, yaptığı dersle ilgili geri
bildirimler istemelidir.
Öğrencilerle resmi ilişkilerin dışında da ilişki
kurabilmelidir.
Ve
en önemlisi her
öğrencinin farklı bakış
açısı olduğunu
unutmayın!!!!
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Öğrenciler bazen olumsuz
tutumlar geliştirebilirler.
Bunları en aza indirgemek
için öğretmen öğrencilerine
arkadaşça yaklaşmalı ve
onların öz saygı ve
özgüvenlerini artırmak için
sınıf içerisinde sorumluluk
alarak öğrenmelerini
sağlamalıdır.
Kes şunu!Sen
tam bir baş
belasısın!
Kolumun
çekiştirilmesinden hiç
hoşlanmıyorum.
Çok kabasın!Her zaman
sözümü kesiyorsun.
Bir şey söylemeye başlayıp da
bir türlü sonunu
getiremememden rahatsız
oluyorum.
Pasta tüm arkadaşlarınla
birlikte eşit olarak
paylaşılacaktı.Kendini
frenleyebilmeni beklerdim.
Beni
maça
götürmek
zorunda
sın
Bu tarzda
konuşman
hoşuma
gitmiyor.Başka
bir şekilde
sorabilir misin?
Bu yeni tren yollarını,
üstüne basılmış ve
eğrilmiş olarak görmek
beni rahatsız
ediyor.Kullanılmadıkları
zamanlarda yerine
koymanı isterim.
Bu hiç hoşuma
gitmedi.Duyguların
ne kadar yoğun
olursa
olsun,yenildiğinde
sportmence
davranmanı isterim.
EVERTSON, EMMER VE WORSHAM’A GÖRE
SORUN YARATAN ÖĞRENCİLERİN OLUMSUZ
DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRMEK YA DA
OLUMLUYA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN
ÖĞRETMENLERİN AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM
BECERİLERİNE SAHİP OLMALARI GEREKİR:
Olumlu Kararlılık
Empatik Yaklaşım
Problem Çözme
OLUMLU KARARLILIK
Kararlılık,bir görüşü
sonuna kadar ödün
vermeden istikrarlı bir
şekilde savunmak ve o
görüş üzerinde ısrarını
devam ettirmek olarak
tanımlanabilir.
Sınıf yönetimi açısından
bakıldığında olumlu
kararlılık öğretmenin
kendine olan güvenini
ifade etmektedir.
Bir öğretmen sınıf içerisinde kararlı bir
davranış göstermeli ve kendi becerilerine
güvenmeli. Kararlı olmayan ve de kendine
güvenmeyen bir öğretmen bir grup öğrenci
karşısında bocalama, heyecanlanma,
konuşamama ya da öğrencilerle göz
temasında bulunamama gibi davranışlar
sergileyebilir.
EMPATIK YAKLAŞIM
Öğretmen kendini
öğrencisinin yerine koyup
onun duygularını,içinde
bulunduğu durumu daha iyi
kavrar ve ona göre davranır.
PROBLEM ÇÖZME
Kişilerarası ortaya
çıkan çatışmaların
ortadan
kaldırılmasında
izlenen bir süreçtir.
Marzano ve Pickering öğretmen-öğrenci
arasında olumlu ve eşitliğe dayalı bir ilişkinin
geliştirilmesinde aşağıdaki önerileri
getirmektedir:
-Öğretmen sınıftaki tüm öğrencilerle göz
temasında bulunmalı ve sınıfın her
köşesinde dolaşmalıdır.
-Ders sırasında öğretmen bilinçli bir
şekilde tüm öğrencilerin yanına
yaklaşmalıdır. Sınıfın oturma düzeni buna
imkan verecek şekilde düzenlenmelidir.
-Öğretmen sınıfta öğrencilerin ortaya
koyduğu fikirleri sahiplenmelerine yardımcı
olmalıdır.
-Sınıf tartışmalarına tüm
öğrencilerin katılımını
teşvik etmelidir. Öğretmen
sadece sınıfta konuşan
öğrencilere değil,
konuşmayan öğrencilere de
seslenmeli ve onların derse
katılımını sağlamalıdır.
-Öğretmen bir soru
sorduğu zaman onlara
cevaplamaları için süre
tanımalıdır.
KONU
BİTTİ….
Download