PowerPoint Sunusu - BİSMİL

advertisement
ETKİLİ İLETİŞİM
İLETİŞİM BECERİLERİ
• Sunu İçeriği
–İletişim nedir
–İletişimin temelleri
–Dinleme
–Empati
–Beden Dili
İLETİŞİM NEDİR
• İletişim nedir?
–Bir gönderici tarafından alıcıya iletilen
ve alıcının davranışlarını bilinçli bir
niyetle etkileyen sözlü veya sözsüz
mesajlardır.
İLETİŞİMİN TEMELLERİ
• İletişim becerilerinin kazanılması kişiler
arasında sorunsuz, çözümleyici ve etkili bir
iletişimin gerçekleşmesini sağlar.
• Bireyin çevresindekilerle iletişimininilişkilerinin niteliği; o bireyin yaşamının
kalitesini belirler.
İLETİŞİMİN TEMELLERİ
• İletişim kurmamak olanaksızdır
• İletişimdeki mesajlar dizisinin kendi başına
bir anlamı ve önemi vardır
• Mesajlar sözlü ve sözsüz olarak iki tiptir
• İletişim kuran kişilerin; yaş, cinsiyet, sosyal
konum, fizyolojik ve psikolojik özellikleri
açısından eşit ya da farklı düzeylerde olması
iletişimin dinamiğini değiştirir.
İLETİŞİMİN TEMELLERİ
İLETİŞİMİN TEMELLERİ
İLETİŞİMİN TEMELLERİ
1-Farkına varma
2-Selamlaşma
3-Hitap etme
4-Dinleme
5-Konuşma
6-Kişisel alan
7-Beden dili
FARKINA VARMA
Farkına varmamız için üç şeye gereksinim vardır:
Yeni uyarıyı önceden var olan şemalarla
bağdaştırmak, tanımlamak gerekir.
Yeni uyarı karşısında duygusal bir yaşantı
geçirmek gerekir.
Yeni uyarıcı ile iletişim kurma isteği duymak
gerekir.
SELAMLAŞMA
• Selamlaşma bütün
toplumların, dinlerin ve
her çeşit görgü
sisteminin içinde yer
alan evrensel bir dildir
ve selamlaşmanın
toplumdaki anlamı;
saygı, sevgi, alçak
gönüllülük ve inceliktir.
HİTAP
• Hitap ve konuşma şekli; kişinin kültür
yapısını, görgüsünü, karakterini yansıtır.
Hitap ve konuşma bir kültür, bilgi, zeka,
görgü meselesidir.
HİTAP
• Hitapta kullandığımız kelime,
karşımızdakine verdiğimiz değer,
duyduğumuz saygı ve sevgiyi yansıtır.
Karşımızdakine gereken değeri
verdiğimiz oranda sayılırız, seviliriz. Bu
da kişilerle olan iletişimimizi
kolaylaştırır.
KİŞİSEL ALAN
• Kişinin yaşadığı toplumun kültürüne, kendi
sosyal düzeyi, yaşı vb. kişisel özelliklerine
bağlı olarak vücudunun uzantısıymış gibi
varsayılıp, çevresinde oluşturulan boş alandır.
. Kişiler arası mesafe ortalama 80 cm’dir. Etkili
iletişimi için çok yakın (tehdit) olmaktan ve çok
uzak olmaktan (önemsememek) kaçınmak
gerekir.
KİŞİSEL ALAN
KONUŞMA
“İnsanda dilince değişir kader,
Ya yurda baş olur, ya başı gider.”
Kutadgu Bilig
• İletişimin en önemli araçlarından biri
konuşmadır. Sözsüz iletişim öğelerinin
(beden dili) ilk etkisinden hemen sonra
konuşmayla ilgili öğelerin etkisi algılanır.
ETKİLİ KONUŞMANIN GEREKLİLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uygun bir giriş,
Uygun zaman,
Uygun kelimeler,
Düzgün cümleler,
Sesin iyi kullanılması,
Eleştirileri kişileştirmemek,
“Sen dili” yerine “Ben dili” kullanmak,
Empati yapabilmek,
Israrcı olmamak.
ETKİLİ KONUŞMANIN GEREKLİLİKLERİ
• Söz kesmemek, nazik olmak, yapıcı olmak,
• Göz iletişimi kurmak,
• Önceden düşünüp hazırlanmak, konuya
hakim olmak,
• Konuşurken sinirlerimizi kontrol altında
tutabilmek,
• Kritik durumlarda susmasını bilmek
SEN DİLİ VE BEN DİLİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SEN DİLİ
Kişiyi suçlayıcıdır,
Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir,
Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir,
Kişi kendisini anlaşılmamış ve suçlanmış hisseder,
Kızgınlığın nedeninin anlaşılmasını engeller,
Kişiyi kırar ,
Kişinin direnmesine neden olur.
Kişiyi kızdırır.
BEN DİLİ
•
•
•
•
•
•
•
Suçlayıcı değildir,
Kişiye değil davranışa yöneliktir,
Kişiyi konuşmaya teşvik eder,
Kızgınlığın nedeninin anlaşılmasını sağlar,
Kişiyi düşünmeye sevk eder,
Durumun değerlendirilmesi olanağı sağlar
İletişimin sürmesini destekler.
BİR BAŞKA DİL
EMPATİ
• İnsanlar arası başarılı iletişimde önemli bir yeri
olan empatinin iş yaşamındaki önemi de son
derece büyüktür.
• Empati becerisi yüksek çalışanların olduğu bir
kurumda çok daha az çatışma ve kriz durumu
yaşanır. Karşı karşıya kalınan sorunlu
durumlarda da çok daha çabuk çözüme varılır
çünkü çatışma ve kriz durumlarında empati
kurmayı başaran kişiler başkalarının ihtiyaçlarını
da göz önünde bulundurabilirler.
EMPATİ
EMPATİ
• Empati kuracak kişinin tam bir empati kurmuş
sayılabilmesi için üç aşamayı tamamlaması
gerekir. Bunlar;
• 1) kendisini karşısındakinin yerine koyması,
olaylara onun bakış açısıyla bakması.
• 2) Karşısındaki kişinin düşüncelerini ve
duygularını doğru şekilde anlaması
• 3)Kurduğu empatik bağı karşısındakine
yansıtmasıdır.
EMPATİ
EMPATİ
• Kurumlarda, gerek çalışanların kendi
aralarında gerekse ast üst ilişkilerinde
verimliliği arttırmak için empatik iletişimi
tutum haline getirmekte fayda vardır.
• Bireyler arası ilişkilerde gerçek anlamda
insana değer vermeyi, saygıyı ve empatiyi
merkezine alan bir iletişim tutumunun
kurulabildiği kurumlarda birçok sorun ve
kurum içi iletişim çatışması kolayca çözüm
bulacaktır.
DİNLEME
• ETKİLİ DİNLEME
• Sessizlik (söz kesmeden)
• Anlatılmak istenenin ne olduğunu
anlamaya çalışmak,
• Anlatılanın altında yatan duyguyu
anlamaya çalışmak,
• Koşulsuz kabulle dinlemek,
DİNLEME
•
•
•
•
•
Konuşanın yüzüne doğru bakmak,
Beden olarak ona yönelmek,
Gözle iyi bir ilişki kurmak,
Konuşana doğru eğik durmak,
Dinlerken rahat olmak gerekir.
DİNLEME
•
•
•
•
•
DİNLEDİĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN:
Anlatılanların basit bir tekrarı,
Anlatılanların duyulduğuna ilişkin bir mesaj,
Anlatılanları özetleme,
Duyguları dile getirme
ETKİN DİNLEMENİN
FAYDALARI
• Kişi kendini dinleyen kişiye yakın hisseder.
• Sorununu ilk baştaki kadar önemli
görmeyebilir.
• Sorununu rahatlıkla dile getirdiği için, çözüm
yollarını da daha rahat düşünebilir.
• Konuşması sırası değiştiğinde dinlenen etkin
dinleme pozisyonuna geçer.
BEDEN DİLİ
• Yapılan araştırmalara göre iletişimde
kelimelerin etkisi % 7-10,
• ses tonu ve konuşma şeklinin etkisi % 30 – 40,
• beden dilinin etkisi % 55 – 60’dır.
BEDEN DİLİ
BEDEN DİLİ
• Duruş ve dış görünüş
Mekandaki konum
Vücut şekli
Kişiler arası mesafe
Giyim
Aksesuarlar
• Beden hareketleri
• Göz iletişimi
• Konuşma ile ilgili ögeler
Etkili Beden Hareketleri İçin
Kaçınılması Gereken Davranışlar :
•
•
•
•
•
•
•
•
Aşırı göz temasında bulunmak,
Ayakta isek hızlı hızlı ya da çok fazla yürümek,
Sürekli sabit durmak,
Fazlaca rahat hareketlerde bulunmak,
Duvara veya masaya yaslanmak,
Ayakları çaprazlamak,
Kolları önde veya arkada bağlamak.
Konuşurken başı geriye atmak, saçları geriye atmak
Konuşurken gözleri kapamak,
Gözlüğü elde sallamak,
Dudakları büzmek
İLETİŞİM ENGELLERİ
•
•
•
•
•
•
Çözüm Üretici Olarak Kullanılanlar:
Emretme, yönetme
Uyarma, tehdit etme, ahlak dersi verme
Öğüt verme, fikir verme
Mantık yoluyla inandırma
Araştırma, sorgulama
İLETİŞİM ENGELLERİ
Yargılayıcı olarak kullanılanlar:
Eleştirme, suçlama
Ad takma, gülünç duruma
düşürme
Tahlil etme teşhis, tanı koyma
İLETİŞİM EGELLERİ
Sorunu hafifletmek, geçiştirmek için
kullanılanlar:
Övme, görüşüne katılma
Güven verme, teselli etme
Konuyu değiştirme, işi alaya vurma
TEŞEKKÜRLER
Rehber Öğretmen ve Psikolojik
Danışman
Mehmet Emin ÖNGÜN
Download