Uploaded by User11681

Asitlerin tanimlari ve kuvvetleri A4

advertisement
KİMYA ADASI
ASİTLERİN – BAZLARIN
TANIMLARI VE
KUVVETLERİ
KİMYA ADASI
Kimya Adası
ASİTLERİN TANIMLARI
✸ Arhenius Tanımı
Sulu çözeltilere H+ iyonu veren .............................., OH– iyonu veren ise
..............................
HCl ➜
NaOH ➜
H2SO4 ➜
HNO3 ➜
H3PO4 ➜
HCOOH ƒ
CH3COOH ƒ
KOH ➜
Ca(OH)2 ➜
Fe(OH)3 ƒ
NH3 ƒ
Tesir Değerliği ➡ Asit için verdiği H+, baz için verdiği OH– sayısıdır.
Kuvvet ile ilgisi ..............................
KİMYA ADASI
www.youtube.com/kimyaadasi
✸ Bronsted - Lowry Tanımı
Suda H+ (proton) veren madde .............................., H+ (proton) alan madde
..............................
HF + H2O ƒ F– + H3O+
Eşlenik (Konjuge) Asit - Baz Çiftleri
Kolay Yolu ➡ Birbirine benzeyenlerden H+ fazlası olan ..............................,
eksiği olan ..............................
KİMYA ADASI
Kimya Adası
ÖRNEK
HCN + H2O ƒ CN– + H3O+
I
HAsO4–2 + H2O ƒ H2AsO4– + OH–
II
III
Yukarıdaki asit-baz tepkimelerinde numaralandırılmış
aşağıdakilerden hangisinde doğru sınıflandırılmıştır?
I
II
III
A)
Baz
Asit
Baz
B)
Baz
Baz
Asit
C)
Baz
Asit
Asit
D)
Asit
Baz
Baz
E)
Asit
Asit
Baz
KİMYA ADASI
www.youtube.com/kimyaadasi
türler
ÖRNEK
Aşağıdaki maddelerden hangisinin konjuge bazı karşısında yanlış
verilmiştir?
Madde
Konjuge bazı
A)
NH3
NH4+
B)
HCl
Cl–
C)
H3O+
H2O
D)
CH3NH2
E)
H2O
CH3NH–
OH–
KİMYA ADASI
Kimya Adası
ÖRNEK
H2X + H2O ƒ HX– + H3O+
HX– + H2O ƒ X–2 + H3O+
Yukarıda verilen tepkimelere göre,
I. HX– ile X–2 eşlenik asit - baz çiftidir.
II. H2O baz özelliği gösterir.
III. HX–, amfoterdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
KİMYA ADASI
www.youtube.com/kimyaadasi
ASİT VE BAZLARIN KUVVETİ
Asit ve Baz
................. Asitler ve Bazlar
Suda % 100 ..................
HCl ➜
1 Molar
Kuvvetli Asit Örnekleri
................. Asitler ve Bazlar
Suda % 100 ..................
HF ƒ
1 Molar
HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 ...
HF, H2S, HCOOH, CH3COOH ...
Zayıf Asit Örnekleri
Kuvvetli Baz Örnekleri
NaOH, LiOH, KOH, Ca(OH)2 ...
NH3, CH3NH2 ...
Zayıf Baz Örnekleri
KİMYA ADASI
Kimya Adası
1) Asitlerin asitlik sabiti Ka, bazların ise bazlık sabiti Kb
değerleri vardır.
Ka değeri büyük olan daha ........................... asittir. Aynı şekilde
Kb değeri büyük olan baz daha ........................... bazdır.
Ka
H2SO4
HI
103
109
Kuvvetlilik Sırası ➡
KİMYA ADASI
www.youtube.com/kimyaadasi
2) Halojen Asitlerin Kuvveti
7A grubu elementleri ......................... olarak bilinir Hidrojenli
bileşikleri .........................
Gruptan aşağı inildikçe atomların çapı ...........................
ve H'nin ayrılması ........................... bu yüzden asitlik
...........................
F
Cl
Br
I
Kuvvetlilik Sıralaması ➡
Eşlenik Bazın Sıralaması ➡
KİMYA ADASI
Kimya Adası
3) Oksiasitlerin Asitlik Kuvveti
➡ Merkez atomu ametal olan, hidrojenin oksijene, oksijenin de
merkez atoma bağlı olduğu asitlere oksiasitler denir.
➡ H
ve
O
sayısı
aynı
olan
oksiasitlerde
merkez
atomun
elektronegatifliği arttıkça asitlik .........................
HClO
HBrO
HIO
➡ Aynı cins halojen içeren bileşiklerde ise oksijen sayısı arttıkça
merkez atomun yükseltgenme basamağı ......................, bunun
sonucunda H daha ...................... verilir ve asitlik ......................
HClO
HClO2
HClO3
KİMYA ADASI
www.youtube.com/kimyaadasi
HClO4
4) Oksitlerin Asitliği ve Bazlığı
Oksit
Elementlerin oksijenli bileşiğidir.
H2O , CaO , N2O5 , CO , CO2 ...
Asidik Oksit
Nötr Oksit
Bazik Oksit
Amfoter Oksit
Amfoter metallerin oksijenli bileşikleridir.
KİMYA ADASI
Kimya Adası
1
2
4
3
1 ve 2 yönüne gidildikçe oksitin bazlığı ..........................
3 ve 4 yönüne gidildikçe oksitin asitliği ..........................
a) K2O , Na2O , MgO , Al2O3 bileşiklerinin bazlığını karşılaştıralım.
b) Cl2O7 ve Br2O7 bileşiklerinin asitliğini karşılaştıralım.
KİMYA ADASI
www.youtube.com/kimyaadasi
5) Organik Asitlerin Kuvveti
➡ Yapısında –COOH bulunduran bileşiklere .............................. denir.
➡ Bu asitlerde karboksil sayısı arttıkça asitlik .............................., C sayısı
arttıkça asitlik ..............................
I.
C2H5COOH
II. CH3COOH
III. HCOOH
Asitliklerini kıyaslayalım.
IV. COOH
COOH
KİMYA ADASI
Kimya Adası
6) Bazlarda Kuvvetlilik
(K: 19, Na:11, Mg:12, Al: 13)
Periyodik cetvelde sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe
hidroksitli bileşiklerin bazlığı artar.
KOH
NaOH
Mg(OH)2
KİMYA ADASI
www.youtube.com/kimyaadasi
Al(OH)3
ÖRNEK
1. HClO
2. HClO2
3. HClO3
Yukarıda verilen asitler ve kuvvetleri ile ilgili;
I.
Asitlik kuvveti 1 > 2 > 3’tür.
II. Sulu çözeltilerinde OH– iyonu bulunmaz.
III. Sulu çözeltileri elektrolittir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
KİMYA ADASI
Kimya Adası
ÖRNEK
I.
Bir baz ne kadar zayıf ise eşleniği olan asit o kadar kuvvetlidir.
II. Bir bazın kuvvetliliği iyonlaşma yüzdesi ile doğru orantılıdır.
III. Bir asidin iyonlaşma yüzdesi ne kadar az ise konjuge bazı o kadar
kuvvetlidir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
KİMYA ADASI
www.youtube.com/kimyaadasi
ÖRNEK
1 M HX ile 10 M HY sulu çözeltilerinde H+ iyonları derişimi 0,1 M
olduğuna göre,
I.
İkisi de zayıf asittir.
II. HX, HY’den daha kuvvetlidir.
III. X– nin bazlık kuvveti Y– ninkinden fazladır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
KİMYA ADASI
Kimya Adası
ÖRNEK
SO42–(suda) + H2O(s) ƒ HSO–4(suda) + OH–(suda)
tepkimesi ile ilgili;
I. Asit-baz tepkimesidir.
II. HSO–4 ve H2O birbirinin konjuge asit-baz çiftidir.
III. H2O proton vermiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
KİMYA ADASI
www.youtube.com/kimyaadasi
Download