kimyager tc millî eğitim baka

advertisement
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
KİTAPÇIK TÜRÜ
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
A
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
13. GRUP: KİMYAGER
28 ARALIK 2008
Adayın Adı ve Soyadı
Aday Numarası (T.C. Kimlik No)
Saat:10.00
:
:
DİKKAT:1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon
sorumlularına başvurunuz.
2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav
başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem
kullanmayınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık
türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
A
B
C
D
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1.Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 70 dakikadır.
2.Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3.Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
4.Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için
kullanabilirsiniz.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim.
Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması
veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve
kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
A
KİMYAGER
1. Aşağıdakilerden hangisi Ana Hizmet Birimi-
6. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğinin
dir?
görevlerinden değildir?
A) Personel Genel Müdürlüğü
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
D) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
A) Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek
B) Kredi ihtiyacı, plasmanı ve uygulamaları konusunda çalışmalar yapmak
C) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında
almak
D) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki
konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek
2. Bitkilerde ve hayvanlarda gen kaynaklarının
toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi
hangi kuruluşça sağlanmaktadır?
A) Strateji Geliştirme Başkanlığı
B) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
C) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
D) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
7. Bakanlığımızla ilgili basında çıkan haberleri
takip etmek ve Bakanı bilgilendirmek hangi
birimin görevidir?
A) Yayın Dairesi
B) Bakanlık Müşavirliği
C) Özel Kalem Müdürlüğü
D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
3. Aşağıdakilerden Hangisi Toprak Mahsulleri
Ofisinin faaliyet konusuna giren ürünlerden
değildir?
A) Buğday
C) Haşhaş
B) Çay
D) Mısır
8. Teftiş Kurulu hangi makama bağlı olarak çalışır?
4. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü aşağı-
A)
B)
C)
D)
daki hizmetlerden hangisini yürütmez?
A) Balık yetiştiriciliği
B) Hayvan sağlığı ve koruma
C) Gıda tescil ruhsatlandırma ve denetim
D) Veteriner ve Zirai ilaç ruhsatlandırma
Bakan
Müsteşar Müsteşar Yardımcısı
Personel Genel Müdürü
9. Bakanlığımızın yayın organı olan derginin adı
nedir?
5. Aşağıdakilerden hangisi Koruma ve Kontrol
A) Köyden Kente
C) Türktarım
Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
B) Hasad
D) Tarımın Kalemi
10. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile ilgili iş
A) Çiftçi kooperatiflerini denetlemek
B) Üreticilere bitkisel hastalık ve haşerelere
karşı mücadele işlerinde gerekli teknik bilgiyi
vermek
C) Bitkisel üretime zarar veren hastalıklara ve
zararlılara karşı yıllık mücadele programları
hazırlamak
D) Yurt içinde ticari amaçla sevki yapılan bitkisel
üretim materyalini hastalık ve haşere yönünden kontrol ve denetimini yapmak
ve işlemlerin yürütüldüğü Bakanlığımız birimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
B) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
C) Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü
D) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
11. Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olarak
faaliyet gösteren Tarım İl Müdürlüklerinde
aşağıdaki müdürlüklerden hangisi bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
2
Destekleme Şube Müdürlüğü
Çayır ve Mera Şube Müdürlüğü
Bitki Koruma Şube Müdürlüğü
Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü
A
KİMYAGER
12. 1163 sayılı Kanun aşağıdakilerden hangisidir?
17. Toprağın doğal ve yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli kalkınma
ilkesine uygun olarak, planlı arazi kullanımını
sağlayacak usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan Kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mera Kanunu
B) Tarım Kanunu
C) Kooperatifler Kanunu
D) Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu
A) 4342 sayılı Mera Kanunu
B) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
C) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu
D) 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin
Aşılattırılması Hakkında Kanun
13. Aşağıdakilerden hangisi Tarım İl Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz?
A) Köye yol ve su götürmek
B) Bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele etmek
C) Hayvan sağlığı ve karantina ile ilgili tedbirleri
almak
D) Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin kuruluşlarını gerçekleştirmek
18. Aşağıdakilerden hangisi 441 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Tarımsal Üretim ve
Geliştirme Genel Müdürlüğüne verilmiş görevlerden değildir?
14. TAR-GEL projesinde çalışan sözleşmeli personelin (Tarım danışmanı) bağlı olduğu Genel
Müdürlük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gıda kontrolü yapmak
B) Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerinin uygulanmasını sağlamak
C) Tarımsal girdilerin teminine yönelik tedbirleri
almak ve koordinasyonu sağlamak
D) Üretim kaynaklarının yönetimini, tarımsal
projelerin hazırlanmasını ve desteklenmesini
sağlamak
A) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
B) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
C) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
D) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
19. Ülkemizdeki mevcut gıda üreten işyerlerinin
15. 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye
üretim, tescil ve sicile kayıt işlemleri Koruma
ve Kontrol Genel Müdürlüğünün hangi Daire
Başkanlığınca yürütülmektedir?
göre aşağıdakilerden hangisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşudur?
A) Teftiş Kurulu Başkanlığı
B) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
C) Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü
D) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
A) Su Ürünleri Hizmetleri Daire Başkanlığı
B) Koordinasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı
C) Çevre ve Doğal Afet Hizmetleri Daire Başkanlığı
D) Yem ve Gıda Tescil Hizmetleri Daire Başkanlığı
16. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü hangi Bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir?
20. 5179 sayılı Kanun’a göre gıda maddelerinin
asgari kalite ve hijyen kriterlerinin, katkı maddelerinin ve etiketleme ile ilgili kuralların belirlendiği mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre ve Orman Bakanlığı
B) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
A) Patates Kanseri ile Mücadele Hakkında Tebliğ
B) Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğler
C) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
D) Küspe Normları Tebliği
21. Aşağıdaki elementlerden hangisi ametaldir?
A) Ca
3
B) Mg
C) S
D) K
A
KİMYAGER
22. Co ve CO maddeleri ile ilgili aşağıdaki
32. C3H8 + 5O2 → 3CO2 + XH2O tepkimesinde X’in
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
değeri nedir?
Co bir element, CO ise bir bileşiktir.
CO bir element, Co ise bir bileşiktir.
Her ikisi de elementtir.
Her ikisi de bileşiktir.
A) 5
A) H2
B) Kütle
D) Çözünürlük
A) N2O
B) Erime Noktası
D) Hacim
C) H2SO4 + LiOH → Li2SO4 + H2O
D) Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag
36. 2H2O → 2H2 (g) + O2 (g) suyun elektroliz
tepkime denklemi göz önüne alınarak 4 mol
H2O’nun elektrolizi sonucu NŞA kaç litre H2
gazı elde edilir?
D) AlCl3
27. 196 g H2SO4 bileşiği kaç mol moleküldür?
A) 89.6
(Atom ağırlıkları: H:1, S:32, O:16)
C) 2
C) 24
D) 48
A) Yalnız I
C) I, II, III
sayısına eşittir?
B) 22.4
C) 44.8
Buna göre X kaçtır? (C:12, H:1)
A) 2
D) 67.2
31. 7 gram N bulunan Ca3N2 kaç moldür? (N:14)
A) 0.25
B) 0.50
C) 1
B) Yalnız III
D) I, II
38. NŞA 11.2 litre C4Hx gazının kütlesi 29 gramdır.
B) 6,02.1022
D) 6,02.1024
30. NŞA 3 mol O2 gazı kaç litre hacim kaplar?
A) 11.2
D) 11.2
NŞA kapalı bir kapta bulunan O2 gazı için
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
29. Aşağıdaki değerlerden hangisi Avagadro
A) 6,02.1021
C) 6,02.1023
C) 22.4
II- Hareket hâlindedir.
III- Bulunduğu kabın tüm yüzeyine eşit basınç
uygular.
bulunur? (N:14)
B) 16
B) 44.8
37. I- Bulunduğu kabı doldurur.
D) 4
28. 28 g N içeren bileşiğinde kaç gram O
A) 8 D) N2O3
B) 2Mg + Fe3+ → Mg2+ +3Fe
yöntemle bileşenlerine ayrılamaz?
B) 1
C) NO2
A) NH4Br → NH3 + Br2
26. Aşağıdaki maddelerden hangisi bir kimyasal
A) 0.5
B) NO
yük korunmuştur?
tanımlamada kullanılabilir?
C) HI
D) NO2
35. Aşağıdaki denkliklerin hangisinde kütle ve
B) Hidrojen
D) Cıva
25. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir bileşiği
B) H2O
C) O2
en zengindir?
hangisi sıvı fazda bir metaldir?
A) Cu
B) NO
34. Aşağıdaki azot oksitlerinden hangisi azotça
24. Oda koşullarında aşağıdaki elementlerden
A) Kütle
C) Sıcaklık
D) 1
belirtilen madde aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
miktarına bağlıdır?
A) Demir
C) Kobalt
C) 3
33. 4NH3+5X2 → 4NO+6H2O tepkimesinde X2 ile
23. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi madde
A) Erime noktası
C) Özhacim
B) 4
D) 2
4
B) 5
C) 8
D) 10
A
KİMYAGER
39. n mol X2 gazının ağırlığı 32 gramdır buna göre
47. Asit ve bazlar için aşağıdaki özelliklerden
hangisi ortak özelliktir?
X2 gazının mol ağırlığı kaç gramdır?
32
B) n A) 32
C) 32 n
D)
A) Sulu çözeltilerinin tadı ekşidir.
B) Sulu çözeltileri elektriği iletir.
C) Turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.
D) Mg metali ile tepkimelerinden hidrojen gazı
oluşturur.
n
16
40. Aşağıda verilen sembollerden hangisi kurşun
elementine aittir?
A) Pb
B) Cd
C) Sn D) Fe
48. Bazlar sulu çözeltiye hangi iyonu verirler?
41. Aşağıdaki elementlerden hangisi soygaz
A) H+
değildir?
A) He
B) Ne
C) Ar
C) (H3O)+
D) (NH2)-
49. I- NaCL
D) Zn
II- H2O
III- AgCl
42. Aşağıdaki hangi işlemin sonucunda nötr
atomdan negatif yüklü iyon oluşur?
A) Proton alma
C) Elektron verme
B) OH-
Aşağıdaki bileşiklerden hangileri iyonik yapılı
bileşiktir?
B) Elektron alma
D) Nötron verme
A) Yalnız I
C) I, II
43. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir doğal
radyoaktif elementin başlangıç miktarına bağlı
değildir?
B) Yalnız III
D) I, III
50. CnH2n+2 genel formülüne uygun doymuş yapılı
düz zincirli hidrokarbonlara ne ad verilir?
A) Yarılanma süresi
B) Birim zamanda yaydığı radyoaktif ışınlar
C) Her yarılanmada bozunan madde miktarı
D) Her yarılanma sonunda kalan madde miktarı
A) Alkin
B) Alken
C) Alkan
D) Alkol
44. İki küçük çekirdeğin birleşerek daha büyük bir
çekirdek oluşturduğu çekirdek tepkimesine ne
ad verilir?
A) Yükseltgenme
C) Füzyon
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
B) Fizyon
D) Yer değiştirme
45. Aşağıdaki denkliklerden hangisinde bir
kimyasal değişim vardır?
A)
B)
C)
D)
H2O(s) + enerji → H2O(g)
2H2O(s) + enerji → 2H2(g) + O2(g)
H2O(s) → H2O(k) + enerji
H2O(s)+ enerji → H2O(g)
46. I- Sıcaklık
II- Katalizör
III- Basınç
Yukarıdakilerden hangileri kimyasal dengeye
etki eden faktörlerdir?
A) I, III C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) Yalnız I
5
CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
D
C
B
A
A
B
D
A
C
D
B
C
A
D
C
B
C
A
D
B
c
a
b
d
b
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
a
c
b
c
d
a
b
c
a
d
a
c
d
b
a
d
b
a
c
b
a
b
b
d
c
A
Download