IFGK308-çeVRE b*L*M - Bahadir Namdar, Ph.D.

advertisement
IFGK308-ÇEVRE BİLİMİ
YRD. DOÇ. DR. BAHADIR NAMDAR
23 Şubat Haftası
Kavramlar
BİYOSFER
Biyosfer: Litosfer ve hidrosferin üst
kısımlarıyla atmosferin belli bir yüksekliğe
kadar olan alt kısmını içine alan , canlılara
yaşam ortamı sağlayan küredir.
ÇEVRE
• Canlıları etkileyen çevre faktörlerine abiyotik faktörler,
• canlıların birbiriyle olan ilişkilerine biyotik faktörler denir.
EKOLOGLAR HANGİ METODLARI
KULLANIYOR?
ÜRETİCİLER
• Enerji yoksa hayati faaliyet de olmaz
• Algler, bazı bakteriler ve yeşil bitkiler
• Ototroflar
• Fotosentez ve Kemosentez
Fotosentez
Kemosentez
• 1. Demir bakterileri: Demir hidroksiti oksitleyerek enerji sağlar:
2Fe(OH)2 + O2 → H2O + Fe2O3
2. Sülfür bakterileri: H2S’yi oksitler:
H2S +3/2O2 → H2O+SO2
3. Hidrojen bakterileri: H2’yi oksitleyerek enerji sağlarlar.
H2 + O2 → H2O + 68 Kal (Enj)
• 4. Azot bakterileri, N bileşiklerini nitrifikasyon ile oksitlerler.
Nitrosomonas bakterilerinde:
• 2 NH3 + 3O2 → 2 HNO2 + 2 H2O + 158 Kal
Nitrosococus bakterilerinde:
• 2 HNO2 + O2 → 2 HNO3 + 43 Kal (enerji)
TÜKETİCİLER
• Karnivor
• Omnivor
• Herbivor
• Çürükçüller
Enerji Akışları
%0,1
%1
%10
%100
SU DÖNGÜSÜ
Su döngüsünü bozan başlıca etkenler;
• * Atık suların, temizlenmeden su kaynaklarına verilmesi,
• * Ormanların ve diğer yeşil alanların azaltılması,
• * Yeraltı sularının fazla miktarda kullanılması,
• * Hava kirliliği nedeniyle asit yağmurlarının oluşmasıdır.
Karbon Döngüsü
Azot Devri
FOSFOR DEVRİ
Download