8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

advertisement
Adı Soyadı:
Sınıfı: 8/
No:
A
201..–201.. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………. ORTAOKULU
8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce
doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi
Koyunuz.(10*1=10)
10
Puan
2- C5H12 +
O2
----- CO2
+
H 2O
Yukarıda verilen denklemi en küçük tamsayılarla
denkleştiriniz.
1.(….) Mayoz bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur.
2.(.....) Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe
elementlerin proton sayıları artar.
3. (….)Ametaller ısı ve elektriği iyi iletirler.
4. (.....)Sıvı basıncı; konulduğu kabın şekline bağlıdır.
5.(.....) Asitler bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su
oluştururlar.
6. (.....)Mg+2 ve Ca+2 iyonlarını içeren su, sert sudur.
7. (.....)Bir maddenin oksijen gazı ile tepkimeye
girmesine yanma denir.
8.(…..) Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur.
9.(…..) Bir saniyede oluşan ses dalga sayısına genlik
denir.
10.(…..) Yüksek frekanslı titreşimler kalın ses üretir.
B
Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.(10*1=10)
1.Sulu çözeltilerine ……………. iyonu veren bileşikler asittir.
2. Metal-ametal atomları arasında ………………………. bağ
oluşur.
3. 1A grubunun özel adı ………………………………..
metalleridir.
4. Bir cismin yoğunluğu sıvıdan küçükse cisim sıvıda
………………………………….
5. DNA’ da bulunan organik bazlar adenin,
timin,…………………………………………… ve sitozindir.
6. Demirin paslanması ……………………………. tepkimesidir.
7. Bir çözeltinin pH değeri 1’e yaklaştıkça çözeltinin
asitliği ………………………….
8. Bir dalga tepesi ile çukur arasındaki uzaklığın
yarısına………………………denir.
9. Doğada kararlı halde bulunup kimyasal bağ yapmayan
elementler……………………………… grubundadır
10. ……………………………… ,frekansı 20.000 Hz’den büyük
olan ses dalgalarına denir.
C
1-
+Y H2O
Tepkime denklemi en küçük tam sayılarla
denkleştirildiğinde X ve Y’nin yerine hangi sayılar
gelmelidir?
10
Puan
alkali-Halojenler - yanma-Frekans - Ultrason –
Soygazlar- guanin- Tuz- H+- Genlik- yüzer- OH- iyonik- Katman- Elektron- artar-toprak alkalinötürleşme
Aşağıdaki soruları yanıtlyınız.(3*5=15 puan).
3- MgO + X H3PO4 ------ Mg 3(PO4)2
15
Puan
Yanda birinci zinciri
verilen DNA molekülünün
ikinci zinciri sırasıyla
yazınız?
D
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını
işaretleyiniz(5*13=65)
65
Puan
1-
2. Na+ iyonunun, CI–, SO4–2, CO3–2 ve OH– ile oluşturduğu bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır?
A) NaCI
B) NaSO4
C) Na2CO3
D) NaOH
3. -Ca(OH)2 bileşiğinde kaç atom vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
4. Titreşen ses kaynağının bir saniyedeki titreşim
sayısı aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
A) Genlik
B) Tepe noktası
C) Frekans D) Çukur noktası
5.
10.
11. Aşağıda grafiği verilen ses dalgalarından hangisinin
frekansı en büyüktür?
A)
B)
6.
C)
D)
12.
Mehmet, diyapazonlardan ilk önce en kalın ses
çıkaranına daha sonra ise en ince ses çıkaranına
vuruyor. Zehra sırası ile hangi iki diyapazona
vurmuştur?
A) IV ve I B) II ve III
C) I ve II D) III ve IV
7.K : Demir
L: Alkol
M: Hava
Yukarıda verilen maddelerdeki sesin iletim hızını
gösteren sütun grafiği hangisidir?
Eşit aralıklı özdeş tahtalara çakılmış çivilere eşit
gerginlikteki özdeş teller şekildeki gibi bağlanmıştır.
Tellere eşit şiddette titreşim hareketi yaptırıldığında
tellerden ses çıkıyor. Buna göre, en tiz ve en pes ses
hangi düzeneklerden çıkar?
13.
8. Sağlıklı bir insan aşağıdaki frekans aralıklarından
hangisindeki sesleri duyabilir?
A) 20 — 20000 Hz
B)70— 1000Hz
C)10— 200Hz
D) 2000 — 200000 Hz
9.Aşağıdaki kimyasal tepkimelerden hangisi yanma
tepkimesi değildir?
A) 2 HNO3 + Ca(OH)2
B)
2 Fe + 3/2 O2
C)
C6H12O6 + 6 O2
D)
CH4 + 2O2
Ca(NO3)2 + 2 H2O
Fe2O3
6 CO2 + 6 H2O
CO2 + 2H2O
BİR İŞİ YAPIYORSAN, EN İYİSİ OLMALISIN
BAŞARILAR DİLERİM
…………………………
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Download