Uploaded by adsanmehmetali

Dış Ticaret Hatay

advertisement
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Yurt İçine Nakit Girişi
Türkiye’de ve yurtdışında yerleşik gerçek kişilerin, kişisel sermaye
hareketlerine ilişkin yurtdışından yapacakları transferler ile yurtdışından temin
ettikleri kredileri bankalar aracılığıyla getirmeleri serbesttir.
Mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı
sermaye bedeli veya diğer kaynaklardan temin edilen nakdin gümrük giriş
noktalarından yurda getirilmesi serbesttir. Bu nakdin beyan edilmesi zorunlu
değildir ve yolcular beyana zorlanamaz. Talep etmeleri halinde, yolcuların
getirdikleri bu nakdi “Nakit Beyan Formu” ile gümrük idaresine beyan etmeleri
mümkündür.
Gümrük idaresince, giriş yapan yolcunun beraberindeki nakdin
kaynağının beyan edilmesinin istendiği durumlarda, beyan doğru yapılmak
zorundadır.
Yurt Dışına Nakit Çıkışı
Yolcu beraberi yapılan 25.000,- TL’yi aşan Türk parası, 10.000.- Avro veya eşitini
aşan döviz çıkışlarında nakit beyan formu ile beyanda bulunulur. Beyanda
bulunulmaması halinde paraya gümrük idaresince el konulur ve MASAK’ a
bildirilir
Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000,- ABD Doları karşılığını aşan
Türk parası ve Efektik çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına
bildirirler.
Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına
yapılan 50.000,- ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferler otuz gün içinde
Merkez Bankasına bildirirler.
İHRACAT
Gümrük idaresi tarafından ihracat beyannamesinin tüm işlemleri
tamamlanarak ihracata konu olan malın Türkiye Gümrük Bölgesini terk
etmesi fiili ihracattır.
Fiili ihracat tarihi;107 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (B) bölümünde,
KDV uygulamasında ihracat işleminin gerçekleştiği tarihin VEDOP ‘tan
tespit edilecek gümrük beyannamesi kapanış tarihi olduğu, istisnanın bu
tarihin ait olduğu ay KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği
açıklanmıştır. GVK ve KVK yönünden vergiyi doğuran olay satışa konu
olan malın fiilen ihraç edildiği tarihte gerçekleşmektedir. İhracat
işlemlerine ait bedellerin ( faturası önceden düzenlense dahi ) malların
fiilen ihraç edildiği ayın/yılın geliri olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Transit Ticaret
Transit ticaret, yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir
firmadan ya da gümrük antreposundan satın alınan malın, ülkemiz
üzerinden transit olarak veya doğrudan yurt dışında veya serbest
bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasıdır.
Milli olmayan bir malın satın alınması ve malın millileştirilmeden
satılması işlemidir.
KDV Kanunu’nun 1 nci maddesi uyarınca, Türkiye’de
gerçekleştirilen mal teslimleri KDV’sinin konusuna girmektedir.
Transit ticarete konu mal genelde Türkiye haricindeki bir ülkeden
temin edilmekte ve yine Türkiye haricindeki bir ülkeye teslim edilmektedir.
Bu ticarete konu mallar sevkiyat sırasında transit olarak Türkiye
gümrük sahasına girip çıksa dahi, KDV’nin konusuna girmeyecektir.
Transit ticarete konu malların alımı ve teslimi sırasında KDV
beyannamesine her hangi bir şekilde dahil edilmeyecektir.
Türkiye’deki bir serbest bölgeden satın alınan bir mal, yine
Türkiye’deki başka bir serbest bölgeye satılması bir transit ticarettir. İki
Serbest bölge arasındaki nakliye işlemi yurt içi taşıma işlemi olduğundan
KDV’ye tabidir.
Transit ticaret, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, ithalat veya
ihracat işlemi değildir. Bunun için (Ba) ve (Bs) formlarına intikal
etmemesi gerekmektedir. Ancak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
01.07.2010 tarihli özelgesinde ‘’transit ticaret kapsamındaki şirketiniz
tarafından yapılan işlemlerin belgelendirilmesi halinde Ba-Bs bildirim
formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.’’ ibaresi yer almıştır
Konsinye İhracat
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara,
vb. mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracat biçimidir.
İhracatçı Gümrük Beyannamesi ile ilgili İhracatçılar Birliği’ne başvurur.
İhracatçı Birliği’nin 30 gün içerisinde kullanılması kaydıyla verdiği izinle
Gümrük İdaresine başvurulur.
Malın kesin satışı sonrası ihracatçı, 30 gün içerisinde kesin satış
faturası ve diğer belgelerle durumu ilgili İhracatçı Birliği’ne ve ihracat
bedelinin geleceği aracı bankaya bildirir.
Malın fiili ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde satılması
gerekmektedir. Haklı nedenlerle bu süre 2 yıl daha uzatılabilir. Bu süreler
içinde malın satılmaması halinde yurda getirilmesi gerekir.
Yurt dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat
Ülkemizi temsilen katılacak yurtdışı fuar ve sergiler Müsteşarlık
tarafından belirlenir. Gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına
çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük
idareleri talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.
Gümrük idareleri, gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini en geç onbeş
gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
gönderir.
Sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin
talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince sonuçlandırılır
Dahilde İşleme Rejimi
Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimleri ihraç edilecek olan malların
üretiminde kullanılacak girdilerin ithal edilmesi halinde bu girdilere ilişkin
olarak ithalde ödenmesi gereken vergilerin ödenmeyerek teminata bağlamak
suretiyle ertelenmesini ve bu girdiler kullanılmak suretiyle imal edilen malların
ihraç edildiğinin tevsiki halinde daha önce ertelenen vergilerin terkin edilerek
bunlarla ilgili olarak verilen teminatların çözülmesini sağlamaya yönelik
düzenlemeler bütünüdür.
Firmalar malların üretiminde kullanacakları girdileri vergisiz olarak ithal
edebilmek için ithalat işleminden önce ,Gümrük Birliği kapsamında Avrupa
Topluluğu’na dahil ülkelerden yapacakları ithalat için ‘’ Dahilde İşleme İzin
Belgesi’ ni bu ülkeler dışındaki üçüncü ülkelerden yapacakları ithalatları için
ise Geçici Kabul İzin Belgesi’ni almak zorundadırlar.
KDV Uygulama Gelen Tebliği’nin (II/A9.3.)bölümünde DİİB sahibi
mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde
kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcılar yüklendikleri KDV’sini iade
alabilirler. İade talep eden firmaların KDV mükellefi olmaları yeterlidir. Ayrıca
imalatçı olmaları şartı aranmayacaktır.
İhracat işlemlerinde KDV İstinası
İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurtdışındaki müşteriler için
yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler
ve yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri, KDV’den
müstesnadır.
Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık
faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetleri ile fuar, panayır ve
sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle
ödedikleri katma değer vergisi (karşılıklı olmak kaydıyla) iade edilir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere
ilişkin yabancılar tarafından satın alınacak (Vergi Usul Kanununun 232’inci
maddesinde yer alan haddin üzerindeki 01.01.2016’dan itibaren 900.-TL)
mal ve hizmetler nedeniyle ödenen katma değer vergisi yapımcılara iade
olunur.
Mal İhracı
Bir teslimin ihracat sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:
a)Teslim yurt dışındaki müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili
gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.
b)Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesinden çıkarak bir dış
ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da gümrük antreposuna
konulmalıdır.
Hizmet İhracı
Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında
olan alıcıları ifade eder. Verilen hizmetin hizmet ihracı sayılabilmesi için
aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
a) Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
b) Hizmetten yurt dışında faydalanılması gerekmektedir.
İade talebi için dövizin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belge, banka dekontu
vb. yeterlidir.
Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı hususunun, yurt
dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
Hizmetten yurt dışında faydalanılmasından kastedilen hususun,
müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması ve Türkiye’deki
faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.
Faydalanma kriterinin tespitinde, yapılan hizmetin ithal edilen mal ile
doğrudan ilişkili olması halinde KDV’ye tabi bulunmaktadır.
Türkiye’nin ihraç ettiği mallar dolayısıyla verilen danışmanlık, aracılık,
gözetim, müşteri bulma, piyasa, araştırması vb. hizmetler ise bu mallar yurt
dışında tüketileceğinden hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisna olacaktır.
Serbest Bölgelerdeki Müşterilere Yapılan Fason Hizmetler
Serbest bölgelerdeki müşterilere yapılan fason hizmetlerin ihracat istisnası
kapsamında KDV’den müstesna olması için, aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş
olmalıdır.
a) Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olmalıdır.
b) Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılmalıdır.
Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler İle Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri
3065 sayılı Kanunun ( 17/4- 1) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler
ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri
KDV’den müstesnadır.
Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile
serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri
girmektedir. İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurt içinden serbest bölgeye
verilen hizmetler ile serbest bölgenin yurt içine yönelik olarak verilen hizmetler
KDV’ye tabidir.
Buna göre; Serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç
malının taşınması işi KDV’den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek
mamulün üretiminde kullanılacak malların yurt içinden serbest bölgeye,
serbest bölgeden başka bir serbest bölgeye taşınması da istisna
kapsamında değerlendirilecektir. Diğer taraftan serbest bölgeden yurtiçine
yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında
değerlendirilmeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır.
Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yol ile Yapılan İhracat Teslimleri
Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi
adına düzenlenen, malı yurtdışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve
gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret
gümrük beyannamesi ile tevsik edilir.
Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı
brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya
ile aynı miktar ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari
miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük
beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip
sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Müsteşarlıkça belirlenen koşulları taşıyan
hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkilidir. (200915481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 126. madde).
10.03.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4 no’lu Gümrük genel tebliğ
ile Hızlı Kargo taşımacılığı yapan şirketlere verilen yetkiler yeniden
düzenlenmiştir.
Hızlı kargo taşımacısı işletmeler dolaylı temsil yoluyla hızlı kargo taşıması
yapabilmek için gümrük müşaviri istihdam etmek zorunda olup ayrıca,
kontroller sonucu ortaya çıkabilecek kamu alacaklarının garanti edilmesi
amacıyla 250.000.- TL teminat mektubu vereceklerdir.
Bu düzenleme ile operatörler, yetki kapsamında alıcı/göndericiyi, ayrı bir
işleme gerek kalmadan temsil etmekte vekâletname ibraz etmek
zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ticarete konu eşyalara ait tüm bilgilerin barkod okuyucusu tarafından
okunacak şekilde ürün üzerinde yer alması gerekmektedir.
İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılacak Kalıplar
İhraç edilen ürünlerin üretimi için gerekli olan ve yurt dışındaki firma
tarafından imal ettirilen, faturası yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen,
bedeli de yurtdışındaki firma tarafından ödenen model kalıpların, ihraç
edilen mallar için verilen hizmet kapsamında değerlendirilmesi ve gerekli
belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, ihracat istisnası kapsamında işlem
yapılması mümkün bulunmaktadır.
Hizmet ihracında yurt dışındaki müşteriler için ifa edilen hizmetlerin ifa
edildiği dönemde ,bedelin döviz olarak Türkiye’ye gelmesi beklenilmeden
ihracat istisnası kapsamında beyan edilecektir. Dolayısıyla KDV
hesaplanmayacaktır.
Beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılmayan vergilerin
KDV Kanunun 32’nci maddesi kapsamında iadesi hizmet bedelinin döviz olarak
Türkiye’ye geldiği dönemde talep edilecektir.
Hizmet İhracı Teşviki
İşyeri ve iş merkezi yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişilere verilen
aşağıda sayılan hizmetlerden elde edilen gelirlerin %50 si gelir ve kurumlar
vergisinden istisna edilmiştir.
İstisna kapsamına; Türkiye’de verilen, özellikle ve sadece yurt dışında
yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım tıbbi raporlama,
muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama, eğitim ve sağlık
hizmetleri girmektedir.
İstisnadan bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
yararlanabilecektir.
02.10.2016 tarihinde yayınlanan 293 seri nolu Gelir Vergisi tebliği ile
yurtdışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri hizmet erbabının
ücretlerine ilişkin indirim uygulaması düzenlenmiştir.
Bedelsiz İhracat
Bedelsiz İhracata ilişkin Tebliğ (İhracat 2008/12) uyarınca, bedel
yürürlükteki Kambiyo mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın
yurt dışına kesin olarak mal çıkarılması bedelsiz ihracat olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre, karşılığında yurda herhangi bir bedel getirilmeksizin yurtdışına yapılan
teslimler; hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım
malları, daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz
gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç
edilen malların süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları ihracatın
gerçekleştirildiğinin ve bedelsiz yapıldığının gümrük beyannamesi ve ilgili
makamlardan (değeri 250.000 ABD Dolarına kadar olanlar gümrük idaresi, üzeri
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden ) alınan izin yazısı ile tevsiki şartıyla işlem
görebileceklerdir.
Bu mallara ilişkin yüklenilen KDV’de KDV kanunu’nun 11 ve 12.maddeleri
kapsamında istisna hükümleri doğrultusunda iadeye tabi olacaktır.
Yurtiçinde Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılacak Teslimler
Gümrüksüz satış mağazalarının T.C gümrük bölgesi için faaliyet
gösterdikleri kabul edilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu mağazalara yurt
içinden yapılan teslimler T.C gümrük bölgesinden geçerek yurt dışındaki bir
müşteriye vasıl olmadığından Hukuken ihracat teslimi sayılmamaktadır.
Dolayısıyla gümrüksüz satış mağazalarına yurt içinden yapılacak teslimler
KDV‘ ye tabii bulunmaktadır.
Gümrük mevzuatına göre gümrük antreposu sayılan gümrüksüz satış
mağazalarının İthalat işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.
Gümrüksüz satış mağazalarının gerçekleştirdikleri mal teslimleri KDV Kanunun
16/1-c maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır.
Ayrıca gerçek kişiler tarafından gümrüksüz satış mağazalarından KDV ‘den
istisna olarak satın alınan bu malların ithali de KDV’ye tabii değildir.
Serbest Bölge ve Gümrük Antrepolarına teslimlerde ÖTV
ÖTV kanunu’nun 5/1. maddesiyle, yurt dışındaki müşterilere teslim
edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’nde çıkan mallar ÖTV ‘den
istisna edilmiştir. KDV kanunu’nun 12/1.maddesindeki serbest bölgedeki
alıcıya veya yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılan teslimlerin ihracat
teslimi sayılacağına dair hükümler, ÖTV kanununda yer almamaktadır. Bu
nedenle serbest bölgelere veya yetkili gümrük antreposu işleticilerine
yapılan teslimlerde ÖTV yönünden ihracat istisnası uygulanması mümkün
değildir.
Hizmet İhracında Fatura
Yurdışına hizmet ihracatı gerçekleşse bile hizmete ilişkin fatura ve benzeri
belgenin yurt dışındaki müşterinin Türkiye’deki daimi temsilcisi adına
düzenlenmesi durumunda yurt dışındaki müşteri, hizmet ihracatı
istisnasından yararlanamayacaktır. KDV uygulanacaktır.
İhraç kayıtlı satışlar (KDV Kanunu 11/c)
İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen
mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez.
Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde
beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk
ettirilerek tecil olunur.
İhraç kaydıyla satış yapan firmalar üretim işletmeleridir. Bu firmalar
malı üretir ve ihraç kaydıyla satış faturası düzenlemek suretiyle malı
yurt içindeki ihracatçı firmaya satar.
İhraç kaydıyla satış yapan firma, ihracatçı firmadan KDV tahsil etmez.
Tahsil edilemeyen katma değer vergisi 192 diğer KDV (Tecil dilebilir
KDV ) hesabında izlenir.
Üretici firma, İhracatçıdan alacağı ihracat Gümrük Beyannamesini,
vergi idaresine diğer belgeleri ile birlikte ibraz etmek suretiyle KDV
iadesinden faydalanır.
3065 Sayılı K.D.V kanununda imalatçı tarif edilmiştir.
a)Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine veya çiftçi kayıt
belgesi, üretici belgesine sahip olması,
b)Sanayi odası, ticaret odası veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine
kayıtlı bulunması,
c)Gerekli makine parkına sahip olması, gerekmektedir
İmalatçılar kendi üretimlerine ilave olarak fason üretim yaptırabilirler
İhraç kaydıyla satış yapan üretici firmalar fatura üzerine ‘’3065 Sayılı
KDV kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden
KDV’si tahsil edilmemiştir.’’ İbaresinin koymak zorundadır.
Malların, ihracatçılara teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay
içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin edilir. İhracat yasal
süresinde gerçekleşmezse; tecil edilen vergi, gecikme zammı ile tahsil
olunur
İhraç kayıtlı dövize endeksli teslimlerde oluşan kur farklarının
vergilendirilmesi:
Fatura tarihi ile ödeme tarihi arasında imalatçı lehine ortaya çıkan
kur farkları imalatçı tarafından düzenlenecek fatura ile
belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden KDV hesaplanacaktır.
Ancak KDV ihracatçı firmadan tahsil edilmeyecektir. İhracatçı
firmadan tahsil edilmeyen KDV imalatçı tarafından hesaplanan ve
indirilecek KDV olarak beyan edilecektir.
Fatura tarihi ile ödeme tarihi arasında imalatçı aleyhine ortaya
çıkan kur farkları ihracatçı tarafından fatura düzenlenecek ve kur
farkı üzerinden KDV hesaplanacaktır.
İhracatçı tarafından beyan edilerek ödenecektir. İmalatçı KDV’sini
genel hükümlere göre indirecektir.
İhraç kaydıyla Tecil/Terkin kapsamında alınan malların konsinye olarak
İhracı
İhracatçıların KDV ödemeksizin satın aldıkları malları konsinye olarak
ihraç etmelerine engel olacak herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Malların üç ay içinde konsinye olarak ihraç edilmesi halinde,söz konusu
malların yurt dışında satıldığı tarihe bakılmaksızın tecil , terkin, ve iade
işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Malların ihracatçılar tarafından
imalatçıdan konsinye olarak satın alınması mümkün bulunmamaktadır.
İhraç kaydıyla alınan ancak 3 aylık sürede ihraç edilemeyen mallara İlişkin olarak
ödenen KDV ihracatçılar tarafından indirilebilir mi?
İhracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik yüklendiği KDV ‘yi en
erken 3 aylık sürenin bitiş gününü takip eden günün dahil olduğu dönem içinde ve
nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması
mümkün bulunmaktadır.
Türkiye’ de İkamet etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar
( Bavul Ticareti )
Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler Katma Değer Vergisi
yönünden ihracat istisnasına alınmıştır. (ÖTV Kanunu Ek-1 sayılı listede yer
alan mallar hariç )
Katma Değer Vergisi tahsil etmeden bavul ticareti kapsamında
satış yapmak isteyen mükelleflerin vergi dairesinden alınacak
istisna belgesine sahip olmaları gerekir.
Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmak,haklarında sahte
veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek
kullandığı konusunda rapor yazılmamış olmak,istisna belgesi almak için
gerekmektedir.
Özel fatura beş suret olarak tanzim edilir
- Birinci suret alıcıya verilir
- İkinci, üçüncü ve dördünü suretler gümrük çıkışında onaylatılır
- Beşinci suret satıcıda kalır.
Özel faturada KDV yer almaz.
Özel fatura TL olarak düzenlenemez.
Faturada gösterilen vergisiz bedellerin toplamının 2000.-TL’nin
üstünde olması gerekir.
Özel fatura bedeli bankalara veya özel finans kuruluşlarına satılır.
Döviz alım belgesi alınır. Döviz alım belgesi, İlgili dönem KDV
beyannamesine eklenir.
Alıcının özel fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren 3 ay içinde
malları yurt Dışına çıkartması gerekmektedir .Çıkış tarihlerinden
itibaren en geç 1 ay içinde onaylı özel fatura (4.nüsha) satıcıya
intikal etmelidir.
Faturanın gümrükte alıcı satıcı veya taşıyıcı firma tarafından
onaylatılması mümkündür.
Yolcu Beraberi Eşya
(Türkiye’ de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar)
Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların, satın alarak yurt dışına
çıkardıkları malların teslimi anında katma değer vergisi tahsil edilir.
Gümrükten malın çıkışı anında faturanın ibrazı halinde daha önceden
tahsil edilen katma değer vergisi malı yurt dışına çıkarana iade edilir.
(KDV. Kanunu Md. 11/1-b)
“İzin belgesi” gerçek usulde mükellefiyeti olan satıcılara verilir.
Her türlü mal teslimi istisna kapsamına girer. Hizmet ifaları
istisna uygulamasından faydalanamaz.
Vergisiz bedellerin toplamının 100.-TL’nin üstünde olması
halinde istisna uygulanır.
-Satıcı faturaya alıcının pasaport numarasını yazar
-Fatura 4 nüsha düzenlenir.3 nüshası alıcıya verilir.
-Fatura döviz veya TL cinsinden düzenlenir.
-Faturada KDV hesaplanıp alıcıdan tahsil edilir.
-İadeyi gümrükteki banka şubesinden yapmak isteyen
satıcı fatura ile beraber alıcıya bir çek verir.
Alıcıların istisnadan faydalanmaları için satın aldıkları
malları 3 ay içinde yurt dışına çıkarmaları gerekir.
Çıkış sırasında fatura nüshaları ve çek düzenlenmiş ise
satıcıdan alınan çek Türk gümrüğünde
onaylatılır.Onaydan önce mallar gümrük görevlilere
gösterilir.Alıcı onaylattığı 3 nüsha faturanın ikisini gümrük
görevlisine bırakır.
Çekte yazılı tutar, çeki düzenleyen bankanın gümrükteki
şubesinden alınır.
Verginin alıcıya iadesi:
a) İadesinin gümrükten çıkarken alınması,
b) İadenin gümrük çıkısından sonra alınması,
c) Verginin elden ödenmesi,
d) İadenin avans olarak ödenmesi,
e) İadenin yetki belgesine sahip aracı firmadan alınması ,
İhracat bedellerinin yurda getirilme süreleri
:
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin tebliğler
dahilinde usul esaslar ve süreler içinde yurt dışından getirilerek
bankalara veya özel finans kurumlarına satarak ihracat hesaplarının
kapatılması gerekir.
“Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” ın 8 nci
maddesinde değişiklik yapıldı ve İhracat bedellerinin yurda getirilmesi
zorunluluğa son verilerek bu bedellerin ihracatçılar tarafından serbestçe
tasarruf edilmesine olanak sağlandı.
Kambiyo mevzuatına göre, ihracat bedellerinin ihracatçının tasarrufuna
bırakılması, ihracat bedellerinin hiç getirilmeyeceği, getirilen dövizlerin
Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanmayacağı veya Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre değerlemeye tabi tutulmayacağı anlamına
gelmemektedir.
İhracat işlemlerinde götürü gider:
Mükellefler;
- İhracat,
- Yurt dışında inşaat,
- Onarım,
- Montaj ve taşımacılık faaliyetleri ile ilgili döviz olarak elde ettikleri
hasılatın %05’ini aşmamak şartı ile götürü gider yazabilirler.
İhraç kaydı ile yapılan satışlarda götürü gider hesaplanması mümkün
değildir.
Alıcı tarafından kabul edilmeyen mallar
Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal
ihracına ilişkin talepler giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük
idarelerince sonuçlandırılır.
Alıcı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla aynı veya farklı
alıcılara satışına ilişkin talepler , durumunu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine
ait İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylı faturanın ibrazından sonra gümrük
idarelerince sonuçlandırılır.
Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların bozulabilir nitelikte olması halinde, bu tür
talepler Müsteşarlık yurt dışı teşkilatınca sonuçlandırılır ve ilgili gümrük idaresine
bildirilir.
Gümrük Kanunu Bakımından İhraç Olunan Malın Geri Gelmesi:
Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracından sonra üç yıl içinde beyan
sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur.
Muafiyet ayniyetin değiştirilmediği zaman geçerlidir.
KDV açısından ihraç olunan malın geri gelmesi:
Katma değer vergisi açısından ihraç olunan malın geri gelmesi, halinde
gümrük idaresi ihracatçının KDV iadesinden faydalanıp
faydalanmadığını ilgili vergi idaresinden sorar.
KDV iadesinden faydalanmamış ise, geri gelen malı KDV’siz olarak
gümrükten çeker. KDV iadesinden faydalanmış ise malın KDV’si
ödemesi gerekir.
Mukimlik Belgesi
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümleri anlaşmaya taraf ülkelerden
mukim olanlara uygulandığından, anlaşmalardan yararlanmak isteyenlerin tam
mükellef oldukları ülkenin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları
gerekmektedir. Diğer yandan ülkemiz uygulamasına göre anlaşmaya taraf
devlete faaliyette bulunan veya hizmet icra eden Türkiye’de yerleşik gerçek
veya tüzel kişilere Türkiye yönünden Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
düzenlenen mukimlik belgesi verilmektedir.
İTHALAT
İthalat ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ithalatı serbest olan
malların, ithalat mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’na uygun şekilde fiili
ithalatın yapılması,
Kambiyo Mevzuatı’na göre bedelinin
taahhüdünün tamamlanması işlemidir
ödenmesi
veya
ödeme
İthalatta katma değer vergisinin matrahı aşağıda gösterilen
unsurların toplamıdır
a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti,
b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar
c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan
diğer giderler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı,
kur farkı gibi ödemeler
Yabancı Firmalar Tarafından Ciro Primi Uygulaması
Yurt dışında yerleşik firmalar yıl sonunda veya belli bir dönem sonunda belli cirolar
aşıldığında Türkiye’deki bayilerine veya diğer ilgili kişilere ciro veya hasılat-satış
primi gibi ödemeler yapmaktadır. Yurt dışında yerleşik firmaya verilen bu hizmet
sonucunda yabancı firmanın Türkiye’de daha çok malı satılmakta ve hizmetten
Türkiye’de faydalanılmaktadır. KDV’nin hesaplanarak beyan edilmesi
gerekmektedir.
Öte yandan, yabancı firmanın Türkiye’de yararlandığı bu hizmet, “hizmet ihracı
istisnası” kapsamına girmemektedir.
Yabancı Firmanın Fiyat İndirimi
Ödeme şekli ne olursa belli bir ciro aşılması sonucu değişik isimler altında
yapılan ödemeler KDV’ye tabidir. Ancak yurt dışında yerleşik sözleşme
gereği veya piyasa şartları dolayısıyla yapacakları fiyat indirimleri ise,
KDV’ye tabi değildir.
Fiyat indirimi ile dönem sonu cirolarının mahiyeti tamamen farklıdır. Bayinin
gayreti nedeniyle değil, tamamen satıcıdan kaynaklanan nedenlerle bir
indirim uygulandığında KDV’ye tabi olmaması gerekir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Özelgesi’nde;
“Yurt dışından ithal ettiğiniz emtialar için fiili ithal tarihinden sonra satıcı
tarafından ithalatçı lehine fiyat indirimi yapılması KDV’nin konusuna
girmemektedir. Ancak, yurt dışındaki satıcıya yönelik KDV ihtiva etmeyen
bir fatura düzenlenmesi ve kayıtlara intikal ettirilmesi gerekir.”
Yurtdışı satıcı firmasıyla yapılacak anlaşma ile belirlenecek dönemlerde ve
belirlenecek ithalat kotalarının aşılması durumunda yurtdışı satıcı firmadan
fiyat indirimi nedeniyle alınacak tutar üzerinden KDV hesaplanıp
hesaplanmayacağı ve yurtdışı firmaya fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği
konusunda, GİB’nin Özelgesi’de “fiyat indirimine ilişkin tutar, ek bir
çalışmanın ya da bir çabanın sonucunda yurt dışındaki satıcı firmaya vermiş
olduğunuz hizmetin karşılığı olması nedeniyle, fatura düzenlenerek genel
oranda (% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir.” şeklinde idari görüş
bildirilmiştir.
Cedit Note – Debit Note
Credite Note kavramı alacaklandırma notu, firmanın aldığı ilave bir indirim
sonucu yurt dışına olan borcun azaltılması anlamına gelmektedir. Bu
durumda alıcının fatura düzenlemesi yerine, satıcının alacaklandırma notu
(credit note) düzenlemesi mümkündür. Credit Note düzenlenmesi KDV ve
gümrük vergisi bakımından da bir sorun çıkarmamaktadır. Yurt dışına olan
borcun azalmasının KDV karşısındaki durumuna göre farklılıklar arz
etmektedir. Borç indirimi ciro sonucu ortaya çıkıyor ise KDV’ye tabi iktisadi
şartların zorlaması sonucu fiyat indirimi ise vergiye tabi değildir.
Buna karşılık debit note ise, borçlandırma notu anlamına gelmektedir.
Firmanın yurt dışına olan borcunu artıran ilave fatura anlamına gelen bir
belgedir. Gerekli bilgileri taşıması halinde geçerli bir belge olarak kabul
edilmektedir.
35. Madde’ye Göre Düzeltme İşlemi
Mal satışında bulunan yurt dışındaki firmanın fiili ithalat tarihinden sonra
yurtiçindeki firmaya düzenlenen “credit note” vb. adlar altında yaptığı
indirimi yansıtması durumunda, bu işleme ilişkin olarak yurtiçindeki firma
tarafından fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile KDV hesaplanıp
hesaplanmayacağı konusunda GİB’nin Özelgesi’nde; “söz konusu malların
ithali sırasında ödenen KDV tutarlarının indirim konusu yapıldığı hususu da
dikkate alınarak, mal bedelinde meydana gelen değişikliğe paralel olarak
indirim tutarları da düzeltilecektir. Bu düzeltme işlemi, matrahta değişikliğin
vuku bulduğu vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde fazladan
indirilen tutar, “ilave edilecek KDV” satırında beyan edilmek suretiyle
yapılacağından, yurtdışındaki satıcı adına fatura düzenlenmesine ve indirim
tutarı üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır”
denilmektedir. (KDV 35. mad.)
HİZMET İTHALİ :
Yurt Dışından Sağlanan Hizmetlerde KDV
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yurt dışından bir hizmet ithal
edildiğinde, hizmeti ithal eden tarafından hizmet bedeli üzerinden KDV
hesaplanması ve bu KDV’nin 2 no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilip
ödenmesi gerekmektedir. Hizmet ithal eden gelir veya kurumlar vergisi
mükellefleri sorumlu sıfatıyla beyan etmiş oldukları KDV’yi 1 no’lu KDV
Beyannamelerinde indirime konu edebilirler.
Faydalanma Türkiye’de olmak ve çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmalarında KDV’yi önleyen özel bir hüküm bulunmamak kaydıyla :
* Yurt dışından teknik hizmet,montaj hizmeti veya danışmanlık hizmeti alınması
* Yurt dışından gayrimaddi hak alınması veya kiralanması (know-how,marka
vs.)
* Yurt dışından kiralanmış menkulün Türkiye’ye getirilip kullanılması .
* Yurt dışından yazılım hizmeti alınması.
* Yurt dışından tamir-bakım hizmeti alınması
* Bir Yurt dışı firma personelinin ,geçici süreyle Türkiye’de görev
yapması gibi hizmetlerde KDV sorumluluğu gerekmektedir.
Yurt dışında ifa edilen reklam hizmetleri ihraç mamullerimizin pazarlanması
amacıyla verilen komisyonlar ile yurt dışında ifa edilen ve faydalanılan
pazarlama ilan ve reklam hizmetleri Türkiye’de katma değer vergisine tabii
tutulamaz.
Yurt Dışından Sağlanan Hizmetlerde Stopaj
Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumlar Türkiye’de mukim gerçek ve tüzel
kişilere hizmet sunmak suretiyle elde ettiği gelirler nedeniyle ve vergi
anlaşmalarında aksine hüküm olmaması şartıyla Türkiye’de gelir veya
kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır.Burada vergileme ,yurt dışında mukim
gerçek ve tüzel kişiler için genellikle stopaj yoluyla yapılmaktadır.
Ticaret nitelikleri oldukları için Stopaj kapsamına girmeyen ödemeler ;
Yurt dışından mukim kişi veya kuruluşlara yapılan ;
* Her nevi komisyon ödemeleri ,
* Yurt dışında yapılan ilan ve reklam bedeli ödemeleri ,
* Yurt dışında gerçekleşen taşıma bedeli ödemeleri
* Sigorta primi ödemeleri
* Yurt dışında yaptırılan fason iş bedeli ödemeleri,
* Gözetim ücreti ödemeleri
* Yurt dışı seyahatlerde ortaya çıkan ödemeler
* Fuar katılım ücreti ödemeleri,
* Uydu kirası ödemeleri ,
ile sair benzeri ödemeler
a) Yurt dışındaki yabancı firmalara gayrimaddi hak bedeli kapsamında
yapılan ödemeler
Sinema filmleri, radyo ve televizyon kayıtları dahil olmak üzere, edebi, sanatsal
veya bilimsel her nevi telif hakkı, her nevi patent ticaret ünvanı, ticari marka
imtiyaz, desen veya model, plan, gizli formül veya üretim yönetiminin kullanımı
veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı
bilgi birikimi için veya sınai,ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım
hakkı know-how ve benzeri gayrimaddi haklar karşılığında yapılan ödemelerde
(vergi anlaşmasında stopajı önleyen bir hüküm olmadığı sürece) anlaşma
hükümleri dahilinde gerekli oranlar uygulanarak (anlaşma yok ise 0.20) stopaj
yapılır.
b) Yurt dışındaki yabancı firmalara serbest meslek faaliyetleri
kapsamında yapılan ödemelerin vergilendirilmesi
Kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan yabancı kurumlarca, dar mükellefiyete tabi
kurumlarca Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançları (doktorların, avukatların,
mühendislerin, mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerinin yanı
sıra özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel edebi, artistik, eğitici veya öğretici
faaliyetler) tevkif suretiyle vergilendirilecektir. 2009/14593 sayılı BKK gereğince petrol
arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlar üzerinden %5 diğerlerinden %20
nispetinde kurumlar vergisi tevkifatı yapılacaktır. Vergi anlaşması bulunması
durumunda ise serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesi öncelikle vergi
anlaşmalarında belirtilen kurallar dahilinde gerçekleştirilecektir. Ancak serbest meslek
kazançlarının tarifinin anlaşmada yer almaması durumunda veya ihtilaflı hususlarda
akit devletlerin iç hukuk kuralları da uygulanabilecektir.
Yurt dışında mukim kurumların Türkiye kaynaklı elde ettikleri serbest meslek
kazançlarını Türkiye’nin de vergilendirebilmesi için serbest meslek faaliyeti
Türkiye’de icra edilmesi ve aşağıdaki iki şarttan bir tanesinin gerçekleşmesi
gerekmektedir.
1- Yurt dışında da mukim yabancı şirketin Türkiye’de bir işyeri sahibi olması
gerekmektedir.
2-Yurt dışında da mukim yabancı kurum Türkiye’de serbest meslek
faaliyetinde bulunmak üzere personelini göndermesi ve yabancı personelin
yabancı kurumun direktifleri doğrultusunda 12 aylık herhangi bir kesintisiz
dönemde 183 gün ve/veya daha fazla serbest meslek faaliyeti icra etmesi
gerekmektedir.
(a ve b de yapılan tarif ve açıklamalar son yapılan anlaşmadan örnek
alınmıştır.İlgili ülkenin anlaşmasına bakılarak işlem yapılmalıdır.)
Şartlardan bir tanesinin dahi gerçekleşmemesi durumunda Türkiye’nin yurt
dışında mukim yabancı kurumları vergilendirme yetkisi bulunmayacaktır.
Yurt dışı grup şirketlerden alınan hizmetlerin vergilendirilmesi :
217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’inde know-how’ın (teknoloji transferi,
tecrübe aktarımı vs.) gayri maddi hak olduğu belirtilmiştir. Vergi kanunları
uyarınca know-how (gayrimadde hak bedelleri) karşılığında yapılan ödemeler
%20 oranında kurum stopajına ve %18 oranında Sorumlu sıfatıyla KDV’ye
tabidir.
Yapılan denetimlerde yurt dışında bulunan grup şirketlerinden alınan
danışmanlık hizmetlerinin ;
Ürünlerin kalitesini arttırmaya ve avantajlı konuma getirmeye yönelik olduğu ve
dolayısıyla bu hususta faydalanılan her türlü bilgi ve deneyimin gayri maddi
hak (know-how)kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşü hakimdir.
Serbest meslek (danışmanlık)ödemesi olması halinde ise belli şartlara bağlı
olarak(örneğin 183 gün içerisinde Türkiye’de hizmet vermişse,o zaman
Stopaj olmayacak aksi halde olacaktır)stopaj ortadan kalkacaktır.
Bu nedenle grup şirketlerinin danışmanlık (serbest meslek ) hizmeti
çerçevesinde yapmış oldukları ödemeler ile ilgili , anlaşmalarda hizmetler
detaylı bir şekilde tanımlanmalı ,mümkünse faturalarda spesifik hizmetler ve
karşılığında ödenen tutarlar belirtilmelidir.
Hariçte işleme rejimi
:
Serbest dolaşımda bulanan eşyanın daha ileri safhada işlenmek,
tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi
dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi,
Bu faaliyet sonucunda elde edilen ürünlerin gümrük vergilerinden
tam veya kısmı muafiyet uygulanmak suretiyle yeniden serbest
dolaşıma girmesi.
Bir eşyanın Hariçte İşleme Rejimine tabi olabilmesi için;
Yetkili kurumdan izin alınması,
Geçici olarak ihraç edilmesi,
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında işlem görmesi,
İthal edilmesi,
Vergi muafiyeti uygulanmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma
girmesi gereklidir.
Download