Uploaded by User10116

Besin zehirlenmesi ve gastroenteritler-2

advertisement
Akut Enfeksiyöz Gastroenteritler
ve
Besin Zehirlenmeleri-2
Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD
Vibrio parahaemolyticus
• Tuzcul
• Kolit
Aeromonas/Plesiomonas
(Tatlı/Tuzlu Su)
• Enterit/Kolit
• Cilt-yumuşak doku enfeksiyonları (sülük)
• Altta yatan hast.  Sepsis, menenjit
• 3. KS, AG, SXT, kinolonlar
Campylobacter jejuni
• En sık akut bakteriyel gastroenterit
• Kümes (en sık)/çiftlik hayvanından bulaş
• Favori yaşları: 1-4 yaş ve 15-45 yaş
• Şiddetli karın ağrısı, dizanteri (akut batın?)
• Malnutrisyone/imm. yetm. bakteriyemi, sepsis
Campylobacter jejuni
• YD sepsis (fatal. %30-40), menenjit, pnömoni, kardit
• Gebede abortus, ex., prematürite, YD enfeksiyonu
• En sık Guillain-Barré sendromu nedeni (70 kat)
• Reaktif artrit, IgA nefropatisi, hemolitik anemi
• İnce bağırsak MALToması
• Azitromisin
S.aureus Besin Zehirlenmesi
Toksin Yutulması
(Dondurma, krema, mayonez, sütlü)
1-6 saat sonra bulantı-kusma
Bacillus cereus
• Emetik form (besinde toksin):
– Kızarmış pirinç yenmesi
– Bulantı-kusma
• İshal formu (besinde spor):
– Spor ile kontamine et yenmesi
– Sulu ishal
C.perfringens
• Spor içeren etlerin yenmesi
• Orta inkübasyonlu (6-18 saat)
• Sulu ishal, enterit
• Prematürelerde NEC
C.difficile-PMK
Bağırsak
Psödomembranöz Kolit
Bağırsak
Psödomembranöz Kolit
Bağırsak
A
B
C.difficile
Bağırsak Epitel Hücresi
C.difficile
Clostridium difficile
(Psödomembranöz Kolit)
B
A
Bağırsak Epitel Hücresi
A
B
Bağırsak epiteline yapışma, cAMP 
Sitopatik etki
Psödomembranöz Kolit
(Tanı)
Psödomembranöz Kolit
(Tedavi)
• Ateş, lökositoz, hipotansiyon yok:
– Oral metronidazol
• Ateş, lökositoz, hipotansiyon var:
– Oral vankomisin
– Fidaksomisin (RNAp sigma, pediatride?/$)
– Rifaksimin (>12 yaş)
Viral Gastroenteritler
• Norovirüs
• Rotavirüs
• Astrovirüs
• Enterik adenovirüs
Norovirüs-Norwalk
• Bütün ishallerin %50, bakteri hariç %90
• Enfektif doz: 18-20 virüs
• Sulu ishal, kramp, bulantı-kusma
• 1-3 günlük kamp/piknik ishali
• Dışkıda RT-PCR ile viral RNA
Rotavirüs
(Etken, Epidemiyoloji)
• Çift (kapsidli) çift (zincirli RNA) virüs
• Mide asidine, doğaya, std. dezenfektanlara R
• Klora duyarlı
• 3 ay-2 yaş ishallerinin %50’si
• Kreş/pediatri klinik/kış ishal salgınları
Rotavirüs
(Patogenez)
• Bulaş: Fekal-oral, hastane içi
• Hedef: İB epiteli
− Mikrovillus kaybı  Absorpsiyon yok
− Kriptalar sağlam  Sekresyona devam
• 2 hafta disakkaridaz eksikliği
• Enterotoksin (NSP4)  Sekretuvar ishal
Rotavirüs
(Klinik Özellikler)
• Kuluçka: Genelde < 2 (1-7) gün
• İnfant ve küçük çocuklarda (3 ay-2 yaş) ağır:
– 39-40 C ateş, kusma
– 7-10 gün sulu ishal  Dehidratasyon (fatal)
Rotavirüs
(Tanı, Tedavi)
• Dışkıda BK, KK Ø, Ag (EIA, lateks ag.)
• PCR
• Rehidratasyon (anne sütü, IV sıvı/ORS)
• BananaRiceApple-souceToast diyeti?
Rotavirüs
(Korunma)
• Mevcut: Oral, canlı aşılar
– Monovalan (2 ve 4. aylarda)
– Pentavalan (2, 4 ve 6. aylarda)
• Uygulamada kural:
– 3. aydan önce başla (6 hf - <15 hf)
– 8. aydan önce bitir
Astrovirüs Gastroenteriti
Hafif, sulu ishal
Enterik Adenovirüs 40,41
• 10-14 gün, sulu ishal
• “İnvajinasyon”
Ne Öğrendik?
• Yenen besinler ve etkenler:
– Hamburger ► EHEC
– Tavuklu yemek, mayonez ► Salmonella enteritidis
– Soğuk sandviç ► Staphylococcus aureus
– Deniz ürünü ► Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus,
Plesiomonas, Norwalk-like virüsler, HAV
– Çiğ süt-süt ürünü ► Brucella, Listeria, Campylobacter
Ne Öğrendik?
• Shigella için aklımızda kalacaklar nelerdir?
– Shiga nörotoksini
– En az bakteri ile bulaş
– Konvülsif ishal, sola kayma, HÜS
Ne Öğrendik?
• Ekzotoksini ile cAMP artışı sonucu ishal yapanlar:
– Vibrio cholerae
– ETEC
– C.difficile (toksin-A)
•
•
•
•
pH > 8.5’te yaşayan ishal etkeni  Vibrio cholerae
Çiğ balıkla bulaşan kolit etkeni  V.parahaemolyticus
Martı kanadı şeklindeki bakteri  Campylobacter
İnvazif bakteriyel ishal (kolit):
– Yüksek ateş, kanlı, mukus dışkılama
– Nötrofilik lökositoz
• Sekretuvar ishal (enterit):
– Ateş normal, sulu, kansız dışkılama
– Dehidratasyon
Aşağıdaki bakteriyel gastroenteritlerden hangisinde
antibakteriyel tedavinin yeri yoktur?
A) Enteroinvaziv Escherichia coli
B) Enterotoksijenik Escherichia coli
C) Vibrio cholerae
D) Shiga toksin üreten Escherichia coli
E) Campylobacter jejuni
Aşağıdaki etkenlerden hangisinin oluşturduğu
gastroenterit sırasında antibiyotik kullanılması
hemolitik üremik sendrom gelişimine neden
olabilir?
A) Enterotoksijenik Escherichia coli
B) Enteroinvaziv Escherichia coli
C) Enterohemorajik Escherichia coli
D) Enteropatojenik Escherichia coli
E) Enteroagregatif Escherichia coli
Hemolitik üremik sendrom gelişimine en sık neden olan
bakteriler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A)
Campylobacter jejuni – Escherichia coli
B)
Escherichia coli – Shigella dysenteriae
C)
Shigella sonnei – Campylobacter jejuni
D)
Shigella sonnei – Escherichia coli
E)
Campylobacter jejuni – Yersinia enterocolitica
Şiddetli karın ağrısı ve kanlı ishal yakınmalarıyla hastaneye
yatırılan dört yaşındaki erkek hastada akut böbrek yetmezliği
ve trombositopeni ile seyreden hemolitik üremik sendrom
gelişiyor.
Bu tablodan sorumlu en olası virulans faktörü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Labil toksin
B) Stabil toksin
C) Endotoksin
D) Shiga toksin
E) Hemolizin
Pastörize edilmemiş süt içimi sonrası ishal, kusma,
ateş ve apandisit tablosunu taklit eden karın ağrısı
olan bir çocukta etken olarak aşağıdaki
mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir?
A) Yersinia enterocolitica
B) Bacillus cereus
C) Vibrio cholerae
D) Shigella dysentheriae
E) Clostridium difficile
Aşağıdakilerden hangisi “shigellosis” ayırıcı
tanısında öncelikle düşünülmez?
A) Campylobacter jejuni enfeksiyonu
B) Vibrio cholerae enfeksiyonu
C) Salmonella spp. enfeksiyonu
D) Enteroinvaziv Escherichia coli enfeksiyonu
E) Entamoeba histolytica enfeksiyonu
Kolerada, ince bağırsaktan izotonik sıvı
sekresyonunun artmasının biyokimyasal
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adenilat siklazın inhibisyonu
B) Protein kinaz C’nin aktivasyonu
C) Guanilat siklazın aktivasyonu
D) Hücre içi cAMP artışı
E) Diaçilgliserolün artışı
Alkali pepton sıvı besiyeri (pH: 8,5-9,6) aşağıdaki
etkenlerden hangisini dışkıdan izole etmek için kullanılır?
A) Shigella sonnei
B) Campylobacter jejuni
C) Vibrio cholerae
D) Salmonella Typhi
E) Yersinia enterocolitica
Kolera şüpheli bir hastadan alınan dışkı örneğinden
Vibrio cholerae izolasyonu için öncelikle tercih
edilmesi gereken, seçici–ayırt edici besiyeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Thayer-Martin agar
B) Schaedler agar
C) Hektoen enterik agar
D) TCBS agar
E) CCFA agar
Kırk dokuz yaşındaki kadın hasta, Yemen’e yaptığı 10 günlük ziyaretten
döndükten 2 gün sonra başlayan ishal yakınmasıyla başvuruyor.
Öyküsünden son 5 saatte 15 kez bol miktarda, sulu ve kansız
dışkılamasının olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde ileri derecede
dehidrate olduğu belirleniyor. Hastadan alınan dışkı örneğinin karanlık
alan mikroskobuyla incelenmesinde çok hızlı, “yıldız kayması” şeklinde
hareketleri olan basiller görülüyor. Hastanın dışkı kültüründe iki gün
sonra oksidaz-pozitif bir bakteri üremesi olduğu bildiriliyor.
Bu hastadaki ishalin en olası etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Shigella flexneri
B) Yersinia enterocolitica
C) Salmonella enteritidis
D) Vibrio cholerae
E) Enterotoksijenik Escherichia coli
Teşekkürler…
Saint Tropez - Fransa
Download